Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie relacyjnych baz danych – postacie normalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie relacyjnych baz danych – postacie normalne"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie relacyjnych baz danych – postacie normalne
Wykład 2 Projektowanie relacyjnych baz danych – postacie normalne

2 Projektowanie schematu bazy danych
Celem procesu projektowania schematu bazy danych jest: wyspecyfikowanie wymagań użytkowników przyszłej bazy danych, dokonanie analizy tych wymagań; utworzenie schematu bazy danych spełniającego wymagania użytkowników i jednocześnie gwarantującego poprawne funkcjonowanie bazy danych w ramach całego systemu informacyjnego, zaprojektowanie schematu bazy danych.

3 Pośredni model - diagram związków encji ERD
Ten pośredni model powinien w sposób jednoznaczny określać wymagania użytkowników - umożliwiając im sprawdzenie czy analityk systemu rzeczywiście dobrze zrozumiał ich intencje i specyfikę działania firmy. Ten pośredni model powinien być istotnie prostszy od schematu bazy danych, abstrahując od szczegółów implementacyjnych, które muszą być później opracowane przez projektanta bazy danych aby baza danych mogła powstać i spełniać postawione przed nią zadania.

4 Przykłady związków trzy-argumentowych
“student chodzi na ćwiczenia prowadzone przez asystenta” “pracownik pracuje w projekcie w roli” “towar jest sprowadzany od dostawcy do użycia w projekcie”

5 Notacja Chena - MS Visio

6 Reprezentowanie związku nie-jednoznacznego
Związek >2 argumentowy. Związek binarny wieloznaczny. Metoda: Do reprezentowania takiego związku Z(E1,E2,…,En) używamy dodatkowej encji nazywanej asocjacyjną, którą łączymy związkami jednoznacznymi (encja asocjacyjna po stronie wiele tych związków) z encjami E1, E2,….,En.

7 Reprezentacja związku 3-argumentowego między studentami, przedmiotami i asystentami (Notacja IDEF1X w MS Visio)

8 Normalizacja bazy danych
Każdy fakt przechowywany w bazie danych powinien być wyrażalny w niej tylko na jeden sposób. Informacja o przedmiocie powinna być zapisana tylko w jednym miejscu, a nie przy każdym studencie, który uczęszcza na zajęcia z tego przedmiotu. Jeśli w bazie danych zapisujemy informację o rodzicach każdej osoby, nie ma już potrzeby zapisywać informacji o dziadkach, gdyż ta informacja daje się wyprowadzić z informacji o rodzicach. W modelu firmy lotniczej (przykład rozważany w następnym punkcie) Pasażerowie i Personel to dwie odrębne encje. Jeśli jedna osoba będzie figurować w bazie danych - raz jako pasażer, a raz jako pracownik firmy lotniczej, wówczas dane dotyczące takiej osoby (np. adres zamieszkania) będą zapisane w dwóch różnych miejscach.

9 Pożądane cechy modelu danych
poprawność modelu; istotność każdego elementu modelu dla funkcjonowania firmy (organizacji); pełność modelu – to znaczy, gwarancja, że żaden element modelu danych - istotny dla funkcjonowania firmy (organizacji), nie został pominięty. Użytkownicy muszą: rozumieć tworzony model danych i po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich szczegółów, biorąc za to odpowiedzialność, zaakceptować go. Projektant bazy danych dla tego modelu buduje bazę danych i aplikację bazy danych.

10 Model relacyjnych baz danych
W modelu relacyjnym przyjmuje się, że w tabeli w bazie danych kolejność wierszy i kolejność kolumn są nieistotne. Dwa wiersze zawierające te same wartości są uznawane za identyczne. Relacja jest abstrakcyjnym, matematycznym pojęciem zawierającym w sobie istotę modelu relacyjnego. Relacyjna baza danych to zbiór relacji. Tabela jest konkretną reprezentacją relacji – jedna relacja ma możliwych wiele różnych reprezentacji za pomocą tabel.

11 Przykład relacji - Loty
Numer Skąd Dokąd Odlot Przylot Warszawa Moskwa : :43 Moskwa Warszawa : :55 Warszawa Nowy Jork : :52 Warszawa Frankfurt : :45 Frankfurt Warszawa : :29 Nowy Jork Warszawa : :10 Nowy Jork Frankfurt : :15 Frankfurt Nowy Jork : :15 Warszawa Tokio : :10

12 Schemat relacji R = {A1, A2,..., An}
gdzie A1, A2,...,An są atrybutami (nazwami kolumn). Na przykład, Loty = {Numer, Skąd, Dokąd, Odlot, Przylot}

13 Dziedzina atrybutu Każdemu atrybutowi A przyporządkowana jest dziedzina Dom(A) czyli zbiór dopuszczalnych wartości. Np. Dom(Numer) = NUMBER(3) Dom(Skąd) = CHAR(15) Dom(Dokąd) = CHAR(15) Dom(Odlot) = CHAR(5) Dom(Przylot) = CHAR(5)

14 Dziedzina relacji Dziedziną relacji o schemacie R = {A1, A2,..., An} nazywamy sumę dziedzin wszystkich atrybutów relacji Dom(R) = Dom(A1) Dom(A2) ... Dom(An)

15 Definicja relacji Relacja o schemacie R = {A1, A2,..., An} jest to skończony zbiór r = {t1, t2,...,tm} odwzorowań ti: R  Dom(R) takich, że dla każdego j, 1 <= j <= n, ti(Aj)  Dom(Aj) Każde takie odwzorowanie nazywa się krotką (lub wierszem).

16 Przykład krotki (elementu relacji)
Krotka odpowiada wierszowi (rekordowi) w tabeli, np.: t(Numer) = 83, t(Skąd) = 'Warszawa', t(Dokąd) = 'Moskwa', t(Odlot)= '11:30', t(Przylot) = '13:43' Graficznie: Numer Skąd Dokąd Odlot Przylot   Warszawa Moskwa : :43

17 Operacja ograniczenia krotki
Ograniczeniem krotki t relacji r o schemacie R do zbioru atrybutów X  R nazywamy odwzorowanie będące ograniczeniem krotki t do zbioru atrybutów X t|X: X  Dom(X) Na przykład, gdy X = {Skąd, Dokąd}, t z poprzedniego przykładu to t|X (Skąd)='Warszawa', t|X (Dokąd) = 'Moskwa'

18 Zależność funkcyjna Relacja r o schemacie R = {A1, A2,..., An} spełnia zależność funkcyjną X  Y (X, Y  R) jeśli dla każdych dwóch krotek t, u  r zachodzi warunek: jeśli t|X = u|X to t|Y = u|Y tzn. w ramach krotek relacji r wartości atrybutów zbioru X determinują jednoznacznie wartości atrybutów zbioru Y. Numer  {Skąd, Dokąd, Odlot, Przylot}

19 Identyfikacja zależności funkcyjnych
W procesie projektowania dla każdego schematu relacji identyfikujemy zbiór spełniających ją zależności funkcyjnych (zależny od konkretnego zastosowania). Np. Numer  {Skąd, Dokąd, Odlot, Przylot} {Skąd, Dokąd, Odlot}  {Numer, Przylot} {Skąd, Dokąd, Przylot}  {Numer, Odlot} alternatywna konwencja zapisu: Numer  Skąd Dokąd Odlot Przylot Skąd Dokąd Odlot  Numer Przylot

20 Nadklucz relacji Nadklucz relacji r o schemacie R = {A1, A2,..., An} - dowolny zbiór atrybutów X  R taki, że zachodzi zależność funkcyjna X  R tzn. wartość każdego atrybutu jest jednoznacznie zdeterminowana przez wartości atrybutów zbioru X. Jednym z nadkluczy jest zawsze zbiór wszystkich atrybutów R.

21 Klucz relacji Klucz relacji r o schemacie R = {A1, A2,..., An} - każdy minimalny nadklucz (nie zawierający żadnego nadklucza), tzn. zbiór atrybutów X jest kluczem jeśli wartość każdego atrybutu w R jest jednoznacznie zdeterminowana przez wartości atrybutów zbioru X i żaden podzbiór zbioru X nie ma już tej własności. Zawsze istnieje co najmniej jeden klucz, a może być ich więcej jak to pokazuje przykład relacji Loty.

22 Klucze i klucz główny Zależności funkcyjne podane poprzednio określają trzy klucze: {Numer} {Skąd, Dokąd, Odlot} {Skąd, Dokąd, Przylot} Wyróżniony klucz nazywa się kluczem głównym. Wchodzące w jego skład atrybuty są podkreślane. Dla relacji Loty wybieramy jako klucz główny klucz Numer: Loty = {Numer, Skąd, Dokąd, Odlot, Przylot}

23 Dlaczego schemat jest zły?
Dlaczego schemat jest zły? Nazwa_dostawcy Adres_dostawcy Nazwa_towaru Cena Kowalski Aleja Postępu 102 Modem 1000 Wtyczka 5 Jaworski Unii Europejskiej 34 Kabel 10 Telewizor 1500 Komplet gier 200 Marciniak ….. …. Redundancja Anomalie przy modyfikacji Anomalie przy wstawianiu Anomalie przy usuwaniu

24 Przyczyna trudności Mamy do czynienia ze złączeniem dwóch różnych rodzajów obiektów (encji), które byłoby lepiej określić jako osobne relacje: Dostawcy = {Nazwa_dostawcy, Adres_dostawcy} Towary = {Nazwa_dostawcy, Nazwa_towaru, Cena}

25 Dlaczego schemat jest zły?
Redundancja Anomalie przy modyfikacji Anomalie przy wstawianiu Anomalie przy usuwaniu Id_pracownika Nazwisko Nazwa_instytucji Adres_instytucji 101 Kowalski PJWSTK Koszykowa 86 108 Kalinowski 107 Jaworski UW Banacha 2 103 Makowski 105 Rudziak 199 ….. ….

26 Przyczyna trudności Mamy do czynienia ze złączeniem dwóch różnych rodzajów obiektów (encji), które byłoby lepiej określić jako osobne relacje: Pracownicy={Id_prac,Nazwisko, Nazwa_instytucji} Instytucje={Nazwa_instytucji, Adres_instytucji} Przyczynę trudności można też wyjaśnić za pomocą pojęcia zależności funkcyjnej.

27 Zależności od części klucza
Dostawcy={Nazwa_dostawcy,Adres_dostawcy,Nazwa_towaru,Cena} zależności funkcyjne: Nazwa_dostawcy  Adres_dostawcy Nazwa_dostawcy, Nazwa_towaru  Cena Kluczem jest para atrybutów: Nazwa_dostawcy, Nazwa_towaru. Pierwsza zależność jest zależnością od części klucza - tego typu zależności są przyczyną redundancji i anomalii!

28 Zależności przechodnie od klucza
Pracownicy={Id_prac,Nazwisko,Nazwa_instytucji, Adres_instytucji} zależności funkcyjne: Id_prac  Nazwisko, Nazwa_instytucji Nazwa_instytucji  Adres_instytucji Kluczem jest atrybut Id_prac. Druga zależność jest zależnością przechodnią od klucza - tego typu zależności są też przyczyną redundancji i anomalii!

29 "Złe" zależności funkcyjne - zależności nie od klucza
Zależność funkcyjna X  Y jest zależnością od klucza jeśli zbiór atrybutów X jest nadkluczem. Zależność funkcyjna X  Y jest zależnością nie od klucza jeśli: jest nietrywialna tzn. zbiór Y nie jest podzbiorem X; nie jest zależnością od klucza. Są dwa typy zależności nie od klucza: zależności od części klucza, zależności przechodnie od klucza.

30 "Złe" zależności funkcyjne - zależności nie od klucza
Zależność nie od klucza wprowadza wewnętrzną zależność między atrybutami relacji, możliwość przewidywania wartości jednych atrybutów przez inne, co oznacza redundancję i anomalie. Jedyną “zdrową” zależnością funkcyjną jest zależność od klucza. X  Y X Y x y ….. x ….. ?

31 Metoda eliminacji zależności nie od klucza
Metoda eliminacji zależności nie od klucza polega na wprowadzeniu dla niej osobnej relacji i usunięcie atrybutu stojącego po prawej stronie zależności nie od klucza z oryginalnego schematu relacji. Dla schematu dostawców: dodajemy schemat relacji {Nazwa_dostawcy, Adres_dostawcy} i usuwamy z oryginalnego schematu atrybut Adres_dostawcy otrzymując schemat {Nazwa_dostawcy, Nazwa_towaru, Cena}. Dla schematu pracowników: dodajemy schemat relacji {Nazwa_instytucji, Adres_instytucji} i usuwamy z oryginalnego schematu atrybut Adres_instytucji otrzymując schemat {Id_prac, Nazwisko, Nazwa_instytucji}.

32 Postać normalna Boyce'a-Codda
Dla każdej zależności w schemacie relacji X  A (X  R, A R) zachodzi albo 1.          A X (zależność trywialna), albo 2.          X jest nadkluczem. Jeśli schemat relacji znajduje się w postaci Boyce'a-Codda, nie ma redundancji - nie można przewidzieć jednych wartości w oparciu o inne.

33 Przykłady F = Id_prac{Nazwisko,Funkcja,Stanowisko} - BC
F = Numer  {Skąd, Dokąd, Odlot, Przylot} {Skąd, Dokąd, Odlot}  {Numer, Przylot} {Skąd,Dokąd,Przylot}  {Numer,Odlot} - BC R = {M, U, K} (Miasto, Ulica, Kod) F = MU  K; K  M - nie BC Są dwa klucze MU i KU. Ze względu na zależność K  M schemat nie jest w postaci normalnej Boyce'a-Codda i nie da się go rozłożyć z zachowaniem zależności funkcyjnych.

34 Trzecia postać normalna
A jest atrybutem głównym (kluczowym) jeśli istnieje klucz K taki, że A K; w przeciwnym przypadku A jest atrybutem niegłównym (niekluczowym). Trzecia postać normalna Dla każdej zależności w schemacie relacji X  A (X  R, A  R) zachodzi albo A X (zależność trywialna), albo X jest nadkluczem, albo A jest atrybutem głównym.

35 Przykłady R = {M,U,K}, (Miasto, Ulica, Kod)
F = MU  K; K  M Dwa klucze MU i KU Schemat R jest w trzeciej postaci normalnej (gdyż M jest atrybutem głównym). R = {A,B,C,D},F = AB  C; B  D; BC  A Kluczami są AB i BC. D jest atrybutem niegłównym. Schemat R nie jest w trzeciej postaci normalnej.

36 Zależności wielowartościowe (czwarta postać normalna)
Student (Nr_stud, Przedmiot, Sport) Bazy danych Tenis Bazy danych Pływanie Assemblery Tenis Assemblery Pływanie Bazy danych Boks Schemat jest w postaci normalnej Boyce’a-Codda (jedynym kluczem są wszystkie trzy atrybuty) a w tabeli jest redundancja i możliwe są anomalie!

37 Zależności wielowartościowe
W relacji R = {Nr_stud, Przedmiot, Sport} mamy do czynienia z zależnościami wielowartościowymi: F = {Nr_stud  Kurs; Nr_stud  Sport} Aby je wyeliminować rozkładamy R na dwie relacje: {Nr_stud, Przedmiot} i {Nr_stud, Sport}.

38 Zależności złączeniowe (piąta postać normalna)
Zależność złączeniowa jest uogólnieniem zależności wielowartościowej w tym sensie, że jej eliminacja polega na rozbiciu relacji na więcej niż dwie relacje. Rozważmy relację między dostawcami, częściami i projektami.

39 Nazwa_dost Nazwa_części Nazwa_projektu Kowalski Śrubka Wenus Nakrętka Mars Jankowski Gwóźdź Misiak Neptun

40 Zasady biznesowe Załóżmy, ze zasady działania firmy określają, że
jeśli (1) dostawca X dostarcza część Y, (2) dostawca X pracuje dla projektu Z, (3) projekt Z używa części Y to (4) dostawca X dostarcza część Y dla projektu Z.

41 Przy tych zasadach zapis informacji w tabeli jest redundantny bo
skoro (1) Kowalski jest dostawcą śrubek (dostarcza dla projektu Wenus), (2) Kowalski pracuje dla projektu Mars (dostarcza nakrętki), (3) projekt Mars używa śrubek (od dostawcy Jankowskiego) to redundantna jest już informacja, że: (4) Kowalski dostarcza śrubek dla projektu Mars.

42 Rozwiązanie problemu Rozwiązaniem problemu jest podział relacji na trzy relacje: (1) Dostawcy-części, (2) Dostawcy-projekty, (3) Projekty-części. Podział na tylko dwie nie jest wystarczający! W relacjach (1)-(3) nie ma już redundancji, a ich złączenie daje wyjściową relację.

43 Przy małej zmianie Sytuacja uległaby zmianie gdybyśmy chcieli przechowywać informację o ilości zamówionych części w danym projekcie u konkretnego dostawcy. Wówczas rozbicie na trzy relacje już nie byłoby możliwe.

44 Granice normalizacji Normalizacji nie doprowadza się czasem do końca, np: (1) gdy stosuje się replikacje danych; (2) gdy funkcje na danych preferują nieznormalizowane schematy relacji np. gdy przy każdym wypisywaniu informacji o towarze załączamy także adres dostawcy. Jeśli tak postępujemy, to wszystkie zależności nie od klucza muszą być sprawdzane przy każdej modyfikacji bazy danych i wszystkie pozostające anomalie muszą mieć przygotowane specjalne traktowanie (np. przy użyciu dodatkowych tabel do obsługi anomalii wstawiania i usuwania).


Pobierz ppt "Projektowanie relacyjnych baz danych – postacie normalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google