Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Urząd Geodezji i Kartografii"— Zapis prezentacji:

1 Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz z późn. zm.) po dniu 12 lipca 2014 r. – stosowanie przepisów – wybrane zagadnienia Urszula Juszczak Departament Informatyzacji i Rozwoju Wrocław, 13 października 2014 r Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

2 Tematy Nowe regulacje dotyczące opłat Wybrane zagadnienia:
ustalanie wysokości opłaty: zasady, Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) a decyzja administracyjna, art. 12 ustawy zmieniającej PGiK, udostępnianie danych lub materiałów zasobu z innych części pzgik, zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych a uwierzytelnienie dokumentów dla zleceniodawcy, wypisy/wyrysy z EGiB nieuprawnione wykorzystanie danych lub materiałów zasobu

3 Nowe regulacje dotyczące opłat

4 Nowe regulacje dotyczące opłat
Czy jest możliwość aby powiaty odblokowały portale i geodeta mógł przed wypełnieniem zgłoszenia przejrzeć wszystkie dostępne szkice i np. zrezygnować z tych bezwartościowych, bez konieczności przyjazdu do podgik i ponoszenia kosztów dojazdu i straty czasu. I po takiej analizie wypełnia i płaci tylko za te które rzeczywiście mu się przydadzą?

5 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłaty za udostępnianie pzgik – nowe zasady dane/materiały zasobu są udostępnianie do określonego celu, cel określa licencja, która jest dołączana do udostępnianych danych lub kopii materiału zasobu, opłaty są pobierane za prawo do wykorzystania danych lub materiałów zasobu, opłata jest ustalana w Dokumencie Obliczenia Opłaty, opłata pobierana jest przed udostępnieniem danych lub materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, których dotyczy, organ informuje o tym, jakie dane i materiały zasobu są dostępne: ustawa PGiK dotyczy pzgik, ale nie wszędzie są identyczne materiały, np. mapa ewidencyjna może być w skali 1:1000, a dla innego obszaru - w skali 1:5000 wniosek/zgłoszenie powinny dotyczyć danych lub materiału, które istnieją

6 Ustalanie wysokości opłaty
Konstrukcja modelu opłat nie pozwala na dowolność stosowania tabel, zawartych w załączniku do PGiK. Jest dostosowana do możliwości ustalania opłaty za pomocą systemu teleinformatycznego, w szczególności do samodzielnego wygenerowania DOO przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych. jednoznaczne określenie opłaty – opłatę można ustalić tylko w jeden sposób dla danego rodzaju danych lub danego rodzaju materiału zasobu albo określonej czynności.

7 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłatę ustala się za udostępnienie kopii materiałów, które zostały określone we wniosku, a w przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych – za kopie tych materiałów, które zostały określone w zgłoszeniu tych prac lub w trakcie uzgodnienia zakresu materiałów zasobu, które mają być udostępnione. Brak „luzu decyzyjnego”. Jednolity algorytm: Art. 40d. 1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. [9.13. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.]

8 Nowe regulacje dotyczące opłat
W PGiK - 2 rodzaje opłat: art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - „produkty” tworzone na podstawie baz danych - inne materiały zasobu (np. szkice polowe, protokoły, itd.) art. 40b ust. 1 PGiK za określone czynności: - korzystanie z ASG-EUPOS - wypisy/wyrysy z EGiB - uwierzytelnienie dokumentów - wysłanie materiałów pod wskazany adres - udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji itd. - uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

9 Nowe regulacje dotyczące opłat
Konstrukcja załącznika do PGiK - część opisowa oraz 18 tabel: Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) Standardowe opracowania kartograficzne (mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, mapy ogólnogeograficzne, w skalach 1:250 000, 1: 500 000, 1:1 000 000 Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG) Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: :5000 (BDOT500) Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego Rejestr cen i wartości nieruchomości Mapa zasadnicza Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1 – 15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Usługi systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu (CL)

10 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłaty za udostępnianie pzgik - rodzaje współczynników: ze względu na ilość, rodzaju danych lub materiałów oraz sposób udostępnienia -> współczynniki korygujące: LR, AJ, PD, SU, T, które należy stosować wg reguł opisanych w części opisowej oraz w poszczególnych tabelach zawartych w załączniku do PGiK ze względu na cel wykorzystania danych lub materiałów -> współczynniki korygujące: K, CL, które należy stosować zgodnie z przepisami PGiK

11 Nowe regulacje dotyczące opłat
Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące: K w wysokości: 0,5 – w przypadku udostępniania: materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia, danych RCiWN rzeczoznawcom majątkowym …, materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom …, 0,8 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu […] ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, CL – ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż cele, o których mowa w pkt 1;

12 Nowe regulacje dotyczące opłat
4. Współczynnik CL przybiera wartości: 1,0, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet; określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów, innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej; 5. O wysokości współczynnika CL decyduje najwyższy parametr charakteryzujący zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu określony w tabeli nr 18. 6. W przypadku jednorazowego udostępniania materiałów zasobu współczynnik SU stosuje się w wysokości: 1,0 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną albo w postaci drukowanej; 0,8 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych.

13 Nowe regulacje dotyczące opłat
W PGiK - 2 rodzaje opłat: art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - danych z baz danych - „produktów” tworzonych na podstawie baz danych - innych materiałów zasobu (np. szkice polowe, protokoły, itd.) K, CL art. 40b ust. 1 PGiK za określone czynności: - korzystanie z ASG-EUPOS - wypisy/wyrysy z EGiB - uwierzytelnienie dokumentów - wysłanie materiałów pod wskazany adres - udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji itd. - uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

14 Nowe regulacje dotyczące opłat
Współczynniki K i CL stosuje się tylko w odniesieniu do opłat za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, a zatem tylko do opłat, o których mowa w art. 40a ust. 1 PGiK; nie mają one zastosowania do opłat, o których mowa w art. 40b ust. 1 PGiK. Udostępnia się materiały określone we wniosku albo w zgłoszeniu lub uzgodnione z organem (10 dni). Opłatę można ustalić tylko w jeden sposób dla danego rodzaju danych lub danego rodzaju materiału zasobu albo określonej czynności: nie ma możliwości stosowania (dowolnie) jednej lub innej tabeli

15 Nowe regulacje dotyczące opłat
Nieodpłatne udostępnienie danych możliwe tylko w przypadkach określonych w ustawie [lub w innych ustawach]. Utrzymane dotychczasowe zwolnienia. Nowe zwolnienia: 4 rodzaje danych (brak licencji), zwolnienia podmiotowe (licencja).

16 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłaty – nowe zwolnienia Nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych: państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, państwowego rejestru nazw geograficznych, zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. Korzystanie z tych danych nie wymaga licencji.

17 Nowe regulacje dotyczące opłat
Utrzymane dotychczasowe zwolnienia od opłat: za udostępnianie danych w trybie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wymaga licencji typu P. za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie prokuratury, sądów rozpatrujących sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami określonymi w PGiK. Dokumenty urzędowe - nie wydaje się licencji.

18 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłaty – nowe zwolnienia Nie pobiera się opłaty za udostępnianie w formie elektronicznej zbiorów danych pzgik: w celu edukacyjnym: jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty – ustawa o systemie oświaty, publicznym i niepublicznym szkołom wyższym – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych: jednostkom naukowym - art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki, podmiotom - art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym - art. 11 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Wymaga licencji typu N

19 Nowe regulacje dotyczące opłat
Opłaty – nowe zwolnienie: Nie pobiera się opłaty za udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu  w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie PGiK zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

20 Nowe regulacje dotyczące opłat
Rozporządzenie MAiC z dnia r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924) określa: 1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych - załącznik nr 1, 2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych - załącznik nr 2, 3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - załącznik nr 3, 4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - załącznik nr 4.

21 Nowe regulacje dotyczące opłat
Rozporządzenie MAiC z dnia r.w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914) określa: 1) sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych; 2) wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

22 Nowe regulacje dotyczące opłat
Rozporządzenie MAiC z dnia r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917) określa wzory odpowiednio w załącznikach [nr…] wzory: 1/2/3 - wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego/wojewódzkiego/powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 4 - wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, 5 - wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”, 6 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, 7 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, 8 - sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, 9 - wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty.

23 Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) a decyzja administracyjna

24 Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) a decyzja administracyjna
Przepis art. 40e PGiK, który mówi o utrwalaniu wysokości opłaty w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), jest regulacją lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o finansach publicznych. DOO – dokument utrwalający wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia (zastępuje „samookreślenie” wysokości opłaty). Nie stanowi podstawy do egzekucji (opłata nie musi być wniesiona – wnioskodawca może zrezygnować z pobrania materiałów zasobu); dopiero decyzja administracyjna stanowi podstawę do egzekucji należności. Należy pamiętać o odpowiednim dokumentowaniu wszelkich czynności przy ustalaniu wysokości opłaty, np. w przypadku stosowania przepisu art. 12 ustawy zmieniającej PGiK, gdyż w każdej sprawie może zajść konieczność ustalenia wysokości opłaty w formie decyzji administracyjnej.

25 Decyzje W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, zgodnie z art. 40f ustawy PGiK, właściwy organ SGiK wydaje decyzję administracyjną: na podstawie przepisów ustawy PGiK, a nie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organy II instancji – zgodnie z PGiK, wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu, nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. Zapewnienie czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów Dowodami w sprawie mogą być również dokumenty sporządzone przed wszczęciem postępowania administracyjnego, należy zatem pamiętać o starannym dokumentowaniu czynności, podejmowanych również przed ewentualnym wszczęciem postępowania administracyjnego.

26 Decyzje Wszystkie decyzje administracyjne wydawane na podstawie art. 40f ust. 1 PGiK powinny potwierdzać wysokość należnej opłaty utrwaloną w DOO, z wyjątkiem przypadków związanych z możliwością wystąpienia w DOO oczywistych błędów rachunkowych. Precyzyjny algorytm ustalania wysokości opłaty w oparciu o współczynniki określone w załączniku do PGiK, nie pozostawia bowiem organowi w tym zakresie żadnego tzw. „luzu decyzyjnego”. Decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty powinna być wydana również w przypadku, gdy wnioskodawca nie wniesie opłaty i nie pobierze materiałów, a po otrzymaniu DOO złoży wniosek o wydanie takiej decyzji.

27 Decyzje Jak należy postąpić w przypadku, gdy firma dostarczyła 17 zgłoszeń prac na bardzo duży obszar (dotyczą podziałów do inwestycji drogowej - ZRID), ośrodek przygotował materiały (w uzgodnieniu z wykonawcą), a następnie firma nie zgłasza się po te materiały i przysyła informację, że chce anulować zgłoszenia? W jaki sposób wyegzekwować należność, skoro na DOO nie ma określonego terminu zapłaty?

28 Co mogłoby być przedmiotem sporu?
Przykład Mapa z projektem podziału nieruchomości na 2 działki: Co mogłoby być przedmiotem sporu? Udostępniono: Opłata dane z bazy danych EGiB – pełny zbiór, 1 ha - 1 x 30 zł 30 zł współrzędne 2 punktów osnowy szczegółowej – 2 x7 zł 14 zł mapa zasadnicza (wektorowa) 1 ha – 1 x 10 zł 10 zł 2 dokumenty w postaci elektronicznej – 2 x 7 zł ortofotomapa – 1 km2 x 2 zł 2 zł RAZEM 70 zł OPŁATA po uwzględnieniu współczynnika K=0,5 35 zł

29 art. 12 ustawy zmieniającej PGiK

30 Art. 12 ustawy zmieniającej PGiK
Jak postępować w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych, które nie zakończyły się przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Pgik, w następujących przypadkach: zadeklarowany termin wykonania prac był krótszy niż 6 miesięcy, a zatem nie została pobrana opłata, zadeklarowany termin wykonania prac – powyżej 6 miesięcy, a zatem została pobrana opłata w wysokości 45% opłaty ustalonej wg zasad obowiązujących przed 12 lipca 2014r., prace dotyczą modernizacji EGiB (od r. nie pobiera się opłaty).

31 Art. 12 ustawy zmieniającej PGiK
Przypadek 1: zadeklarowany termin wykonania prac krótszy niż 6 miesięcy nie została pobrana opłata Należy postąpić zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej Pgik: ustalić czy zachodzi różnica pomiędzy wysokością opłaty, wynikającą z przepisów ustawy Pgik w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 lipca 2014 r., a wysokością opłaty, wynikającą z obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pgik pobrać opłatę niższą

32 Art. 12 ustawy zmieniającej PGiK
Przypadek 2: zadeklarowany termin wykonania prac powyżej 6 miesięcy, „pobrana opłata” w wysokości 45% (lub inna część w przypadku prac wykonywanych etapami) opłaty ustalonej wg zasad obowiązujących przed r. Należy: porównać wysokości opłat w sposób opisany w przypadku 1 i ustalić wysokość opłaty należnej (w wysokości „opłaty niższej”) ustalić różnicę pomiędzy opłatą należną a „opłatą pobraną” (np. 45%) pobrać opłatę*) w wysokości tak ustalonej różnicy („dopłata”) *) w przypadku, gdy „pobrana opłata” (np. 45%) jest większa od opłaty należnej, nie wystawia się DOO; przepisy nie przewidują zwrotu opłaty lub jej części pobranej zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 lipca 2014 r.

33 Art. 12 ustawy zmieniającej PGiK
Przypadek 3: prace dotyczą modernizacji EGiB - od r. nie pobiera się opłaty, została pobrana część opłaty (45% lub 1/n opłaty, jeśli prace są wykonywane etapami). nie pobiera się dodatkowej opłaty, przepisy nie przewidują zwrotu opłaty lub jej części pobranej zgodnie z przepisami obowiązującymi przed r.

34 Udostępnianie danych lub materiałów z innych części pzgik

35 Udostępnianie danych lub materiałów z innych części zasobu
art. 40h ust. 1 PGiK dotyczy tylko ortofotomapy i drukowanych standardowych opracowań kartograficznych (nowe mapy topograficzne drukowane) – mogą być udostępniane wszystkim art. 40i PGiK dotyczy wszystkich danych lub materiałów zasobu, ale tylko do zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych DOO wystawia i opłatę pobiera organ, który udostępnia dane lub materiały zasobu w przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych organ, do którego wpłynęło zgłoszenie powinien pozyskać z innych części zasobu kopie wszystkich materiałów zasobu, które są niezbędne do wykonania zgłoszonych prac Przekazany wzór noty księgowej.

36 Udostępnianie danych lub materiałów z innych części zasobu
obowiązek przekazania 50% uzyskanych w ten sposób wpływów organowi, do którego kompetencji należy prowadzenie tej części pzgik, z którego pochodzą dane lub materiały obowiązek przekazania informacji o rodzaju i ilości udostępnionych danych lub materiałów Przekazany wzór noty księgowej.

37 Zakończenie prac geodezyjnych a uwierzytelnienie dokumentów dla zleceniodawcy

38 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) – już nie obowiązujące Załącznik Nr 1 - WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 9. Postanowienia dodatkowe 9.1. Wysokość opłat określona w tabelach I-VIII została ustalona jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac, a także poświadczenie dokumentów stanowiących wynik prac przeznaczony dla zamawiającego, bez względu na ich ilość.

39 Uwierzytelnianie dokumentów
Ustawa PGiK: Art. 12b. 5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. [rozporządzenie PZGiK] Art.40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za: (..) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Art. 12. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: 1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 2) właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:…… 3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 . Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów; 2) )kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego w związku z wykonaniem zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej lub przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. 5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy, orzeka w drodze decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Art. 12d 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, 2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych, 3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  mając na względzie: zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych lub pracach kartograficznych, jak również zapewnienie jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

40 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych [§ 2]: Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy PGiK. [rozporządzenie PZGiK] Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz dokumenty, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy PGiK[...], na podstawie której sporządzone zostały dokumenty przedstawiane do uwierzytelnienia. Art. 12. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: 1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 2) właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:…… 3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 . Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów; 2) )kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego w związku z wykonaniem zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej lub przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. 5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy, orzeka w drodze decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Art. 12d 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, 2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych, 3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  mając na względzie: zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych lub pracach kartograficznych, jak również zapewnienie jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

41 Uwierzytelnianie dokumentów
§ Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy organ wystawia Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 ustawy PGiK. 2. Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy PGiK. § W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji. 2. W przypadkach innych niż określony w ust. 1 uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni Art. 12. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: 1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 2) właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: …. 3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:…… 3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 . Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a oraz opracowania wyników tych pomiarów; 2) )kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego w związku z wykonaniem zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej lub przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów. 5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. 8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy, orzeka w drodze decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. Art. 12d 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, 2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych, 3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  mając na względzie: zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych lub pracach kartograficznych, jak również zapewnienie jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

42 Uwierzytelnianie dokumentów
Do zawiadomienia o zakończeniu prac wykonawca dołącza [operat techniczny]: zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b PGiK, dokumenty wymagane przepisami [rozporządzenia w sprawie standardów...] lub ich uwierzytelnione kopie. Do zawiadomienia wykonawca nie dołącza egzemplarzy opracowania przeznaczonych dla zamawiającego – w operacie technicznym znajduje się natomiast kopia tego opracowania (licencja/kopia licencji nie wchodzi w skład operatu).

43 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) § 71. 1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK. 2. W skład operatu technicznego wchodzą: szkice polowe, dzienniki pomiarowe, protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych, (...) 5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;

44 Uwierzytelnianie dokumentów
Wzór klauzuli, którą opatruje się materiał zasobu wpisany do ewidencji materiałów zasobu - dla materiałów w postaci nieelektronicznej - dla materiałów zasobu w postaci elektronicznej –> schemat XML Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

45 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenie PZGiK – załącznik nr 4: Wzór klauzuli, którą opatruje się kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzą w skład operatów technicznych, wpisanych do ewidencji materiałów zasobu - dla kopii materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - dla materiałów zasobu w postaci elektronicznej –> schemat XML Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Nazwa materiału zasobu Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu Data wykonania kopii Imię, nazwisko i osoby reprezentującej organ

46 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133) § 4. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. [...] 2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

47 Uwierzytelnianie dokumentów
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. 1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty: 1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności [...] 2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi; 3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku [...] 3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95; 5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości [oryginał w operacie technicznym w pzgik]; 6) wykaz zmian gruntowych [wykaz zmian danych ewidencyjnych - oryginał w operacie technicznym]; 7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej; 8) mapę z projektem podziału [opracowanie dla zamawiającego – kopia operacie technicznym]. 1b. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

48 Uwierzytelnianie dokumentów
Rozporządzenie PZGiK – załącznik nr 5: Wzór klauzuli, którą którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych dla dokumentów w postaci nieelektronicznej - dla materiałów zasobu w postaci elektronicznej –> schemat XML Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

49 Uwierzytelnianie dokumentów
Procedura związana z przyjęciem operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie dotyczy dokumentów opracowanych dla zamawiającego. Może zakończyć się decyzją administracyjną (odmowa). Dokumenty dla zamawiającego są uwierzytelniane na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych albo zamawiającego. 1 i 2 - są to dwa odrębne postępowania jak powinien postąpić organ w przypadku, gdy wykonawca „złożył dokumenty dla zamawiającego łącznie z operatem”? czy można w protokole weryfikacji wpisać uwagę, że wykonawca musi złożyć wniosek o uwierzytelnienie?

50 Uwierzytelnianie dokumentów
Opłatę za uwierzytelnianie dokumentów ustala się zgodnie z tabelą nr 16 lp. 3 i 4 załącznika do PGiK, w wysokości: 50 zł za pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu, 5 zł za każdy kolejny egzemplarz tego samego dokumentu.

51 Uwierzytelnianie dokumentów
Jak ustalić wysokość opłaty w przypadku wniosku o uwierzytelnienie 4 egzemplarzy mapy do celów projektowych sporządzonej na 2 arkuszach Czy wystawiać licencję wykonawcy prac geodezyjnych dla uwierzytelnianych dokumentów opracowanych przez tego wykonawcę (mapy po inwentaryzacji, mapy do celów projektowych)? Czy geodeta może złożyć oryginał materiałów dla zamawiającego  (mapy do celów projektowych lub poinwentaryzacyjnej) do operatu jako oryginał natomiast do uwierzytelnienia złożyć 4 kopie?

52 Uwierzytelnianie dokumentów
Czy istnieje możliwość odmowy przyjęcia wniosku o uwierzytelnienie kopii dokumentu (bez oryginału) lub odmowy uwierzytelnienia kopii dokumentu (bez uwierzytelnienia oryginału)? Czy można wydać jeden dokument obliczenia opłaty za dwie czynności z odrębnych wniosków dotyczących tego samego rejestru zgłoszeń np. za udostępnienie mapy i uwierzytelnienie dokumentów (chodzi o oszczędność papieru)? Czy oprócz opłaty za uwierzytelnienie dokumentów można naliczyć dodatkową opłatę za materiały, jeżeli ośrodek wykonuje wyploty na folii lub papierze?

53 Uwierzytelnianie dokumentów
Licencja wydawana wykonawcy prac gik w ramach zgłoszenia pracy gik określa rodzaj pracy i zakres wykorzystania udostępnionych materiałów, następnie wykonawca uwierzytelnia i przekazuje materiały zleceniodawcy, a zleceniodawca korzysta z nich w rozmaity sposób, np. umieszcza w internecie, kopiuje. Czy licencja wydawana wykonawcy prac gik ogranicza wykorzystanie uwierzytelnionych materiałów przez zleceniodawcę i w jaki sposób?

54 Wypisy/wyrysy z EGiB

55 Wypisy/wyrysy z EGiB Pytanie dotyczy bardzo wysokich opłat za wypisy z rejestru gruntów, które są niezbędne geodecie przy np. podziałach czy wznowieniach znaków granicznych. Załóżmy że geodeta wydziela z 7 ha działki 2 ha. Czy wykonawca rezygnując z zamówienia na niezbędnie mu potrzebne wypisy do podziału na działki sąsiednie gdyż jest ich spora ilość, i zamawiając bazę egib winien zapłacić za 7 ha czy za 2ha? A może warto mu wypisać konkretne działki i zamówić skorowidz działek i wykaz podmiotów? Do zawiadomienia w zupełności mu te informacje wystarczą. Pytanie czy podgik powinien tylko naliczyć mu za obręb opłaty, czy tylko za te wymienione w zgłoszeniu działki?

56 Wypisy/wyrysy z EGiB Art  Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. 5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

57 Wypisy/wyrysy z EGiB W art. 24 ust. 3 PGiK zostały określone formy udzielania informacji z EGiB. Wypis/wyrys – dokument urzędowy o treści określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków Przy ustalaniu opłaty za wypis/wyrys z EGiB: nie stosuje się współczynników K, CL, nie pobiera się opłaty za wysłanie dokumentu.

58 Nowe regulacje dotyczące opłat
Tabela nr 9 - Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) Zbiór danych bazy danych EGiB ha 30,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący punktów granicznych punkt graniczny 1,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali działka ewidencyjna/budynek 10,0 zł  lokal 3,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów użytków gruntowych kontur użytku gruntowego 10,0 zł Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczący konturów klasyfikacyjnych kontur klasyfikacyjny Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący podmiotów wykazanych w EGiB podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna innych obiektów EGiB (nie wymienionychw lp. 2–6) obiekt bazy danych EGiB NIE Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 9?

59 działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu
Opłaty Tabela nr 10 - Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej ha 10,0 zł Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej 6,0 zł Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu 0,25 zł Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków osoba lub inny podmiot 0,40 zł [kopie innych rejestrów, wykazów, kartotek] Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 10? NIE

60 Tabela nr 11 - Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Opłaty Tabela nr 11 - Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego Jednostka rejestrowa gruntów 40,0 zł Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,0 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 24,0 zł Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,0 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 140,0 zł Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 150,0 zł Czy można ustalić opłatę za wypis na podstawie tabeli nr 11? TAK

61 Nieuprawnione wykorzystanie danych lub materiałów zasobu

62 Nieuprawnione wykorzystanie
Art. 48a. ust. 1 PGiK: Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości 10-krotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów (dochód budżetu państwa). Karę pieniężną nakładają w drodze decyzji administracyjnej: Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.

63 Nieuprawnione wykorzystanie
Dane i materiały zasobu są udostępniane do wykorzystania w zakresie określonym w licencji. Wykorzystanie danych i materiałów zasobu udostępnionych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej do wykonania innej zgłoszonej pracy bez uzyskania stosownej licencji na wykorzystanie tych samych danych i materiałów do wykonania prac w ramach drugiego zgłoszenia, jest naruszeniem przepisów, o którym mowa w art. 48 ust. 1 PGiK.

64 Nieuprawnione wykorzystanie
Czy geodeta zamieszczając na mapie do celów projektowych szkic lokalizacji z mapy topograficznej znajdującej się w jego zasobach lub drukując ją z internetu  musi posiadać na nią licencję.   Geodeta wykonuje prace na terenie który był przedmiotem jego wcześniejszego opracowania i posiada dane. Czy może rozpocząć prace np. pomiar GPS przed wydaniem licencji.

65 PYTANIA

66 Ustalanie wysokości opłaty
Czy wykonawca prac geodezyjnych wnosi opłatę dwukrotnie: pierwszy raz przed pobraniem danych lub materiałów zasobu, drugi raz za poświadczenie  dokumentów dla zamawiającego? Jaka jest wysokość opłaty za przyjęcie dokumentacji do zasobu (gromadzenie i prowadzenie zasobu, kontrola dokumentacji)? Czy opłaty określone w tabeli obejmują koszt sporządzenia kopii? Czy opłata pobierana przez organ za wysłanie materiałów pod wskazany adres, opłata za nośnik, opłata za wykonanie kserokopii materiałów, podlegają VAT jako świadczona usługa? Czy ta opłata powinna być określona w DOO, czy w fakturze VAT? Zmiana przepisów PGiK w tym zakresie, w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed dniem 12 lipca 2014 r., polega na tym, że opłaty za udostępnienie danych i materiałów zasobu, udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac, pobiera się przed udostępnieniem materiałów, a nie w dniu przyjęcia do pzgik dokumentacji, będącej wynikiem tych prac. Zarówno przepisy ustawy Pgik przed zmianą nie przewidywały, jak i przepisy ustawy Pgik po jej zmianie nie przewidują pobierania opłaty za przyjęcie do pzgik dokumentacji, zawierającej rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych.

67 Ustalanie wysokości opłaty
Czy w przypadku, gdy wykonawca w zgłoszeniu prac geodezyjnych wskaże do udostępnienia "Pełny zbiór danych BDOT500" dla obszaru o pow. 1 ha, organ ma prawo rozbić cenę na poszczególne składowe zbioru danych BDOT500. Jaka będzie opłata za udostępnienie danych, które wskazał wykonawca? Czy w przypadku udostępnienia danych z bazy EGiB dla obszaru 1ha (dane przedmiotowe i podmiotowe-inne niż usługi sieciowe cena 15 zł) w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości w ramach wskazanej opłaty zostanie wydany również wypis z rejestru gruntów?

68 Ustalanie wysokości opłaty
Czy przed udostępnieniem kopii materiału zasobu, należy go zeskanować, czy wystarczy tylko wpisanie do ewidencji materiałów zasobu? Czy określenie przewidywanego terminu wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych ma wpływ na określenie wysokości opłaty za udostępnione materiały zasobu – czy należy stosować współczynnik K=0,5? Czy w przypadku nie dostarczenia we wskazanym terminie wyników zgłoszonych prac należy występować o wniesienie opłaty za udostępnione materiały?

69 Ustalanie wysokości opłaty
Co zrobić, gdy wykonawca prac geodezyjnych rezygnuje z przygotowanych materiałów ze względu na wysokość opłat, uznając je za zbędne, a zdaniem ośrodka są one niezbędne do należytego wykonania zgłoszonej pracy? Co zrobić, gdy wykonawca nie wnioskuje o materiały, które ośrodek uważa za niezbędne do należytego wykonania zgłoszonej pracy i czy winien ten fakt uwzględnić przy weryfikacji przekazanej dokumentacji?

70 Kalkulator:

71 Dziękuję za uwagę Urszula Juszczak
Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


Pobierz ppt "Główny Urząd Geodezji i Kartografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google