Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Opracowała Lucyna Kołodziej

2 Ochrona środowiska jest to działalność mająca na celu ochronę wszystkich elementów otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka, jak też zachowanie tych obiektów przyrodniczych, które utrzymały w większym lub mniejszym stopniu swój charakter naturalny. Nauka o ochronie środowiska to sozologia. Sposoby ochrony środowiska: racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przeciwdziałanie zanieczyszczeniom utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego recykling

3 ORGANIZACJE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
Organizacje ekologiczne mogą być globalne, regionalne, państwowe, lub lokalne. Mogą być kierowane przez rząd, bądź prywatne organizacje obywatelskie . Grupy dbające o środowisko naturalne, rozpowszechniają informacje, biorą udział w publicznych posiedzeniach, przeprowadzają kampanie, organizują demonstracje i kupują ziemie pod ochronę. Mniejsze grupy, prowadzą badania naukowe nad zagrożonymi gatunkami i ekosystemami. Bardziej radykalne organizacje używają bezpośrednich metod, by przeciwdziałać aktom zanieczyszczania środowiska.

4 World Wide Fund for Nature -Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
WWF to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. W Polsce WWF podejmuje działania na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich: morświnów i fok szarych. Organizacja stara się przeciwdziałać zmianom klimatu i podejmuje walkę z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Główną siedzibą WWF w Polsce jest, utworzone w 2000 roku, biuro w Warszawie.

5 LOGO ORGANIZACJI WWF

6 Greenpeace Greenpeace – międzynarodowa organizacja pozarządowa, znana jako Fundacja Greenpeace. Założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce. Cele : spowolnienie zmian klimatu, ochrona lasów, ochrona oceanów, powstrzymanie wielorybnictwa, sprzeciw wobec wykorzystywania energii atomowej i popieranie energii odnawialnej, sprzeciw wobec inżynierii genetycznej, eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych.

7 LOGO ORGANIZACJI

8 Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody– międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Jednym z zadań IUCN jest publikacja międzynarodowej Czerwonej Księgi zawierającej listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

9 LOGO ORGANIZACJI

10 Natura 2000 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 1) obszary specjalnej ochrony ptaków 2) specjalne obszary ochrony siedlisk Polska jako członek UE chcąc dostosować się do wymogów programu Natura 2000 wprowadziła nową formę ochrony przyrody zwaną obszarem Natura Został on wprowadzony w Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku.

11 LOGO ORGANIZACJI

12 Liga Ochrony Przyrody Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody. Jest organizacją pożytku publicznego. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Została założona 9 stycznia 1928 roku. Godłem jest żubr z nazwą organizacji. Cele LOP prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

13 LOGO ORGANIZACJI

14 Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" - organizacja pozarządowa pożytku publicznego, której misją jest ochrona dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Formalnie istnieje od roku 1994, ale początki organizacji sięgają pierwszej połowy lat 80. XX w. Wówczas grupa ornitologów, pracujących i studiujących w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, zainicjowała kompleksowe zbieranie informacji na temat awifauny Niziny Mazowieckiej. Od początku roku 2002 w Towarzystwie funkcjonuje Sekcja Botaniczna, która postawiła sobie za cel monitoring i ochronę rzadkich gatunków roślin na Nizinie Mazowieckiej. Od roku 2005 TP "Bocian" jest członkiem IUCN - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.

15 LOGO ORGANIZACJI

16 Polski Klub Ekologiczny
Polski Klub Ekologiczny – stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. Jest pierwszą organizacją w Polsce sprzeciwiającą się polityce traktowania środowiska jako "dobra niczyjego". Zarząd Główny Polski Klubu Ekologicznego znajduje się w Krakowie Celem działań PKE jest realizacja idei ekorozwoju, systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukację ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej a wartościami humanistycznymi.

17 LOGO ORGANIZACJI

18 Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) - brytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok zatrudnionych i wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. RSPB zostało założone w 1889 r. jako stowarzyszenie protestujące przeciw wykorzystywaniu piór i skóry czapli nadobnych oraz ptaków rajskich w przemyśle odzieżowym. Przyczyniło się m.in. do uchwalenia aktów prawnych zakazujących używania piór w przemyśle odzieżowym. Ponadto prowadzi różnorodne projekty, służące zachowaniu siedlisk ptaków i ich ochronie.

19 LOGO ORGANIZACJI Wykonała Lucyna Kołodziej III c


Pobierz ppt "ORGANIZACJE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google