Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim Stan na r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Wydział Zarządzania Finansowego i Monitoringu PO KL 1

2 2

3 3 według kursy Euro EBC z dnia r. - 4,1579 PLN W ramach Działania 7.1  złożono wniosków o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem ,79 PLN, w tym: Poddziałanie – 943 wnioski o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem ,68 PLN, Poddziałanie – 150 wniosków o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem ,11 PLN, Poddziałanie – 4 wnioski o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem ,00 PLN,  zatwierdzono do realizacji wniosków o wartości ogółem ,73 PLN, w tym: Poddziałanie – zatwierdzono 919 wniosków o wartości ogółem ,11 PLN, Poddziałanie – zatwierdzono 146 wniosków o wartości ogółem ,62 PLN, Poddziałanie – zatwierdzono 4 wnioski o wartości ogółem ,00 PLN,  podpisano z beneficjentami 333 umowy o wartości krajowego wkładu publicznego-wydatki kwalifikowalne ,23 PLN, co stanowi 49,88% alokacji na lata , w tym Poddziałanie – podpisano 291 umów o wartości ,88 PLN, co stanowi 47,47% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie – podpisano 41 umów o wartości ,35 PLN, co stanowi 52,24% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie – podpisano 1 umowę o wartości ,00, co stanowi 58,00% wykorzystanej alokacji,  Zatwierdzono wniosków o płatność o wartości (wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji) ,62 PLN, co stanowi 35,91% wykorzystanej alokacji na lata , w tym: Poddziałanie – zatwierdzono wniosków o płatność o wartości ,04 PLN, co stanowi 34,89% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie – zatwierdzono 279 wniosków o płatność o wartości ,88 PLN, co stanowi 38,29% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie – zatwierdzono 13 wniosków o płatność o wartości ,70 PLN, co stanowi 32,42% wykorzystanej alokacji,

4 Stan realizacji Działania 7.1 na dzień 31 października 2011 r. kurs euro EBC 4,1579 PLN Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programu oraz z wyliczeń na podstawie algorytmu finansowego. 4 Działanie/ Podziałnie ALOKACJA w EURO ALOKACJA w PLN Wartość umów w PLN zakontraktowane środki od 2007 r. % wartości umów zakontraktowanych do alokacji na Wartość wydatków certyfikowanych w PLN od 2007 r. % wartości wydatków certyfikowanych do alokacji na – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , , ,2349,88% ,6232,03% – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , , ,8847,47% ,7331,47% Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,3552,24% ,9233,59% – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej , , ,0058,00% ,9728,88%

5 5 Działanie/ Podziałnie wartość POZOSTAŁA do zakontraktowania w PLN na % alokacji umowy nie podpisane % alokacji POZOSTAŁO do zakontraktowania po uwzględnieniu nie podpisanych umów % alokacji 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,5349,45% ,392,54% ,1446,92% – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ,0051,81% ,032,84% ,9748,97% Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,2647,12% ,362,54% ,9044,58% – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej ,2741,60%0,000,00% ,2741,60% wyliczenia z Algorytmu:

6 6

7 PLAN DZIAŁANIA DLA PRIORYTETU VII założenia na rok 2012 w zakresie Działania 7.1 7

8 Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Zmiany w SZOP: rozszerzono katalog grupy docelowej o osoby starsze zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia. 8

9 Założenia PD na rok 2012:  Wprowadzenie możliwości realizacji projektów wieloletnich (jeden nabór w 2012 r.).  kryteria dostępu: targetujące wsparcie do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz kryteria, które mają na celu osiągnięcie wartości docelowych wskaźników określonych dla tych Poddziałań. 9

10 Poddziałanie „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Zmiany w SZOP: fiszka Poddziałania została uzupełniona o typ operacji odnoszący się do podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez kształcenie zmierzające do poniesienia potencjału w zakresie działań aktywizacyjnych. wprowadzono możliwość realizacji wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i instytucji rynku pracy w zakresie współdziałania obu instytucji i udzielania przez nie kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej. 10

11 Założenia PD na rok 2012:  Kryteria dostępu wynikające z rekomendacji badania metaewaluacyjnego. W ramach nowych projektów systemowych Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie podejmowało działania w zakresie: informacji i promocji na temat projektu systemowego i wsparcia oferowanego w ramach tego projektu, diagnozowania potrzeb pracowników OPS i PCPR w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostosowania form i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb, 11

12 Założenia PD na rok 2012: (c.d.) określenia priorytetów, w oparciu o strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz diagnozę potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego, zaplanowania modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego. 12

13 PERSPEKTYWA

14 Europejski Fundusz Społeczny po 2013 roku cele tematyczne: promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 14

15 Propozycje zmian w stosunku do obecnego stanu: 70-80% środków w formie pożyczek, nie zaś dotacji, wzmocnienie systemu zaliczkowego, zmiana formuły EFS (wzmocnienie podejścia terytorialnego, terytorialny wymiar zarządzania rozwojem), wielofunduszowość w programach, zwolnienie z obowiązku składania kompletu dokumentów za każdym razem (koncentracja tematyczna i elastyczność, uproszczenie zasad realizacji, ostrożne wprowadzanie zmian w systemie), partnerstwo z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, rezerwy wykorzystywane przez najlepszych. 15

16 16 Dziękuję za uwagę. Leszek Król Zastępca Dyrektora Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Al. Solidarności Warszawa Tel. (022)


Pobierz ppt "Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google