Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014 roku

2 Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów Rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego ZSE – Dyrektora Szkoły Podstawa prawna

3 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikat w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku (z 3 lipca 2015r.). Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) (z 29 sierpnia 2014r.) Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2015 roku Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku (z 3 czerwca 2014r.) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną (do 4 marca 2015r.)

4 Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl zawierają w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Należy się z nimi koniecznie zapoznać!!!

5 Część ustna: od 4 do 29 maja języki obce nowożytne od 11 do 23 maja język polski Część pisemna: od 4 do 22 maja 4 maja – język polski 5 maja – matematyka 6 maja – język angielski …….. Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca 2015 roku Termin poprawkowy: część pisemna – 25 sierpnia 2015 roku część ustna – od 24 do 28 sierpnia 2015 roku szkolny harmonogram egzaminu maturalnego będzie ogłoszony do 4 marca 2015 roku Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 roku

6 mioty obowiązkowe zadaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy bez określania poziomu 1.język polski 2.język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym 1. język polski 2. matematyka 3. język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym czyli 6 egzaminów Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku

7 mioty obowiązkowe dokonuje wyboru przedmiotu dodatkowego spośród przedmiotów: biologia chemia filozofia fizyka geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język polski matematyka wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego ) Egzamin z języka obcego nowożytnego może być zdawany: tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka. Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku

8 Schemat wyboru języka obcego nowożytnego

9 Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych z podanej listy. Egzamin maturalny jest równocześnie egzaminem na wyższe uczelnie, dlatego w wyborze przedmiotów dodatkowych należy kierować się ich wymaganiami. Wybór przedmiotów dodatkowych nie zależy od typu szkoły ani od przedmiotów nauczanych w szkole.

10 Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest złożenie do 30 września 2015 roku wstępnej pisemnej deklaracji. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 roku. Jeżeli nie ma zmian to deklaracja wstępna staje się ostateczną. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. Osoby składające deklarację otrzymują od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

11 Danych identyfikacyjnych i teleadresowych zdających. Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. Środowiska komputerowego, programów użytkowych, języka programowania dla zdających informatykę (należy zapoznać się z komunikatem Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku oraz wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę). Deklaracja maturalna dotyczy:

12 Wstępną deklarację maturalną uczniowie składają do 26 września 2014 roku u wychowawcy klasy. Wychowawca klasy sprawdza kompletność oraz poprawność wypełnienia i składa deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2014 roku. Należy zwróć szczególną uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych i aktualność danych teleadresowych !!! Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia. W naszej szkole:

13 Zostało przedstawione w komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) z 29 sierpnia 2014 roku. Sposoby dostosowania wskazuje rada pedagogiczna wybierając możliwości wskazane w komunikacie. Dostosowanie dotyczy między innymi absolwentów: niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksja, dysgrafia) objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną (wniosek nauczyciela) chorych lub niesprawnych czasowo (zaświadczenie lekarskie) Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

14 zapoznają się z komunikatem dyrektora CKE, składają razem z deklaracją wstępną do 30 września 2014 roku: opinię/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Pomocą służy Pani Pedagog i wicedyrektorzy. Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z dostosowań

15 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015 ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu.

16 Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego i ten egzamin nie został mu unieważniony. Wynik egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie wpływa na zdanie egzaminu maturalnego. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. Warunki zdania egzaminu maturalnego

17 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer sali będzie podany w harmonogramie. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z jakiegoś przedmiotu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów. W wyjątkowych sytuacjach można zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Procedury maturalne w skrócie

18 Czas trwania poszczególnych części egzaminu pisemnego

19 Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego: zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem w sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowuje się do egzaminu, drugi udziela odpowiedzi zdający losuje zadanie egzaminacyjne zdający otrzymuje opieczętowane czyste kartki do robienia notatek zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i poleceniem; w czasie maksymalnie 15 minut przygotowuje się do odpowiedzi przez około 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową; członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu po zakończeniu wypowiedzi zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem przedmiotowym na jej temat. Część ustna z języka polskiego

20 W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych notatek. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. Część ustna z języka polskiego

21 Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, egzamin trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań, czas na zapoznanie z treścią zadań jest wliczony w czas odpowiedzi,zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Część ustna z języka obcego nowożytnego

22 1.zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role, 2.w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego, 3.w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Część ustna z języka obcego nowożytnego

23 Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. Część ustna z języka obcego nowożytnego

24 Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Egzaminy ustne

25 zostaną omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec/kwiecień będą przećwiczone w czasie próbnych egzaminów maturalnych Szkolny harmonogram części ustnej i części pisemnej zostanie ogłoszony do 4 marca 2015 roku Szczegółowe procedury dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego

26 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, do zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE. Zgłaszanie zastrzeżeń

27 Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, –niesamodzielnej pracy zdającego, –zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. Unieważnienia egzaminu przez Dyrektora Szkoły

28 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. Unieważnienie egzaminu przez Dyrektora OKE

29 Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek zgodnie z procedurami do OKE. Termin dodatkowy

30 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (do 7 lipca 2015 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Termin poprawkowy

31 Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzyma swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie http://www.oke.krakow.pl/ w systemie OBIEG dla ucznia. Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego

32 Przekazanie świadectw do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne: 30 czerwca 2015 roku ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości w macierzystej szkole Świadectwa dojrzałości

33 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 2015 z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo chce podwyższyć wynik egzaminu może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według tych samych zasad. Kolejne sesje egzaminacyjne

34 Pełna informacja o egzaminie maturalnym MATURA 2015 znajduje się w Internecie na stronach: http://www.men.gov.pl/ http://www.cke.edu.pl/ http://www.oke.krakow.pl/ Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: –na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem szkoły, –na stronie internetowej szkoły.

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Pawłowska wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Pobierz ppt "MATURA 2015 XVI Liceum Ogólnokształcące procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google