Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Liceum Ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Liceum Ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 XVI Liceum Ogólnokształcące
MATURA 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014 roku

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów Rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego ZSE – Dyrektora Szkoły

3 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Komunikat w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku (z 3 lipca 2015r.). Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) (z 29 sierpnia 2014r.) Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2015 roku Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku (z 3 czerwca 2014r.) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną (do 4 marca 2015r.)

4 Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie www.cke.edu.pl
zawierają w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Należy się z nimi koniecznie zapoznać!!!

5 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 roku
Część ustna: od 4 do 29 maja języki obce nowożytne od 11 do 23 maja język polski Część pisemna: od 4 do 22 maja 4 maja – język polski 5 maja – matematyka 6 maja – język angielski …….. Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca 2015 roku Termin poprawkowy: część pisemna – 25 sierpnia 2015 roku część ustna – od 24 do 28 sierpnia 2015 roku szkolny harmonogram egzaminu maturalnego będzie ogłoszony do 4 marca 2015 roku

6 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku
mioty obowiązkowe zadaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy bez określania poziomu język polski język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym matematyka język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym czyli 6 egzaminów

7 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku
mioty obowiązkowe dokonuje wyboru przedmiotu dodatkowego spośród przedmiotów: biologia chemia filozofia fizyka geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język polski matematyka wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego ) Egzamin z języka obcego nowożytnego może być zdawany: tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

8 Schemat wyboru języka obcego nowożytnego

9 Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych z podanej listy. Egzamin maturalny jest równocześnie egzaminem na wyższe uczelnie, dlatego w wyborze przedmiotów dodatkowych należy kierować się ich wymaganiami. Wybór przedmiotów dodatkowych nie zależy od typu szkoły ani od przedmiotów nauczanych w szkole.

10 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest złożenie do 30 września 2015 roku wstępnej pisemnej deklaracji. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku. Jeżeli nie ma zmian to deklaracja wstępna staje się ostateczną. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. Osoby składające deklarację otrzymują od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

11 Deklaracja maturalna dotyczy:
Danych identyfikacyjnych i teleadresowych zdających. Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. Środowiska komputerowego, programów użytkowych, języka programowania dla zdających informatykę (należy zapoznać się z komunikatem Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku oraz wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę).

12 W naszej szkole: Wstępną deklarację maturalną uczniowie składają do 26 września 2014 roku u wychowawcy klasy. Wychowawca klasy sprawdza kompletność oraz poprawność wypełnienia i składa deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2014 roku. Należy zwróć szczególną uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych i aktualność danych teleadresowych !!! Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

13 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Zostało przedstawione w komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) z 29 sierpnia 2014 roku. Sposoby dostosowania wskazuje rada pedagogiczna wybierając możliwości wskazane w komunikacie. Dostosowanie dotyczy między innymi absolwentów: niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksja, dysgrafia) objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną (wniosek nauczyciela) chorych lub niesprawnych czasowo (zaświadczenie lekarskie)

14 Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z dostosowań
zapoznają się z komunikatem dyrektora CKE, składają razem z deklaracją wstępną do 30 września 2014 roku: opinię/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Pomocą służy Pani Pedagog i wicedyrektorzy.

15 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015 ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu.

16 Warunki zdania egzaminu maturalnego
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego i ten egzamin nie został mu unieważniony. Wynik egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie wpływa na zdanie egzaminu maturalnego. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

17 Procedury maturalne w skrócie
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer sali będzie podany w harmonogramie. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z jakiegoś przedmiotu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów. W wyjątkowych sytuacjach można zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

18 Czas trwania poszczególnych części egzaminu pisemnego

19 Część ustna z języka polskiego
Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego: zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem w sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowuje się do egzaminu, drugi udziela odpowiedzi zdający losuje zadanie egzaminacyjne zdający otrzymuje opieczętowane czyste kartki do robienia notatek zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i poleceniem; w czasie maksymalnie 15 minut przygotowuje się do odpowiedzi przez około 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową; członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu po zakończeniu wypowiedzi zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem przedmiotowym na jej temat.

20 Część ustna z języka polskiego
W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych notatek. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie.

21 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, egzamin trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań, czas na zapoznanie z treścią zadań jest wliczony w czas odpowiedzi, zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.

22 Część ustna z języka obcego nowożytnego
zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role, w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego, w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

23 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie.

24 Egzaminy ustne Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

25 Szczegółowe procedury dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego
zostaną omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec/kwiecień będą przećwiczone w czasie próbnych egzaminów maturalnych Szkolny harmonogram części ustnej i części pisemnej zostanie ogłoszony do 4 marca 2015 roku

26 Zgłaszanie zastrzeżeń
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, do zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE.

27 Unieważnienia egzaminu przez Dyrektora Szkoły
Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

28 Unieważnienie egzaminu przez Dyrektora OKE
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

29 Termin dodatkowy Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek zgodnie z procedurami do OKE.

30 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (do 7 lipca 2015 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

31 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzyma swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie w systemie OBIEG dla ucznia.

32 Świadectwa dojrzałości
Przekazanie świadectw do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne: 30 czerwca 2015 roku ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości w macierzystej szkole

33 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 2015 z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo chce podwyższyć wynik egzaminu może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według tych samych zasad.

34 Pełna informacja o egzaminie maturalnym MATURA 2015 znajduje się w Internecie na stronach:
Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem szkoły, na stronie internetowej szkoły.

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Pawłowska wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Pobierz ppt "XVI Liceum Ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google