Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik (charakterystyczne kropki odzwierciedlaj ą bia ł e lotki widoczne w naturze na jego z ł o ż onych skrzyd ł ach)

5 Orzeł wyst ę pował na monetach i piecz ę ciach ksi ążą t piastowskich, tarczach i chor ą gwiach od XII wieku. Pocz ą tkowo funkcjonuje w herbach ś l ą skich linii Piastów. Po raz pierwszy jako godło ksi ążę ce pojawia si ę na piecz ę ci konnej Kazimierza opolsko- raciborskiego w 1222 roku.

6

7 Przywracaj ą c Królestwo Polskie w 1295 roku, Przemysł II, ostatni z linii wielkopolskiej, przyj ą ł za swój herb orła białego w złotej otwartej koronie w czerwonym polu. Od kolorów orła i tarczy pocz ą tek swój wzi ę ły polskie barwy narodowe. Herb Przemysła II z lekkimi modyfikacjami słu ż ył nast ę pnym Piastowiczom na tronie odrodzonego królestwa – Władysławowi I Łokietkowi i Kazimierzowi III Wielkiemu.

8 W bitwie pod Grunwaldem (1410 r.) rycerstwu polskiemu przewodziła Chor ą giew Wielka Ziemi Krakowskiej, maj ą ca w herbie Orła Białego z rozpostartymi skrzydłami i koron ą na głowie. Wielkie emocje, jakie towarzyszyły w czasie trwania tej bitwy, po ś wiadcza Jan Długosz w Rocznikach, opisuj ą c upadek Wielkiej Chor ą gwi z Orłem Białym i zaci ę to ść wojów w obronie tego najwa ż niejszego znaku. Jej ponowne podniesienie przez polskich rycerzy stało si ę punktem zwrotnym w przebiegu tej zwyci ę skiej bitwy.

9 Na tarczy podzielonej na cztery cz ęś ci znajduj ą si ę poło ż one na dwóch przeciwległych polach, Orzeł Biały- herb Korony i Pogo ń - herb Litwy. Oprócz wspaniało ś ci Obojga Narodów uwidocznion ą w równoprawnym umieszczeniu znaków Orła Białego i Pogoni, herb otrzymał koron ę. Odt ą d zamkni ę ta korona oznaczaj ą ca suwerenno ść oraz znak krzy ż a, towarzyszyła naszemu narodowi przez wieki.

10 W ś rodku tarczy herbowej umieszczono herb rodowy Batorego „Z ę by”

11 Biały orzeł w złotej koronie na czerwonym polu pozostał herbem Korony współtworz ą cej z Wielkim Ksi ę stwem Litewskim Rzeczpospolit ą. Za czasów dynastii Wazów ( ) na jego piersi umieszczono tarcz ę z herbem rodu panuj ą cego Vaasa czyli Snopek

12 W środku tarczy herbowej umieszczono herb rodu Poniatowskiego „Ciołek”.

13 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił oficjalny wzór godła państwowego. Znak Orła Białego z głową zwróconą w prawo za skrzydłami wzniesionymi do góry, ze złotymi szponami, koroną zwieńczoną krzyżem oraz złotym dziobem w czerwonym polu. Godło to nawiązywało do klasycznego orła z epoki stanisławowskiej. Obowiązywało przez osiem następnych lat.

14 W 1927 roku przyjęto nowy wzór herbu państwowego według projektu Zygmunta Kamińskiego.

15 Po wojnie korona z głowy orła została usunięta z powodów ideologicznych – w rozumieniu komunistycznych władz, symbolizowała bowiem monarchię, a zatem była elementem konserwatywnym i reakcyjnym.

16 Nowelizacja Konstytucji z 30 grudnia 1989 roku wymienia ł a jako god ł o pa ń stwowe Rzeczypospolitej Polskiej bia ł ego or ł a w z ł otej koronie, umieszczonego na czerwonej tarczy. Oficjalny wzór wprowadzi ł a ustawa z 9 lutego nast ę pnego roku. Autorem projektu zosta ł Andrzej Heidrich, który tylko w nieznacznym stopniu zmodyfikowa ł god ł o pa ń stwowe II Rzeczypospolitej: brak bordiury(obwódki tarczy), zmiana zako ń cze ń przepaski na piersi or ł a – z pi ę cioramiennych gwiazdek na trójli ś cia z dwoma mniejszymi wypustkami.

17 Wojciech Dzik

18 Katarzyna Kordek Patryk Mazur Patrycja Giza Natalia Maj Katarzyna Kordek Patryk Mazur Patrycja Giza Natalia Maj

19

20 Nad przygotowaniem prezentacji czuwał: Pan Krzysztof Ż urek

21 DziQ Productions THANKS FOR WATCHING


Pobierz ppt "Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google