Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY
YOUTH 4 EARTH – MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu, planety

2 Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art:
działa w Częstochowie od 2010 roku założone przez kilka osób zajmujących się projektami europejskimi, m.in. Wolontariatem Europejskim (EVS) realizuje edukację rozwojową (globalną) poprzez udział w projektach międzynarodowych i inicjatywy lokalne wspiera lokalne i międzynarodowe działania młodzieży w ramach tzw. edukacji nieformalnej Strona internetowa: Youth 4 Earth- Młodzi dla świata międzynarodowy projekt współfinansowany z funduszy UE i Miasta Częstochowy realizowany jednocześnie w Polsce, Chorwacji i Włoszech przez 6 organizacji, poświęcony edukacji globalnej, 7. Milenijnemu Celowi Rozwoju – zrównoważony rozwój skierowany do dzieci (3-14 lat) i młodzieży ( lata) warsztaty w szkołach podstawowych i przedszkolach, edukacja nieformalna młodzieży

3 Zrównoważony rozwój Środowisko Społeczeństwo Gospodarka
Mądry Odpowiedzialny Rozsądny Dojrzały Trwały Stabilny Ekorozwój Równomierny Sensowny Równy Proporcjonalny

4 Definicja zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb rozwoju przyszłych pokoleń. W Konstytucji RP idea zrównoważonego rozwoju jest zapisana w wielu artykułach: *Art. 5 „Rzeczypospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” *Art. 86 „Każdy jest zobowiązany o dbałość o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie (…)”. Z takiego brzmienia wynika, iż idea zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska stanowi obowiązek nałożony przez Państwo na siebie oraz na wszystkich obywateli.

5 Karta Ziemi (fragmenty)
Znajdujemy się w krytycznym momencie historii Ziemi; w czasie, w którym ludzkość musi wybrać swoją przyszłość. Chcąc się rozwijać, musimy dostrzec, iż pomimo całej różnorodności form życia i kultur, stanowimy jedną ludzką rodzinę i jedną ziemską społeczność o wspólnym losie.  Ludzkość jest częścią ogromnego, rozwijającego się wszechświata. Ziemia, nasz dom, stanowi wyjątkową, tętniącą życiem wspólnotę. Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji powodują spustoszenia w środowisku, uszczuplanie surowców oraz masowe wymieranie gatunków. Korzyści płynące z rozwoju nie są dzielone sprawiedliwie; pogłębia się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi. Bezprecedensowy wzrost ludzkiej populacji przeciążył systemy ekologiczne i społeczne. Zagrożone są podstawy globalnego bezpieczeństwa. Trendy te są niebezpieczne, ale nie są one nieuniknione.

6 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
W 2002 Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, nazywaną także Dekadą Zmiany. Jej zadaniem jest propagowanie zrównoważonych zachowań, inspirowanie krytycznego i twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć rozwiązanie problemów uniemożliwiających trwały rozwój. EZR obejmuje nie tylko tematykę środowiskową, ale także: prawa człowieka, rozwiązywanie konfliktów, dobre rządy, gospodarkę, kulturę i sztukę.

7 Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju 3 WYMIARY
SPOŁECZNO-KULTURALNY ŚRODOWISKOWY EKONOMICZNY Prawa człowieka Równość płci Surowce naturalne (woda, energia, bioróżnorodność) Zrównoważona produkcja i konsumpcja Zrównoważony transport Pokój i bezpieczeństwo Dobre rządy Zmniejszenie rozmiarów ubóstwa Zmiany klimatu Zapobieganie katastrofom  i łagodzenie ich skutków Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Różnorodność kulturowa i wzajemne zrozumienie kultur Zrównoważone rolnictwo Zrównoważona urbanizacja

8 Story of stuff … Uff Story of stuff. Historia rzeczy. 23 min
Story of solutions. Historia rozwiązań. 9 min Story of change. Historia zmiany. 7 min

9 Praca indywidualna, 5 min.
Zrównoważony rozwój. Co to oznacza dla mnie? Czy chcę uczestniczyć w rozwoju gospodarczym? Czy w rozwoju zrównoważonym (gospodarka- społeczeństwo-środowisko)? Czy sprawy, o których dziś usłyszałam/usłyszałem są dla mnie ważne? Jak bardzo? Czy jestem gotowa/gotowy, żeby rozpocząć działania w celu poprawy sytuacji? Czy mogę coś zrobić dla planety? Co mogę zrobić w domu, rodzinie? Co mogę zrobić w swoim mieście? Jak władze miasta lub organizacje pozarządowe mogą wspierać moje działania? Czy i jak moje działania mogą wpłynąć na sytuację w kraju, w Europie, na świecie?

10 Praca w grupach, 30 min. Czego dotyczą nasze działania: Społeczeństwo:
Prawa człowieka Równość płci Styl życia Ubóstwo, bezrobocie Inne: ………………… Środowisko: Energia, woda Inne zasoby naturalne Bioróżnorodność Rolnictwo Gospodarka: Konsumpcja, produkcja Transport Odpowiedzialność przedsiębiorstw Inne:…………. Czego potrzebujemy? Czego chcemy jako młodzi ludzie? Co powinniśmy zmienić, aby osiągnąć, to czego chcemy? Co możemy zrobić w domu, na osiedlu? Co i jak możemy tu zmienić? Co możemy zrobić w swojej miejscowości? Co i jak możemy tu zmienić? Jak władze miasta mogą wspierać nasze działania? Jak szkoła lub organizacje działające w mieście mogą wspierać nasze działania? Czy i jak nasze wybory i działania mogą wpłynąć na sytuację w kraju, w Europie, na świecie?

11 ZASADY KARTY ZIEMI I. SZACUNEK I TROSKA WOBEC WSPÓLNOTY ŻYCIA
1. SZACUNEK DLA ZIEMI I ŻYCIA W CAŁEJ JEGO RÓŻNORODNOŚCI 2. PEŁNA ZROZUMIENIA, WSPÓŁCZUCIA I MIŁOŚCI TROSKA O WSPÓLNOTĘ ŻYCIA 3. BUDOWANIE DEMOKRATYCZNYCH SPOŁECZEŃSTW W DUCHU SPRAWIEDLIWOŚCI, WSPÓŁRZĄDZENIA, RÓWNOWAGI I POKOJU II. SPÓJNOŚĆ EKOLOGICZNA 4. ZABEZPIECZENIE DARU I PIĘKNA ZIEMI DLA OBECNEGO I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 5. PRZYWRACANIE I OCHRONA SPÓJNOŚCI EKOSYSTEMÓW ZIEMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGĘDNIENIEM RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ PROCESÓW NATURALNYCH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE 6. ZAPOBIEGANIE SZKODZENIU JAKO NAJLEPSZA METODA OCHRONY ŚRODOWISKA, A W KWESTIACH – W KTÓRYCH NASZA WIEDZA JEST OGRANICZONA – STOSOWANIE ZASADY PRZEZORNOŚCI 7. PRZYJĘCIE WZORCÓW PRODUKCJI, KONSUMPCJI I PROKREACJI, GWARANTUJĄCE REGENERACYJNE ZDOLNOŚCI ZIEMI, PRAWA CZŁOWIEKA I DOBRO POWSZECHNE 8. POGŁĘBIANIE BADAŃ NAUKOWYCH ZWIĄZANYCH Z EKOLOGICZNĄ RÓWNOWAGĄ I PROMOWANIE OTWARTEJ WYMIANY I SZEROKIEGO STOSOWANIA ZDOBYTEJ WIEDZY

12 III SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 9
III SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 9. ZWALCZANIE UBÓSTWA JAKO OBOWIĄZEK ETYCZNY, SPOŁECZNY I EKOLOGICZNY 10. ZAGWARANTOWANIE, ŻE INSTYTUCJE I DZIAŁANIA EKONOMICZNE PROMUJĄ NA KAŻDYM SZCZEBLU ROZWÓJ CZŁOWIEKA W SPRAWIEDLIWY I ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB 11. ZAGWARANTOWANIE RÓWNOŚCI PŁCI JAKO WARUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ ZAPEWNIENIE POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO OŚWIATY, OPIEKI MEDYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNYCH 12. PRZESTRZEGANIE PRAWA WSZYSTKICH LUDZI, BEZ PODZIAŁÓW, DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO I SPOŁECZNEGO, UMACNIAJĄCEGO LUDZKĄ GODNOŚĆ, ZDROWIE FIZYCZNE, DOBRO DUCHOWE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LUDÓW TUBYLCZYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI IV. DEMOKRACJA, ODRZUCENIE PRZEMOCY I POKÓJ 13. UMOCNIENIE DEMOKRATYCZNYCH INSTYTUCJI WSZYSTKICH SZCZEBLI ORAZ ZAPEWNIENIE PRZEJRZYSTOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZARZĄDZANIU, JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁUCZESTNICTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 14. WŁĄCZENIE DO FORMALNEJ EDUKACJI I USTAWICZNEGO KSZTAŁCENIA WIEDZY, WARTOŚCI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W ZRÓWNOWAZONYM ŻYCIU 15. TRAKTOWANIE WSZYSTKICH ŻYWYCH ISTOT Z SZACUNKIEM I ROZWAGĄ 16. PROMOWANIE KULTURY TOLERACJI, ODRZUCANIA PRZEMOCY I POKOJU

13 NEW OPEN BOOK Po zapoznaniu się z tekstem Karty Ziemi (Inicjatywa Obywatelska) postarajcie się stworzyć swoją Kartę, Otwartą Księgę …. Księgę potrzeb, życzeń, zasad, którymi powinni kierować się wszyscy mieszkańcy Ziemi, aby możliwy był nasz wspólny, solidarny, trwały, zrównoważony rozwój.


Pobierz ppt "AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google