Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Założenia do Planów Działania dla Priorytetu VI i Działania 8.1 na rok 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Założenia do Planów Działania dla Priorytetu VI i Działania 8.1 na rok 2013."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Założenia do Planów Działania dla Priorytetu VI i Działania 8.1 na rok 2013

2 2 Priorytet VI- główne kierunki działania na rok ukierunkowanie wsparcia na młode osoby pozostające bez zatrudnienia (w wieku lat), osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne - nacisk na osiągnięcie wskaźnika zatrudnieniowego: co najmniej 20% w przypadku osób niepełnosprawnych, co najmniej 35% w przypadku osób w wieku 50+, co najmniej 40% w przypadku osób w wieku lat, - kompleksowość wsparcia, tzn. poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy).

3 3 Priorytet VI- główne kierunki działania na rok zgodność kierunków szkoleń z branżami strategicznymi dla województwa warmińsko- mazurskiego, tj. rolno-spożywczy, meblarsko - drzewny, turystyczny, budowlany, spawalnictwo, usługi opiekuńcze, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - ukierunkowanie na realizację szkoleń, które: kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, kończą się uzyskaniem uprawnień do uzyskania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra, prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania - promocja modelu zatrudnienia wspomaganego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego realizowanego w ramach Priorytetu VI- tzw. Model „Wiek Gorącego Ziemniaka”

4 4 Priorytet VI- podstawowe założenia na rok konkursy w Poddziałaniu na poszczególne subregiony województwa warmińsko- mazurskiego; -1 konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej (dotyczący wsparcia osób w wieku lat); -kontynuacja realizacji projektów systemowych PUP w Poddziałaniu 6.1.3; -brak konkursów w ramach Działania 6.2 realizacja konkursów wieloletnich (konkursy ogłoszone w III kwartale, obecnie trwa ocena merytoryczna, projekty dłuższe dostępne dla potencjalnych uczestników do końca obecnego okresu programowania zakładające 2 tury naboru uczestników).

5 Priorytet VI- alokacja na rok 2013 KONKURSALOKACJA Poddziałanie – subregion olsztyński ,00 Poddziałanie – subregion elbląski ,00 Poddziałanie – subregion ełcki ,00 Konkursy na projekty współpracy ponadnarodowej ,00 Poddziałanie – projekty systemowe ,00

6 6 Priorytet VI- projekty systemowe- założenia na rok analiza danych pod kątem kryteriów dostępu oparta była założeniu alokacji na poziomie z roku bieżącego (40 mln zł) -najnowsza informacja z IZ- w roku 2013-dostępna będzie kwota zł z Funduszu Pracy na Poddziałanie PO KL -w konsekwencji istnieje obawa, czy powiatowe urzędy pracy zrealizują założenia projektów systemowych na rok 2013 z uwzględnieniem kryteriów dostępu, tj. Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby w wieku lata (w tym minimum 50% w wieku lata). Minimum 20% uczestników projektu stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Minimum 50% uczestników projektu stanowią osoby objęte IPD.

7 7 Priorytet VI- projekty systemowe- założenia na rok wskaźnik efektywności- zmiana Projekt zakłada, w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie w 2013 r., osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej (informującego o odsetku uczestników, którzy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie, podjęli zatrudnienie) na poziomie: - co najmniej 55%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła 10% i poniżej; - co najmniej 50%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 10,1% do 13%; - co najmniej 45%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 13,1% do 16,5%; - co najmniej 40%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 16,6% do 21%; - co najmniej 35%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła powyżej 21%.

8 Priorytet VI- terminy ogłoszenia/ naboru Konkurs Termin ogłoszenia/ naboru Tryb konkursu Poddziałanie – subregion olsztyńskiI kwartałotwarty Poddziałanie – subregion elbląskiI kwartałotwarty Poddziałanie – subregion ełckiI kwartałotwarty Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej I kwartałotwarty Poddziałanie – projekty systemoweI kwartałnie dotyczy

9 Priorytet VI- stopień realizacji wskaźników Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Osiągnięta wartość wg. stanu na Stopień realizacji wskaźnika Liczba osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Priorytetu w tym: ,5% - liczba osób niepełnosprawnych ,8% - liczba osób w wieku lata ,2% - liczba osób w wieku lata ,5% Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,8% - liczba osób niepełnosprawnych ,3% - liczba osób w wieku lata % - liczba osób w wieku lata ,5%

10 Priorytet VIII Działanie 8.1- główne kierunki działania na rok ukierunkowanie wsparcia w formie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego - premiowanie przedsiębiorców działających w branżach istotnych dla rozwoju województwa (rolno-spożywczej, turystycznej, budowlanej, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji mebli), jak również przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach. - premiowanie projektów, w których udział biorą osoby defaworyzowane na rynku pracy, czyli osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (np.: niskie wykształcenie, niewielkie doświadczenie zawodowe), 10

11 Priorytet VIII Działanie 8.1- główne kierunki działania na rok premiowanie projektów, zakładających szkolenia o tematyce związanej z „zieloną gospodarką” (ekoturystyka, wykorzystanie surowców wtórnych, produkcja biopaliw, pozyskiwanie energii odnawialnych) - w trosce o wysoką jakość oferowanych szkoleń premiowanie projektów, w których szkolenia kończą się zewnętrznymi egzaminami, bądź są oparte o certyfikowane programy nauczania - premiowanie projektów komplementarnych z inwestycjami finansowanymi ze środków UE, innych niż EFS. 11

12 Priorytet VIII Działanie 8.1- podstawowe założenia na rok jeden konkurs otwarty w ramach Poddziałania Konkurs zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 roku, a nabór i ocena wniosków będzie trwał do czasu wyczerpania dostępnej alokacji. - nie przewiduje się konkursów w ramach Poddzialania z uwagi na wykorzystanie dostępnej alokacji oraz realizację głównego wskaźnika przypisanego dla tego Poddziałania, na poziomie 484% wartości docelowej. - projekty zakontraktowane w latach będą realizowane do końca okresu programowania. 12

13 Priorytet VIII Działanie 8.1- alokacja na rok Poddziałanie – ,00 zł Przewiduje się możliwość zwiększenia dostępnej na 2013 rok alokacji, w sytuacji jeśli nie zostanie zakontraktowana całość tegorocznej alokacji (do zakontraktowania pozostało ok ,00 zł). 13

14 Priorytet VIII Działanie 8.1- alokacja na rok 2013 Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Osiągnięta wartość wg. stanu na Stopień realizacji wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych ,1% Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych ,8%

15 15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Założenia do Planów Działania dla Priorytetu VI i Działania 8.1 na rok 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google