Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie
Koncepcja pracy  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie

2 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE gazetka szkolna „Przerywnik”,
Szkolne Koło Sportowe,  zespół „Anima Mea”,  Szkolne Koło PCK, Klub Europejski, koło taneczne, „Zwierzyniec”,  warsztaty literackie,  koło plastyczne, koła lingwistyczne, koła przedmiotowe, szkolny teatr „Norwidowcy”.

3 nauczyciel matematyki
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY im. Romana Żulińskiego pod patronatem Starosty Wołomińskiego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategorie: esej, praca multimedialna, konkurs wiedzy matematycznej, finał odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących. nauczyciel matematyki w INE w Radzyminie

4 WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ EUROPY
projekty edukacyjne Erasmus plus, projekty edukacyjne Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, wymiana ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.

5 PROGRAMY Jestem Europejczykiem Patriotyzm Jutra Pomogę Ci
Absolwent gimnazjum Wybierz życie Szkoły dla Ekorozwoju Prymus

6 BAZA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
sale projekcyjne tablica interaktywna czytelnia multimedialna pracownia informatyczna biblioteka boisko „Orlik” rozbudowa i modernizacja budynku

7 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
INDEKS UCZNIA Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi

8 Jesteśmy szkołą przyjazną, nastawioną na wszechstronny, harmonijny i twórczy rozwój ucznia.

9 SZKOLNE KONKURSY Historyczny (11 XI) Teologiczny (Wielkanoc)
Przyrodniczy (Dzień Ziemi) Konkurs „Epokowe Wydarzenia” kategorie: prezentacja multimedialna, praca plastyczna, esej.

10 HISTORYCZNA I ZABYTKOWA WARTOŚĆ BUDYNKU SZKOŁY
ANTONIO CORAZZI ( ) architekt, przedstawiciel klasycyzmu, autor projektu budynku. oddanie gmachu do użytku – 1845, siedziba Seminarium dla Nauczycieli Szkół Elementarnych, budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID

11 MODEL ABSOLWENTA Młody człowiek posiadający wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu na dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, wyposażony w narzędzia poznawcze, umożliwiające mu dalszy samodzielny rozwój. Respektuje normy społeczne, ma poczucie własnej wartości, szanując przy tym odmienność poglądów innych ludzi, zgodnie z propagowaną przez szkołę hierarchią wartości.

12 MISJA SZKOŁY Realizacja celów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz statucie szkoły. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia. Wychowanie w duchu miłości bliźniego, akceptacji samego siebie, humanizmu, patriotyzmu oraz tolerancji. Odwoływanie się do tradycji szkoły, do humanistycznych i patriotycznych ideałów.

13 MISJA SZKOŁY Zapewnienie życzliwej i bezpiecznej atmosfery, opartej na poszanowaniu godności i wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych. Utrwalanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Wychowanie młodego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą.

14 SZKOŁA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych, spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, współpraca ze szkołami na terenie powiatu, spektakle dla dzieci z przedszkoli i szkół w Radzyminie, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Radzymina, spotkania w Kole Sybiraków, koncerty dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej, działalność charytatywna Szkolnego Koła PCK, sesje popularno-naukowe dla gimnazjalistów.

15 SESJE POPULARNONAUKOWE
2014 – „Niezwykły świat Isaaca Bashevisa Singera”

16 WIZJA SZKOŁY W wizji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie priorytetowe miejsce zajmują następujące elementy: konsekwentna realizacja reformy oświaty, wysokie efekty kształcenia, efektywny program wychowawczy i profilaktyki, skuteczne zarządzanie placówką przy współpracy władz powiatu i gminy, nadzoru pedagogicznego, kadry kierowniczej, Rady Pedagogicznej, rodziców, uczniów, społeczności lokalnej, racjonalne wykorzystanie i rozwój infrastruktury.

17 ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY
Osiągamy dobre wyniki kształcenia. Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Aktywizujemy uczniów, stosujemy indywidualizację nauczania, rzetelnie oceniamy uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły, Tworzymy właściwą atmosferę w szkole.

18 ZAŁOŻONE EFEKTY REALIZACJI WIZJI SZKOŁY
Zarządzanie placówką odbywa się poprzez delegowanie uprawnień. Współpracujemy z rodzicami. Wyposażamy pracownie szkolne w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dbamy o funkcjonalność, estetykę i czystość w szkole.

19 CELE KONCEPCJI PRACY Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie
wzmocnienie pozycji placówki w środowisku, uzyskanie wysokich efektów kształcenia, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, tworzenie atmosfery życzliwości i dobrej współpracy w placówce, wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla historii, tolerancji i patriotyzmu, podejmowanie nowych wyzwań współczesności.

20 WYCIECZKI edukacyjne edukacja kulturalna integracyjne tematyczne
(kino, teatr, koncerty) integracyjne tematyczne

21 CELE KONCEPCJI PRACY Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
wzmocnienie pozycji placówki w środowisku, uzyskanie wysokich efektów kształcenia, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa, tworzenie atmosfery życzliwości i dobrej współpracy w placówce, wychowanie młodzieży w duchu szacunku dla historii, tolerancji i patriotyzmu, podejmowanie nowych wyzwań współczesności.

22 WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Politechnika Warszawska (patronat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW), Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

23 WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

24 PROGRAM WYCHOWAWCZY budzenie ciekawości poznawczej,
rozwijanie motywacji uczenia się, kształtowanie wrażliwości uczuciowej, uczenie rozwiązywania konfliktów, kształtowanie spójnego systemu wartości, rozwijanie poczucia trwałości przekazu pokoleniowego i jego znaczenia historycznego,

25 PROGRAM WYCHOWAWCZY kształtowanie szacunku dla symboli narodowych poprzez udział w uroczystościach patriotycznych, uczenie świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie potrzeby uczestnictwa w europejskim dziedzictwie kulturowym, integrowanie działań wychowawczych rodziny i szkoły, kształtowanie szacunku dla ceremoniału Szkoły.

26 SAMORZĄD UCZNIOWSKI kiermasz używanych podręczników,
organizacja wyborów do Samorządu, prowadzenie imprez i uroczystości szkolnych, współpraca z kołami zainteresowań, organizowanie Andrzejek, Walentynek i dyskotek szkolnych, szkolna gala – Cyprianki, koncert szkolnych kapel, „szczęśliwy numerek”.

27 STYPENDIA Stypendium Rady Rodziców „Prymus”
Stypendium Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent”

28 PROGRAM OPIEKUŃCZY Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna,
- program „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, - zajęcia wyrównawcze, - pomoc i wsparcie pedagoga szkoły, - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie.

29 PROGRAM OPIEKUŃCZY orientacja zawodowa, opieka Rady Rodziców,
- współpraca z rodzicami, - dofinansowanie udziału młodzieży w konkursach i zawodach sportowych, - dofinansowanie wycieczek, - Stypendium „Prymus”, stypendium socjalne księdza proboszcza Stanisława Kucia.

30 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA
przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, tematyka bezpieczeństwa na zajęciach wychowawczych, funkcja koordynatora d.s. bezpieczeństwa p/pożarowego oraz d.s. bhp, system kamer, przestrzeganie zasad BHP, funkcjonowanie procedur.

31 BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE program profilaktyki,
niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychicznego, wzajemny szacunek, funkcjonowanie procedur antymobbingowych, organizowanie spotkań z profesjonalistami: pedagog psycholog, psychoterapeuta, policjant, lekarz medycyny, pielęgniarka.

32 PROGRAM PROFILAKTYKI profilaktyka nałogów: (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu),  profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych: (AIDS, anoreksja, bulimia, walka ze stresem), organizacja warsztatów, spektakli teatralnych i koncertów w wykonaniu profesjonalistów, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowatorskich form aktywnego wypoczynku, współpraca z organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

33 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA sprawdziany diagnozujące,
sprawdziany diagnozujące,  próbne egzaminy gimnazjalne, testy kompetencji, sesje popularnonaukowe, koła przedmiotowe, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, system motywacyjny dla uczniów, indywidualizacja nauczania,

34 W naszej szkole jesteś dobrym uczniem!
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem niepełnosprawnym, udział w konkursach i olimpiadach, doskonalenie zawodowe nauczycieli, współpraca z ośrodkami akademickimi, nowoczesne metody nauczania. W naszej szkole jesteś dobrym uczniem!


Pobierz ppt "Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google