Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjalne obszary rozwoju i współdziałania parków przemysłowych i technologicznych dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjalne obszary rozwoju i współdziałania parków przemysłowych i technologicznych dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia."— Zapis prezentacji:

1 Potencjalne obszary rozwoju i współdziałania parków przemysłowych i technologicznych
dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wrocławski Park Przemysłowy, Politechnika Wrocławska

2 Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych
i Parków Technologicznych ma charakter otwarty i deklaruje wolę współpracy z instytucjami, organizacjami, zrzeszeniami oraz z innymi podmiotami gospodarczymi, a w szczególności parkami technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, strefami ekonomicznymi w celu wypracowania wspólnych dla zainteresowanych stron rozwiązań i osiągnięć.

3 Potencjał parków Obecnie w Stowarzyszeniu funkcjonują 33 parki ulokowane na ha powierzchni gruntów działa w nich 1159 firm, które zatrudniają pracowników

4 Cele Stowarzyszenia: … wspieranie rozwoju i rozbudowy parków przemysłowych oraz technologicznych w Polsce … wychodzenia naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie parków

5 Współpraca na skalę krajową

6 Znaczenie Parków dla gospodarki
Efekty działalności parków przemysłowych i technologicznych rewitalizacja - przeobrażenie przestrzenne części miast i pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne ożywienie działalności gospodarczej napływ nowych inwestycji do regionu powstanie nowych firm technologicznych i rozwój dotychczasowych współpraca z instytucjami naukowymi

7 Czym jest park przemysłowy?
To wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi co najmniej jedna nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzając możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Cele parku przemysłowego: rewitalizacja terenów poprzemysłowych dostosowanie starych obszarów przemysłowych do aktualnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorców rozbudowa obecnej infrastruktury pozyskanie nowych inwestorów i producentów Integracja środowiska biznesowego

8 Czym jest park technologiczny?
Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Cele parku technologicznego: tworzenie przestrzeni do rozwoju i inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych, świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorstw technologicznych typu spin-off/ spin-out; pomoc w komercjalizacji i transferze technologii; pośredniczenie w kontaktach i współpracy nauki i biznesu; budowa sieci powiązań i ułatwianie kontaktów z innymi firmami i jednostkami, instytucjami w kraju i za granicą;

9 Technopol (technopolis)
Park naukowo- technologiczny - tworzone z inicjatywy władz publicznych (miejskich) - budowa miejskich sektorów wiedzy i innowacji - integracja uczelni, parków technologicznych, przemysłowych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości instytutów naukowo-badawczych, itd. - np. Research Triangle Park Park technologiczny - lokalizacja na/lub przy uczelni wyższej - infrastruktura naukowo-badawcza - badania naukowe z uczelnią - inkubacja spin-off/ spin-out - bezpośrednia komercjalizacja wiedzy - usługi dla firm technologicznych - budowa sieci powiązań Park przemysłowo- technologiczny - infrastruktura biurowo-laboratoryjno-produkcyjna - inkubacja firm technologicznych - usługi dla firm technologicznych - ścisła współpraca z uczelniami - wsparcie w transferze technologii - budowa sieci powiązań Park przemysłowy - infrastruktura przemysłowa - obiekty produkcyjno-biurowe - usługi przemysłowe - inkubator technologiczny - usługi dla firm technologicznych - infrastruktura przemysłowa - obiekty produkcyjno-biurowe - usługi przemysłowe Od parku przemysłowego do technopolu - rozwój form instytucji wsparcia biznesu Źródło: Piotr Kubiński

10 Park przemysłowo- technologiczny Park naukowo- technologiczny
Infrastruktura produkcyjno-biurowa Miejska „przestrzeń wiedzy” + integracja instytucji wsparcia przedsiębiorczości Infrastruktura + inkubacja firm technologicznych Park przemysłowy Technopol Rozwój, Współpraca Integracja Park przemysłowo- technologiczny Park naukowo- technologiczny Park technologiczny Laboratoria + rozwój firm technologicznych + wsparcie transferu technologii Infrastruktura naukowo-badawcza + komercjalizacja wiedzy Źródło: Piotr Kubiński

11 Przykład integracji parku technologicznego i parku przemysłowego
- 164 ha - 250 firm osób pracujących - ok. 140 obiektów przemysłowo-biurowych Przykład integracji parku technologicznego i parku przemysłowego Maszynownia biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego 1. Wrocławski Park Przemysłowo-Technologiczny - powierzchnia zmodernizowana m kw. - docelowo 12 przedsiębiorstw 2. Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii - powierzchnia zmodernizowana m kw. - docelowo 25 przedsiębiorstw Teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego

12 Nowe wyzwania dla parków przemysłowych i technologicznych
Knowledge transfer – efektywniejsza współpraca z transformującymi się uczelniami (uniwersytety trzeciej generacji – 3GU) Cooperation – efektywniejsza współpraca parków technologicznych i przemysłowych Internationalization – internacjonalizacja działalności parków technologicznych i przemysłowych Clustering – budowa i współpraca klastrów tworzonych i zarządzanych przez parki Networking – integracja krajowych i międzynarodowych sieci powiązań

13 Naukowiec w Uniwersytecie Trzeciej Generacji (3GU) powinien:
znać język angielski, mieć kontakty międzynarodowe, działać w sieci i realizować projekty międzynarodowe, dobrze poruszać się w międzynarodowym środowisku naukowym, umieć kształcić studentów w oparciu nie tylko o teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę, rozumieć potrzeby rynku i klientów, umieć komercjalizować wytworzoną wiedzę, czuć praktykę gospodarczą i rozumieć przedsiębiorców, być przedsiębiorczy, skłonny do ryzyka, i w końcu mieć doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Źródło: Piotr Kubiński na podstawie J.G. Wissema, Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku

14 Nowy model współpracy nauki i biznesu
UCZELNIE Nowy model współpracy nauki i biznesu Źródło: Piotr Kubiński

15 Co na to parki technologiczne…?

16 Przykład potencjalnego projektu
„Krajowy Model Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej” ETAP I „Plan” ETAP II „Kultura przedsiębiorczości” ETAP III „Preinkubacja” ETAP IV „Inkubacja spin-off” ETAP V „Wielowymiarowa współpraca nauki i biznesu ” Promocja przedsiębiorczości w przedszkolu i szkole Krajowa Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Wspólne badania i projekty parków technologicznych z uczelniami Krajowa Strategia Rozwoju Przedsiębior-czości Akademickiej Baza firm spin-off w parkach technologicznych Programy Promocji i Treningu Przedsiębiorczości Krajowa Sieć Preinkubatorów Przedsiębiorczości „Industry on Campus” czyli „Technoparki na uczelniach” System stypendiów i finansowania spin-off Współpraca uczelni, SOOIiP, SKFPPiPT Konkursy: „Przedsiębiorcza uczelnia” „Najlepsza praca aplikacyjna” „Najlepszy biznesplan” Krajowa Sieć CTT Sieć klastrów Krajowa Sieć Aniołów Biznesu Stowarzyszenia i inne NGO LIDER - SKFPPiPT PARTNERZY – PARKI TECHNOLOGICZNE Źródło: Piotr Kubiński

17 Przykład potencjalnego projektu
„Umiędzynarodowienie parków i ich lokatorów” Kto? (podmioty) Jak? (narzędzia, środki) Dlaczego? (cele) Misje gospodarcze Nowi partnerzy Parki Technologiczne Parki Przemysłowe Inkubatory przedsiębiorczości Centra transferu technologii Targi Wystawy Prezentacje Nowe rynki Baza Wiedzy Projekt Umiędzynarodowienia SPIN-OFF SPIN-OUT STARTUP Sieci i konsorcja Międzynarodowe Innowacje technologiczne Projekty UE Projekty ramowe Zwiększenie skali działania Źródło: Piotr Kubiński

18 A co w parkach przemysłowych…?

19 Przykład potencjalnego projektu
„Krajowa Sieć Dystryktów Energetycznych” Faza I – inicjacja KSDE Zarządzanie projektem (SKFPPiPT) Faza I – rozwój dystryktów Opracowanie Programów Oszczędzania Energii Faza II – przełamywanie barier Dobór innowacyjnych technologii Uruchomienie pilotażowych dystryktów energetycznych (w parkach przemysłowych) Utworzenie krajowej sieci dystryktów energetycznych Wypracowanie modelów biznesowych instrumentów finansowych i zachęt Ocena pilotażowych dystryktów Komunikacja i multiplikacja Źródło: Piotr Kubiński

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Potencjalne obszary rozwoju i współdziałania parków przemysłowych i technologicznych dr inż. Piotr Kubiński – Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google