Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚCIEŻKA AWANSU TRENERA SPORTOWEGO. DEREGULACJA KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI  EDUKACJA WYŻSZA  EDUKACJA OGÓLNA  EDUKACJA ZAWODOWA Rozumie specyfikę i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚCIEŻKA AWANSU TRENERA SPORTOWEGO. DEREGULACJA KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI  EDUKACJA WYŻSZA  EDUKACJA OGÓLNA  EDUKACJA ZAWODOWA Rozumie specyfikę i."— Zapis prezentacji:

1 ŚCIEŻKA AWANSU TRENERA SPORTOWEGO

2 DEREGULACJA

3 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI  EDUKACJA WYŻSZA  EDUKACJA OGÓLNA  EDUKACJA ZAWODOWA Rozumie specyfikę i zna cele pracy dydaktyczno- wychowawczej w sporcie. Potrafi planować i organizo- wać szkolenie w krótkich cyklach treningowych w danym sporcie. Dba o swoją sprawność fizyczną niezbędną do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń fizycznych.

4 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WDROŻENIA KRAJOWEJ RAMY KWALIFIKACJI  zwiększenie mobilności edukacji w kraju i z granicą poprzez zintegrowanie różnych systemów kwalifikacji (uznawalność kwalifikacji za granicą, ułatwione „przekwalifikowanie się”)  możliwość podnoszenia swoich kompetencji (osiągania kwalifikacji) poprzez różne formy edukacji, w tym nieformalnej  motywacja do uczenia się przez całe życie  podniesienie jakości życia  kompetencje adekwatne do pełnionej roli zawodowej

5 KRAJOWY REJESTR KWALIFIAKCJI Sektor sportu Sektor marketingu Sektor medyczny Sektor edukacji Sektor mediów Sektor prawa PREZES KLUBU

6 WAŻNE POJĘCIA  Efekty uczenia się  Kompetencje  Kwalifikacja

7 WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

8 KOMPETENCJE I KWALIFIKACJA

9 FORMY UCZENIA SIĘ (UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI)  Formalnie (np. edukacja w systemie szkolnictwa wyższego)  Pozaformalnie (np. na kursach, szkoleniach, konferencjach)  Nieformalnie (np. poprzez doświadczenia zawodowe)

10 Edukacja formalna SEKTOR SPORTU Edukacja pozaformalna Edukacja nieformalna

11 Edukacja formalna SEKTOR SPORTU Edukacja pozaformalna Edukacja nieformalna

12 CEL PREZENTOWANEGO PROJEKTU Deregulacja Krajowa Rama Kwalifikacji

13 NADRZĘDNY CEL PROJEKTU Rola Kompetencje SPORT

14 NADRZĘDNY CEL PROJEKTU Rola Kompetencje SPORT

15 OBSZARY SPORTU SPORT WYCZYNOWYSPORT POWSZECHNY

16 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE Sport wszystkich dzieci Sport dzieci i młodzieży Sport kwalifikowany Sport olimpijski (Mistrzostwo sportowe)

17 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE Sport wszystkich dzieci Instruktor sportu

18 INSTRUKTOR SPORTU  Zna i rozumie cele pracy dydaktyczno-wychowawczej w sporcie.  Potrafi motywować do aktywności fizycznej.  Dba o swoją sprawność fizyczną niezbędną do prawidłowego demonstrowania ćwiczeń.  Potrafi udzielić pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia.  Potrafi objaśniać, wykonać i nauczyć swoistych ćwiczeń dla danego sportu.  Umie dobrać formę aktywności fizycznej adekwatną do możliwości adaptacyjnych ćwiczącego.

19 PROFIL INSTRUKTORA SPORTU Postępuje według zasad pedagogicznych, ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach człowieka w kontekście aktywności fizycznej. Potrafi planować i organizować proste formy zajęć ruchowych. Potrafi nauczyć swoistych ćwiczeń dla danego sportu. Prezentuje poziom sprawności fizycznej pozwalający na demonstrację swoistych ćwiczeń dla danego sportu. Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej (zadbać o bezpieczeństwo). Uczestniczy w działaniach wolontariatu. Potrafi pracować samodzielnie z okresowym nadzorem. 4

20 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE Sport dzieci i młodzieży Trener klasy II

21 TRENER SPORTU C (KLASY II)  Zna podstawowe metody i środki podnoszenia sprawności fizycznej.  Rozumie rolę odnowy biologicznej i postępowania dietetycznego w sporcie.  Potrafi planować i organizować szkolenie we wszystkich cyklach treningowych w danym sporcie.  Potrafi prowadzić dokumentację procesu szkoleniowego wraz z prostą analizą obciążeń treningowych.  Przyjmuje odpowiedzialność za skutki działań własnych i swoich podopiecznych.  Planuje swój rozwój zawodowy, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.  Potrafi kierować walką sportową w czasie zawodów.

22 PROFIL TRENERA SPORTU C (KLASY II) Potrafi przeprowadzić nabór i selekcję. Potrafi planować i realizować trening oraz kontrolować efekty potreningowe. Posiada wysokie kompetencje dydaktyczne w zakresie danego sportu. Potrafi kierować rywalizacją sportową w czasie zawodów. Potrafi stosować działania kompensacyjno-korekcyjne. Jest w pełni samodzielny i odpowiedzialny. Potrafi współpracować z przedstawicielami reprezentującymi różne obszaru sportu. 5

23 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE Sport kwalifikowany Trener klasy I

24 TRENER SPORTU B (I KLASY)  Rozumie procesy psychiczne występujące w rywalizacji sportowej, posiada wiedzę na temat wybranych technik oddziaływania psychologicznego na sportowca.  Potrafi współpracować z zawodnikami reprezentującymi mistrzowski poziom sportowy.  Potrafi indywidualizować zadania i dostosowywać do nich metody treningu.  Posiada umiejętność interpretacji kompleksowej kontroli wyników w testach terenowych i laboratoryjnych.  Potrafi wykorzystywać zawansowane rozwiązania taktyczne w danym sporcie.  Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów o wyższych kompetencjach.

25 PROFIL TRENER SPORTU B (I KLASY) Potrafi planować i realizować trening w warunkach niestandardowych, stosując różnorodne metody i środki treningu. Potrafi pracować z zawodnikami reprezentującymi mistrzowski poziom sportowym, również indywidualnie. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych dziedzin. Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki sportu. Potrafi organizować i kierować małymi przedsięwzięciami sportowymi. Potrafi krytycznie ocenić swoją działalność sportową. 6

26 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE Sport olimpijski Trener klasy mistrzowskiej

27 TRENER SPORTU A (KLASY MISTRZOWSKIEJ)  Zna krajowy i międzynarodowe systemy szkolenia sportowego w danym sporcie.  Ma dużą wiedzę w zakresie komu- nikowania się i negocjacji w sporcie.  Potrafi stworzyć sztab szkoleniowy.  Rozumie znaczenie pomocy publicznej i prywatnej dla sportu oraz zna krajowy model finansowania danego sportu.  Potrafi opracować autorską koncepcję treningową, wykorzystując nowoczesne osiągnięcia nauki i współczesną technologię.  Potrafi kreować pozytywny wizerunek sportu w społeczeństwie.  Posiada umiejętności organizacji i kierowania przedsięwzięciami sportowymi na szczeblu krajowym.  Potrafi inspirować i orga- nizować proces uczenia się innych osób.

28 PROFIL TRENERA SPORTU A (KLASY MISTRZOWSKIEJ) Inspiruje do pracy w obszarze sportu. Upowszechnia wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie pracy szkoleniowej. Potrafi kreować pozytywny obraz sportu w społeczeństwie. Potrafi przeciwdziałać i rozwiązywać sytuacje kryzysowe w sporcie. Ma dużą wiedzę w zakresie komunikowania się i negocjacji w sporcie. Potrafi organizować i kierować dużymi przedsię- wzięciami sportowymi.7

29 POTRZEBY I ROLE ZAWODOWE W SPORCIE X V X X

30 X V V X

31 X V V V

32 V V V V

33  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ŚCIEŻKA AWANSU TRENERA SPORTOWEGO. DEREGULACJA KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI  EDUKACJA WYŻSZA  EDUKACJA OGÓLNA  EDUKACJA ZAWODOWA Rozumie specyfikę i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google