Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o informatyzacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o informatyzacji"— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Zmiany w zakresie funkcjonowania ePUAP 17 września 2014 r.

2 Geneza stan prawny w obszarze komunikacji elektronicznej obywatela z administracją publiczną i sądami zidentyfikowane bariery i ograniczenia dostępne narzędzia realizacji usług publicznych drogą elektroniczną

3 Komunikacja drogą elektroniczną a tradycyjną (1/2)
brak możliwości przesłania dokumentu elektronicznego do każdego urzędu brak dostępnych e-usług publicznych nieaktualność udostępnianych przez organy administracji publicznej e-usług

4 Komunikacja drogą elektroniczną a tradycyjną (2/2)
obowiązek wyrażenia woli komunikacji drogą elektroniczną przejście na papier w przypadku nie potwierdzenia doręczenia po 7 dniach brak możliwości pełnego wglądu w akta sprawy w postaci elektronicznej brak możliwość realizacji wszystkich czynności administracyjnych w postaci elektronicznej brak możliwości posługiwania się kopiami elektronicznymi dokumentów brak możliwości realizacji postępowania sądowoadministracyjnego drogą elektroniczną

5 Sposób osiągnięcia celu
CEL Ułatwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz cudzoziemcom kontaktów z administracją publiczną i sądami administracyjnymi Sposób osiągnięcia celu likwidacja barier prawnych wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych ułatwiających świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty z administracją publiczną

6 Zaplanowane działania
wprowadzenie kolejnych zmian prawnych mających na celu ułatwienia w realizacji procedur drogą elektroniczną opracowanie mapy drogowej zmian prawnych inwentaryzacja procedur szczególnych celem ustalenia stopnia ich elektronizacji i niezbędnych do wprowadzenia zmian prawnych

7 Informatyzacja administracji publicznej a zmiany w:
Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Kodeksie postępowania administracyjnego Ordynacji podatkowej Ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

8 GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (1/5)
Możliwość składania pism w postaci elektronicznej za pomocą ESP do wszystkich podmiotów właściwych do załatwienia sprawy, przy jednoczesnym stworzeniu bazy adresów ESP na ePUAP Elektroniczne skrzynki podawcze spełniające jednolite standardy określone przez ministra właściwego ds. informatyzacji Zwiększenie liczby spraw, które mogą być inicjowane na drodze elektronicznej dzięki opracowanym wzorom zamieszczanym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych przy jednoczesnym udostepnieniu formularzy elektronicznych Wzory dokumentów elektronicznych i formularze elektroniczne Uzyskanie katalogu usług wystawianych na ePUAP zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Aktualizacja usług, których realizacja nie jest obecnie możliwa na ePUAP. Obowiązek aktualizacji usług na ePUAP spoczywający na podmiotach udostępniających usługi na ePUAP 8

9 GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (2/5)
Umożliwienie wystawiania usług na ePUAP przez podmioty inne niż podmioty publiczne za zgodą Ministra AiC Więcej podmiotów, które mogą wykorzystać ePUAP do wystawiania usług Wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej wskazanym enumeratywnie w projekcie ustawy podmiotom (m.in. organy administracji rządowej, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie Sejmu, Senatu, Prezydenta), nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego opracowanego przez wskazane w ustawie podmioty publiczne z poszanowaniem przepisów dotyczących praw autorskich. Umożliwienie nieodpłatnego korzystania z programu komputerowego przez uprawnione do tego podmioty Zwiększenie liczby podmiotów potwierdzających profil zaufany Zwiększenie sieci punktów potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (np. operator pocztowy, banki), co zapewni łatwiejszy dostęp obywateli do tego instrumentu

10 GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI (3/5)
Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (w jednostkach, które wprowadziły taki system) do pełniejszej realizacji prawa strony do wglądu w akta sprawy w dogodny dla niej sposób. Szerszy dostęp on-line do akt sprawy w urzędach Informatyzacja dalszych czynności w ramach postępowania administracyjnego i podatkowego (wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) Informatyzacja dalszych czynności w postępowaniu administracyjnym, dla których w obecnym stanie prawnym zastrzeżona jest forma pisemna (np. wezwanie na rozprawę, ustanowienie pełnomocnictwa) 10

11 USTAWA O INFORMATYZACJI
GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI (4/5) USTAWA O INFORMATYZACJI Portal ma służyć do : upowszechniania aktualnych i bieżących informacji podatkowych (np. zmiany w przepisach, obowiązujące wykładnie i inne ogólne informacje oraz informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi) kontaktu organów podatkowych z m. in. podatnikami, płatnikami, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji, doręczania pism organów podatkowych drogą elektroniczną Wprowadzenie portalu podatkowego Umożliwienie komunikacji stron/uczestników postępowania z sądami administracyjnymi w drodze elektronicznej Elektronizacja postępowania sądowo-administracyjnego

12 GŁÓWNE ZMIANY I KORZYŚCI PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI (5/5)
Możliwość posługiwanie się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wystawianych przez podmioty publiczne (m.in. potwierdzeń opłat skarbowych i administracyjnych) (skany) W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w formie elektronicznej, strona lub inny uczestnik postępowania posłuży się elektroniczną kopią dokumentu papierowego (możliwe po uwierzytelnieniu kopii przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji, przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) Przyjęcie fikcji elektronicznych doręczeń na wzór procedury tradycyjnej W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w terminie czternastu dni od dnia pierwszego zawiadomienia dokument uważa się za doręczony, tak jak to ma miejsce w procedurze tradycyjnej - papierowej

13 Modyfikacja ESP na ePUAP 1/6
Dodana została funkcja wysłania powtórnego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego. Jest ono wysyłane po upływie 7 dni (tj. ósmego dnia), licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia (stosownie do art. 46 §5 k.p.a.), jeżeli użytkownik nie odbierze pierwszego zawiadomienia w terminie 7 dni. Przy czym należy zauważyć, iż pierwsze zawiadomienie przesyłane jest wraz z pismem doręczanym w formie dokumentu elektronicznego (stosownie do art. 46 §4). Po upływie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia dokument jest uznawany za skutecznie doręczony.

14 Modyfikacja ESP na ePUAP 2/6
Dodana została zmiana w potwierdzaniu nieodebrania dokumentu Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (dawne PND) wystawiane jest i wysyłane do nadawcy po 14 dniach nie podpisania i nie odesłania przez adresata pierwszego ani też powtórnego UPD. Zmiana została zrealizowana w ten sposób, że UPD wygasa po 7 dniach od wysłania go przez nadawcę – dotyczy to zarówno pierwszego, jak i powtórnego powiadomienia - w efekcie końcowym 15 dnia, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia użytkownikowi udostępniany jest dokument wraz z UPD, który w świetle prawa uznany zostaje za doręczony. Będzie to widoczne w Moich dokumentach, tak jak obecnie – w folderze Odebrane będzie widoczny doręczany dokument (umożliwi to dostęp do dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 par. 8 Kpa).

15 Modyfikacja ESP na ePUAP 3/6
Powiadomienie do nadawcy – dawne PND a obecnie UPD – zawiera informacje o: dacie uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej; datach wysłania zawiadomień (pierwszego - stosownie do art. 46 §4 k.p.a. i drugiego wysłanego po upływie 7 dni - stosownie do art. 46 §5 k.p.a.).

16 Modyfikacja ESP na ePUAP 4/6
Zmianie uległa treść Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia - UPP, które dodatkowo zwiera: informację o tym, że pisma będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

17 Modyfikacja na ePUAP (pismo ogólne)
Dodana została zmiana treści oświadczenia zawartego w piśmie ogólnym (usługa „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”). Oświadczenie o treści „Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U poz. 267 z późn. zm.), zostało zastąpione oświadczeniem: „Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

18 CELE I REZULTATY PROJEKTU
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP- POKL CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem projektu jest upowszechnienie świadczenia e-usług przez organy administracji publicznej za pomocą platformy e-PUAP Cele szczegółowe projektu: zwiększenie liczby e-usług świadczonych przez samorządy i zespoloną administrację rządową w województwach. W ramach projektu na platformie e-PUAP zostanie przygotowana pula nowych 98 usług, dostępnych w całym kraju, niezależnie od miejsca ich realizacji przez obywateli i przedsiębiorców. przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promującej przyjazną e-administrację, która zwiększy świadomość obywateli o możliwościach korzystania z elektronicznych usług publicznych. CELE I REZULTATY PROJEKTU

19 Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP- POKL
Wdrożenie nowych e-usług świadczonych na platformie ePUAP w tym przez JST i zespoloną administrację rządową w województwie Zgłoszenia potrzeb w powyższym zakresie należy kierować na adres: E-USŁUGI

20 Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL
W ramach projektu planowane jest edukacyjne wsparcie kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz rządowej administracji zespolonej w województwie - szkolenia: obwiązki administracji publicznej w zakresie świadczenia e-usług w świetle obowiązującego prawa; wykorzystywanie ESP, podpisu elektronicznego, dokumentów elektronicznych; wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT (w tym systemów elektronicznego obiegu dokumentów) w procesie świadczenia e-usług publicznych; funkcjonalności e-PUAP (w tym Profil Zaufany) oraz rola platformy w świadczeniu e-usług publicznych; interoperacyjność i standardy - Krajowe Ramy Interoperacyjności. SZKOLENIA – JST/ADM. ZESPOLONA

21 Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL
Treści prezentowane podczas szkoleń zostaną udostępnione w formie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, takich jak podręcznik, broszury oraz materiały multimedialne. Zainteresowanie uczestnictwem oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych w powyższym zakresie należy kierować na adres: SZKOLENIA – JST/ADM. ZESPOLONA

22 Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP - POKL
Treści prezentowane podczas szkoleń zostaną udostępnione w formie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, takich jak podręcznik, broszury oraz materiały multimedialne. Zainteresowanie uczestnictwem oraz zgłaszanie potrzeb szkoleniowych w powyższym zakresie należy kierować na adres: SZKOLENIA – JST/ADM. ZESPOLONA

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o informatyzacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google