Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program ''Prawa, równość i obywatelstwo'' Program ''Sprawiedliwość'' 2014-2020 Prezentacja 24/09/2014 Andrzej Urbanik Barbara Bednarz Komisja Europejska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program ''Prawa, równość i obywatelstwo'' Program ''Sprawiedliwość'' 2014-2020 Prezentacja 24/09/2014 Andrzej Urbanik Barbara Bednarz Komisja Europejska,"— Zapis prezentacji:

1 Program ''Prawa, równość i obywatelstwo'' Program ''Sprawiedliwość'' Prezentacja 24/09/2014 Andrzej Urbanik Barbara Bednarz Komisja Europejska, Dyrekcja generalna ds. Sprawiedliwości

2 ''Stare'' programy finansowe 2007-2013
''Daphne III'' ''Prawa podstawowe i obywatelstwo'', ''PROGRESS'' (przeciwdziałanie dyskryminacji, równość kobiet i mężczyzn) ''Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych'' ''Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych'' ''Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach''

3 ''Prawa, równość i obywatelstwo'' (PRO)
''Nowe'' programy ''Prawa, równość i obywatelstwo'' (PRO) Rozporządzenie PE i Rady UE N°1381/2013 439,5 milionów euro na okres ''Sprawiedliwość'' Rozporządzenie PE i Rady UE N°1382/ ,6 milionów euro na okres Uchwalone:

4 ''PRO'': cele szczegółowe propagowanie zasady niedyskryminacji
zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom nietolerancji propagowanie i ochrona praw osób niepełnosprawnych propagowanie równości kobiet i mężczyzn zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet propagowanie i ochrona praw dziecka przyczynienie się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii ochrona praw konsumenta

5 ''Sprawiedliwość'': cele szczegółowe
wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, wspieranie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych w zakresie terminologii prawniczej, ułatwianie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony, wspieranie inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej

6 Rodzaje działań działania analityczne, takie jak gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii i wskaźników; studia, badania, analizy i ankiety; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych; warsztaty, seminaria, spotkania ekspertów i konferencje działania szkoleniowe, takie jak wymiany pracowników, warsztaty, seminaria, szkolenia dla osób prowadzących szkolenia, w tym szkolenia językowe w zakresie terminologii prawniczej, oraz opracowywanie narzędzi nauczania on- line lub innych modułów szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości działania związane z wzajemnym uczeniem się, współpracą, podnoszeniem świadomości wspieranie głównych podmiotów, których działania przyczyniają się do realizacji celów Programów (kluczowe NGOs, sieci, instytucje publiczne, etc.…)

7 Kto może ubiegać się o grant?
publiczne i prywatne podmioty prawne non-profit organizacje nastawione na zysk mają ograniczony dostęp mające siedzibę w państwach członkowskich UE bez Wielkiej Brytanii i Danii w programie ''Sprawiedliwość'' + Islandia i Lichtenstein w programie ''PRO'' państwa kandydujące, na ograniczonych zasadach zgodnie odpowiednimi umowami organizacje międzynarodowe

8 Trzy rodzaje instrumentów finansowych
1. Dotacje do akcji – dofinansowanie dla narodowych lub międzynarodowych projektów 2. Dotacje na działalność operacyjną – pokrywanie kosztów działalności (funkcjonowania)dla europejskich NGOsów i podobnych organizacji (np. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). 3. Zamówienia publiczne – kontrakt usługowy na realizację działań zleconych przez KE (badania, konferencje, kampanie, etc.) max. 35% całości budżetu programów

9 Najważniejsze zmiany Zredukowana ilość programów od 6 do 2.
Uproszczenie i harmonizacja przepisów i procedur Podkreślenie znaczenia ''europejskiej wartości dodanej'' Wymóg raportowania efektów wg. konkretnych i wymiernych wskaźników 3-letnie dotacje na działalność operacyjną zamiast rocznych

10 Jak skutecznie ubiegać się o grant (1):
Informacja o zaproszeniach do składania wniosków, rocznych programach prac, instrukcje dla wnioskujących, skrzynki kontaktowe, etc. Planowanie Szukanie potencjalnych partnerów do projektu Monitoring zrealizowanych projektów i priorytetów politycznych KE

11 Jak skutecznie ubiegać się o grant (2):
Dokładne przeanalizowanie ''zaproszenia do składanie wniosków'' (''call notice'') w zakresie priorytetów, rodzajów dofinansowywanych działań, statusu prawnego wnioskodawcy, minimalnej ilości partnerów i krajów ich pochodzenia, minimalnej wysokości grantu, % wielkości wkładu własnego, terminów, rodzaju wymaganych dokumentów, załączników oraz ich formy (pdf, excel, etc.) Zdolność finansowa i operacyjna Kryteria oceny wniosków: zgodność z priorytetami, metodologia wdrażania projektu, europejska wartość dodana, strategia komunikacji i trwałość efektów projektu, wskaźnik koszty/spodziewane efekty (cost/effectiveness)

12 Jak skutecznie ubiegać się o grant (3):
Wnioski składamy w systemie PRIAMOS: Przesyłamy wszystkie wymagane załączniki W razie wątpliwości kierujemy pytanie na skrzynkę: dla ''Sprawiedliwości'' dla ''PRO" Monitorujemy stronę i sprawdzamy najczęściej zadawane pytania (FAQs)

13 Najważniejsze cechy dobrego wniosku:
Zgodność z priorytetami Przedstawia rzeczywiste potrzeby Klarowny koncept i jasno przedstawione cele Dobrze opisana metodologia wdrażania Realistyczne i wymierne cele Silne partnerstwo Silna i klarowna ''europejska wartość dodana'' Długotrwałe efekty i przemyślana strategia komunikacji Korzystny stosunek efektów do kosztów i przemyślany budżet, bez niepotrzebnych wydatków.

14 W praktyce : Różnice pomiędzy instrumentami finansowymi Budżet Terminy
Aktualne zaproszenia

15 Różnice między instrumentami finansowymi
Dotacje (do akcji lub operacyjne) Zamówienia publiczne Danie pieniędzy Cel Zakup Beneficjent Własność wyników Komisja Koszty podzielone (dofinansowanie) Zwrot kosztów poniesionych Płatność Uzgodniona cena Bez zysku Zasada Zysk Zaproszenie do składania wniosków Procedura Zaproszenie do składania ofert

16 Różnice pomiędzy dotacjami
Dotacja do Akcji Dotacja operacyjna Różne cele statutowe No profit + Profit (z ograniczeniami) Cele podmiotu i statut Identyczne z celami Programów (kluczowe NGOsy, sieci, instytucje publiczne, itd.…) No Profit Konkretna akcja Temat Roczny plan pracy Bezpośrednie koszty związane z akcją + ewentualnie % kosztów pośrednich (max 7% kosztów bezpośrednich) Koszty kwalifikowane Wszystkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) wspierające działalność organizacji Rożna długość okresu realizacji Okres realizacji Maksymalnie 1 rok kalendarzowy / finansowy Zaproszenie do składania wniosków Procedura (3-letnia Ramowa Umowa partnerska ; bezpośrednie zaproszenie do składania wniosku o roczną dotację)

17 Budżet – ważne punkty Przestrzegać % dofinansowania wskazanego w zaproszeniu (nie przekroczyć udziału KE !- 80%) Załączyć wypełniony budżet (w formacie Excel) do pliku Przestrzegać wartość minimalną dotacji KE Wypełnić budżet zgodnie z poradnikiem (Guide) załączonym do zaproszenia Musi być związany z Opisem projektu (Aneks I)

18 Budżet – ważne punkty (c.d.)
Logiczny (koszty w budżecie= kosztom w Aneksie I= kosztom i dotacji w "aplikacji"; identyczna liczba warsztatów, uczestników, itd.) Realistyczny (koszty odzwierciedlające rzeczywistość rynku krajowego) unikać nadmiernych lub nierozważnych wydatków. Podzielony między partnerami w sposób oparty na rzeczywistości. rozchody (koszty)= dochody

19 Terminy Termin składania wniosków – X-
Najpóźniej 6 miesięcy od terminu X – ogłoszenie informacji o rezultatach selekcji : termin Y Najpóźniej 3 miesiące od terminu Y – podpisanie umowy (Art.128 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich – poza wyjątkami) Wypłata możliwej zaliczki - 45 dni od podpisania umowy

20 Terminy (c.d.) Raport pośredni po 12,5 miesiącach jeśli projekt trwa 24 miesiące Raport końcowy : najpóźniej 2 miesiące po terminie końcowym projektu Wypłata salda – 3 miesiące po złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego

21 Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków:
Termin składania wniosków do dnia 30 października 2014, do godz. 12:00 w południe Zaproszenie do składania wniosków - Projekty mające na celu wzmocnienie praw osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwa - Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime – Action grants 2014)

22 Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):
2) Termin składania wniosków: do dnia 17 listopada 2014, do godz. 12:00 w południe Zaproszenie do składania wniosków - Projekty o wsparcie europejskich szkoleń sądowych - Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Projects to support European judicial training – Action grants 2014)

23 Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):
4) Termin składania wniosków: do dnia 5 listopada 2014, do godz. 12:00 w południe Zaproszenie do składania wniosków - Inicjatywy polityczne dotyczące narkotyków - Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Drugs policy initiatives – Action grants 2014)

24 Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):
3) Termin składania wniosków: do dnia 12 listopada 2014, do godz. 12:00 w południe Zaproszenie do składania wniosków - Projekty na rzecz zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji - Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance – Action grants 2014)

25 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (upcoming calls):
Zaproszenie do składania wniosków –Programy : "Prawa, równość i obywatelstwo'' & ''Sprawiedliwość'' – Ramowe Umowy o Partnerstwie & Dotacje na działalność Operacyjną (już ogłoszone : termin do 14 Listopada do godz. 12 w południe) (Calls for proposals – Justice Programme & REC Programme – Framework Partnership Agreements & Operating Grants 2015)

26 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
2) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe mające na celu promowanie polityki obywatelstwa Unii – Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - National projects aimed to promote Union citizenship policies – Action grants 2014) 3) Ograniczone Zaproszenie do składania wniosków (Państwa Członkowskie) –Projekty wspierające działania Państw Członkowskich w celu poprawy równości płci w politykach i programach krajowych – Dotacje do Akcji -2014 (Restricted Call for proposals (Member States) - Projects to support MS activities to improve gender equality in national policies and programme – Action grants 2014)

27 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
4) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub międzynarodowe projekty dotyczące "e-Sprawiedliwości" – Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - National or transnational e-Justice projects – Action grants 2014)

28 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
5) Zaproszenie do składania wniosków –Międzynarodowe projekty mające na celu rozwój potencjału specjalistów w systemach ochrony dzieci oraz prawników reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych – Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Transnational projects aiming to build capacity for professionals in child protection systems and legal professionals representing children in legal proceedings – Action grants 2014)

29 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
6) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe dotyczące dobrowolnego wzajemnego uznawania niepełnosprawności związane z kartą niepełnosprawności (legitymacją inwalidzką) – Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - National projects on voluntary mutual recognition of disability associated to a disability card – Action grants 2014)

30 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
7) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty międzynarodowe dotyczące wspierania ofiar przemocy oraz projekty krajowe lub międzynarodowe mające na celu promowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych włącznie z wzmocnieniem praw ofiar– Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Transnational projects linked to supporting victims of violence and national or transnational projects to promote access to criminal justice including to enhance the right of victims – Action grants 2014)

31 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
8) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub międzynarodowe projekty do wspierania współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz międzynarodowe projekty do wspierania współpracy sądowej w sprawach karnych, w szczególności efektywność Europejskiego Nakazu Aresztowania i innych instrumentów wzajemnego uznawania – Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - National or transnational projects to support judicial cooperation in civil matters and transnational projects to support judicial cooperation in criminal matters, in particular the good functioning of the European Arrest Warrant and other mutual recognition instruments – Action grants 2014 )

32 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
9) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty międzynarodowe mające na celu zapobieganie, informacje oraz walkę z przemocą wobec kobiet, młodzieży i dzieci, związane ze szkodliwymi praktykami– Dotacje do Akcji -2014 (Call for proposals - Transnational projects aiming to prevent, inform about and combat violence against women, young people and children, linked to harmful practices – Action grants 2014)

33 Ogłoszenia zaplanowane w 2014 (c.d.):
10) Zaproszenie do składania wniosków –Projekt międzynarodowy dotyczący dzieci jako ofiar przemocy rówieśniczej w szkole, w ośrodkach opieki czy w areszcie.– Dotacje do Akcji (Call for proposals - Transnational project linked to children as victim of bullying at school in residential care setting and in detention – Action grants 2014)

34 W praktyce - zaproszenia do składania ofert :
- Stosować generalne zasady dotyczące przetargów publicznych. Przestrzegać datę do której oferty mogą być składane. Regularnie odwiedzać stronę ww. do końca publikacji.

35

36 W skrócie : Zaproszenia do składania wniosków na działania lub wsparcie operacyjne : Zaproszenia do składania ofert :


Pobierz ppt "Program ''Prawa, równość i obywatelstwo'' Program ''Sprawiedliwość'' 2014-2020 Prezentacja 24/09/2014 Andrzej Urbanik Barbara Bednarz Komisja Europejska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google