Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Obrazek zaczerpnięty za strony

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Obrazek zaczerpnięty za strony"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Obrazek zaczerpnięty za strony http://www.gradowski.olsztyn.pl/

2 Cele ogólne Uświadomienie potrzeby przestrzegania prawa Poznanie podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego Rozwijanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania prawa

3 Cele szczegółowe Uczeń: Potrafi określić najważniejsze akty prawne stanowiące o przestrzeganiu prawa Potrafi określić najważniejsze akty prawne stanowiące o przestrzeganiu prawa Rozumie obowiązek przestrzegania prawa oraz konsekwencje jego łamania Rozumie obowiązek przestrzegania prawa oraz konsekwencje jego łamania Zna podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich Zna podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich Potrafi wypowiadać się na dany temat i zabiera głos w dyskusji Potrafi wypowiadać się na dany temat i zabiera głos w dyskusji Potrafi pracować w grupie Potrafi pracować w grupie

4 Czym jest prawo ? Pojęcie prawa ma wiele znaczeń, najczęściej rozumiemy go jako zbiór norm postępowania na terenie danego kraju, ustalony przez władze państwowe z uwzględnieniem norm zwyczajowych. Według Celsusa (jurysty rzymskiego) „Prawo jest tym, co dobre i słuszne”. Pojęcie prawa można rozumieć na dwóch płaszczyznach: podmiotowej i przedmiotowej: Pojęcie prawa w znaczeniu podmiotowym - to zbiór uprawnień jednostki, służący zabezpieczeniu jej interesów. Pojęcie prawa w znaczeniu przedmiotowym - to zbiór norm prawnych norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami. Normy prawne (łac. norma - reguła, przepis), wzór postępowania w danej sytuacji np. rodzice powinni zameldować dziecko po urodzeniu. W razie nie przestrzegania tej normy rodzicom grozi grzywna. Normy prawne zawierają nakaz, zakaz lub dozwolenie.

5 Sytuacje, w których uczeń spotyka się z koniecznością przestrzegania prawa: W SZKOLE – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA NA DRODZE – KODEKS DROGOWY W DOMU – ZASADY, PRAWO RODZINNE

6 Co Ci grozi za łamanie prawa ? Przedstawienie podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego.

7 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Przepisy kodeksu karnego, które przewidują w pewnych wyjątkowych sytuacjach możliwość zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Art. 1. par. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18. 2) postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3) wykonywania środków wychowawczych i poprawczych w stosunku do osób względem, których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

8 Nieletni to określenie osoby niepełnoletniej, która popełniła czyn karalny, bądź przejawiała zachowania świadczące o demoralizacji. Osobę niepełnoletnią określa się również mianem małoletniego. Nieletnim jest osoba, która ukończyła lat 15 a nie ukończyła jeszcze 17 lat. Chodzi oczywiście o moment popełnienia czynu zabronionego. Małoletni – według art. 10 § 1 i art. 15 Kodeksu Cywilnego (k.c.) małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 lat. Osoba w tym wieku nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada je w stopniu ograniczonym. Młodociany – art. 115 § 10 Kodeksu Karnego (k.k.) określa młodocianego jako sprawcę, który w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 17 lat, a nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania przez sąd w I instancji nie ukończył 24 lat.

9 Ustalony dolny próg odpowiedzialności nieletniego (13 lat) oznacza, że popełnienie czynu karalnego przez osoby, które nie osiągnęły tego wieku traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i uzasadnia prowadzenie postępowania opiekuńczo-wychowawczego. Ukończenie wieku 13 lat w chwili popełnienia czynu karalnego powoduje pociągnięcie nieletniego do odpowiedzialności i zastosowanie środków wychowawczych lub poprawczych.

10 Jeśli nieletni ukończył 15 lat i dopuścił się czynu zabronionego takiego jak: zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zabójstwo i morderstwo, umyślne ciężkie uszkodzenie ciała, umyślne sprowadzenie katastrofy godzącej w bezpieczeństwo powszechne, przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym przez sprawcę stosującego podstęp, gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, umyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą, wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, rozboje, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiające, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

11 Jeśli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia, wówczas sąd stosuje przepisy kodeksu karnego. Wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

12 Osoba, która ukończyła 17 lat i popełniła przestępstwo odpowiada na zasadach określonych w kodeksie karnym (art. 10 § 1 kk) i podlega karom (odpowiedzialności karnej) w nim przewidzianym: grzywna w wysokości od 100 do 720.000zł, ograniczenie wolności do 1 roku, pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności.

13 Gdy osoba, która ukończyła 17 lat i popełni wykroczenie odpowiada na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (art. 8 kodeksu wykroczeń) i podlega karom, które on przewiduje: nagana, grzywna od 20 do 5.000 zł, ograniczenie wolności trwające 1 miesiąc, areszt od 5 do 30 dni.

14 13 15 17 18 21 Odpowiedzialność za zachowania będące przejawem demoralizacji Odpowiedzialność za czyny karalne Pełna odpowiedzialność karna

15 Przejawy demoralizacji u młodzieży:  niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,  wagary, inne zaniedbywanie nauki,  niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,  dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,  wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,  zachowania agresywne,  wandalizm,  ucieczki z domu,  palenie tytoniu,  picie alkoholu,  używanie narkotyków i innych środków odurzających,  przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,  popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne.

16 Kilka słów o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karane jest: posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzanie do obrotu środków odurzających, udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia, wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. Każde z tych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Natomiast z przestępstwem mamy do czynienia w sytuacji, gdy któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 roku życia. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania karnego.

17 Sprawy osób, które ukończyły 17 lat i popełniły przestępstwo rozpatrują wydziały karne sądów (zwane sądami karnymi). Sprawy osób, które ukończyły 17 i popełniły wykroczenie rozpatrują wydziały wykroczeniowe sądów (zwane sądami grodzkimi). Sprawy nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją prowadzą wydziały rodzinne i nieletnich sądów (zwane sądami rodzinnymi).

18 Przestępczość w szkołach i internatach w wybranych kategoriach przestępstw, (liczba przestępstw stwierdzonych), w latach 2010 - 2011. WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA SZKOŁY ŚREDNIE I ZAWODOWE INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2011 rok2010 rok2011 rok2010 rok2011 rok2010 rok Ogółem przestępstw stwierdzonych 28 01926 1972 0432 4861 5341 610 Przestępstwa kryminalne, w tym: 27 68725 7801 9492 2951 5051 520 Uszczerbek na zdrowiu2 6132 95311513511897 Udział w bójce lub pobiciu1 5031 307428019742 Zgwałcenie14201688 Kradzież cudzej rzeczy2 6642 778801945207218 Kradzież z włamaniem7858151111496182 Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze 7 5776 221103125336237 Narkotykowe669520247195109276 Przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 2 3422 819878987126

19 NIGDY NIE PRÓBUJMY ZWALCZYĆ PRZEMOCY-PRZEMOCĄ!!!

20 Źródła do prezentacji: Opracowanie własne na podstawie: www.lomza.policja.gov.pl/_baza/art_zalaczniki/zal_54_1.ppt http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/840/74957/Przestepstwa_w_szkolach.html http://www.gradowski.olsztyn.pl/ http://www.wosna5.pl/prawo_i_jego_funkcje http://wiecejtlenu.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?7 http://natemat.pl/29823,zdewastowane-rowery-miejskie-zniszczone-budki-telefoniczne-latarnie-lawki-socjolog-wandalizm- wynosimy-z-domu http://paulletta.wordpress.com/ciekawostki/ http://www.maxtapety.pl/43226,odciski-marichuana-kajdanki.php http://www.hej.mielec.plwww.hej.mielec.pl http://rugbyszkola.com.pl/sprawy-szkolne/przemoc-w-szkole/ http://www.se.plwww.se.pl http://gify.joe.plgify.joe.pl http://dlamnieciekawe.blox.pldlamnieciekawe.blox.pl http://www.krolpiratow.pun.plwww.krolpiratow.pun.pl


Pobierz ppt "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia… Obrazek zaczerpnięty za strony"

Podobne prezentacje


Reklamy Google