Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin maturalny od 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin maturalny od 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin maturalny od 2015 roku

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Źródła modyfikacji egzaminu maturalnego:  nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (realizowana w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013)  sugestie uczelni wyższych (oczekiwanie od absolwentów poszerzonej wiedzy z dziedziny dotyczącej wybranego kierunku studiów).

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Cele modyfikacji egzaminu maturalnego:  zakończenie rozpoczętego w 2012 r. procesu harmonizacji systemu egzaminów zewnętrznych : założony trzykrotny pomiar (sprawdzian – egzamin gimnazjalny – egzamin maturalny) wiadomości i umiejętności z zakresu trzech podstawowych języków: polskiego, obcego oraz języka „formalnego”, „symbolicznego”, jakim jest matematyka, po kolejnych etapach kształcenia  matura jako narzędzie do lepszego przygotowywania do cywilizacyjnych wyzwań  doskonalenie egzaminów maturalnych.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OD NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO MATURY 2015 Istota zmiany zastąpienie deklaratywnie określonych treści, które powinny być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego etapu edukacyjnego. osiągnięcie spójnego programowo procesu kształcenia, dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów oraz uwzględniającego zwiększone aspiracje edukacyjne młodzieży.

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku A KTY WYKONAWCZE OKREŚLAJĄCE SZCZEGÓŁOWE KWESTIE ZWIĄZANE Z EGZAMINEM MATURALNYM OD 2015 r. Informatory o egzaminie maturalnym od 2014/2015 opracowano na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Egzamin maturalny w nowej formule (przedstawionej w informatorach przedmiotowych od 2015 r.) będzie obowiązywał:  absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015  absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016.

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Obszary zmian w egzaminie maturalnym, takie jak:  wymagania egzaminacyjne  struktura egzaminu  zasady przeprowadzania egzaminu  rodzaje zadań egzaminacyjnych  sposoby oceniania egzaminacyjnych, przedstawione zostały w:  Informatorach o egzaminie maturalnym od 2015 r.  Podstawie programowej kształcenia ogólnego…  Rozporządzeniu „o ocenianiu”.

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Zmiana sposobu oceniania zadań egzaminacyjnych Przy sprawdzaniu zadań otwartych zostanie zastosowany (wprowadzony już przy nowym egzaminie gimnazjalnym i obecnym egzaminie maturalnym z matematyki) holistyczny sposób oceniania, w którym oceniane będzie pokonanie „zasadniczej trudności zadania” oraz kolejne niezbędne czynności prowadzące do pełnego rozwiązania problemu postawionego przed zdającym.

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OCENIANIE HOLISTYCZNE Ocenianie holistyczne zastępuje tak zwane ocenianie analityczne. Tak jedno jak i drugie podejście do oceniania wymaga opracowania kryteriów. Przy podejściu holistycznym budujemy kryteria bardziej uniwersalne, staramy się, by spełnienie kolejnych kryteriów oznaczało zbliżenie się do rozwiązania problemu. Oznacza to, że przyznanie kolejnych punktów będzie informowało o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania. Schemat oceniania w podejściu holistycznym powinien być starannie opisany i zawierać przykłady wielu metod rozwiązania, ze wskazaniem punktów krytycznych (pełne rozwianie, pokonanie zasadniczej trudności, brak sukcesu).

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r.  Każdy informator zawiera opis egzaminu/egzaminów z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.  W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej, w tym także zadania inne niż podane w informatorze jako przykładowe.

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego: dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) dla II etapu edukacyjnego (klasy 4–6 szkoły podstawowej).

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN MATURALNY OD 2015 r. W zadaniach egzaminacyjnych nacisk został położony na opanowanie umiejętności takich jak:  korzystanie z wiedzy  samodzielność  twórcze działanie  rozwiązywanie problemów  rozwój myślenia naukowego, np.:  stawianie hipotez i ich weryfikacja  wyciąganie wniosków  krytyczna analiza tekstu/informacji.

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. 1.Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. 2. W przypadku egzaminu z przedmiotów dodatkowych: a. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej b. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów (oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a) c. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Przedmioty obowiązkowe:  część ustna (bez określania poziomu):  język polski  język obcy nowożytny  język mniejszości narodowej  część pisemna (poziom podstawowy):  język polski  język obcy nowożytny  matematyka  język mniejszości narodowej. Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Z MIANY W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO  Od 2015 roku na egzaminie maturalnym w części ustnej z języka polskiego… zdający będzie:  losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia  miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi.

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Z MIANY W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO  Egzamin będzie składał się z dwóch części:  wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia (ok.10 min.)  rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi (ok. 5 min.).  Łączny czas egzaminu: około 30 minut.

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego Przedmioty dodatkowe:  część pisemna (poziom rozszerzony): biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny (poziom rozszerzony albo dwujęzyczny), język polski, język regionalny, matematyka  część ustna:  język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu )  język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)  język obcy nowożytny (bez określania poziomu albo poziom dwujęzyczny)  język regionalny (bez określania poziomu).

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Zmiany w materiałach dodatkowych do biologii, chemii i fizyki wspólna karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych do geografii kolorowa wkładka czterostronicowa uzupełnienie Wybranych wzorów matematycznych o jedną kartkę (granica ciągu, pochodna funkcji, równanie stycznej, trygonometria, rachunek prawdopodobieństwa)

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. 1.Zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w terminie jego przeprowadzania. 2.Zdający, o którym mowa wyżej, przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do tego egzaminu.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:  otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej  przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin został unieważniony, nie zdał egzaminu maturalnego.

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015 r. Komunikowanie wyników egzaminu:  przedstawianie wyników egzaminu maturalnego w części ustnej - w procentach  przedstawianie wyników egzaminu maturalnego w części pisemnej:  w procentach  na skali centylowej (wskazanie, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu w skali kraju). Wyjątek: przedmioty zdawane w językach obcych będących drugimi językami nauczania - wyniki wyłącznie w procentach.

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO 1.Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego lub języka włoskiego. 2.Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości.

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO  Do egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.  Jeżeli absolwent zdecyduje się przystąpić do części ustnej egzaminu z języka: mniejszości etnicznej, narodowej, obcego nowożytnego lub regionalnego – musi również przystąpić do części pisemnej egzaminu z tego samego języka odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo – jako dodatkowa opcja w przypadku języka obcego nowożytnego – dwujęzycznym.

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku -Opublikowanie Informatorów z przykładowymi zadaniami (lipiec 2013) -Opublikowanie przykładowego arkusza (grudzień 2013) -Przeprowadzenie pilotażu (próbnego egzaminu) (grudzień 2014) WDRAŻANIE ZMIAN EGZAMINU MATURALNEGO

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Dziękuję za uwagę W prezentacji wykorzystano materiały z konferencji „Matura 2015 z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos. Nowe reguły, zmienione wymagania, nowa jakość”. Warszawa 4 września 2013r.


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin maturalny od 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google