Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania stojące przed ewaluacją w perspektywie finansowej 2014-20 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania stojące przed ewaluacją w perspektywie finansowej 2014-20 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju,"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania stojące przed ewaluacją w perspektywie finansowej 2014-20 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIR VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna Rzeszów, 8 maja 2014

2 Plan  Skrócona diagnoza systemu ewaluacji PS w PL – w jakim punkcie się znajdujemy?  Kierunki rozwoju i wyzwania dla ewaluacji w okresie 2014-20 – dokąd zmierzamy?

3 Ewaluacja w Polsce – o czym należy pamiętać  Rozwinięty system ewaluacji PS w Polsce nie wykształcił się w wyniku naturalnego procesu rozwoju kultury politycznej ale został wprowadzony jako wymóg formalny związany z wdrażaniem funduszy UE  Etap przygotowawczy 2004-2005 (mało badań (20), niski potencjał JE (7), brak rynku)  Etap przejściowy 2006-07 (duży wzrost liczby ewaluacji i JE, pierwszy duży proces – ex ante perspektywy 07-13)  Od 2007-08 r. – osiągnięcie funkcjonalności systemu (duża liczba badań i JE, problemy ich jakości i wykorzystania wyników), duży rynek  2014-20 – stagnacja czy ekspansja ewaluacji na inne polityki publiczne?

4 System ewaluacji PS w Polsce – skrócona diagnoza

5 Słabe strony systemu ewaluacji PS w Polsce  Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem integracji procesu ewaluacji z procesem planowania i realizacji polityk publicznych w Polsce:  wciąż niewystarczająca świadomość korzyści ze stosowania koncepcji evidence based policy w administracji → zbyt małe zaangażowanie podmiotów odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie w procesy analityczno-ewaluacyjne → niedopasowanie wyników badań ewaluacyjnych do potrzeb informacyjnych administracji → „autonomizacja” systemu ewaluacji względem procesu wdrażania (wymogi formalne jako główne uzasadnienie funkcjonowania systemu)  Duże obciążenie administracji zadaniami biurokratycznymi → koncentracja na problemach bieżących i brak perspektywy długoterminowej → ewaluacja często traktowana instrumentalnie lub jako narzędzie rozwiązywania bieżących problemów („ostatnia deska ratunku”)

6 Słabe strony systemu ewaluacji PS w Polsce  Zachowawcza interpretacja zasad i procedur prawa zamówień wpływająca pośrednio na jakość otrzymanych produktów  duża rola ceny w kryteriach wyboru wykonawców – zbyt mała rola kryteriów jakościowych, w tym w szczególności związanych z metodologią, nieróżnicujący charakter kryteriów (coraz rzadsze zjawisko)  procedury PZP niedostosowane do sposobów określania parametrów zadania w przypadku działań badawczo - analitycznych  lęk przed stosowaniem dostępnych instrumentów prawnych (kar)

7 Słabe strony systemu ewaluacji PS w Polsce  Zróżnicowany poziom jakości merytorycznej produktów ewaluacji (raportów, wniosków i rekomendacji) ilość vs jakość, obecność na rynku wykonawców dostarczających niskiego poziomu badań, niski udział jednostek naukowych

8 Źródło: Baza badań ewaluacyjnych, stan na 24.04.2014 *Prognoza na rok 2014 na podstawie planów ewaluacji

9 Niska aktywność jednostek akademickich na rynku badań ewaluacyjnych Źródło: Baza badań ewaluacyjnych wg stanu na dzień 24.04.2014 r.

10 Słabe strony systemu ewaluacji PS w Polsce  Niewystarczające wykorzystanie wyników badań (ale stan faktyczny lepszy niż panująca w środowisku opinia)  Przykłady: Ocena korzyści krajów UE…, timing+jakość+odpowiedź na zapotrzebowanie = sukces; ewaluacja ex ante 14-20

11 Źródło: Baza rekomendacji Krajowej Jednostki Ewaluacji Stan na marzec 2014

12 Mocne strony systemu ewaluacji PS w Polsce  Znaczne zasoby systemu ewaluacji:  rozbudowany system Jednostek Ewaluacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym koordynowany przez Krajową Jednostkę Ewaluacji  generalnie wysoki poziom merytoryczny pracowników Jednostek Ewaluacyjnych  wysoki poziom kultury ewaluacyjnej „wewnątrz” systemu ewaluacji (świadomość korzyści z realizacji zasady evidence based policy)  znaczny poziom „usieciowienia” współpracy w ramach systemu ewaluacji (współpraca formalna/zinstytucjonalizowana jak i nieformalna)  Wystarczające nakłady finansowe na działania ewaluacyjne  zaawansowane instrumenty techniczne: ogólnodostępna baza badań ewaluacyjnych, baza SWR

13 Liczba członków zespołu Jednostki ewaluacyjne przy instytucjach centralnych63 Regionalne jednostki ewaluacyjne103 Liczba członków zespołu Jednostki ewaluacyjne przy Instytucjach Zarządzających80 Jednostki ewaluacyjne przy Instytucjach Pośredniczących I78 Jednostki koordynujące (KJE, IK InfoPromo)8 RAZEM:166 Zasoby kadrowe systemu ewaluacji PS w Polsce

14

15

16 Mocne strony systemu ewaluacji w Polsce  Zdecentralizowany system ewaluacji pozwalający na dostosowanie procesu ewaluacji do specyficznych potrzeb sektorowych czy regionalnych  Systematyczny i zauważalny wzrost poziomu jakości metodologii badań ewaluacyjnych – w wybranych przykładach podejście metodologiczne stanowi innowacje w skali europejskiej (np. ewaluacja dot. korzyści płatników netto z realizacji polityki spójności)  Aktywność naukowo- badawcza w dziedzinie ewaluacji i metodologii badań wiodących ośrodków akademickich (UJ, UW)  Duża aktywność w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego (szkolenia, studia podyplomowe, konferencje itp.)  Coraz bardziej sprzyjające uwarunkowania formalno-prawne (UoZPPR, PZP)

17 Zdecentralizowany system ewaluacji PS Instytucje realizujące badania ewaluacyjne wg liczby badań

18 Kierunki rozwoju ewaluacji w Polsce – kontekst prawny  Rozporządzenia UE - zwiększenie roli ewaluacji oraz wymagań formalnych w procesie realizacji polityki spójności w okresie 2014-2020 w tym m.in.:  bardziej szczegółowe uregulowanie kwestii ewaluacji w rozp. UE,  obowiązek realizacji ewaluacji bieżących (w tym: przeprowadzenia przynajmniej jednej ewaluacji w okresie programowania dla każdego priorytetu)  obowiązek planowania procesu ewaluacji w celu ściślejszego powiązania z procesem wdrażania PO,  konieczność stosowania zaawansowanych metod badawczych w celu podniesienia wiarygodności ewaluacji,  konieczność zapewnienia transparentności procesu ewaluacji (publikacja wyników badań + przekazanie każdego badania do KE)  większy nacisk na wykorzystywanie wyników ewaluacji w procesie wdrażania programów operacyjnych (monitorowane przez KE, zwiększona rola KM).

19 Kierunki rozwoju ewaluacji w Polsce – kontekst prawny  Nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza istotne zmiany w obszarze ewaluacji polityki rozwoju w Polsce w tym w szczególności:  wprowadzenie procedury koordynacji przez MIR procesu ewaluacji polityki rozwoju (art. 4a i 6b) m.in. poprzez przygotowywanie standardów i zaleceń w zakresie ewaluacji  instytucjonalizacja procesu koordynacji ewaluacji polityki rozwoju poprzez wskazanie Krajowej Jednostki Ewaluacji jako podmiotu odpowiedzialnego za ww. zadanie (art. 6b)

20  Nowy kontekst prawny oraz doświadczenia z realizacji polityki spójności powodują konieczność dostosowania systemu ewaluacji w Polsce  Prace nad rozwojem systemu ewaluacji ukierunkowane są w szczególności na dwa podstawowe cele: (1) Dalsze systematyczne podnoszenie jakości procesu ewaluacji (2) Zwiększenie użyteczności i zakresu wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych w procesie wdrażania polityki spójności i polityki rozwoju Kierunki rozwoju ewaluacji w Polsce

21 Wzmocnienie funkcji koordynacyjnych w ramach systemu ewaluacji w Polsce  Plany ewaluacji jako instrument koordynacji procesu ewaluacji:  proces ewaluacji realizowany na podstawie planów ewaluacji umożliwiający badania horyzontalne i tematyczne za pomocą ustandaryzowanej metodologii umożliwiającej agregację wyników i prowadzenie metaanaliz (w tym realizacja badań wg zakresów rekomendowanych przez KJE)  integracja procesu planowania z procesem wdrażania programów operacyjnych (Plany ewaluacji wynikające z logiki interwencji programów) Wybrane kierunki rozwoju systemu ewaluacji w Polsce – większa koordynacja

22  ściślejszy monitoring procesu ewaluacji, w tym postępów w realizacji Planów ewaluacji oraz sposobów wykorzystywania wyników ewaluacji:  JE zobowiązane będą do bieżącego sprawozdawania z realizacji procesu ewaluacji w ramach poszczególnych programów przedstawiane (w tym sprawozdania rocznego z procesu ewaluacji – sprawozdanie spójne z raportem rocznym)  grupy tematyczne wg zadań oraz obszarów interwencji z udziałem partnerów  standaryzacja zasad prowadzenia ewaluacji w ramach całej polityki rozwoju (zalecenie i standardy określane przez KJE) Wybrane kierunki rozwoju systemu ewaluacji w Polsce – większa koordynacja

23 Integracja systemu ewaluacji  konieczność uwzględnienia zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju  potrzeba „uchwycenia” i koordynacji wszystkich działań ewaluacyjnych podejmowanych w systemie  integracja systemu w wymiarze funduszowym (ERDF + ESF) – podejście horyzontalne/tematyczne do procesu ewaluacji Kierunki rozwoju systemu ewaluacji w Polsce

24 Konieczność wzmocnienia roli jednostek ewaluacyjnych w procesie wdrażania programów operacyjnych  wyodrębnienie w ramach każdego z PO jednostek ewaluacyjnych mających w swoim zakresie kompetencji zadania ewaluacyjne  redefinicja roli jednostek ewaluacyjnych w procesie wykorzystania wyników ewaluacji (brokerzy wiedzy)  zwiększenie zasobów kadrowych w wymiarze ilościowym i jakościowym (zwiększanie kompetencji merytorycznych, szkolenia) Kierunki rozwoju systemu ewaluacji w Polsce

25 Standaryzacja wymagań metodologicznych  ukierunkowanie na stosowanie rygorystycznych metod ewaluacyjnych  dopasowanie metod ewaluacyjnych do poszczególnych obszarów interwencji oraz potrzeb informacyjnych (w tym na użytek Planów ewaluacji)  przygotowanie przez KJE wytycznych/zaleceń metodologicznych  przebudowa systemu zbierania danych na potrzeby ewaluacji (w tym w szczególności na potrzeby zaawansowanych metod badawczych) Kierunki rozwoju systemu ewaluacji w Polsce

26 Ukierunkowanie procesu ewaluacyjnego na odbiorców  wypracowanie dobrych praktyk w zakresie identyfikacji potrzeb informacyjnych  lepsze dostosowanie produktów ewaluacyjnych do potrzeb informacyjnych odbiorców w szczególności decydentów (nowe standardy dot. raportów ewaluacyjnych i materiałów „towarzyszących” – prezentacje, syntezy, dokumenty typu policy implications itp.)  zwiększenie użyteczności produktów ewaluacji – wykorzystanie wniosków i rekomendacji (m.in. zmiany w ZSWiR/SWR) Kierunki rozwoju ewaluacji w Polsce

27 Dziękuję za uwagę www.ewaluacja.gov.pl


Pobierz ppt "Wyzwania stojące przed ewaluacją w perspektywie finansowej 2014-20 Tomasz Kot Krajowa Jednostka Ewaluacji Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google