Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy,"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy, Politechnika Wrocławska Potencjalne obszary rozwoju i współdziałania parków przemysłowych i technologicznych

2 Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych ma charakter otwarty i deklaruje wolę współpracy z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi, a w szczególności parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, strefami ekonomicznymi w celu wypracowania wspólnych dla zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć.

3 Potencjał parków Obecnie w Stowarzyszeniu funkcjonują 33 parki ulokowane na 3 204 ha powierzchni gruntów działa w nich 1159 firm, które zatrudniają 25 791 pracowników

4 Cele Stowarzyszenia: … wspieranie rozwoju i rozbudowy parków przemysłowych oraz technologicznych w Polsce … wychodzenia naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie parków

5 Współpraca na skalę krajową

6 Znaczenie Parków dla gospodarki Efekty działalności parków przemysłowych i technologicznych rewitalizacja - przeobrażenie przestrzenne części miast i pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne ożywienie działalności gospodarczej napływ nowych inwestycji do regionu powstanie nowych firm technologicznych i rozwój dotychczasowych współpraca z instytucjami naukowymi

7 Czym jest park przemysłowy? To wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi co najmniej jedna nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Cele parku przemysłowego: rewitalizacja terenów poprzemysłowych dostosowanie starych obszarów przemysłowych do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorców rozbudowa obecnej infrastruktury pozyskanie nowych inwestorów i producentów Integracja środowiska biznesowego

8 Czym jest park technologiczny? Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Cele parku technologicznego: tworzenie przestrzeni do rozwoju i inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorstw technologicznych typu spin-off/ spin-out; pomoc w komercjalizacji i transferze technologii; pośredniczenie w kontaktach i współpracy nauki i biznesu; budowa sieci powiązań i ułatwianie kontaktów z innymi firmami i jednostkami, instytucjami w kraju i za granicą;

9 Park przemysłowy Park przemysłowo- technologiczny Park technologiczny Park naukowo- technologiczny Technopol (technopolis) - infrastruktura przemysłowa - obiekty produkcyjno- biurowe - usługi przemysłowe - infrastruktura przemysłowa - obiekty produkcyjno- biurowe - usługi przemysłowe - inkubator technologiczny - usługi dla firm technologicznych - infrastruktura biurowo- laboratoryjno- produkcyjna - inkubacja firm technologicznych - usługi dla firm technologicznych - ścisła współpraca z uczelniami - wsparcie w transferze technologii - budowa sieci powiązań - lokalizacja na/lub przy uczelni wyższej - infrastruktura naukowo- badawcza - badania naukowe z uczelnią - inkubacja spin-off/ spin-out - bezpośrednia komercjalizacja wiedzy - usługi dla firm technologicznych - budowa sieci powiązań - tworzone z inicjatywy władz publicznych (miejskich) - budowa miejskich sektorów wiedzy i innowacji - integracja uczelni, parków technologicznych, przemysłowych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczośc i instytutów naukowo- badawczych, itd. - np. Research Triangle Park Od parku przemysłowego do technopolu - rozwój form instytucji wsparcia biznesu Źródło: Piotr Kubiński

10 Park przemysłowy Park przemysłowo- technologiczny Park technologiczny Park naukowo- technologiczny Technopol Rozwój, Współpraca Integracja Infrastruktura produkcyjno-biurowa Infrastruktura + inkubacja firm technologicznych Miejska „przestrzeń wiedzy” + integracja instytucji wsparcia przedsiębiorczości Laboratoria + rozwój firm technologicznych + wsparcie transferu technologii Infrastruktura naukowo- badawcza + komercjalizacja wiedzy Źródło: Piotr Kubiński

11 Maszynownia biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego Teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego Przykład integracji parku technologicznego i parku przemysłowego - 164 ha - 250 firm - 8 000 osób pracujących - ok. 140 obiektów przemysłowo-biurowych 1. Wrocławski Park Przemysłowo-Technologiczny - powierzchnia zmodernizowana 24 635 m kw. - docelowo 12 przedsiębiorstw 2. Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii - powierzchnia zmodernizowana 2 450 m kw. - docelowo 25 przedsiębiorstw

12 Nowe wyzwania dla parków przemysłowych i technologicznych Knowledge transfer – efektywniejsza współpraca z transformującymi się uczelniami (uniwersytety trzeciej generacji – 3GU) Cooperation – efektywniejsza współpraca parków technologicznych i przemysłowych Internationalization – internacjonalizacja działalności parków technologicznych i przemysłowych Clustering – budowa i współpraca klastrów tworzonych i zarządzanych przez parki Networking – integracja krajowych i międzynarodowych sieci powiązań

13 znać język angielski, mieć kontakty międzynarodowe, działać w sieci i realizować projekty międzynarodowe, dobrze poruszać się w międzynarodowym środowisku naukowym, umieć kształcić studentów w oparciu nie tylko o teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę, rozumieć potrzeby rynku i klientów, umieć komercjalizować wytworzoną wiedzę, czuć praktykę gospodarczą i rozumieć przedsiębiorców, być przedsiębiorczy, skłonny do ryzyka, i w końcu mieć doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Naukowiec w Uniwersytecie Trzeciej Generacji (3GU) powinien: Źródło: Piotr Kubiński na podstawie J.G. Wissema, Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku

14 UCZELNIE Nowy model współpracy nauki i biznesu Źródło: Piotr Kubiński

15 Co na to parki technologiczne…?

16 ETAP I „Plan” „Krajowy Model Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej” ETAP II „Kultura przedsiębiorczości” ETAP III „Preinkubacja” ETAP IV „Inkubacja spin-off” ETAP V „Wielowymiarowa współpraca nauki i biznesu ” Promocja przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole Programy Promocji i Treningu Przedsiębiorczości Konkursy: „Przedsiębiorcza uczelnia” „Najlepsza praca aplikacyjna” „Najlepszy biznesplan” Krajowa Strategia Rozwoju Przedsiębior- czości Akademickiej Krajowa Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Baza firm spin-off w parkach technologicznych System stypendiów i finansowania spin-off Krajowa Sieć CTT „Industry on Campus” czyli „Technoparki na uczelniach” Wspólne badania i projekty parków technologicznych z uczelniami Sieć klastrów Krajowa Sieć Aniołów Biznesu LIDER - SKFPPiPT PARTNERZY – PARKI TECHNOLOGICZNE Współpraca uczelni, SOOIiP, SKFPPiPT Przykład potencjalnego projektu Źródło: Piotr Kubiński Stowarzyszenia i inne NGO Krajowa Sieć Preinkubatorów Przedsiębiorczości

17 „Umiędzynarodowienie parków i ich lokatorów” Przykład potencjalnego projektu Parki Technologiczne Parki Przemysłowe Inkubatory przedsiębiorczości Centra transferu technologii SPIN-OFF SPIN-OUT STARTUP Baza Wiedzy Projekt Umiędzynarodowienia Targi Wystawy Prezentacje Misje gospodarcze Sieci i konsorcja Międzynarodowe Projekty UE Projekty ramowe Nowi partnerzy Nowe rynki Innowacje technologiczne Zwiększenie skali działania Kto? (podmioty) Jak? (narzędzia, środki) Dlaczego? (cele) Źródło: Piotr Kubiński

18 A co w parkach przemysłowych…?

19 Opracowanie Programów Oszczędzania Energii Uruchomienie pilotażowych dystryktów energetycznych (w parkach przemysłowych) Ocena pilotażowych dystryktów Dobór innowacyjnych technologii Wypracowanie modelów biznesowych instrumentów finansowych i zachęt Utworzenie krajowej sieci dystryktów energetycznych Komunikacja i multiplikacja Zarządzanie projektem (SKFPPiPT) Faza I – inicjacja KSDE Przykład potencjalnego projektu „Krajowa Sieć Dystryktów Energetycznych” Faza II – przełamywanie barier Faza I – rozwój dystryktów Źródło: Piotr Kubiński

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google