Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie mazowieckim Stan na 31.10.2011 r. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Wydział Zarządzania Finansowego i Monitoringu PO KL 1

2 2

3 3 według kursy Euro EBC z dnia 28.10.2011 r. - 4,1579 PLN W ramach Działania 7.1  złożono 1 097 wniosków o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem 280.965.388,79 PLN, w tym: Poddziałanie 7.1.1 – 943 wnioski o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem 156 125 208,68 PLN, Poddziałanie 7.1.2 – 150 wniosków o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem 100 764 050,11 PLN, Poddziałanie 7.1.3 – 4 wnioski o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) o wartości ogółem 24 076 130,00 PLN,  zatwierdzono do realizacji 1 069 wniosków o wartości ogółem 277 167 180,73 PLN, w tym: Poddziałanie 7.1.1 – zatwierdzono 919 wniosków o wartości ogółem 153 807 312,11 PLN, Poddziałanie 7.1.2 – zatwierdzono 146 wniosków o wartości ogółem 99 283 738,62 PLN, Poddziałanie 7.1.3 – zatwierdzono 4 wnioski o wartości ogółem 24 076 130,00 PLN,  podpisano z beneficjentami 333 umowy o wartości krajowego wkładu publicznego-wydatki kwalifikowalne 267 387 116,23 PLN, co stanowi 49,88% alokacji na lata 2007-2013, w tym Poddziałanie 7.1.1 – podpisano 291 umów o wartości 147 602 126,88 PLN, co stanowi 47,47% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie 7.1.2 – podpisano 41 umów o wartości 98 020 187,35 PLN, co stanowi 52,24% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie 7.1.3 – podpisano 1 umowę o wartości 21 764 802,00, co stanowi 58,00% wykorzystanej alokacji,  Zatwierdzono 1 738 wniosków o płatność o wartości (wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji) 192 483 255,62 PLN, co stanowi 35,91% wykorzystanej alokacji na lata 2007-2013, w tym: Poddziałanie 7.1.1 – zatwierdzono 1 446 wniosków o płatność o wartości 108 487 347,04 PLN, co stanowi 34,89% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie 7.1.2 – zatwierdzono 279 wniosków o płatność o wartości 71 832 072,88 PLN, co stanowi 38,29% wykorzystanej alokacji, Poddziałanie 7.1.3 – zatwierdzono 13 wniosków o płatność o wartości 12 163 835,70 PLN, co stanowi 32,42% wykorzystanej alokacji,

4 Stan realizacji Działania 7.1 na dzień 31 października 2011 r. kurs euro EBC 4,1579 PLN Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programu oraz z wyliczeń na podstawie algorytmu finansowego. 4 Działanie/ Podziałnie ALOKACJA 2007-2013 w EURO ALOKACJA 2007-2013 w PLN Wartość umów w PLN zakontraktowane środki od 2007 r. % wartości umów zakontraktowanych do alokacji na 2007-2013 Wartość wydatków certyfikowanych w PLN od 2007 r. % wartości wydatków certyfikowanych do alokacji na 2007-2013 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 128 925 098,00536 057 664,97267 387 116,2349,88%171 701 334,6232,03% 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 74 776 557,00310 913 446,35147 602 126,8847,47%97 846 708,7331,47% 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 45 123 784,00187 620 181,4998 020 187,3552,24%63 016 116,9233,59% 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 9 024 757,0037 524 037,1321 764 802,0058,00%10 838 508,9728,88%

5 5 Działanie/ Podziałnie wartość POZOSTAŁA do zakontraktowania w PLN na 31.10.2011 % alokacji umowy nie podpisane % alokacji POZOSTAŁO do zakontraktowania po uwzględnieniu nie podpisanych umów % alokacji 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 265 084 853,5349,45%13 589 306,392,54%251 495 547,1446,92% 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 161 071 375,0051,81%8 830 717,032,84%152 240 657,9748,97% 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 88 405 285,2647,12%4 758 589,362,54%83 646 695,9044,58% 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 15 608 193,2741,60%0,000,00%15 608 193,2741,60% wyliczenia z Algorytmu:

6 6

7 PLAN DZIAŁANIA DLA PRIORYTETU VII założenia na rok 2012 w zakresie Działania 7.1 7

8 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Zmiany w SZOP: rozszerzono katalog grupy docelowej o osoby starsze zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia. 8

9 Założenia PD na rok 2012:  Wprowadzenie możliwości realizacji projektów wieloletnich (jeden nabór w 2012 r.).  kryteria dostępu: targetujące wsparcie do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz kryteria, które mają na celu osiągnięcie wartości docelowych wskaźników określonych dla tych Poddziałań. 9

10 Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Zmiany w SZOP: fiszka Poddziałania została uzupełniona o typ operacji odnoszący się do podnoszenia kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez kształcenie zmierzające do poniesienia potencjału w zakresie działań aktywizacyjnych. wprowadzono możliwość realizacji wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i instytucji rynku pracy w zakresie współdziałania obu instytucji i udzielania przez nie kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej. 10

11 Założenia PD na rok 2012:  Kryteria dostępu wynikające z rekomendacji badania metaewaluacyjnego. W ramach nowych projektów systemowych Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej będzie podejmowało działania w zakresie: informacji i promocji na temat projektu systemowego i wsparcia oferowanego w ramach tego projektu, diagnozowania potrzeb pracowników OPS i PCPR w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostosowania form i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb, 11

12 Założenia PD na rok 2012: (c.d.) określenia priorytetów, w oparciu o strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz diagnozę potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego, zaplanowania modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego. 12

13 PERSPEKTYWA 2014-2020 13

14 Europejski Fundusz Społeczny po 2013 roku cele tematyczne: promowanie zatrudnienia i mobilności zawodowej, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 14

15 Propozycje zmian w stosunku do obecnego stanu: 70-80% środków w formie pożyczek, nie zaś dotacji, wzmocnienie systemu zaliczkowego, zmiana formuły EFS (wzmocnienie podejścia terytorialnego, terytorialny wymiar zarządzania rozwojem), wielofunduszowość w programach, zwolnienie z obowiązku składania kompletu dokumentów za każdym razem (koncentracja tematyczna i elastyczność, uproszczenie zasad realizacji, ostrożne wprowadzanie zmian w systemie), partnerstwo z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, rezerwy wykorzystywane przez najlepszych. 15

16 16 Dziękuję za uwagę. Leszek Król Zastępca Dyrektora Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Al. Solidarności 61 03-402 Warszawa Tel. (022) 59 79 751


Pobierz ppt "Stan realizacji Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google