Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl PROGRAM WYBORCZY 2014 KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY CHOJNICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl PROGRAM WYBORCZY 2014 KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY CHOJNICE."— Zapis prezentacji:

1 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl PROGRAM WYBORCZY 2014 KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY CHOJNICE

2 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

3 Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

4 Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

5 Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

6 Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

7 ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - kompleksowo porządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy - wspierać i wdrażać systemy utylizacji ścieków w układzie rozproszonej zabudowy poprzez stosowanie małych przyzagrodowych oczyszczalni - wspierać finansowo program utylizacji azbestu w tym eternitu na poziomie co najmniej 75% kosztów - wspierać proekologiczne źródła energii w tym kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne - wspierać dalszą budowę infrastruktury gazowej - wspierać cenne inicjatywy naszych rolników w tym przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem spółek melioracyjnych i grup producenckich.

8 SAMORZĄDY WIEJSKIE, KAPITAŁ LUDZKI Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - doceniając ogromną rolę i zaangażowanie samorządów wiejskich zamierzamy podtrzymać dotychczasowy mechanizm ich finansowania, a w miarę możliwości zwiększać wysokość kont sołeckich - wprowadzić dodatkowe instrumenty finansowego wspierania aktywnych sołectw i ich cennych inicjatyw - zamierzamy sukcesywnie zwiększać środki finansowe dla różnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszych miejscowości - wprowadzić Budżet Obywatelski w ramach to którego Mieszkańcy bezpośrednio decydują o inwestycjach publicznych na terenie gminy.

9 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - walczyć z ubóstwem poprzez tworzenie nowych miejsc pracy - kontynuować roboty publiczne w sołectwach - kontynuować fundusz stypendialny dla najbiedniejszych uczniów - rozwijać program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez dalsze tworzenie i działanie świetlic socjoterapeutycznych - poszerzyć dotychczasowy poziom i zakres świadczonych usług medycznych - Kontynuować poprawę bazy naszej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice poprzez budowę Ośrodka Zdrowia w Charzykowach

10 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

11 BEZPIECZEŃSTWO Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - podjąć działania we współpracy z Policją, Strażą Pożarną i WOPR mające na celu poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców i naszych Gości - wspierać rozwój naszych Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez poprawę ich bazy oraz sukcesywne doposażanie w nowy sprzęt

12 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - równomiernie rozwijać bazę dydaktyczną i realizować kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w naszych szkołach - zbudować salę gimnastyczną wraz z przebudową budynku szkoły w gimnazjum w Sławęcinie - kontynuować nowatorski na skalę całego kraju, program dożywiania wszystkich uczniów w naszych szkołach - wprowadzić system stypendialny promujący uzdolnioną młodzież - utrzymać system nagród dla najlepszych absolwentów i pracowników szkół - tworzyć warunki do powstawania kolejnych placówek nauczania przedszkolnego

13 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

14 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

15 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - równomiernie rozwijać bazę dydaktyczną i realizować kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w naszych szkołach - zbudować salę gimnastyczną wraz z przebudową budynku szkoły w gimnazjum w Sławęcinie - kontynuować nowatorski na skalę całego kraju, program dożywiania wszystkich uczniów w naszych szkołach - wprowadzić system stypendialny promujący uzdolnioną młodzież - utrzymać system nagród dla najlepszych absolwentów i pracowników szkół - tworzyć warunki do powstawania kolejnych placówek nauczania przedszkolnego

16 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

17 OŚWIATA I WYCHOWANIE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - równomiernie rozwijać bazę dydaktyczną i realizować kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w naszych szkołach - zbudować salę gimnastyczną wraz z przebudową budynku szkoły w gimnazjum w Sławęcinie - kontynuować nowatorski na skalę całego kraju, program dożywiania wszystkich uczniów w naszych szkołach - wprowadzić system stypendialny promujący uzdolnioną młodzież - utrzymać system nagród dla najlepszych absolwentów i pracowników szkół - tworzyć warunki do powstawania kolejnych placówek nauczania przedszkolnego

18 ROZWÓJ REGIONALNY I RYNEK PRACY Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Kontynuować walkę z bezrobociem poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów na terenie gminy Chojnice poprzez: - utrzymywanie ulg na co najmniej dotychczasowym poziomie poprzez zwolnienia podatkowe uzależnione od nakładów poniesionych podczas budowy nowych zakładów dających nowe miejsca pracy lub w zależności od liczby nowoutworzonych miejsc pracy; - zapraszanie inwestorów poprzez kompleksowo uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną (wod-kan, gaz, prąd, drogi) tereny inwestycyjne (Topole, Nieżychowice w sąsiedztwie chojnickiej obwodnicy czy też tereny w Szlachetnej położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22).

19 ROZWÓJ REGIONALNY I RYNEK PRACY Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

20 ROZWÓJ REGIONALNY I RYNEK PRACY Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Kontynuować walkę z bezrobociem poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów na terenie gminy Chojnice poprzez: - utrzymywanie ulg na co najmniej dotychczasowym poziomie poprzez zwolnienia podatkowe uzależnione od nakładów poniesionych podczas budowy nowych zakładów dających nowe miejsca pracy lub w zależności od liczby nowoutworzonych miejsc pracy; - zapraszanie inwestorów poprzez kompleksowo uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną (wod-kan, gaz, prąd, drogi) tereny inwestycyjne (Topole, Nieżychowice w sąsiedztwie chojnickiej obwodnicy czy też tereny w Szlachetnej położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22).

21 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - kontynuować program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o powierzchni 22x44m o nawierzchni poliuretanowej, tzw. „Jaskółeczki” przy gminnych szkołach w Pawłowie, Nowej Cerkwi, Lichnowach i w Swornegaciach - wspierać organizacyjnie i finansowo różne inicjatywy popularyzacji kultury fizycznej poprzez jej dostępność i masowość - bezpłatnie udostępniać infrastrukturę sportową (sale gimnastyczne, boiska typu „Orlik”, czy „Jaskółeczki”) dla zorganizowanych grup

22 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

23 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - kontynuować program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o powierzchni 22x44m o nawierzchni poliuretanowej, tzw. „Jaskółeczki” przy gminnych szkołach w Pawłowie, Nowej Cerkwi, Lichnowach i w Swornegaciach - wspierać organizacyjnie i finansowo różne inicjatywy popularyzacji kultury fizycznej poprzez jej dostępność i masowość - bezpłatnie udostępniać infrastrukturę sportową (sale gimnastyczne, boiska typu „Orlik”, czy „Jaskółeczki”) dla zorganizowanych grup

24 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - kontynuować budowę ścieżek rowerowych. W nadchodzącej kadencji zamierzamy zbudować w ramach projektu „Rowerem po Kosznajderii” ok. 25 km ścieżek rowerowych - zagospodarować turystycznie rzeki: Brdę, Chocinę i Zbrzycę poprzez zbudowanie nowych przystani kajakowych - zorganizować niezbędną infrastrukturę publiczną w otoczeniu gminnych plaż i kąpielisk.

25 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

26 TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - kontynuować budowę ścieżek rowerowych. W nadchodzącej kadencji zamierzamy zbudować w ramach projektu „Rowerem po Kosznajderii” ok. 25 km ścieżek rowerowych - zagospodarować turystycznie rzeki: Brdę, Chocinę i Zbrzycę poprzez zbudowanie nowych przystani kajakowych - zorganizować niezbędną infrastrukturę publiczną w otoczeniu gminnych plaż i kąpielisk.

27 GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - skutecznie zabiegać o budowę nowych i modernizację dotychczasowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - rozszerzać zakres finansowy i rzeczowy realizowanego „Programu budowy dróg osiedlowych” na terenie gminy - sukcesywnie uzbrajać w niezbędną infrastrukturę techniczną (woda, prąd, oświetlenie) kolejne nowe osiedla mieszkaniowe - inicjować i wspierać dalszą estetyzację wsi poprzez tworzenie kolejnych terenów rekreacji i wypoczynku oraz zakładanie nowych terenów zieleni - zabezpieczyć niezbędne połączenia komunikacyjne naszym Mieszkańcom do szkół, zakładów pracy i placówek ochrony zdrowia.

28 GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl

29 GOSPODARKA KOMUNALNA I BUDOWNICTWO Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - skutecznie zabiegać o budowę nowych i modernizację dotychczasowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - rozszerzać zakres finansowy i rzeczowy realizowanego „Programu budowy dróg osiedlowych” na terenie gminy - sukcesywnie uzbrajać w niezbędną infrastrukturę techniczną (woda, prąd, oświetlenie) kolejne nowe osiedla mieszkaniowe - inicjować i wspierać dalszą estetyzację wsi poprzez tworzenie kolejnych terenów rekreacji i wypoczynku oraz zakładanie nowych terenów zieleni - zabezpieczyć niezbędne połączenia komunikacyjne naszym Mieszkańcom do szkół, zakładów pracy i placówek ochrony zdrowia.

30 KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl - podjąć działania mające na celu dalszy rozwój życia kulturalnego w naszej gminie poprzez utworzenie nowych placówek jak też rozszerzenie oferty programowej już funkcjonujących domów kultury, świetlic oraz amfiteatrów - kontynuować ochronę zabytków na terenie gminy w tym remont zabytkowych kościołów - wspierać lokalne zespoły muzyczne, taneczne i kabaretowe oraz miejscowych twórców ludowych. - wyróżniać i promować ludzi posiadających osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

31 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl W dużym stopniu nasz ambitny PROGRAM WYBORCZY spójny ze „STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY CHOJNICE NA LATA 2014 – 2025” przyjętej jednogłośnie na Sesji Rady Gminy 30 czerwca br., zamierzamy realizować ściśle współpracując z sąsiednimi Samorządami i Samorządem Wojewódzkim przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej. GŁOSUJĄC NA NAS, NA NASZ PROGRAM WYBORCZY, OPOWIADASZ SIĘ ZA DALSZYM DYNAMICZNYM ROZWOJEM GMINY CHOJNICE

32 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 1 Kontek Ryszard Stanisław

33 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 1 Kontek Ryszard Stanisław

34 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 2 Drążkowski Zbigniew Mirosław

35 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 2 Drążkowski Zbigniew Mirosław

36 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 3 Kurek Jarosław

37 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 3 Kurek Jarosław

38 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 4 Zimnicki Sebastian

39 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 4 Zimnicki Sebastian

40 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 5 Dorawa Irena Teresa

41 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 5 Dorawa Irena Teresa

42 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 6 Stelmaszyk Tadeusz

43 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 6 Stelmaszyk Tadeusz

44 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 7 Stanisławski Piotr Paweł

45 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 7 Stanisławski Piotr Paweł

46 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 8 Grala Andrzej

47 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 8 Grala Andrzej

48 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 9 Gołochowicz Edwin Roman

49 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 9 Gołochowicz Edwin Roman

50 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 10 Jażdżewski Benedykt

51 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 10 Jażdżewski Benedykt

52 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 11 Stasiek Jan

53 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 11 Stasiek Jan

54 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 12 Leszczyński Tadeusz

55 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 12 Leszczyński Tadeusz

56 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 13 Kanikowski Władysław

57 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 13 Kanikowski Władysław

58 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 14 Łoboda Danuta

59 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 14 Łoboda Danuta

60 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 15 Borzych Franciszek Zygmunt

61 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl Okręg nr 15 Borzych Franciszek Zygmunt

62 www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.rozwojgminychojnice.pl Program wyborczy 2014www.rozwojgminychojnice.pl PROGRAM WYBORCZY 2014 KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY CHOJNICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google