Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 MAJA 1791 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 MAJA 1791 rok."— Zapis prezentacji:

1 3 MAJA 1791 rok

2 Majowe święto jest dla wszystkich
POLAKÓW DNIEM SZCZEGÓLNYM. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

3 Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością
Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrząc w przeszłość, powinniśmy jednak pamiętać o doświadczeniach minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w przeszłość.

4 Aby lepiej zrozumieć ogromną rolę
Konstytucji 3 Maja, powinniśmy przypomnieć sobie trudną sytuację, w której znajdowała się Polska w XVIII wieku.

5 Panujący w Polsce w XVIII wieku królowie z dynastii saskiej – August II i August III prowadzili politykę niekorzystną dla naszego państwa.

6 Doszło do upadku znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
Coraz większy wpływ na rządy miała grupa magnatów, którzy dbali jedynie o swoje prywatne interesy. Sprawne funkcjonowanie sejmów uniemożliwiała zasada LIBERUM VETO, na mocy której nie tylko grupa posłów, ale nawet pojedynczy poseł mógł zerwać sejm, co przekreślało wszystkie, nawet wcześniej uzgodnione uchwały. Nie pozwalało to na uchwalenie reform wzmacniających Polskę.

7 Poważny kryzys przeżywało wojsko.
Armia polska liczyła zaledwie 12-tysięcy żołnierzy, źle uzbrojonych i wyszkolonych. Stwarzało to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju, tym bardziej, że państwa sąsiadujące z Polską (Prusy, Austria, Rosja) miały wielokrotną przewagę w uzbrojeniu i organizacji wojska.

8 Konsekwencją kryzysu i trudności
Rzeczypospolitej była coraz większa ingerencja państw sąsiednich w wewnętrzne sprawy naszego kraju. Rosja, Austria i Prusy czekały dogodnego momentu, w którym będą mogły dokonać zaboru polskich ziem.

9 W 1764 r. wybrano na króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego.

10 Stanisław August Poniatowski został władcą przy poparciu carycy-władczyni Rosji - Katarzyny II, dlatego nie miał silnej pozycji w państwie i nie mógł prowadzić samodzielnej polityki. Jednak od początku swojego panowania starał się przeprowadzić wiele pożytecznych dla Polski reform.

11 Działalność Stanisława Augusta Poniatowskiego
spotkała się z niezadowoleniem i niepokojem w stolicach Prus, Austrii i Rosji. Przywódcy sąsiednich państw rozpoczęli więc działania destabilizujące sytuację w Polsce, co doprowadziło do pierwszego rozbioru naszego kraju w 1772 roku.

12 Rosja Prusy Austria

13 Dzieło to zapoczątkowały uchwały
Po dramacie rozbioru w oświeconych warstwach narodu dojrzało przekonanie, że ratunkiem dla suwerenności państwa polskiego może być tylko jego zasadnicza reforma. Dzieło to zapoczątkowały uchwały Sejmu Wielkiego obradującego w latach

14

15 Rezultatem obrad była przyjęta przez Sejm Ustawa Rządowa, nazwana później Konstytucją 3 Maja.

16 Twórcy Konstytucji 3 Maja
Hugo Kołłątaj Stanisław Małachowski Ignacy Potocki Stanisław August Poniatowski

17 Pierwsze dwie strony Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku

18 Konstytucja to ustawa zasadnicza, określająca ustrój obowiązujący w państwie oraz prawa i obowiązki obywateli.

19 Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.
Została uchwalona samodzielnie przez Polaków. Była próbą wzmocnienia państwa i uwolnienia się od wpływów obcych mocarstw.

20 Postanowienia Konstytucji 3 Maja

21 Szlachta i ziemianie Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności, pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym, zapewnioną nietykalność osobistą i majątkową. Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej.

22 Mieszczanie Mieszczanie, posiadający nieruchomości miejskie, uzyskali prawa podobne do szlachty. Zapewniono im nietykalność osobistą oraz możliwość uczestniczenia w obradach sejmu.

23 Chłopi Konstytucja pozbawiła szlachtę wyłącznego prawa zwierzchnictwa nad chłopami. Zostali oni wzięci pod opiekę prawa i rządu. Zapewniono im wolność osiedlania się, poruszania po kraju i za jego granice.

24 Religia W myśl Konstytucji 3 Maja w Rzeczypospolitej obowiązywała wolność wyznania.
Jednak pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej

25 Zlikwidowany został podział na Koronę i Litwę
Zlikwidowany został podział na Koronę i Litwę. Polska stawała się odtąd jednolitym państwem, monarchią konstytucyjną. Oba kraje miały mieć odtąd wspólny rząd, skarb i wojsko.

26 Zniesiono liberum veto i wolną elekcję .
Polska stała się monarchią dziedziczną. Miało to chronić Polskę przed niebezpieczeństwami okresów bezkrólewia i osłabienia kraju.

27 Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy na:
Ustawodawczą (miała należeć Sejmu i Senatu, czyli Parlamentu) Wykonawczą (miała należeć do króla i Straży Praw, czyli rządu) Sądowniczą (miała należeć do odpowiednich organów sądowniczych i sejmowych)

28 Znaczenie Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 Maja jest świadectwem na to, że Polacy sami znaleźli siły na przezwyciężenie rozkładu państwa i zdobyli się na wytyczenie drogi, która spotkała się z uznaniem całej postępowej Europy.

29 Dzień 3 maja został uznany świętem narodowym
- Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, w czasie II wojny światowej oraz zostały zdelegalizowane przez władze komunistyczne w 1951 r.

30 Dopiero po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r.,
Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych.

31

32

33

34

35

36

37 223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


Pobierz ppt "3 MAJA 1791 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google