Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE"— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
Polskie Państwo Podziemne było ewenementem w okupowanej Europie. W różnych krajach działały mniej czy więcej liczne organizacje konspiracyjne, ale nigdzie nie stworzono podziemnego państwa z jego rozbudowanymi konspiracyjnymi strukturami i agendami - wojskowymi i cywilnymi.

2 CELE POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO:
koordynacja działań mających na celu wyzwolenie Polski spod okupacji niemiecko - sowieckiej i współpraca podziemia w kraju z rządem na emigracji. objęcie ziem polskich pod okupacją działalnością administracyjną , która reprezentowałaby legalne władze polskie w momencie wyzwolenia. scalenie wszystkich organizacji zbrojnych w jedną armię podziemną i podporządkowanie jej rozkazom Naczelnego Wodza. tworzenie programu odbudowy państwa polskiego po wojnie.

3 Służba Zwycięstwu Polski - Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa
27 września 1939 roku generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz powołał do istnienia Służbę Zwycięstwu Polski. Wydarzenie to było symbolicznym początkiem Polskiego Państwa Podziemnego. 13 listopada 1939 roku decyzją premiera i Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego w miejsce Służby Zwycięstwu Polski utworzono Związek Walki Zbrojnej, 14 lutego 1942 roku przemianowany na Armię Krajową. SZP-ZWZ-AK to pion zbrojny Polskiego Państwa Podziemnego. Dowodzili nim kolejno generałowie: Michał Tokarzewski-Karaszewicz „Torwid”, Kazimierz Sosnkowski „ Godziemba”, Stefan Rowecki „Grot”, Tadeusz Komorowski „Bór” i Leopold Okulicki „Niedźwiadek”.

4 Przywódcy Polski Walczącej

5 Przywódcy Polski Walczącej

6 Delegatura Rządu na Kraj
Równolegle z rozwojem struktur wojskowych kształtował się pion cywilny Polskiego Państwa Podziemnego. Obejmował on Delegaturę Rządu RP na Kraj oraz przedstawicielstwo czterech najważniejszych stronnictw politycznych, które współtworzyły rząd RP na uchodźstwie. Były to Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo Pracy. Pionem cywilnym kierował Delegat Rządu RP na Kraj, któremu w maju 1943 roku powierzono funkcję zastępcy prezesa Rady Ministrów w kraju. Urząd ten sprawowali: Cyryl Ratajski „Wartski”, Jan Piekałkiewicz „Wernic”, Jan Stanisław Jankowski „Soból” i Stefan Korboński „Zieliński”.

7 Delegaci Rządu RP na Kraj

8 Delegaci Rządu RP na Kraj

9 Zadania Delegatury Rządu RP na Kraj
Do zadań Delegatury Rządu RP na Kraj należały: • utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, • zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, • przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po wojnie, • rejestracja poczynań okupantów, • dokumentacja zbrodni wojennych, • ochrona zagrożonych dóbr kultury.

10 Rada Jedności Narodowej
Od marca 1944 roku działał także zalążek podziemnego parlamentu w postaci Rady Jedności Narodowej – z Kazimierzem Pużakiem „Seretem” na czele. W jej skład wchodzili przedstawiciele Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Ludowego,Polskiej Partii Socjalistycznej-Wolność Równość Niepodległość oraz drobniejszych ugrupowań politycznych(poza komunistami).

11 Przewodniczący RJN

12 O co walczy naród polski ?
RJN wydała deklarację „ O co walczy naród polski” (15 III 1944 ): - Granice Polski – poszerzone na północy i zachodzie, na wschodzie zgodnie z układem z 1921 r. - reforma rolna( parcelacja majątków o powierzchni większej niż 50 ha; nadziały ziemi dla chłopów 8-15 ha - demokracja parlamentarna - autonomia dla mniejszości narodowych

13 Armia Krajowa

14 Struktury organizacyjne AK
Na początku 1944 Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary i 8 samodzielnych okręgów: Okręgi dzieliły się na obwody - na początku 1944 było ich 280. Ogniwem pośrednim był podokręg. W zależności od potrzeb w ramach okręgów i podokręgów tworzono inspektoraty rejonowe, skupiające po kilka obwodów, natomiast w obwodach - rejony obejmujące kilkanaście placówek. 

15 Batalion „Barbara” Organizacje Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej tworzyło osiem inspektoratów rejonowych. Cztery z nich podlegały Podokręgowi Rzeszów, pozostałe tj.: Kraków, Miechów, Nowy Sącz oraz Tarnów Komendzie Okręgu. Tarnowski Inspektorat Rejonowy AK obejmowały przedwojenne powiaty: tarnowski krypt. „ Tartak”, brzeski krypt. „Batuta” i dąbrowski krypt. „Drukarnia”. Inspektorat Tarnów miał w czasie „Burzy” odtwarzać 16 pp AK w składzie 4 batalionów. Dowództwo nad pułkiem przejął ppłk Stefan Musiałek-Łowicki ps. „Mirosław”. Obwód Tarnów odtwarzał I batalion pod dowództwem kpt. Eugeniusza Borowskiego „Leliwy”, Obwód Brzesko – II batalion, Obwód Dąbrowa Tarnowska – III batalion i wspólnie z Obwodem Tarnów na zachodnim brzegu Dunajca IV batalion.

16 Zadania Armii Krajowej:
Przeprowadzano działania zbrojne, takie jak sabotaż oraz dywersję. Niszczono zatem linie komunikacyjne, dewastowano urządzenia przemysłowe, gromadzono i produkowano broń. Prowadzono działalność wywiadowczą, przeprowadzano akcje odwetowe na urzędnikach i funkcjonariuszach okupacyjnej administracji (np. zamach na generała SS w Warszawie Franza Kutscherę).

17 działania zbrojne, takie jak sabotaż oraz dywersja
działania zbrojne, takie jak sabotaż oraz dywersja. Niszczono zatem linie komunikacyjne (polski ruch oporu przeprowadził m. in. akcję o kryptonimie "Wachlarz"; niszczono szczególnie szyny kolejowe), dewastowano urządzenia przemysłowe, gromadzono i produkowano broń,

18 W okresie 1941-1944 oddziały AK:
wysadziły 38 mostów, wykoleiły bądź spaliły 1175 pociągów, uszkodziły ponad wagonów, spaliły 272 wojskowe magazyny, poważnie uszkodziły 4326 samochody wojskowe.

19 Główne zadanie AK  Niemal przez cały okres okupacji konspiracja wojskowa uznająca zwierzchność Naczelnego Wodza przygotowywała się do zorganizowania ogólnonarodowego powstania. Miało ono wybuchnąć w chwili, gdy będą ważyć się losy wojny. Zakładano, że kraj przynajmniej częściowo będzie wyzwalany polskimi rękami, rzecz jasna przy współdziałaniu z aliantami.

20

21 Akcja „Burza” 4 stycznia
Przekroczenie przez Armię Czerwoną wschodniej granicy II RP na Wołyniu. 15 stycznia Rozkaz komendanta Okręgu Wołyńskiego AK płk. Kazimierza Bąbińskiego „Lubonia” rozpoczynający realizację akcji „Burza”. 28 stycznia Utworzenie 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty. 18 kwietnia Śmierć w walce dowódcy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ppłk. dypl. Jana Wojciecha Kiwerskiego „ Oliwy”

22 Akcja „Burza” 7–13 lipca Operacja „Ostra Brama”. Walki oddziałów AK Okręgu Wilno i Podokręgu Nowogródek pod dowództwem ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” o wyzwolenie Wilna. 17–18 lipca Rozbrojenie oddziałów AK uczestniczących w oswobodzeniu Wilna. 20–29 lipca Samodzielnie opanowanie przez oddziały AK siedmiu miejscowości na Lubelszczyźnie i 11 innych we współpracy z Armią Czerwoną. 23–27 lipca Walki oddziałów AK o wyzwolenie Lwowa.

23 Akcja „Burza” 25 lipca Rozbrojenie przez władze sowieckie 27. Wołyńskiej DP w Skrobowie. 1 sierpnia – 2 października Powstanie warszawskie. 2 sierpnia Wyzwolenie Rzeszowa przez oddziały AK we współpracy z Armią Czerwoną. 26 października Rozkaz dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” o wstrzymaniu akcji „Burza”

24 Powstanie Warszawskie
Napływające do centralnej Polski informacje mówiące o losie dowódców AK na kresach skłoniły władze do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu powstania w Warszawie. Wyznaczono początek Powstania Warszawskiego na godz dnia 1 VIII 1944 r.

25

26 Powstańcy warszawscy

27 Powstanie Warszawskie
      Do walki z liczącym około 20 tys. żołnierzy niemieckim garnizonem Warszawy przystąpiło około 25 tys. żołnierzy AK, z których tylko niespełna 10% było uzbrojonych. Przez cały czas powstańcom brakowało broni, lekarstw, amunicji, a zrzucane z samolotów alianckich pojemniki często wpadały w ręce wroga. 2 X 1944 r., po 63 dniach krwawych zmagań podpisano kapitulację.

28 Zniszczona Warszawa

29 Powstanie Warszawskie
Bilans był wręcz niewyobrażalny. Zginęło około 18 tys. powstańców, 25 tys. odniosło rany. Straty ludności cywilnej szacuje się na około 140 tys. osób. Miasto, które po powstaniu było planowo palone i niszczone, już w wyniku walk zostało zamienione w rumowisko. Zniszczeniu uległy zabytki bezcennej wartości: pałace, kościoły, muzea, uczelnie - dorobek wielu pokoleń.

30 Batalion „Barbara” i akcja „Burza”
I Batalion „Barbara” 16 pp AK zmobilizowany 4 - 6 sierpnia 1944 roku pod dowództwem kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa” w rejonie leśniczówki Podlesie Górne koło Machowej

31 Batalion „Barbara” Jednostki bojowe: 1 kompania „Wanda”,
2 kompania „Grażyna”, 3 kompania „Regina”, 4 kompania „Ewa”, 5 kompania „Janina”, 6 kompania Azerbejdżan „Aza” (weszła w skład „Barbary” przed bojem na Jamną)

32 Batalion „Barbara”

33 Panorama Dolina Męczeństwa
Jamna Panorama Dolina Męczeństwa

34 Jamna Wzgórze Pomnik

35 Znaczenie Polskiego Państwa Podziemnego:
        Polskie Państwo Podziemne, organizując powszechny opór społeczeństwa poprzez realizowanie zadań tzw. walki cywilnej, pomagało Polakom zachować godną postawę ludzi nieulegających zniewoleniu i walczących. Pozostanie ono świadectwem siły zorganizowanego narodu i znakiem niewygasłej nadziei.               

36 Odznaka AK przyznawana za udział w akcji „Burza”
Sidolówka i Filipinka - granaty wyprodukowane przez AK Broń użyta podczas Powstania Warszawskiego Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach Opaska noszona przez żołnierzy AK

37 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej w Warszawie 

38 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej w Żninie

39 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej w Ostrołęce

40 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego
i Armii Krajowej w Rzeszowie

41 Dzień 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego

42


Pobierz ppt "POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google