Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

2 Jakie są zasady przyjęć do szkół? Jak obliczyć sumę punktów rekrutacyjnych? Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć w szkole? Jakie są najważniejsze daty w przebiegu rekrutacji?

3

4 Każdy gimnazjalista ma prawo ubiegać się o przyjęcie do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych; pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół; Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. Uczeń wybierając oddział uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.

5 Listy przyjęć kandydatów do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału

6 W przypadku równej liczby uzyskanych punktów W przypadku równej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo w przejęciu mają:  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych - oświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - adnotacja na świadectwie  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia- opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej

7 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Konina przeprowadzana jest poprzez system rekrutacji elektronicznej www.konin.edu.com.pl

8

9 Na stronie www.konin.edu.com.pl uczeń może zalogować się od 19 maja 2014 po otrzymaniu loginu i hasła Etapy pracy ucznia: 1.Sprawdzenie poprawności danych. 2.Wybór język obcego, którego naukę będzie kontynuował w szkole ponadgimnazjalnej oraz języka, którego będzie się uczył od podstaw. 3.Wybór 3 szkół (jeżeli uczeń planuje naukę w szkole spoza Konina to wybiera 2 lub 1 szkołę) 4.Wybór klas-oddziałów 5.Ustawienie kolejności oddziałów na liście (od najbardziej preferowanych)

10 1.Liceum X – klasa mat-fiz (A) 2.Liceum X – klasa mat-fiz (B) 3.Liceum Z - klasa mat-fiz 4.Liceum Y - klasa mat-fiz 5.Liceum Z - klasa mat-inf 6.Liceum Z - klasa mat-językowa 7.Liceum X - klasa mat-fiz 8.Liceum Y - klasa mat-inf 9.Liceum Z - klasa biol-chem 10.Liceum Y - klasa biol-chem

11 1.Liceum X – klasa europejska 2.Liceum X – klasa humanistyczna 3.Liceum X - klasa mat-fiz (A) 4.Liceum X - klasa mat-fiz (B) 5.Liceum X - klasa mat-inf 6.Liceum X - klasa lingwistyczna 7.Liceum X - klasa mat-fiz 8.Liceum Y - klasa biol-chem 9.Liceum Y - klasa biol-chem 10.Liceum Y - klasa biol-chem 11.Liceum Z - klasa biol-chem

12 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów, odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjęty na terenie wielkopolski

13 Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wynik egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem języka obcego na poziomie rozszerzonym) – max 100 pkt. –oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - oraz osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 100 pkt. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA - 200

14 Egzamin gimnazjalny - max 100 punktów  część humanistyczna – max 40 pkt.  część matematyczno-przyrodnicza - max 40 pkt.  język obcy poziom podstawowy – max 20 pkt.

15 egzamin gimnazjalny: - „część humanistyczna” język polski (max 20 pkt; wynik % * 0,2) historia i wiedza o społeczeństwie (max 20 pkt; wynik % * 0,2) -„część matematyczno-przyrodnicza” matematyka (max 20 pkt; wynik % * 0,2) przedmioty przyrodnicze (max 20 pkt; wynik % * 0,2) -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 20 pkt; wynik % * 0,2)

16 Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 1.ocena z języka polskiego x 2 2.liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 3.liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 4.liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego) x 2 5.świadectwo z wyróżnieniem - 8 punktów

17 konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 12 pkt.) – max 24 pkt. - języka polskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka francuskiego, - języka angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, - matematyki, -biologii,

18 Osiągnięcia wymienione w zasadach rekrutacji i umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum  sportowe:  na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 8) 8 pkt.  na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 6 pkt.  na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 3 pkt.  artystyczne:  na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) 8 pkt.  na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) 6 pkt.  na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 3 pkt.  konkursy wiedzy:  organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 3) 8 pkt.  organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) 6 pkt.  na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 3 pkt. Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko jeden raz.

19 Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna praca uznana na podstawie zaświadczenia- 4 pkt.

20 Niezależnie od wyżej określonych zasad przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej: laureat wymienionych w decyzji KO olimpiad przedmiotowych http://informator.ko.poznan.pl Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem „laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punków.

21

22 19.05.2014 – 03.06.2014 godz. 15.00 Kandydat loguje się w systemie naboru elektronicznego na stronie www.konin.edu.com.pl Wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydat drukuje podanie z systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – pobierają z sekretariatu wybranej szkoły skierowanie na badani poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu, oddziałów integracyjnych – jeżeli mają orzeczenie do kształcenia integracyjnego potwierdzają w tych szkołach zgodność orzeczenia z charakterem oddziału. Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

23 Kandydat może jednocześnie ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która nie znajduje się w systemie, wówczas z listy szkół znajdujących się w systemie naboru elektronicznego wybiera dwie szkoły. www.konin.edu.com.pl

24 28 Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oddziałów i szkół. Żeby wprowadzić zmianę swojej decyzji do systemu należy: z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, lub przedstawić podanie rodziców z prośbą o wycofanie dokumentów anulować złożone podanie i odebrać załączniki, upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wydruk podania, złożyć nowy wydruk wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. do 24.06.2014 godz. 15.00

25 Przesyłanie danych o osiągnięciach – oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia. Może to się odbyć za pomocą programu „świadectwa” bądź administrator, w obecności kandydata, wprowadza do systemu oceny i inne osiągnięcia, które będą odnotowane na świadectwie 17-27.06.2014

26 Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru (lub do szkoły pierwszego wyboru i szkoły spoza systemu naboru elektronicznego) Uwaga! Jeśli kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu nie zostanie złożona w terminie, kandydat zostanie usunięty z listy rekrutacyjnej. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej. 28.06.2014-1.07.2014 godz. 15.00

27 Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia 03.07.2014 godz. 13.00

28 Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został przyjęty i składa oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia OKE w szkole prowadzącej ten oddział. Uwaga! Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie złożony w terminie, kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej. 03.07.2014-7.07.2014 godz. 13.00

29 Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację uzupełniającą 14.07.2014 do 29.08.2014

30 Jeżeli uczeń zgubi LOGIN i HASŁO do systemu rekrutacji, to ponowne wydanie tych dokumentów nastąpi po otrzymaniu pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów, skierowanej do dyrekcji gimnazjum

31 :  podanie o przyjęcie do szkoły  poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,  poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  dwie lub trzy fotografie,  karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – dotyczy szkół zawodowych i techników  w przypadku kandydatów na uczniów- pracowników młodocianych, pisemną gwarancję zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o kwalifikacjach pedagogicznych i tytule „mistrza” opiekuna praktyk

32 Komplet dokumentów kandydat składa w szkole pierwszego wyboru Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej posługuje się tzw. kartą pomocniczą, którą otrzymuje wraz z loginem i hasłem – odbiór karty poświadcza podpisem Na „Karcie pomocniczej” uczeń otrzymuje pieczątkę potwierdzającą przyjęcie dokumentów w szkole

33 Kto może pomóc gimnazjaliście w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i w procesie rekrutacji?

34 Administrator – wicedyrektor Anna Jarońska Codziennie 12.20-12.40 Zawsze, po uprzedniej informacji, że uczeń chce skorzystać z pomocy


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google