Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy bank rozwoju Fundusz municypalny jako element strategii wspierania przez BGK procesów rewitalizacji przestrzennej i społecznej Radosław Stępień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy bank rozwoju Fundusz municypalny jako element strategii wspierania przez BGK procesów rewitalizacji przestrzennej i społecznej Radosław Stępień."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy bank rozwoju Fundusz municypalny jako element strategii wspierania przez BGK procesów rewitalizacji przestrzennej i społecznej Radosław Stępień Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK Konwent Marszałków Województw RP Lublin, 3 lipca 2014 r.

2 Państwowy bank rozwoju 2 Doświadczenia BGK we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2007-2013 ► Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich  Inicjatywa JESSICA – w trzech województwach (wielkopolskie, miasta na prawach powiatu woj. pomorskiego, mazowieckie), ok. 650 mln zł (środki pochodzące z RPO) ► Menadżer Funduszu Powierniczego  Inicjatywa JEREMIE – działający na zlecenie zarządów 6 województw (dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie), zarządzana kwota – ok. 1,7 mld zł  Instrumenty Inżynierii Finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 121 mln zł  Program finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej – na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 30 mln zł

3 Państwowy bank rozwoju 3 Zarządzane przez BGK krajowe programy wspierające procesy rewitalizacji przestrzennej i społecznej ► Fundusz Termomodernizacji i Remontów – wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, realizowanych głównie w obiektach mieszkalnych ► Fundusz Dopłat – tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych) oraz finansowanie programu „Mieszkanie dla Młodych” ► Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie – finansowanie rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby młode oraz osoby bezrobotne (wsparcie o charakterze zwrotnym)

4 Państwowy bank rozwoju  Cel: wykorzystanie środków europejskich dla wsparcia zrównoważonego rozwoju miast, poprzez użycie zwrotnych instrumentów finansowych  Dostępny produkt – preferencyjne pożyczki udzielane w schemacie z pomocą publiczną (regionalna pomoc inwestycyjna), pomocą de minimis lub niestanowiącym pomocy publicznej  Okres finansowania projektów miejskich - do 20 lat  Oprocentowanie oparte na stopie referencyjnej NBP (obecnie 2,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny, przyjmujący wartości od 0 do 80% stopy referencyjnej NBP  Wskaźnik Społeczny – opracowany w BGK indeks wskazujący siłę oddziaływań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych inwestycji w regionie oraz stopnia realizacji wskaźników RPO  Udział pożyczki JESSICA w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu – do 75% w przypadku pożyczek udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej) lub do 100% (w przypadku pożyczek udzielanych w ramach pomocy de minimis oraz pożyczek niestanowiących pomocy publicznej)  Możliwość zaoferowania finansowania uzupełniającego w ramach oferty komercyjnej Banku 4 Inicjatywa JESSICA jako forma finansowania miejskich projektów rewitalizacyjnych

5 Budowa Dworca PKP w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu Pożyczka JESSICA: 41,9 mln zł Inwestor: prywatny Pierwsza w Europie inwestycja w ramach JESSICA w formie PPP 5

6 Stworzenie budynku Ośrodka Kultury w Kożminie Wlkp. w dawnym budynku biurowo-warsztatowym Pożyczka JESSICA: 1 mln zł Inwestor: publiczny (gmina) 6

7 Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu - stworzenie przestrzeni dla Centrum Informacji Turystycznej oraz nowoczesnych powierzchni biurowych Pożyczka JESSICA: 3,80 mln zł Inwestor: publiczny (spółka miejska) 7

8 Rewitalizacja targowiska w Gnieźnie Pożyczka JESSICA: 5,60 mln zł Inwestor: publiczny (gmina) 8

9 Utworzenie Muzeum Emigracji w budynku dawnego Dworca Morskiego w Gdyni Pożyczka JESSICA: 23,77 mln zł Inwestor: publiczny (gmina) 9

10 Rewitalizacja kamienicy przy ul. Smolnej w Warszawie z przeznaczeniem na nowoczesne powierzchnie biurowe Pożyczka JESSICA: 16,88 mln zł Inwestor: prywatny 10

11 Rozbudowa bazy edukacyjnej TPD Helenów Pożyczka JESSICA: 0,9 mln zł Inwestor: organizacja pozarządowa Lokalizacja: Warszawa 11

12 JESSICA w Wielkopolsce - przyznane pożyczki Projekty w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców - 15 Projekty w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców - 16 Wielkopolska: 110 miast Łącznie: 31 projektów na terenie 18 miast

13 Państwowy bank rozwoju ► Operator środków, bezpośrednio finansujący wybrane inwestycje, zwłaszcza w ramach obszarów:  rozwoju miast  efektywności energetycznej ► Manager funduszu funduszy, wybierający pośredników finansowych i koordynujący wdrażanie poszczególnych inicjatyw, m.in. w obszarach:  rynku pracy  ekonomii społecznej 13 Możliwa rola BGK w ramach RPO 2014-2020, w obszarach rewitalizacji przestrzennej i społecznej

14 Państwowy bank rozwoju 14 Fundusz Municypalny

15 Państwowy bank rozwoju Umożliwienie efektywnego wykorzystania przez samorząd posiadanych nieruchomości bez wpływu na jego możliwości finansowe 15 Cel

16 Państwowy bank rozwoju ► Fundusz utworzony przez BGK będzie gotowy inwestować w nieruchomości razem z samorządem ► Fundusz będzie działał jako inwestor w spółkach samorządowych umożliwiając im sfinansowanie inwestycji poza bilansem JST oczekując dla siebie stopy zwrotu 4% 16 Propozycja

17 Państwowy bank rozwoju ► Kompleksowa oferta Banku dla JST ► Wykorzystanie potencjału i doświadczenia BGK  Portfel dawnego KFM – prawie 100 tyś. mieszkań  Fundusz Mieszkań na Wynajem – docelowo ponad 5 mld PLN aktywów  Inwestycje Polskie – finansowanie infrastruktury, ponad 10 ► Rynkowa formuła działania – nowy standard na rynku  Brak długotrwałej procedury przygotowania programu rządowego  Możliwość skopiowania przez innych inwestorów w przyszłości 17 Dlaczego to robimy – wartość dodana

18 Państwowy bank rozwoju Fundusz Municypalny ► Inwestuje w nieruchomości poprzez spółki Funduszu utworzone z samorządami ► Będzie akcjonariuszem / udziałowcem tych spółek ► Aktywa funduszu będą zasilały spółki w środki niezbędne do realizacji projektów ► Fundusz z przyrzeczeniem zasilenia – zasilenie środkami na konkretne inwestycje 18 ► Samorządy mają ograniczone możliwości wykorzystania swoich nieruchomości choć dysponują atrakcyjnymi działkami ► Samorządy płacą właścicielom nieruchomości odszkodowania za brak możliwości eksmisji do lokali socjalnych ► Mniejsze miasta nie mają szans na pojawienie się dużych inwestorów nieruchomościowych

19 Państwowy bank rozwoju 19 Struktura Funduszu Fundusz Municypalny Fundusz Zamknięty, który pozwoli efektywnie przygotować mieszkaniowe inwestycje komunalne i ułatwi ich finansowanie. TFI BGK Prowadzi proces inwestycyjny. Ocenia propozycje samorządów. Miasto A Nieruchomość 1 BGK Nieruchomości Doradza w procesie inwestycyjnym. Spółka JV A … Nieruchomość 2 Nieruchomość n Środki pieniężne Miasto B Nieruchomość Spółka JV B Nieruchomości Ustawa o funduszach inwestycyjnych nakłada wymóg dywersyfikacji aktywów Funduszu – pojedyncze zaangażowanie nie może przekraczać 20% środków.

20 Państwowy bank rozwoju 20 Fundusz Municypalny Miasto Nieruchomość 1 Spółka JV Miasta i Funduszu … Nieruchomości wnoszone aportem do spółki Kapitał i finansowanie dłużne Nieruchomość 2 Nieruchomość n Skala inwestycji BGK / funduszu zależy od zaangażowania JST Co najmniej 30% wartości inwestycji w kapitale i nieruchomościach Przepływy początkowe

21 Państwowy bank rozwoju ► Fundusz dostarcza kapitał umożliwiający finansowanie dłużne całego projektu (spółki JV) opartego o nieruchomości wniesione przez samorząd ► Biznes plan przedsięwzięcia musi umożliwiać wyjście Funduszu jako inwestora i osiągnięcie zakładanej stopy zwrotu ► Montaż finansowy i struktura za każdym razem musi być „uszyta na miarę” – dostosowana do możliwości samorządu i wniesionych nieruchomości 21 Fundusz jako inwestor w spółce

22 Państwowy bank rozwoju Skala Skala dostosowana do potrzeb Fundusz z przyrzeczeniem zasilenia – kilkaset mln PLN w Funduszu to mld PLN inwestycji Zróżnicowanie skali transakcji Proces Fundusz zasilany na kolejne inwestycje TFI BGK ocenia rentowność każdej inwestycji Rola Funduszu / TFI ogranicza się do nadzoru właścicielskiego Rentowność BGK jest jedynym inwestorem w Funduszu Fundusz musi wygenerować rentowność na poziomie 4% pa 22 Fundusz – podstawowe dane

23 Państwowy bank rozwoju ► W obu przypadkach spółka celowa powinna posiadać środki na pokrycie kosztów operacyjnych. ► Na zakończenie projektu Spółka JV staje się spółką miejską. 23 Przepływy finansowe Wariant operacyjny ► Spółka dzierżawi nieruchomości samorządowi – np. jako lokale komunalne lub socjalne ► Te środki zapewniają dywidendę dla Funduszu i umorzenie akcji / udziałów ► Samorząd ponosi koszt dzierżawy od spółki JV Wariant inwestycyjny ► Spółka zarabia jako właściciel nieruchomości, niekoniecznie w relacji z samorządem ► Wykorzystuje zysk do umorzenia akcji lub udziałów należących Funduszu ► Brak kosztów po stronie samorządu

24 Państwowy bank rozwoju Remont lub rewitalizacja Inne Mieszkania Budynki Miesz kania Biura Handel Inne spółki Działka 24 Jakie projekty

25 Państwowy bank rozwoju ► Fundusz jest inwestorem razem z samorządem ► Udziały Funduszu muszą zostać umorzone przez spółkę lub odkupione przez samorząd – wyjście z inwestycji 25 Oś czasu Przygotowanie projektu Biznes plan i nieruchomości Decyzja Funduszu Inwestycja Utworzenie spółki Wniesienie nieruchomości Wniesienie kapitału Spłata DługKapitał

26 Państwowy bank rozwoju ► Finansowanie poza bilansem samorządu  Inwestycja samorządu może być ograniczona do wniesienia nieruchomości do spółki  Możliwa struktura finansowania z większościowym udziałem Funduszu, ale w spółce realizującej plan uzgodniony z samorządem  Finansowanie dłużne z banków lub z Funduszu poprzez emisję obligacji przez spółkę JV ► Elastyczny instrument finansowy  Zróżnicowane emisje akcji dają większą elastyczność  Możliwość zastosowania buy-sell-back na akcjach spółki JV z odpowiednio odroczonym terminem odkupu ► Budowa majątku samorządu  Możliwość finansowania budowy mieszkań o przystępnych czynszach  Kapitał wniesiony przez Fundusz umożliwi pozyskanie dofinansowania projektów rewitalizacyjnych  Brak ograniczenia do budownictwa mieszkaniowego 26 Wpływ na finanse samorządu

27 Państwowy bank rozwoju Własność MdM, RnS Najem komercyjny FMnW Przystępne czynszeLokale komunalneLokale socjalne 27 Strategia BGK w obszarze mieszkaniowym ► Fundusz Municypalny ma wypełnić lukę w finansowaniu różnych form budownictwa ► Obszar istotny dla samorządu ► Możliwość wykorzystania istniejących zasobów

28 Państwowy bank rozwoju 28 Praktyka – proces inwestycyjny Inwestor Fundusz Komitet Doradczy TFI BGK Komitet Inwestycyjny Nowy projekt Ocena projektu i opinia dot. due diligence Due diligence projektu Zgoda lub opinia dot. inwestycji Objęcie emisji certyfikatów FIZ MnW Zasilenie Funduszu Inwestycja Emisja certyfikatów Funduszu Komitet Inwestycyjny decyzja

29 Państwowy bank rozwoju ► Jakie nieruchomości?  Aktywem wnoszonym przez samorząd są nieruchomości – muszą być dostosowane do planowanych inwestycji  Zróżnicowanie typów nieruchomości może ułatwić finansowanie całego projektu ► Biznes plan  Musi uwzględniać wyjście Funduszu z inwestycji z założoną stopą zwrotu  Spółka powołana przez samorząd i Fundusz musi być w stanie się utrzymać i wypełnić swoje zobowiązania finansowe – spłacić dług i odkupić udziały / akcje Funduszu o ile nie zrobi tego samorząd  Model działania musi być dostosowany do aktywów, które planuje wnieść samorząd  Dodatkowe źródła finansowania mogą ułatwić realizację planu ► Proces  Propozycja będzie oceniana pod kątem biznesowym – zwrotu dla Funduszu  Częścią procesu jest niezależna ocena przesłanej propozycji i weryfikacja założeń – due diligence  Ostateczną decyzję podejmuje BGK obejmujące emisję certyfikatów Funduszu 29 Praktyka – jak można się przygotować

30 Państwowy bank rozwoju ► Wypełnianie misji i budowa majątku samorządu ► Elastyczny wehikuł realizujący projekt ► Inwestycje i ich wykorzystanie określane przez samorząd ► Finansowanie dłuższe niż standard rynkowy (10 vs 30 lat) ► Tańsze finansowanie inwestycji 30 Podsumowanie – korzyści dla miast

31 Państwowy bank rozwoju 31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Państwowy bank rozwoju Fundusz municypalny jako element strategii wspierania przez BGK procesów rewitalizacji przestrzennej i społecznej Radosław Stępień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google