Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY OPS, PCPR I PUP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY OPS, PCPR I PUP"— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY OPS, PCPR I PUP
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku – Anna Skass

2 „DOBRE POMYSŁY NIE MAJĄ
PRZESZŁOŚĆI, MAJĄ TYLKO PRZYSZŁOŚĆ” – R. Mollet

3 PODSTAWOWE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PUP
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. - Pośrednictwo Pracy jako podstawowa usługa realizowana jest w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r.w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez PSZ usług rynku pracy

4 STANDARDY USŁUG RYNKU PRACY- PROCEDURY ZWIĄZANE Z AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ BEZROBOTNYCH
postępowanie przy podejmowaniu kontaktu z bezrobotnym, postępowanie przy przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, postępowanie przy przedstawianiu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia, postępowanie przy utrzymywaniu kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy.

5 WSPÓŁPRACA MIĘDZY URZĘDEM PRACY A OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ
Wprowadzenie standardów dało nam możliwość zaobserwowania niedociągnięć: brak wzajemnej współpracy przy postępowaniu dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego wspólnych klientów; brak wypracowanych procedur postępowania wobec rodzin zastępczych; brak procedury postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; brak wspólnych ustaleń dotyczących kolejności świadczenia usług przez poszczególne instytucje w stosunku do wspólnego klienta.

6 ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z 20 KWIETNIA 2004r.
W ustawie zmodyfikowano m.in. art.50 ust.2, który określa, iż” bezrobotnym, o którym mowa w art.49 korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji: powinien przedstawić propozycję zatrudnienia , innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub

7 C.D … na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 2, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu.

8 USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ Z 12.03.2004r.
W ustawie o pomocy społecznej w art.17 znajdują się zapisy dotyczące zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9 ZADANIA WŁASNE GMINY Ponadto do zadań własnych gminy należy
nawiązanie współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

10 KONFERENCJA I r. „BUDOWANIE PARNERSTWA LOKALNEGO I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA RZECZ AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM” Na konferencję zaproszono przedstawicieli: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie

11 CEL KONFERENCJI Konferencja miała przybliżyć uczestnikom
istotę partnerstwa w aspekcie problemów integracji społecznej na rynku pracy.

12 USTALENIA Z KONFERENCJI
W trakcie konferencji ustalono: Gospodarzami każdego partnerstwa na terenie powiatu i poszczególnych gmin powinni być: starosta, burmistrzowie i wójtowie; Każdy z nich, jako organ samorządowy, jest odpowiedzialny za aktywne przeciwdziałanie bezrobociu w społeczności lokalnej, jak również powinien podejmować działania mające na celu ożywienie gospodarcze na lokalnym rynku Zwrócono uwagę na konieczność właściwego podziału obowiązków między publicznym służbami zatrudnienia a pomocą społeczną, aby w ostateczności ustalić efektywną ścieżkę aktywizacji wspólnych beneficjentów (od aktywizacji społecznej do zawodowej).

13 SPOTKANIE ROBOCZE r Na kolejne spotkanie zaproszono: przedstawicieli Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy,

14 TEMAT SPOTKANIA ROBOCZEGO
Omówienie podstaw prawnych do funkcjonowania partnerstwa i integracji społecznej na rynku pracy w celu aktywizacji mieszkańców długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych.

15 USTALENIA ZE SPOTKANIA
W trakcie spotkania roboczego: omówiono zmiany, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; omówiono ustawę z r. o pomocy społecznej wyjaśniono sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym dotyczącym wspólnych klientów oraz ustalono procedurę postępowania; wyjaśniono postępowanie poszczególnych instytucji wobec rodzin zastępczych; ustalono kolejność działań wobec dłużników alimentacyjnych;

16 USTALENIA ZE SPOTKANIA
C.d. poruszanych tematów: wyjaśniono procedury postępowania ośrodków pomocy społecznej wobec klientów ubiegających się o pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej; wyjaśniono postępowanie wobec wspólnych klientów objętych kontraktem socjalnym; wspólnie ustalono kolejność świadczenia usług przez poszczególne instytucje w stosunku do wspólnego klienta.

17 EFEKT SPOTKANIA Efektem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a poszczególnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

18 GIŻYCKIE PARTNERSTWO LOKALNE
Mając świadomość, że wiele inicjatyw można zrealizować wspólnie, co wpłynie na poszerzenie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Postanowiliśmy zaprosić do naszego przedsięwzięcia szersze grono partnerów. Przy pełnej akceptacji władz samorządowych tworzymy . . . GIŻYCKIE PARTNERSTWO LOKALNE

19 PARTNERZY ZAPROSZENI DO WSPÓŁPRACY W RAMACH GPL
Do współpracy w ramach Giżyckiego Partnerstwa Lokalnego zostali zaproszeni: lokalni pracodawcy, władze samorządowe, administracja samorządowa oraz państwowa, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie powiatu giżyckiego.

20 WARSZTATY I – 23.09.2009r. „ ANALIZA CZYNNIKOWA SKŁADNIKÓW
ŚRODOWISKA GOSPODARCZEGO”: W czasie warsztatów określono stan lokalnej gospodarki poprzez analizę pięciu czynników, tj.: dostępu do kapitału; środowiska gospodarczego, infrastruktury, zasobów ludzkich jakości życia

21 WARSZTATY II – 23.10.2009r. „ ANALIZA CZTERECH ZASAD
OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO”: Uczestnicy w grupach przeprowadzali analizy w zakresie: uszczelniania lokalnych przecieków, wsparcia istniejących firm, zachęcania do tworzenia nowych firm, rekrutowania z zewnątrz nowych firm o profilu uzupełniającym ofertę lokalną,

22 KOLEJNE WARSZTATY ZAPLANOWANO NA 25.11.2009r.
„TWORZENIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH NA ZIEMI GIŻYCKIEJ W CELU OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY”:

23 Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Dziękuję za uwagę. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ul. Gdańska 11 w w w.gizycko.pup.gov.pl


Pobierz ppt "PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY OPS, PCPR I PUP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google