Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Personel zarządzający i merytoryczny projektu Koordynatorka projektu: Anna Bajor Asystentki: Lidia Sokulska-Tłok, Lucyna Rach SORE: Grażyna Maciaszek, Irena Tatarewicz, Krystyna Wojtera Koordynatorzy sieci: Aleksandra Kabat – sieć humanistyczna Sławomir Kulpinski – sieć dyrektorska Grażyna Maciaszek – sieć wychowawcza Mirosław Tłok – sieć matemat.- przyrodnicza Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny projektu Podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/lek w powiecie sępoleńskim poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Cele szczegółowe: 1. Podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w obszarach wsparcia opartych na diagnozie placówek. 2. Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół i przedszkoli powiatu sępoleńskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli w powiecie sępoleńskim poprzez organizację i funkcjonowanie czterech sieci współpracy i samokształcenia. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Główne założenia projektu  Zadanie 1 Opracowanie i wdrożenie w 17 szkołach i 3 przedszkolach Rocznych Planów Wspomagania  Zadanie 2 Uruchomienie i funkcjonowanie w powiecie sępoleńskim 4 sieci współpracy i samokształcenia  Zadanie 3 Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Planu Wspomagania Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Szkolenia w projekcie  W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek (236 osób).  W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano 30 godzin wykładów i 150 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów dla 15 grup szkoleniowych nauczycieli/lek. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Szkoła Podstawowa w Przepałkowie Obszar doskonalenia: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cel główny doskonalenia  Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się i metod motywowania do nauki oraz włączenie rodziców w proces motywowania dzieci do nauki. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Cele szczegółowe doskonalenia  Do 31 marca 2014r. nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie technik uczenia się i metod motywujących dzieci do nauki.  Do 31 maja 2014r. zostaną przeprowadzone dwie konsultacje z rodzicami sprzyjające rozwijaniu umiejętności motywowania dziecka do nauki.  Do 31 marca 2014 r., w ramach warsztatów dla nauczycieli, zostanie wypracowany katalog technik i metod aktywizujących.  Do 30 kwietnia 2014r. zostanie przeprowadzona lekcja koleżeńska w klasach I – III z zastosowaniem metod aktywizujących.  Do 31 maja 2014r. każdy nauczyciel opracuje 1 konspekt zajęć z wykorzystaniem poznanych technik i metod, co zapoczątkuje tworzenie bazy pomysłów na ciekawe i efektywne lekcje.  Do 31 maja 2014r. każdy wychowawca klas IV – VI przeprowadzi zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętności w zakresie technik uczenia się.  Do 15 kwietnia 2014r. o 10% wzrośnie przygotowanie uczniów do zajęć lekcyjnych (odrabianie pisemnych zadań domowych). Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wskaźniki realizacji celów  80% nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących technik uczenia się i metod motywujących.  60% rodziców uczniów kl. I – VI weźmie udział w konsultacjach na temat jak motywować dziecko do nauki i wspierać w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności uczenia się.  10% wzrośnie systematyczność uczniów w odrabianiu pisemnych prac domowych.  80% nauczycieli weźmie udział w lekcji koleżeńskiej przeprowadzonej metodami aktywizującymi na I etapie edukacyjnym. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wskaźniki realizacji celów  80% nauczycieli opracuje po jednym scenariuszu zajęć dydaktycznych/wychowawczych przeprowadzonych technikami i metodami aktywizującymi.  80% wychowawców przeprowadzi z uczniami po jednym zajęciu dotyczącym technik uczenia się.  10 scenariuszy zajęć dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych technikami aktywizującymi (powstałych w trakcie realizacji projektu) zapoczątkuje bazę scenariuszy dostępną w bibliotece szkolnej do wykorzystania przez nauczycieli w pracy pedagogicznej. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11

12

13

14 Wnioski  Uczestnicy szkolenia, mimo znajomości wielu metod, nadal wykazują poszukującą postawę w doskonaleniu warsztatu pracy.  Katalog metod aktywizujących spełnił oczekiwania nauczycielek/li.  Nauczyciele wykazują niewystarczającą umiejętność doboru metod do poszczególnych przedmiotów nauczania.  Motywowanie zewnętrzne jest główną metodą mobilizowania uczniów do aktywności. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2014/15  Należy doskonalić umiejętność doboru metod aktywizujących do nauczanych treści i przedmiotów.  Należy rozwijać umiejętność motywowania wewnętrznego uczniów do aktywności.  Należy podjąć działania na rzecz doskonalenia pracy zespołowej nauczycieli, co w perspektywie przełoży się na rozwijanie tej umiejętności u uczniów. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Sieć dyrektorska Członkowie sieci: 20 dyrektorów szkół, z tego 17 kobiet i 3 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły Osiągnięte cele: 1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb 2.Doskonalenie wypełniania obowiązków tworzenia prawa wewnątrzszkolnego przez Dyrektora 3.Doskonalenie wypełniania obowiązków pracodawcy przez Dyrektorów 4.Doskonalenie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości przez Dyrektora Działania sieci: - 5 spotkań członków sieci, - 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, - korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną) Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sieć wychowawcza Członkowie sieci: 17 nauczycielek i 4 nauczycieli W roku 2013/14 realizowano temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Osiągnięte cele: 1.Nawiązanie kontaktów pomiędzy nauczycielami – członkami sieci wychowawczej. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami i analiza dobrych praktyk. 3.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby pracy dydaktycznej. 4.Pozyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia eksperta prowadzącego szkolenie. Podsumowanie: 1. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów towarzyszy pracy pedagogicznej nauczycieli, ale nie na wszystkich przedmiotach nauczania. 2. Metody i techniki rozwijania twórczego myślenia są mało doceniane jako sposób rozwijania potencjału intelektualnego uczniów. 3. Doskonalenie nauczycieli w obszarze rozwijania twórczego myślenia dało zadowalające efekty. 4. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach realizacji projektu pozwolą nauczycielom/lkom na sprawne komunikowanie się i wymianę doświadczeń za pośrednictwem Internetu oraz poprawę znajomości metod i technik rozwijania kreatywności uczniów. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Sieć humanistyczna Członkowie sieci: 19 nauczycieli w tym 18 kobiet i 1 mężczyzna. W roku 2013/14 realizowano temat: PRACA Z NOWOCZESNYMI TECHNOLOGIAMI TIK (ROK I) – BEZPIECZNY INTERNET Osiągnięte cele: 1.Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami różnych szczebli. 2.Wymiana doświadczeń między uczestnikami. 3.Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. 4.Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. 5. Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Działania w ramach moderowania siecią: - 6 spotkań członków sieci (w realu). - Praca na platformie: zamieszczanie plików, dobrych praktyk; wymiana doświadczeń i informacji drogą elektroniczną. - 3 szkolenia z ekspertem Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Sieć matematyczno-przyrodnicza Członkowie sieci: 22 nauczycielek/li przedmiotów ścisłych, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn W roku 2013/14 realizowano temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet Osiągnięte cele: 1.Organizacja i integracja członków sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb 2.Nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami uczestniczących w projekcie 3.Tworzenie rozwiązań na potrzeby uczestniczących w projekcie 4.Poszerzenie kompetencji uczestników sieci matematyczno-przyrodniczej Działania sieci: -3 spotkania członków sieci, -3 spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów, -korzystanie z platformy internetowej Projektu (wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym, publikowane pliki z materiałami tematycznymi, wymiana informacji pocztą elektroniczną)

20 Podsumowanie  W opinii nauczycieli realizacja RPW przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy i nabywaniu doświadczenia przydatnego w codziennej praktyce pedagogicznej. Sprzyjała też rozwijaniu umiejętności rodziców w zakresie motywowania dzieci do nauki, a samym uczniom uświadomiła zależność efektywności nauki od sposobu uczenia się.  Pozytywnym aspektem wsparcia było przeprowadzenie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji dwóch konsultacji dla rodziców. Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Dziękuję za uwagę! Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Krystyna Wojtera Projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji projektu: 1.10.2013 – 30.06.2015 Projekt pn. „Powiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google