Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik (charakterystyczne kropki odzwierciedlaj ą bia ł e lotki widoczne w naturze na jego z ł o ż onych skrzyd ł ach)

5 Orzeł wyst ę pował na monetach i piecz ę ciach ksi ążą t piastowskich, tarczach i chor ą gwiach od XII wieku. Pocz ą tkowo funkcjonuje w herbach ś l ą skich linii Piastów. Po raz pierwszy jako godło ksi ążę ce pojawia si ę na piecz ę ci konnej Kazimierza opolsko- raciborskiego w 1222 roku.

6

7 Przywracaj ą c Królestwo Polskie w 1295 roku, Przemysł II, ostatni z linii wielkopolskiej, przyj ą ł za swój herb orła białego w złotej otwartej koronie w czerwonym polu. Od kolorów orła i tarczy pocz ą tek swój wzi ę ły polskie barwy narodowe. Herb Przemysła II z lekkimi modyfikacjami słu ż ył nast ę pnym Piastowiczom na tronie odrodzonego królestwa – Władysławowi I Łokietkowi i Kazimierzowi III Wielkiemu.

8 W bitwie pod Grunwaldem (1410 r.) rycerstwu polskiemu przewodziła Chor ą giew Wielka Ziemi Krakowskiej, maj ą ca w herbie Orła Białego z rozpostartymi skrzydłami i koron ą na głowie. Wielkie emocje, jakie towarzyszyły w czasie trwania tej bitwy, po ś wiadcza Jan Długosz w Rocznikach, opisuj ą c upadek Wielkiej Chor ą gwi z Orłem Białym i zaci ę to ść wojów w obronie tego najwa ż niejszego znaku. Jej ponowne podniesienie przez polskich rycerzy stało si ę punktem zwrotnym w przebiegu tej zwyci ę skiej bitwy.

9 Na tarczy podzielonej na cztery cz ęś ci znajduj ą si ę poło ż one na dwóch przeciwległych polach, Orzeł Biały- herb Korony i Pogo ń - herb Litwy. Oprócz wspaniało ś ci Obojga Narodów uwidocznion ą w równoprawnym umieszczeniu znaków Orła Białego i Pogoni, herb otrzymał koron ę. Odt ą d zamkni ę ta korona oznaczaj ą ca suwerenno ść oraz znak krzy ż a, towarzyszyła naszemu narodowi przez wieki.

10 W ś rodku tarczy herbowej umieszczono herb rodowy Batorego „Z ę by”

11 Biały orzeł w złotej koronie na czerwonym polu pozostał herbem Korony współtworz ą cej z Wielkim Ksi ę stwem Litewskim Rzeczpospolit ą. Za czasów dynastii Wazów (1587-1668) na jego piersi umieszczono tarcz ę z herbem rodu panuj ą cego Vaasa czyli Snopek

12 W środku tarczy herbowej umieszczono herb rodu Poniatowskiego „Ciołek”.

13 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił oficjalny wzór godła państwowego. Znak Orła Białego z głową zwróconą w prawo za skrzydłami wzniesionymi do góry, ze złotymi szponami, koroną zwieńczoną krzyżem oraz złotym dziobem w czerwonym polu. Godło to nawiązywało do klasycznego orła z epoki stanisławowskiej. Obowiązywało przez osiem następnych lat.

14 W 1927 roku przyjęto nowy wzór herbu państwowego według projektu Zygmunta Kamińskiego.

15 Po wojnie korona z głowy orła została usunięta z powodów ideologicznych – w rozumieniu komunistycznych władz, symbolizowała bowiem monarchię, a zatem była elementem konserwatywnym i reakcyjnym.

16 Nowelizacja Konstytucji z 30 grudnia 1989 roku wymienia ł a jako god ł o pa ń stwowe Rzeczypospolitej Polskiej bia ł ego or ł a w z ł otej koronie, umieszczonego na czerwonej tarczy. Oficjalny wzór wprowadzi ł a ustawa z 9 lutego nast ę pnego roku. Autorem projektu zosta ł Andrzej Heidrich, który tylko w nieznacznym stopniu zmodyfikowa ł god ł o pa ń stwowe II Rzeczypospolitej: brak bordiury(obwódki tarczy), zmiana zako ń cze ń przepaski na piersi or ł a – z pi ę cioramiennych gwiazdek na trójli ś cia z dwoma mniejszymi wypustkami.

17 Wojciech Dzik

18 Katarzyna Kordek Patryk Mazur Patrycja Giza Natalia Maj Katarzyna Kordek Patryk Mazur Patrycja Giza Natalia Maj

19 WWW.WIKIPEDIA.ORG WWW.AKROMER.REPUBLIKA.PL

20 Nad przygotowaniem prezentacji czuwał: Pan Krzysztof Ż urek

21 DziQ Productions THANKS FOR WATCHING


Pobierz ppt "Orze ł w koronie widnieje ju ż na denarach Boles ł awa Chrobrego – to jego najwcze ś niejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google