Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA r.

2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata z wyłączeniem Osi Priorytetowej II

3 Wsparcie finansowe MRPO na terenie Gminy Lisia Góra 3 Dofinansowano 5 projektów Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła ,03 zł

4 *Dofinansowanie na jednego mieszkańca w powiecie tarnowskim wynosi 626,65 zł Lp. Miejsce realizacji BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Lisia GóraGmina Lisia Góra Odnowa centrum wsi Stare Żukowice ,99 zł ,00 złZakończony 2Lisia GóraGmina Lisia Góra Budowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze ,85 zł ,54 złZakończony 3 Lisia GóraGmina Lisia Góra Rozbudowa szkoły podstawowej - budowa sali gimnastycznej w Brzozówce ,55 zł ,47 złZakończony 4 Lisia Góra Gminne Centrum Usług Medycznych Instalacja ogrzewania słonecznego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze ,33 zł ,56 złZakończony 5 Lisia Góra, Żabno Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę Poprawa zaopatrzenia w wodę oraz stabilizacja ciśnień w układzie wodociągowym Gminy Żabno i Lisia Góra ,24 zł ,46 zł W trakcie realizacji ,96 zł ,03 zł Wykaz projektów dofinansowanych w ramach MRPO z terenu Gminy Lisia Góra 4

5 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

6 Wykaz i wartość programów krajowych 6 ProgramFunduszInstytucja ZarządzającaAlokacja Polityka Spójności Program Operacyjny Inteligentny RozwójEFRR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata EFRR, EFS Program Operacyjny Polska CyfrowaEFRR Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS Program Operacyjny Polska WschodniaEFRR Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFSZarządy Województw Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka Program Rozwoju Obszarów WiejskichEFRROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Prace nad RPO WM września 2014 – Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął poprawiony projekt regionalnego programu, który wysłano do KE Wrzesień/ październik – I runda negocjacyjna – omówienie kluczowych uwag do programu z KE Listopad – II runda negocjacyjna – kontynuacja dyskusji nad zakresem interwencji

8 Alokacja – więcej o prawie 1 mld euro! 8 RPO WM (EFRR+EFS) 2 878,2 mln euro RPO WM – środki EFRR 2 068,6 mln euro PO KL – środki EFS w komponencie regionalnym (zarządzał kraj, wdrażał region) 546 mln euro RPO WM – środki EFS (zarządza i wdraża region!) 809,6 mln euro MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) mln euro MRPO – środki EFRR mln euro

9 Alokacja MRPO wynosi €, z czego: 1)środki EFRR ,6 mln € 2)środki EFS - 809,6 mln € 12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna Osie jednofunduszowe – z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości cross-financingu Osie 1-4 (badania + rozwój i innowacje, ICT, wsparcie MŚP, energetyka + ochrona powietrza + transport miejski) – 52% środków Założenia finansowe i strukturalne 9

10 Oś 1. GOSPODARKA WIEDZY Alokacja 250 MLN EUR Oś. 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Alokacja 140 MLN EUR Oś 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Alokacja 300 MLN EUR Oś 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Alokacja 390 MLN EUR Oś 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Alokacja 138 MLN EUR Oś 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE Alokacja 139 MLN EUR Oś 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Alokacja 390,5 MLN EUR Oś 8. RYNEK PRACY Alokacja 270,8 MLN EUR Oś 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Alokacja 232 MLN EUR Oś 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Alokacja 204,9 MLN EUR Oś 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Alokacja 190 MLN EUR Oś 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Alokacja 131 MLN EUR Oś 13. POMOC TECHNICZNA SCHEMAT MRPO na lata EFRREFS

11 Subregionalny Program Rozwoju - zakres 11 FunduszOś priorytetowaDziałanie EFRR 3. Aktywna gospodarczo Małopolska Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG-i EFRR 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku Efektywność energetyczna i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym EFRR Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora publicznego i mieszkaniowego EFRRTransport miejski EFRR 5. Ochrona środowiska naturalnego Gospodarka odpadami EFRRGospodarka wodno-kanalizacyjna EFRR 6. Dziedzictwo regionalne Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej – projekty ukierunkowane na ochronę i promocję przyrody EFRR Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia

12 Subregionalny Program Rozwoju – zakres cd. 12 FunduszOś priorytetowaDziałanie EFRR 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno- gospodarczego Drogi o znaczeniu subregionalnym EFRR Infrastruktura służącą obsłudze podróżnych przy transporcie kolejowym EFS 9. Region spójny społecznie Usługi społeczne w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych Usługi interwencji kryzysowej EFSSieć wsparcia ekonomii społecznej EFS10. Wiedza i kompetencjeKształcenie zawodowe EFRR 12. Infrastruktura społeczna Subregionalna infrastruktura ochrony zdrowia

13 Subregionalny Program Rozwoju - proponowana alokacja 13 Oś priorytetowaPriorytet inwestycyjnySubregion Tarnowski 3. Przedsiębiorcza MałopolskaPI 3.115, Regionalna polityka energetyczna PI 4.36,455 PI 4.58,607 PI 4.512, Ochrona środowiska PI 6.14,304 PI 6.216, Dziedzictwo regionalne PI 6.42,152 PI 8.25, Infrastruktura transportowa PI 7.2Priorytet wyłączony z podziału wg algorytmu PI 7.44, Region spójny społecznie PI 9.76,671 PI 9.82, Wiedza i kompetencjePI 10.3bis10, Infrastruktura społecznaPI 9.1Priorytet wyłączony z podziału wg algorytmu Razem EFRR- 76,388 Razem EFS- 19,581 Łącznie:- 95,969

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

15 Wsparcie finansowe PROW na terenie Gminy Lisia Góra 15 Dofinansowano 24 projekty Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła ,63 zł

16 Lp. BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Gmina Lisia Góra Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice. Kobierzyn, Breń ,28 zł ,00 zł W trakcie realizacji ,28 zł ,00 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z terenu Gminy Lisia Góra 16

17 Lp. BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Gmina Lisia Góra Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka ,58 zł ,00 złZakończony 2Gmina Lisia GóraOdnowa centrum wsi Nowe Żukowice ,98 zł ,00 złZakończony 3Gmina Lisia GóraOdnowa centrum wsi Zaczarnie ,67 zł ,00 złZakończony 4 Gminny Ośrodek Kultury Lisia Góra z/s w Śmignie Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej ,80 zł ,00 złZakończony 5 Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce ,32 zł ,00 złZakończony ,35 zł ,00 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z terenu Gminy Lisia Góra 17

18 Lp. DziałanieLokalna Grupa Działania Liczba projektów Dofinansowanie 1 Odnowa i rozwój wsi Zielony Pierścień Tarnowa ,00 zł 2Małe projektyZielony Pierścień Tarnowa ,63 zł ,63 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach osi 4 Leader z terenu Gminy Lisia Góra 18

19 „Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice” Wartość całkowita: ,98 zł; Wartość dofinansowania: ,00 zł 19

20 „Uruchomienie wiejskiego centrum informatyczno-bibliotecznego w Starych Żukowicach” Wartość całkowita: ,29 zł; Wartość dofinansowania: ,00 zł 20

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

22 Plan finansowy PROW dla Polski Działanie/ poddziałanieBudżet ogółem (euro) Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Modernizacja gospodarstw rolnych Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Scalenia gruntów* Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze Premia dla młodych rolników Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Restrukturyzacja małych gospodarstw Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

23 Plan finansowy PROW dla Polski cd. Działanie/ poddziałanieBudżet ogółem (euro) Targowiska – Podstawowe usługi i odnowa miejscowości * Odnowa wsi – Podstawowe usługi i odnowa miejscowości * Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych Współpraca LEADER* Pomoc techniczna Renty strukturalne – zobowiązania RAZEM PROW * Działania wdrażane przez samorządy województw

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 24


Pobierz ppt "Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google