Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rok Szkoły Zawodowców”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rok Szkoły Zawodowców”"— Zapis prezentacji:

1 „Rok Szkoły Zawodowców”
Narada oświatowej kadry kierowniczej na inaugurację ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rzeszów, sierpień 2014 r. „Rok Szkoły Zawodowców”

2 Z początkiem nowego roku szkolnego 2014/2015
Witam serdecznie Panie i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, Wójtów, obecnych tu przedstawicieli organów prowadzących. Panie i Panów Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji i instytucji wspierających system edukacji. Moich współpracowników

3 Serdecznie gratuluję i życzę Nowym DYREKTOROM
sukcesów w pracy zawodowej oraz zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Harmonijnej współpracy z otoczeniem. Abyście Państwo mogli ucieleśnić swoje plany i wizje zawodowe z pożytkiem dla Waszych uczniów, ich rodziców i pracujących u Was nauczycieli

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

5 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4. Edukacja włączająca Uczniów niepełnosprawnych.

6 Co zmieni się w oświacie w nowym roku szkolnym?

7 Zmiany w systemie oświaty wprowadzono ustawami:
z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 827) tzw. „ustawa przedszkolna” z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz ) tzw. „ustawa sześciolatkowa” z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) tzw. „ustawa rekrutacyjna” z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 290) tzw. „mała ustawa podręcznikowa” z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. U. poz. 642) z dnia 30 maja 2014 r. tzw. „ustawa podręcznikowa”

8 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawę przedszkolną”. (Dz. U. poz. 827) Ustawa obowiązuje od 1 września 2013 r.

9 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Art. 62 ust. 1d i 1e 1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. 1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej. Wchodzą w życie 1 września 2014 r.

10 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą przedszkolną”
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Od 1 września 2016 roku oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną przekształcone w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno - przedszkolnych. art. 5 ustawy zmieniającej

11 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. „ustawa sześciolatkowa” (Dz. U. poz. 1265)

12 Kiedy do szkoły? W pierwszej klasie tylko do 25 uczniów
1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie oraz 6-latki urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r. 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009 r. klasy pierwsze szkoły podstawowej nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów.

13 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 6 grudnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawę rekrutacyjną”. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

14 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
w art. 6 dodano ust. 6 w brzmieniu: „6. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć […] Zmiany weszły w życie 18 stycznia 2014 r.

15 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „ustawą rekrutacyjną”
Art. 17 ust. 3 3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka: 1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej; 2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

16 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 21 lutego 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty tzw. „małą ustawę podręcznikową”. (Dz. U. z 2014 r. poz. 290)

17 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „małą ustawę podręcznikową”
w art. 22a ust. 2e otrzymuje brzmienie: 2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym. było: „Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników […]”.

18 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone „małą ustawę podręcznikową”
po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania […] może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części. 2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia […] oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […] są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.

19 Zakazane jest: oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;  oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. 31 308

20 tzw. „ustawa podręcznikowa”
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. „ustawa podręcznikowa”

21 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
Art. 22ab 4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala: 1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2.

22 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
W art. 3 dodaje się pkt. 23 – 25 Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: (…) 23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

23 Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone „ustawą podręcznikową”
c.d. art. 22ad 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

24 Zapisy w „ustawie podręcznikowej” dotyczące roku 2014/2015
Art. 15 4. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w klasie I szkoły podstawowej nie stosuje się art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym obowiązywania tego podręcznika lub materiału w zestawie przez co najmniej trzy lata szkolne.

25 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)

26 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
art. 7 ust.  1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I– III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy. 1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio. Zmiany weszły w życie:

27 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
art. 16 ust. 2 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. Wchodzą w życie 1 września 2014 r.

28 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka - dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

29 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 16 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8 („nauczanie domowe”) może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: opinię poradni psychologiczno ­ pedagogicznej; oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. Było:  ”jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja”

30 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w art. 67 dodaje ust. 3 – 6 w brzmieniu: 3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

31 Zmiany w systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r.
c.d. art. 67 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów (…) 5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 6. Przepisy ust. 3 ‑ 5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

32 Przedszkolaki rozpoczną naukę języka obcego
Jeśli dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego podejmie decyzję o nauce języków obcych już od września tego roku. Przedszkolaki od 1 września 2014 roku będą mogły uczyć się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej. Przedszkole od 1 września 2015 roku będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatka, od 1 września 2017 roku dla dzieci w każdym wieku. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).

33 "§ 28a. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia" rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z ) Wchodzi w życie:

34 ZMIANY DOTYCZYĆ BĘDĄ TAKŻE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie również w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wychowanie przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).

35 ZNOWELIZOWANE ZOSTANĄ PRZEPISY REGULUJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ DLA KLAS I-III.
Zrezygnowano m.in. z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Ma to dać nauczycielom większą swobodę w pracy z dziećmi. Jest to istotne, zwłaszcza w kontekście reformy dotyczącej obowiązku szkolnego sześciolatków. Obecność w klasie uczniów w różnym wieku wymusi na nauczycielu dostosowanie pracy do różnego tempa rozwoju uczniów. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803).

36 Będzie nowa ramówka dla szóstych klas w szkołach dla dorosłych
Wprowadza się do szkół dla dorosłych konstrukcję ramowych planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach szkół (wiąże się to z zamianą tygodniowej/semestralnej liczny godzin na minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej). Zmianie nie ulegnie natomiast sam wymiar zajęć dla słuchaczy poszczególnych semestrów. Nowela zastępuje również lekcje informatyki zajęciami komputerowymi oraz ustalenie odrębnej liczby godzin jęz. polskiego i historii (dotychczas były one określane łącznie). Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

37 Lekcje etyki będą organizowane nawet dla jednego ucznia
1. Możliwość organizacji lekcji etyki w szkole nawet dla jednego ucznia. 2. Uczniowie lub rodzice od nowego roku szkolnego będą musieli złożyć oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany. Pisemne oświadczenia powinno zawierać będą informację o tym, kto będzie chodził na religię, a kto na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie). rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 478).

38 „WYPRAWKA SZKOLNA” Dofinansowanie na materiały dydaktyczne przyznawane w ramach programu "Wyprawka szkolna" wyniesie od 175 do 770 zł. Najwyższa kwota będzie przysługiwać uczniom objętym kształceniem specjalnym. W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r., wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych zł dochodu na osobę w rodzinie Od 31 lipca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1024) 31 596

39 Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Uzyskanie akredytacji uzależnione będzie od ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce, co najmniej poziomu B w odniesieniu do podstawowych wymagań. Placówki akredytowane zachowają swój status do końca 2017 r. 27 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

40 Sprawdzian szóstoklasisty na nowych zasadach

41

42

43 Nieuczciwość egzaminacyjna

44 PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

45 Systemowa pomoc szkoły w nadrobieniu braków

46 „ Szkolne pracownie przedmiotowe dają przewagę”

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY Jacek Wojtas


Pobierz ppt "„Rok Szkoły Zawodowców”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google