Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy w naszym Ośrodku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy w naszym Ośrodku"— Zapis prezentacji:

1 Witamy w naszym Ośrodku
zapraszamy do zwiedzania naszej placówki

2 z historii naszego Ośrodka
w 1893 r. bł. o. Honorat Koźmiński zakłada Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej w 1919 r. bracia zakładają Zakład Rzemieślniczo – Wychowawczy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania pierwsze zawody, do których przygotowywano to: tkactwo, introligatorstwo, ślusarstwo, piekarnictwo, szewstwo, kamasznictwo, krawiectwo, ogrodnictwo w 1951 r. na mocy decyzji wizytatora Ministerstwa Oświaty Kazimierza Kirejczyka Zakład Rzemieślniczo – Wychowawczy został przekształcony w państwową placówkę oświatową o nazwie Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych i Opóźnionych w Obowiązku Szkolnym w 1975 r. ze względu na podział administracyjny zostaje utworzony Państwowy Zakład Wychowawczy przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w 1984 r. Ośrodek na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu zmienia ostatecznie nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

3 Nasz Ośrodek kształci w następujących oddziałach:
Przedszkolnym Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kucharz, stolarz, malarz, mechanik samochodowy Ponadto organizujemy zajęcia: Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Rewalidacyjno – Wychowawcze

4 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

5 Na terenie naszej szkoły od września 2010 roku oferujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju czyli „wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka”. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zapewnia bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od 0 roku życia aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu przede wszystkim pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy, z niedosłuchem lub głuchotą, z autyzmem, z Zespołem Downa, z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.

6 Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulowanie i usprawnianie funkcji w zakresie:
rozwoju intelektualnego rozwoju motorycznego stymulacji polisensorycznej rozwoju mowy i języka orientacji i poruszania się w przestrzeni usprawniania widzenia i słuchu umiejętności samoobsługowych funkcjonowania w środowisku rówieśniczym

7 Przedszkole

8 Głównym celem oddziału przedszkolnego jest:
Przedszkole istnieje od 7 stycznia 2014 roku. Powstało z myślą o dzieciach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Głównym celem oddziału przedszkolnego jest: stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju wychowanków poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz indywidualne oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na specyfikę niepełnosprawności dziecka. każde dziecko poddawane jest diagnozie pedagogicznej, na podstawie której tworzy się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dzieci są także objęte programem pomocy psychologiczno – pedagogicznej. dużym atutem naszego przedszkola jest mała liczebność grupy przedszkolnej, która zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka.

9 Metody stosowane w pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym:
metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne gimnastyka umysłu Paula Dennisona  metoda Rudolfa Labana metoda relaksacji i muzykoterapii Ćwiczenia pomagają „wyciszyć” negatywne emocje, a tym samym powodują odprężenie fizyczne, obniżają lęk, agresję pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę. arteterapia: zajęcia plastyczne i techniczne elementy metody „Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Marianny i Christophera Knillów pedagogika zabawy Zajęcia w przedszkolu odbywają się w małych zespołach co ułatwia poznanie dziecka, jego potrzeb, możliwości i funkcjonowania psychofizycznego.

10 Szkoła Podstawowa

11 W szkole podstawowej kształcimy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, realizują podstawę programową ogólną z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Oddziały, w których odbywa się kształcenie są nieliczne, co umożliwia indywidualizację nauczania, dostosowanie tempa pracy oraz sposobu poznawania świata przez ucznia. Treści kształcenia są dobierane do indywidualnych możliwości, potrzeb ucznia oraz są zgodne z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym i programem pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

12 Realizujemy też różne formy samodzielnego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Pragniemy aby uczniowie angażowali się i podejmowali zadania dostosowane do ich możliwości w inicjatywach szkolnych, uroczystościach i konkursach. Mieli możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach. Chcemy, by nasi uczniowie przez naukę i zabawę kształtowali umiejętności życiowe takie jak rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie pozytywnych relacji.

13 Gimnazjum

14 Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. O doborze uczniów do klas decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie w tej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. W gimnazjum specjalnym młodzież uczy się wśród rówieśników, którzy mają podobne problemy i pracują na podobnym poziomie intelektualnym. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują tę samą podstawę programową, co we wszystkich polskich gimnazjach, ale z dostosowaniem do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Wszyscy pracujący z danym uczniem (nauczyciele i inni specjaliści) opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).

15 W Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym zajęcia odbywają się metodą ośrodków pracy, która polega na grupowaniu wokół jednego zagadnienia, dobrze znanego uczniowi, innych zagadnień. Opiera się na zainteresowaniach ucznia, dostosowana jest do jego charakterystycznych potrzeb i skłonności, uwzględnia wszystkie właściwości nauczania, obejmuje tematykę związaną ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Gimnazjaliści mają możliwość zdobycia karty rowerowej – po odpowiednim przygotowaniu w szkole. Na poziomie gimnazjum uczniowie mogą włączać się w różne akcje i działania Samorządu Uczniowskiego. Absolwenci tego typu szkoły mają możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej lub przysposabiającej do pracy.

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

17 Kucharz Podczas ćwiczeń stosowane są różnorodne metody pracy – podział: pokaz z objaśnieniem, z instruktarzem, ćwiczenia przedmiotowe. Poza tym brane są pod uwagę indywidualne i grupowe formy pracy oraz odpowiednie środki dydaktyczne. Zawód kucharza wymaga specyficznych predyspozycji oraz kompetencji społecznych dlatego uważany jest za atrakcyjny, dający dużo możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nauka zawodu kucharza trwa trzy lata. Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a po zdaniu egzaminu zawodowego ,,Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe”. Po ukończeniu szkoły absolwenci znajdą zatrudnienie w: restauracjach, hotelach, publicznych miejscach żywienia, stołówkach, ośrodkach wypoczynkowych. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwaniem prywatnych imprez.

18 Stolarz W Zasadniczej Szkole Zawodowej – stolarz nauczamy technologii drewna, czyli zajmujemy się sposobami i metodami przetwarzania drewna, tworzyw drzewnych i materiałów pomocniczych w wyroby stolarskie – meblowe i budowlane. Rozłożona na trzy lata nauka: materiałoznawstwa, technologii, rysunku technicznego, obróbki ręcznej i maszynowej drewna, oraz zdobyte umiejętności praktyczne w warsztatach szkolnych umożliwiają opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności potrzebnych w praktyce zawodowej. W warsztatach szkolnych oprócz ręcznej i maszynowej obróbki drewna, nauczamy praktycznego wykończania powierzchni drewna wpływającej na estetykę i trwałość wyrobu gotowego, klejenia i montażu, czyli łączenia poszczególnych elementów podzespołów i zespołów w wyroby gotowe.

19 Szkoła Przysposabiająca do Pracy

20 Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację nauki po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Kształcenie w tego typu szkole trwa 3 lata i w zależności od potrzeb i możliwości cykl nauki może być realizowany do 24 roku życia. Liczba uczniów w każdym zespole wynosi od 6 do 8 osób, uczniowie są do nich dobierani wg poziomu psychofizycznego, co daje możliwość dostosowania poziomu nauczania do ich indywidualnych możliwości.

21 W ramach szkoły Przysposabiającej do pracy uczniowie biorą udział w zajęciach typu:
przysposobienie do pracy – w ramach którego uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, które mają im umożliwiać prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, a także podejmowanie prac w zakresie dekoratorstwa, ogrodnictwa, stolarstwa; funkcjonowanie osobiste i społeczne – w ramach którego uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą elementów języka polskiego, matematyki, wiedzy ogólnej o środowisku społeczno – przyrodniczym; zajęcia kształtujące kreatywność – w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego.

22 Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

23 W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. Grupy są małe i liczą od dwóch do czterech uczestników zajęć. Są to bardzo komfortowe warunki podczas pracy, gdyż dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika i poświęcenia mu jak największej uwagi. Aby wspierać komunikację uczestników zajęć wykorzystujemy alternatywne metody porozumiewania się, w szczególności – Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Dla każdego uczestnika zajęć opracowana jest specjalistyczna diagnoza, na podstawie, której konstruowany jest Indywidualny Program Rewalidacyjno – Wychowawczy w oparciu o orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nasi uczestnicy zdobywają różnorodne doświadczenia zmysłowo- ruchowe podczas zabaw plastycznych oraz muzyczno – rytmicznych.

24 Z naszymi uczniami pracują następujący specjaliści
oligofrenopedagog tyflopedagog surdopedagog pedagog psycholog logopeda inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka

25 Metody jakimi pracujemy w Ośrodku
Integracji Sensorycznej (SI), Marii Montessori, Makaton, Weroniki Sherborne, EEG Biofeedback, CH. i M. Knillów, Stymulacji Polisensorycznej, Werbo – Tonalna, Move To Learn (ruch dla uczenia się), PNF (proprioceptywne nerwowo - mięśniowe torowanie ruchu), Inne, zależne od potrzeb dziecka.

26 św. Franciszek z Asyżu naszym patronem
3 czerwca 2008 r. nasz Ośrodek przeżył wspaniałe chwile. Podczas Mszy św w klasztorze o.o. Kapucynów Bp. Andrzej Franciszek Dziuba nadał naszej szkole imię wielkiego świętego Franciszka z Asyżu. Z okazji tej powstał hymn naszej szkoły, który towarzyszy nam na wszystkich naszych uroczystościach

27 Hymn naszej szkoły Patronie nasz święty Franciszku Wypraszaj łaski nam
Patronie nasz święty Franciszku Wypraszaj łaski nam Chroń szkołę od złego A także każdego z nas. Pragniemy kroczyć twą drogą Przez szkolne nasze dni Wstawiaj się w niebie za nami U boga co stworzył nas. Jesteśmy dumni z patrona, Który z Chrystusem jest Pragniemy iść twoim śladem Wiernymi bogu być. Drogi nasz święty Franciszku jesteśmy młodzi dziś pragniemy przyrzec ci wierność do końca naszych dni.

28 Pierwsza rocznica nadania Patrona naszej szkoły miała charakter bardzo uroczysty. Rozpoczęła się Mszą św. Na dziedzińcu naszego Ośrodka. Następnie nasi uczniowie przygotowali piękną inscenizację pt. „W drodze ze św. Franciszkiem”. Następnie zaproszeni goście, rodzice, uczniowie wspólnie świętowali to ważne wydarzenie naszej placówki. 1 Rocznica

29 Tegoroczne obchody miały kameralny charakter
Tegoroczne obchody miały kameralny charakter. Społeczność uczniowska spotkała się w ten pogodny dzień na szkolnym placu, by cieszyć się wspomnieniem czasu sprzed dwóch lat, kiedy to imię św. Franciszka zagościło w naszej placów-ce na stałe. W tym roku uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców przygotowali krótkie scenki z życia naszego patrona. Występowali starsi i młodsi. Dekoracja, stroje i muzyka wprowadziły wszystkich w odpowiedni nastrój. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej włączyły się radosnym śpiewem akompaniując także śpiewającym. 2 Rocznica

30 Kolejna już trzeci rocznica minęła nam pod hasłem śpiewamy ze św
Kolejna już trzeci rocznica minęła nam pod hasłem śpiewamy ze św. Franciszkiem. Każda klasa miała do przygotowania piosenkę o patronie, którą prezentowała na scenie. Jak w poprzednim roku tak i w tym czynny udział wzięły zaprzyjaźnione z naszą szkołą siostry. Następnie odbyły się konkurencje sportowe związane z dniem dziecka. 3 Rocznica

31 W dniu 1 czerwca 2012 r. obchodziliśmy już czwartą rocznice nadania szkole patrona. Z tej okazji na wzór telewizyjnego programu goście obejrzeli Familiadę o św. Franciszku. Uczniowie stworzyli dwie rodziny, którzy odpowiadali na pytania z życia Patrona. Wszyscy się dobrze bawili na wspólnej grze w Familiadzie. 4 Rocznica

32 3 czerwca 2013 r. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą był dniem wyjątkowym. Uczniowie, grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy placówki świętowali już V Rocznicę Nadania Imienia Szkole. Po ciepłych słowach gości skierowanych do zebranych, na scenie zaprezentowali się uczniowie, którzy przedstawili program słowno – muzyczny pt. „Święty Franciszek – patron przyrody”. Sceneria i muzyka dodały świetności słowom opiewającym postać św. Franciszka z Asyżu. Po przedstawieniu przyszedł czas na upragnioną przez młodzież zabawę ze śpiewem. Siostra Agnieszka Bykowska, wraz ze scholą dzieci ze Żdżar, bawiła naszych uczniów muzyką, śpiewem i ruchem. Wszyscy młodsi i starsi czynnie brali udział w zabawie. 5 Rocznica

33 Tak spędzamy wolny czas

34 a także bierzemy udział w licznych konkursach:

35 Inwestycje jakie wykonaliśmy w roku szkolnym 2013/2014
wykonanie drzwi wejściowych do szkoły pomalowanie szatni szkolnej pomalowanie klatki schodowej odresteurowanie ścian korytarzy szkoły pomalowanie świetlicy zamieszczenie ekranu projekcyjnego i telewizora na ścianie świetlicy szkolnej pomalowanie ścian i naprawa podłogi w Sali B pomalowanie i wyposażenie Sali przedszkola pomalowanie i wyposażenie gabinetu logopedycznego wykonanie schodów drewnianych i położenie paneli koło Sali H namalowanie obrazu św. Franciszka na ścianie klatki schodowej adaptacja pomieszczenia po archiwum na salę dydaktyczną

36 montaż paneli podłogowych w Sali I
renowacja i kolorystyka budynku warsztatów szkolnych modernizacja i wyposażenie sekretariatu i węzła komunikacyjnego pomiędzy sekretariatem i gabinetem Dyrektora wykonanie drewnianych parapetów wykonanie drewnianych karniszy umocowanie tablicy upamiętniającej Dzień Nadania Patrona Szkole na frontowej ścianie budynku wykonanie klombów zielonych na dziedzińcu szkoły oklejenie w foldery promocyjne busów szkolnych przygotowane i opracowanie folderu promocyjnego o powiecie, gminie i placówce oświetlenie ulicy koło szkoły oznaczenie kierunku do Ośrodka na skrzyżowaniu ulicy Tomaszowskiej i Rawskiej

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Witamy w naszym Ośrodku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google