Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJONOWANIE REGIONALNEJ INSTALACJI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „Stary Las” PO WPROWADZENIU USTAWY O UTRZYMANIU I CZYSTOŚCI W GMINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJONOWANIE REGIONALNEJ INSTALACJI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „Stary Las” PO WPROWADZENIU USTAWY O UTRZYMANIU I CZYSTOŚCI W GMINACH."— Zapis prezentacji:

1 FUNKCJONOWANIE REGIONALNEJ INSTALACJI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „Stary Las” PO WPROWADZENIU USTAWY O UTRZYMANIU I CZYSTOŚCI W GMINACH

2 Podział województwa pomorskiego na regiony gospodarki odpadami
r. - Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO), wyznaczając regiony gospodarowania odpadami i Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) „Stary Las” Sp. z o.o.

3 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

4 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Region Południowy Liniewskie Góry Skarszewy Gostomie Linowiec Zblewo ZZO Stary Las Strych Bietowo Osówek Bobrowiec Osiek Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie balastu) Instalacja regionalna (składowanie balastu) Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu

5 Zrekultywowane składowisko w Linowcu

6 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

7 03 listopada 2009 Podpisanie Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o finansowanie przedsięwzięcia pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ

8 03 listopada Podpisanie umowy z Konsorcjum Firm: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, ECOSERVICE Przedsiębiorstwo Budowlane – Partner Konsorcjum na Roboty Budowlano-Montażowe ujęte w projekcie Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” 03 listopada wydanie Inżynierowi Kontraktu – Konsorcjum Firm: TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o. w Gdańsku, TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o. w Warszawie, PROMIS- Mirosław Łopato, polecenia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z dnia 05 października 2007

9 Maj 2012 – rozruchy technologiczne - próby końcowe
Czerwiec – zakończenie całości robót związanych z budową drogi dojazdowej do ZUOK „Stary Las” Czerwiec – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Lipiec 2012 – osiągnięcie planowanej wydajności instalacji ZUOK

10 Lokalizacja Zakład jest posadowiony na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego. Działka nr 9 przeznaczona pod budowę jest własnością Inwestora i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański przeznaczona jest pod budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Gmina Miejska Starogard Gdański wykupiła sąsiadujące działki nr 11, 14/1 i 16 o powierzchni 48,81 ha, z przeznaczeniem ich na dalszą rozbudowę ZUOK. Pozwoli to na składowanie odpadów i działalność ZUOK przez okres ponad 70 lat.

11

12

13 Działalność ZUOK (1) Wydajność zakładu 60.000÷65.000 Mg odpadów/rok,
Zakład wg założeń składa się m.in. : - sortowni, - kompostowni, - kwatery balastowej (składowiska), zespołu instalacji pomiarowych (m.in. wag, bramek dozymetrycznych, stacji pogodowej, piezometrów i reperów) szeregu instalacji pomocniczych (m.in. oczyszczalni odcieków, linii przygotowującej do produkcji paliwa alternatywnego, magazynów odpadów niebezpiecznych i azbestu) z zakładanej biogazowni zrezygnowano jako z nie współgrającej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

14 Działalność ZUOK (2) Maszyny i urządzenia: - kompaktor,
- samochody hakowce, - ładowarki, - przerzucarka bramowa, - mobilne sito obrotowe, - rozdrabniarka wielkogabarytów, - kruszarka do gruzu, - inne maszyny i urządzenia (wózki widłowe, ciągniki, spycharki, samochód dostawczy).

15 Rewolucyjne zmiany 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.

16 W celu sprawnego wdrażania nałożonych przez ustawę zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami udziałowcy spółki utworzyli Związek Gmin Wierzyca. Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją w dniu 30 października 2012 roku. Poprzez takie działanie osiągnięto jednolitość składu : - właścicieli Instalacji Regionalnej - uczestników Związku Gmin - uczestników Regionu Południowego Tego typu rozwiązanie gwarantuje zabezpieczenie strumienia odpadów trafiających do instalacji w Starym Lesie

17 Schemat obowiązujący od i do 1 lipca 2013 r.
GMINA Opłata Właściciel nieruchomości Właściciel nieruchomości Opłata Odpady Umowa Odpady Opłata Przedsiębiorca odbierający odpady Przedsiębiorca odbierający odpady Opłata Odpady Umowa Umowa Odpady Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania Opłata Regionalna instalacja ZUOK Stary Las

18 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-uczestnika Związku Gmin Wierzyca w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

19 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne. Rozdział 2 – Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Rozdział 3 – Wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Rozdział 4 – Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych. Rozdział 5 – Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Rozdział 6 – Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. Rozdział 7 – Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Rozdział 8 – Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Rozdział 9 – Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

20 Zakres selektywnego zbierania odpadów
odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane dalej „BIO”, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, styropian i tkaniny, zwane dalej „SUROWCE”, powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałe odpady, zwane dalej ”ZMIESZANE”;

21 Sposób selektywnego zbierania odpadów
§ 2.p3.a-c Podstawa to: trzy pojemnikowy system selektywnego zbierana odpadów komunalnych: do pojemnika oznakowanego napisem „BIO” zbieramy odpady ulegające biodegradacji, do pojemnika oznakowanego napisem „SUROWCE” zbieramy odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, do pojemnika oznakowanego napisem „ZMIESZANE” zbieramy odpady, których nie można gromadzić w pojemniku „BIO” lub „SUROWCE” - (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych oraz budowlano-rozbiórkowych).

22 Sposób selektywnego zbierania odpadów
§ 2.p3.d Wydzielamy następujące rodzaje odpadów: odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe.

23 „BIO” Odpady tzw. kuchenne – frakcji stałej powstające w gospodarstwie domowym, takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe - kwiaty cięte i doniczkowe itp.. Odpady tzw. zielone - pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak: rośliny, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp..

24 „SUROWCE” Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po wodzie, napojach, sokach, mleku, środkach czyszczących, szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach, tłuszczach, folie, doniczki, zakrętki do butelek i opakowań itp.. Styropian – czysty i opakowania ze styropianu, Makulatura i tkaniny - takie jak: gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, składane tektury, ubrania, itp.. Szkło - takie jak: butelki, słoiki, szklanki, pojemniki szklane, itp.. Metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, pojemniki metalowe, zakrętki do słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp..

25 „ZMIESZANE” Odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramika (porcelana, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych, np. z malowania pomieszczeń, itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych oraz budowlano-rozbiórkowych.

26 „Odpady niebezpieczne”
Do tej grupy odpadów należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.

27 „Meble i inne odpady wielkogabarytowe”
Do tej grupy odpadów należy zaliczyć takie odpady jak: odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, np. takie jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp.

28 „Odpady elektryczne i elektroniczne”
Do tej grupy odpadów należy zaliczyć takie odpady jak: sprzęt AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.

29 „Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe”
Do tej grupy odpadów należy zaliczyć takie odpady jak: odpady, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, np. takie jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, zanieczyszczony styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.

30 Sposób selektywnego zbierania odpadów - podsumowanie
Podstawa: pojemnik „BIO” (lub worek), pojemnik „SUROWCE” (lub worek), pojemnik „ZMIESZANE”. Wydzielamy: odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe.

31 Porównanie ilości wybranych kodów odpadów trafiających do ZUOK Stary Las w I i II półroczu 2013
kod odpadu I półrocze 2013 II półrocze 2013 Ilość [Mg] odpady surowcowe 0,000 25,040 231,800 4,300 * 978,560 7,640 9,980 2,200 0,200 241,840 1017,880 odpad "bio" * 307,52 939,640 odpady zmieszane * 18835,12 23437,400 * , , główny strumień odpadów odbierany w systemie zorganizowanym przez ZG WIERZYCA

32 Porównanie ilości wybranych kodów odpadów trafiających do ZUOK Stary Las w I i II półroczu 2013
II półrocze 2013 – po wejściu zmiany systemu gospodarki odpadami w gminach zwiększył się strumień odpadów trafiających do ZUOK : surowce, bio , zmieszane; surowce wymagają rozdziału na szkło, papier, tworzywa sztuczne ; w odpadach surowcowych obserwuje się znaczny udział balastu co świadczy o konieczności zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu;

33 Porównanie ilości wybranych kodów odpadów trafiających do ZUOK Stary Las w I i II półroczu 2013
Przed wejściem zmian Po wejściu zmian trafiały odpady o kodzie , trafiają odpady ,  , trafiały „czyste” surowce np nie wymagające rozdziału na asortyment odpady wymagają rozdziału na asortyment, ponadto obserwuje się w nich znaczny udział balastu odpady o kodach ,  , i inne surowce nie muszą być przekazywać do ZUOK Stary Las  ogólny bilans masowy - mniejszy ogólny bilans masowy - większy

34 Podsumowanie Region Południowy dzięki przyjętej organizacji i posiadaniu instalacji RIPOK jest przygotowany do realizacji zadań wynikających z ustawy ucipg (o ile nie nastąpią nieprzewidziane zmiany legislacyjne) Do rozwiązania pozostaje kwestia zagospodarowania tzw. frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych

35 Zapraszamy na stronę: www.starylas.pl
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Starogard Gdański, Stary Las 9 Tel. (58) , fax (58) Zapraszamy na stronę:


Pobierz ppt "FUNKCJONOWANIE REGIONALNEJ INSTALACJI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „Stary Las” PO WPROWADZENIU USTAWY O UTRZYMANIU I CZYSTOŚCI W GMINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google