Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kontrole planowe przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. kontroli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Kielcach Kontrole planowe przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. kontroli."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Kielcach Kontrole planowe przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. kontroli

2 Kuratorium Oświaty w Kielcach KONTROLE W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Typ kontroli LPTyp kontroliPlanPonad plan Wykonane ogółem liczba% 1. Planowe 3295334102%

3 Kuratorium Oświaty w Kielcach KONTROLE PLANOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przeprowadzono kontrole planowe u 290 dyrektorów szkół i placówek samodzielnych oraz zespołów szkół. Kontrole odbyły się: w 173 szkołach i placówkach samodzielnych W 117 zespołach szkół i placówek.

4 Kuratorium Oświaty w Kielcach KONTROLE PLANOWE Lp Temat kontroliPlanowana liczba kontroli Wykonana liczba kontroli Liczba zaleceń 1 Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych. 505314 2 Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły 781 3 Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 14 0 4 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 55 5 5 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole 42 18 6 Wybór podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiający obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły 78 2

5 Kuratorium Oświaty w Kielcach Lp Temat kontroliPlanowana liczba kontroli Wykonana liczba kontroli Liczba zaleceń 7 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 330 8 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej 55 13 9 Prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu 222315 10 Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. 330 RAZEM 32933468

6 Kuratorium Oświaty w Kielcach KONTROLE PLANOWE Wśród kontrolowanych szkół i placówek nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania 68 zaleceń 48 dyrektorom szkół i placówek.

7 Kuratorium Oświaty w Kielcach NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ ZALECENIA WYDAWANE W WYNIKU KONTROLI PLANOWYCH Temat 1: Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych. Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio § 19, § 20 lub § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

8 Kuratorium Oświaty w Kielcach Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.). Zaleca się realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

9 Kuratorium Oświaty w Kielcach Temat 4 : Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Zalecenia dotyczyły: Zaleca się prowadzić dzienniki zajęć w świetlicy, zgodnie z § 8a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zaleca się zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

10 Kuratorium Oświaty w Kielcach Temat 5: Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Zalecenia dotyczyły: Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadomienie o każdym wypadku osoby i organu zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) Zaleca się określenie w statucie zadań nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z § 11 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).

11 Kuratorium Oświaty w Kielcach Temat 8: Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Zalecenia dotyczyły: Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego był zgodny z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)..

12 Kuratorium Oświaty w Kielcach Temat 9: Prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Zalecenia dotyczyły: Zaleca się, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25 (z zastrzeżeniem ust.3-5 w § 5), zgodnie z § 5 ust.2-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

13 Kuratorium Oświaty w Kielcach WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONTROLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1.Wyniki kontroli planowych w większości wskazują na przestrzeganie przepisów prawa oświatowego w szkołach/ placówkach w zakresie objętym kontrolą. 2. Należy zwrócić uwagą na:  Określać w statucie zadania dla nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w szkole.  W przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo, niezwłocznie zawiadamiać o każdym wypadku osoby i organ zgodnie z § 41 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Na etapie planowania szkolnego planu nauczania w szkołach podstawowych zwracać uwagę na przeznaczenie godzin dyrektorskich oraz podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Przestrzegać podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach: komputerowych, języka obcego nowożytnego, wychowania fizycznego.

14 Kuratorium Oświaty w Kielcach  Wnikliwie kontrolować dzienniki zajęć świetlicy ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących obecności uczniów na zajęciach.  Zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie pobytu w szkole.  Zwracać szczególną uwagę na zmiany zachodzące w prawie oświatowym i wdrażać je w życie. Przestrzegać liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych w roku szkolnym 2014/15 oraz w kolejnych latach, wynikające ze zmiany w prawie oświatowym.  Zapoznać się ze zmianami w prawie wynikającymi z „ustawy sześciolatkowej”.  Zapoznać się z tematyką kontroli planowych na rok szkolny 2014/15 oraz systematycznie porządkować dokumentację w obszarach wyznaczonych do kontroli.

15 Kuratorium Oświaty w Kielcach Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Kielcach Kontrole planowe przeprowadzone przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. kontroli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google