Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej prof. dr hab. Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie IRWiR PAN Międzynarodowa Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej prof. dr hab. Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie IRWiR PAN Międzynarodowa Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 1 Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej prof. dr hab. Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie IRWiR PAN Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy 4 lipca 2014 r Kraków „ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt wsp ó łfinansowany ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 I.Wprowadzenie 2  Nadal trwają przygotowania do wdrażania nowej projekcji WPR 2014-2020  Opóźnienie przygotowań jest niezaprzeczalne.  Ciągle trwają prace studialne i dyskusje  Nowa WPR miała w założeniu być przełomowa, bardziej adekwatna innowacyjna  Czy będzie?

3 3 Pomiar poprzez standardową produkcję (SO) (kategoria FADN) Gospodarstwa bardzo małe (kat. 1-3) średnia wartość produkcji do 8 tys. € SO (ok. 33 tys. zł) Gospodarstwa małe (kat 4 i 5) do 25 tys. € SO (ok. 104 tys. zł.) Małe gospodarstwa, nadzieje i problemy Co to są te małe gospodarstwa

4 Pomiar ze względu na osiągany poziom dochodu rolniczego na 1 AWU (jednostkę pracy) i na gospodarstwo  dysparytetowa,  parytetowa,  ponadparytetowa. Pomiar ze względu na możliwości rozwoju majątku produkcyjnego tj.  o reprodukcji zawężonej (degresywne),  reprodukcji prostej,  reprodukcji rozszerzonej (rozwojowe). 4

5 5 PaństwoWielkości progowe Bułgaria2 000 Grecja4 000 Hiszpania4 000 Polska4 000 Włochy4 000 Czechy8 000 Dania15 000 Słowacja15 000 Niemcy25 000 Francja25 000 Wielka Brytania25 000 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Commission Regulation (EC) No 1291/2009 of 18 December 2008 Minimalne górne progi kwalifikujące gospodarstwa do grupy gospodarstw nietowarowych – drobnych w badaniach prowadzonych w ramach FADN w wybranych krajach UE [w Euro]

6 6 Udział małych gospodarstw ≤ 5ha w wybranych zasobach oraz w wytwarzanej SO [w %] w krajach Unii Europejskiej (27-15-12) Udział w:EU - 27-EU - 15EU – 12 Ogólnej liczbie gospodarstw 695381 Posiadaniu użytków rolnych 7415 Pogłowiu zwierząt gospodarskich 181533 Zatrudnieniu 443157 Wytwarzanym SO 181628 Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.

7 7 Udział gospodarstw o produkcji standardowej (SO) do 4 tys. Euro na poziomie NUTS 2 [w %] Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.

8 8 Udział użytków rolnych w gospodarstwach do 5 ha na poziomie NUTS 2 [w %] Źródło: Farm Structure Survey, Eurostat, Brussels 2010.

9 9 Także dla potrzeb nowej WPR 2014-2020 nie udało się wypracować wspólnej definicji (czy określenia) małych gospodarstw.  do 5 ha (dość często)  do 15 (dla przedsiębiorczości)  do 6 ha w płatnościach bezpośrednich  do 6 tys. € SO  do 10 ha (dywersyfikacja upraw)

10 10 Małe gospodarstwa w dokumentach nowej WPR Specjalne odniesienia do gospodarstw małych w nowej WPR Dla nowych PROW zidentyfikowano 12 potrzeb odnoszących się do gospodarstw małych

11 11 Można tu odnieść następujące potrzeby Potrzeby Reorientacja małych gospodarstw w kierunku rolniczym lub pozarolniczym Zapewnienie trwałości rolnictwa w warunkach zmian klimatycznych Poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym Poprawa jakości produktów rolnych i żywnościowych Odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej Promowanie zrównoważonych metod gospodarowania Tworzenie możliwości zatrudniania poza rolnictwem bez zmian miejsca zamieszkania

12 12 Wsparcie małych gospodarstw w II filarze WPR 1. Poddziałanie: Wsparcie dla nowych uczestników systemu jakości  wsparcie w formie refundacji  do 2000 € / rok / gospodarstwo  preferuje dla gospodarstw do 5 ha

13 13 2. Poddziałanie: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  wielkość ekonomiczna gospodarstwa do 15 tys. € (SO  60 tys. zł.)  premie do 100 tys. zł.  kwota ta musi wynikać z biznesplanu

14 14 3. Poddziałanie: Restrukturyzacja małych gospodarstw  Gospodarstwo do 6 tys. € SO (24 tys. zł. SO) (wielkość tu jest negocjowana z KE !)  Premia na restrukturyzacje gospodarstw do 60000 zł. (wg potrzeb wynikających z biznesplanem)

15 15 Pomoc jest alternatywna w stosunku do następujących działalności  ułatwienie startu młodym rolnikom  modernizacja gospodarstw rolnych  różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

16 16 4. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa  dotyczy małych gospodarstw wg ustaleń dla I filaru  wymagane trwałe przekazania gospodarstwa  rolnik musi kwalifikować się do systemu małych gospodarstw Płatności 120% rocznej płatności z systemu dla małych gospodarstw tj. do 6 000 zł

17 17 5. Tworzenie grup i organizacji producenta w sektorze rolnym i leśnym  Ryczałt od wartości przychodów netto ze sprzedaży  Pomoc przyznawana jest na 5 lat i wynosi 1 rok 10 % 2 rok 8 % 3 rok 6 % 4 rok 5 % 5 rok 4 % Maksymalnie 100 000 €/rocznie

18 18 6. Rolnictwo zrównoważone  racjonalne nawożenie  zmianowanej Wymogi: Płatności 400 zł/ha 7. Ochrona gleb i wód  stosowanie międzyplonów ozimych lub ścierniskowych  pasy ochronne użytków zielonych Wymogi: Płatności od 450 zł/ha do 543 zł/ha

19 19 8. Rolnictwo ekologiczne  Wspierane jest w ramach 12 pakietów (operacji)  Degresja płatności następuje od 50 ha  Stawski płatności są od 660 zł/ha do 1501 zł/ha 9. Płatności na obszarach ONW  ONW górskie 450 zł/ha  ONW specyficzne 264 zł/ha !

20 20 Wsparcie w ramach I filara W Polsce obowiązywał będzie system SAPS tj. system uproszczony Nowy system płatności bezpośrednich od 2015 r. Elementy obowiązkowe w UE Elementy dobrowolne Jednolita płatność obszarowa Płatność za zazielenienie Płatność dla młodych rolników Płatność dla małych gospodarstw Płatność związana z produkcją Przejściowe wsparcie krajowe Płatności dodatkowe

21 21 I.Elementy obowiązkowe w systemie 1.Jednolita płatność obszarowa ok. 110 €/ha (440 zł.) 2.Płatności za zazielenienie (greening)  dywersyfikacja upraw  utrzymanie TUZ  utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) Wymogi:

22 22 Małe gospodarstwa będą zwolnione z zazielenienia  do 10 ha z dywersyfikacji upraw (zróżnicowanie)  10-30 ha – 2 uprawy  > 30 ha – 3 uprawy

23 23 3.Płatności dla młodych rolników  do 5 lat od założenia gospodarstw  do 40 lat rolnik (przed złożeniem wniosku) Płatności w wysokości 25% średniej krajowej I filara tj. ok. 62 €/ha

24 24 II.Elementy dobrowolne w systemie 1.Płatności dla małych gospodarstw  bydło  owce  kozy Rolnik otrzyma równowartość sumy wszystkich płatności, które uzyskał by w systemie standardowym tj. do 1250 € 2.Płatności związane z produkcją (15% rocznej koperty) Sektory wsparcia

25 25  buraki cukrowe  ziemniaki skrobiowe  owoce miękkie  rośliny wysokobiałkowe  rośliny włókniste Przykład wsparcia:  bydło od 3-50 sztuk po 139 €/sztukę  kozy 3-5 sztuk po 110 €/sztukę  owce od 10 sztuk po 30 €/sztukę

26 26 dla gospodarstw do 30 ha 3.Płatności dodatkowe (nie dla najmniejszych gospodarstw) W przedziale: 5-10 ha 20 €/ha 10-30 ha 80 €/ha Jest także propozycja by objąć zaproszeniem gospodarstwa od 3 ha

27 27 Podsumowanie  Po raz pierwszy w historii WPR znalazły się specjalne, preferencyjne odniesienia do gospodarstw drobnych  Dotyczą one zarówno I jak i II filaru  Nadal brak jest ostatecznych rozwiązań jakie to będzie wsparcie  Ubolewamy nad brakiem elementów regionalizujących WPR  Jak tą nową politykę (WPR) odbiorą rolnicy prowadzący małe gospodarstwa ?

28 28


Pobierz ppt "1 Małe gospodarstwo w nowej Wspólnej Polityce Rolnej prof. dr hab. Wiesław Musiał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie IRWiR PAN Międzynarodowa Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google