Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r.

2 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej II

3 Wsparcie finansowe MRPO 2007-2013 na terenie Gminy Lisia Góra 3 Dofinansowano 5 projektów Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła 5 792 164,03 zł

4 *Dofinansowanie na jednego mieszkańca w powiecie tarnowskim wynosi 626,65 zł Lp. Miejsce realizacji BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Lisia GóraGmina Lisia Góra Odnowa centrum wsi Stare Żukowice 1 131 372,99 zł790 913,00 złZakończony 2Lisia GóraGmina Lisia Góra Budowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze 1 343 904,85 zł843 693,54 złZakończony 3 Lisia GóraGmina Lisia Góra Rozbudowa szkoły podstawowej - budowa sali gimnastycznej w Brzozówce. 2 834 498,55 zł1 949 476,47 złZakończony 4 Lisia Góra Gminne Centrum Usług Medycznych Instalacja ogrzewania słonecznego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze 165 813,33 zł127 793,56 złZakończony 5 Lisia Góra, Żabno Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę Poprawa zaopatrzenia w wodę oraz stabilizacja ciśnień w układzie wodociągowym Gminy Żabno i Lisia Góra 2 971 839,24 zł2 080 287,46 zł W trakcie realizacji 8 447 428,96 zł5 792 164,03 zł Wykaz projektów dofinansowanych w ramach MRPO 2007-2013 z terenu Gminy Lisia Góra 4

5 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

6 Wykaz i wartość programów krajowych 6 ProgramFunduszInstytucja ZarządzającaAlokacja Polityka Spójności Program Operacyjny Inteligentny RozwójEFRR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 8 613 929 014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 EFRR, EFS27 413 746 885 Program Operacyjny Polska CyfrowaEFRR2 172 494 670 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój EFS4 436 832 033 Program Operacyjny Polska WschodniaEFRR2 000 000 000 Regionalne Programy OperacyjneEFRR, EFSZarządy Województw31 276 897 550 Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka Program Rozwoju Obszarów WiejskichEFRROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 598 280 814

7 Prace nad RPO WM 2014-2020 7 19 września 2014 – Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął poprawiony projekt regionalnego programu, który wysłano do KE Wrzesień/ październik – I runda negocjacyjna – omówienie kluczowych uwag do programu z KE Listopad – II runda negocjacyjna – kontynuacja dyskusji nad zakresem interwencji

8 Alokacja – więcej o prawie 1 mld euro! 8 RPO WM (EFRR+EFS) 2 878,2 mln euro RPO WM – środki EFRR 2 068,6 mln euro PO KL – środki EFS w komponencie regionalnym (zarządzał kraj, wdrażał region) 546 mln euro RPO WM – środki EFS (zarządza i wdraża region!) 809,6 mln euro MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) 1 902 mln euro 2007-2013 2014-2020 MRPO – środki EFRR 1 356 mln euro

9 Alokacja MRPO 2014-2020 wynosi 2 878 215 972 €, z czego: 1)środki EFRR - 2 068,6 mln € 2)środki EFS - 809,6 mln € 12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna Osie jednofunduszowe – z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości cross-financingu Osie 1-4 (badania + rozwój i innowacje, ICT, wsparcie MŚP, energetyka + ochrona powietrza + transport miejski) – 52% środków Założenia finansowe i strukturalne 9

10 Oś 1. GOSPODARKA WIEDZY Alokacja 250 MLN EUR Oś. 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA Alokacja 140 MLN EUR Oś 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA Alokacja 300 MLN EUR Oś 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Alokacja 390 MLN EUR Oś 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Alokacja 138 MLN EUR Oś 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE Alokacja 139 MLN EUR Oś 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Alokacja 390,5 MLN EUR Oś 8. RYNEK PRACY Alokacja 270,8 MLN EUR Oś 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Alokacja 232 MLN EUR Oś 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Alokacja 204,9 MLN EUR Oś 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ Alokacja 190 MLN EUR Oś 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Alokacja 131 MLN EUR Oś 13. POMOC TECHNICZNA SCHEMAT MRPO na lata 2014-2020 10 EFRREFS

11 Subregionalny Program Rozwoju - zakres 11 FunduszOś priorytetowaDziałanie EFRR 3. Aktywna gospodarczo Małopolska Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG-i EFRR 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku Efektywność energetyczna i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym EFRR Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora publicznego i mieszkaniowego EFRRTransport miejski EFRR 5. Ochrona środowiska naturalnego Gospodarka odpadami EFRRGospodarka wodno-kanalizacyjna EFRR 6. Dziedzictwo regionalne Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej – projekty ukierunkowane na ochronę i promocję przyrody EFRR Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia

12 Subregionalny Program Rozwoju – zakres cd. 12 FunduszOś priorytetowaDziałanie EFRR 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno- gospodarczego Drogi o znaczeniu subregionalnym EFRR Infrastruktura służącą obsłudze podróżnych przy transporcie kolejowym EFS 9. Region spójny społecznie Usługi społeczne w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych Usługi interwencji kryzysowej EFSSieć wsparcia ekonomii społecznej EFS10. Wiedza i kompetencjeKształcenie zawodowe EFRR 12. Infrastruktura społeczna Subregionalna infrastruktura ochrony zdrowia

13 Subregionalny Program Rozwoju - proponowana alokacja 13 Oś priorytetowaPriorytet inwestycyjnySubregion Tarnowski 3. Przedsiębiorcza MałopolskaPI 3.115,708 4. Regionalna polityka energetyczna PI 4.36,455 PI 4.58,607 PI 4.512,911 5. Ochrona środowiska PI 6.14,304 PI 6.216,569 6. Dziedzictwo regionalne PI 6.42,152 PI 8.25,379 7. Infrastruktura transportowa PI 7.2Priorytet wyłączony z podziału wg algorytmu PI 7.44,304 9. Region spójny społecznie PI 9.76,671 PI 9.82,152 10. Wiedza i kompetencjePI 10.3bis10,759 12. Infrastruktura społecznaPI 9.1Priorytet wyłączony z podziału wg algorytmu Razem EFRR- 76,388 Razem EFS- 19,581 Łącznie:- 95,969

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

15 Wsparcie finansowe PROW 2007-2013 na terenie Gminy Lisia Góra 15 Dofinansowano 24 projekty Łączna wartość udzielonego wsparcia wyniosła 6 718 058,63 zł

16 Lp. BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Gmina Lisia Góra Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice. Kobierzyn, Breń 10 301 942,28 zł3 955 140,00 zł W trakcie realizacji 10 301 942,28 zł3 955 140,00 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z terenu Gminy Lisia Góra 16

17 Lp. BeneficjentTytułWartość całkowitaDofinansowanie Status projektu 1Gmina Lisia Góra Odnowa centrum wsi Nowa Jastrząbka 391 700,58 zł158 376,00 złZakończony 2Gmina Lisia GóraOdnowa centrum wsi Nowe Żukowice634 733,98 zł282 476,00 złZakończony 3Gmina Lisia GóraOdnowa centrum wsi Zaczarnie569 416,67 zł294 172,00 złZakończony 4 Gminny Ośrodek Kultury Lisia Góra z/s w Śmignie Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 348 534,80 zł214 262,00 złZakończony 5 Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce 331 756,32 zł248 817,00 złZakończony 2 276 142,35 zł1 198 103,00 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z terenu Gminy Lisia Góra 17

18 Lp. DziałanieLokalna Grupa Działania Liczba projektów Dofinansowanie 1 Odnowa i rozwój wsi Zielony Pierścień Tarnowa41 306 285,00 zł 2Małe projektyZielony Pierścień Tarnowa14258 530,63 zł 161 564 815,63 zł Wykaz projektów PROW dofinansowanych w ramach osi 4 Leader z terenu Gminy Lisia Góra 18

19 „Odnowa centrum wsi Nowe Żukowice” Wartość całkowita: 634 733,98 zł; Wartość dofinansowania: 282 476,00 zł 19

20 „Uruchomienie wiejskiego centrum informatyczno-bibliotecznego w Starych Żukowicach” Wartość całkowita: 221 231,29 zł; Wartość dofinansowania: 136 002,00 zł 20

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

22 Plan finansowy PROW 2014-2020 dla Polski Działanie/ poddziałanieBudżet ogółem (euro) Transfer wiedzy i działalność informacyjna43 001 302 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw 65 002 515 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych33 004 179 Modernizacja gospodarstw rolnych2 816 064 486 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych693 070 461 Scalenia gruntów*138 994 740 Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze414 981 968 Premia dla młodych rolników584 997 734 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej413 939 978 Restrukturyzacja małych gospodarstw749 980 666 Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych64 999 372 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa130 000 317 22

23 Plan finansowy PROW 2014-2020 dla Polski cd. Działanie/ poddziałanieBudżet ogółem (euro) Targowiska – Podstawowe usługi i odnowa miejscowości *74 966 634 Odnowa wsi – Podstawowe usługi i odnowa miejscowości *1 000 000 049 Tworzenie grup i organizacji producentów352 987 547 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne1 060 062 782 Rolnictwo ekologiczne699 961 515 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 2 329 998 652 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych300 997 069 Współpraca42 999 730 LEADER*734 999 913 Pomoc techniczna208 283 391 Renty strukturalne – zobowiązania560 000 000 RAZEM PROW 2014-202013 513 295 000 23 * Działania wdrażane przez samorządy województw

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 24


Pobierz ppt "Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA LISIA GÓRA 30.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google