Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opole, 1 grudnia 2006 r. Rozwój regionalny – wykorzystanie funduszy unijnych w województwie opolskim (stan na 31.10.2006 r.) Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opole, 1 grudnia 2006 r. Rozwój regionalny – wykorzystanie funduszy unijnych w województwie opolskim (stan na 31.10.2006 r.) Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Opole, 1 grudnia 2006 r. Rozwój regionalny – wykorzystanie funduszy unijnych w województwie opolskim (stan na 31.10.2006 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zakres prezentacji: I. Okres programowania 2004-2006; II.Okres programowania 2007-2013; III.Pomoc publiczna w ramach RPO WO.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ROZWÓJ REGIONALNY POLITYKA SPÓJNOŚCI UE

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego I Okres programowania 2004-2006

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAMKWOTA ALOKACJI NA KRAJ SPO WKP1 251,0 SPO RZL1 470,0 SPO ROL1 192,7 SPO RYBY201,8 SPO TRANSPORT1 163,4 ZPORR 2004-2006 (I, II, III Priorytet)2 760,7 INTERREG IIIA Czechy-Polska18,0 INTERREG IIIC13,3 EQUAL133,9 ISPA/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI4 178,6 MECHANIZMY FINANSOWE533,5 SUMA 12 916,9 Tabela nr 1. Alokacje krajowe w ramach poszczególnych programów. w mln Euro

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAM KWOTA ALOKACJI NA WOJEWÓDZTWO SPO RZL 2004-2006 (Dz. 1.2 i 1.3) 27,0 SPO ROL 2004-2006 (Dz. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 87,6 ZPORR 2004-2006 (I, II, III Priorytet) 303,9 SUMA418,5 Tabela nr 2. Alokacja dla województwa opolskiego w ramach programów operacyjnych. w mln PLNstan na 31.10.2006

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAM LICZBA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW KWOTA DOFINANSOWANIA SPO WKP*198109,4 SPO RZL100 69,8 SPO ROL1 374131,9 SPO RYBY62,0 SPO TRANSPORT1 43,6 ZPORR 2004-2006360325,8 INTERREG IIIA Czechy- Polska 97 20,8 *w przypadku projektów rekomendowanych w ramach SPO WKP kwota dofinansowania obejmuje kwotę dofinansowania z UE i budżetu państwa, w przypadku pozostałych programów tylko dof. UE. Tabela nr 3.Zestawienie projektów zaakceptowanych do realizacji - województwo opolskie. stan na 31.10.2006 w mln PLN

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAM LICZBA ZAAKCEPTOWANYCH PROJEKTÓW KWOTA DOFINANSOWANIA INTERREG IIIC**20,6 EQUAL***25,0 ISPA/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI** 4405,5 MECHANIZMY FINANSOWE** 22,8 SUMA2 1461 117,2 ** orientacyjnie przyjęto kurs 1 Euro = 4 PLN. *** kwota dofinansowania przypadająca dla partnerów z terenu województwa opolskiego. Tabela nr 3.Zestawienie projektów zaakceptowanych do realizacji - województwo opolskie – CD.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Co oznacza dofinansowanie ok. 1 070 PLN na 1 mieszkańca Opolszczyzny.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II Okres programowania 2007-2013

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAM KWOTA ALOKACJI NA KRAJ 16 Regionalnych Programów Operacyjnych15,9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko27,8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9,7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8,3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2,3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 0,7 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,5 SUMA65,2 Tabela nr 4. Alokacje krajowe w ramach programów dostępnych w latach 2007-2013. w mld Euro

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Programami służącymi realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w okresie 2007-2013 będą: - Program Operacyjny Rozwój obszarów wiejskich z kwotą alokacji 13,2 mld Euro. - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich z kwotą alokacji 0,6 mld Euro.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROGRAM SZACUNKOWA KWOTA ALOKACJI NA WOJEWÓDZTWO Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 427,1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko100,0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki130,0 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka100,0 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 50,0 Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich264,0 SUMA1 071,1 Tabela nr 5. Szacunkowa alokacja dla województwa opolskiego w ramach programów dostępnych w latach 2007-2013. w mln Euro

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2007-2013 Negocjacje: styczeń – czerwiec 2007 r.; Akceptacja przez Radę Ministrów: lipiec 2007 r.; Nabory wniosków: IV kwartał 2007 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PRIORYTETY RPO WO 2007-2013 Priorytet 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Priorytet 3 Transport Priorytet 4 Ochrona środowiska Priorytet 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe Priorytet 6 Rewitalizacja Priorytet 7 Pomoc techniczna

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego III Pomoc publiczna w ramach RPO WO

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego POMOC PUBLICZNA Art.87 ust.1 Traktatu ustanawiającego WE: Wszelka pomoc przekazywana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencyjności poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlowa miedzy Państwami Członkowskimi.

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PRZESŁANKI WYSTĄPIENIA POMOCY PUBLICZNEJ Rozpatrywana inwestycja musi spełnić wszystkie n/w warunki: - FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - SELEKTYWNOŚĆ - POWODUJE WYSTĄPIENIE KORZYŚCI EKONOMICZNEJ - ZAKŁÓCA LUB GROZI ZAKŁÓCENIEM KONKURENCJI

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZAPRASZAMY DO: PUNKTU INFORMACJI I PROMOCJI Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Piastowska 12 45-082 Opole tel. (077) 54 16 548/547 fax (077) 54 16 567 e-mail: info@umwo.opole.pl www. rpo.umwo.opole.pl

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Opole, 1 grudnia 2006 r. Rozwój regionalny – wykorzystanie funduszy unijnych w województwie opolskim (stan na 31.10.2006 r.) Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google