Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin Świetlicy Szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin Świetlicy Szkolnej
w Szkole Podstawowej w Rakowcu I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku szkolnym i placu zabaw. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

2 II. Założenia organizacyjne
Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-VI, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka: każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi świetlicy, wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej w dzienniczku ucznia. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym nauczyciela świetlicy. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun). Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 15:30 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić telefonicznie na nr tel. (0-55) Po godzinie 15.30: wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić policję, która podejmie stosowne działania (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109), dziecko zostanie przekazane rodzicowi (opiekunowi) po podpisaniu przez niego stosownego oświadczenia. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (opiekunowi) osobiście przez nauczyciela świetlicy. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów). Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na ocenę z zachowania.

3 III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do: Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy( inwencja twórcza mile widziana) Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do: Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia. Nie opuszczania świetlicy bez zgody wychowawcy. Wcześniejsze lub samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy możliwe jest za zgodą pisemną rodzica(opiekuna). Samowolne oddalenie się ucznia zgłaszane jest natychmiast telefonicznie rodzicowi(opiekunowi), wpisywana jest także adnotacja w klasowym zeszycie uwag.


Pobierz ppt "Regulamin Świetlicy Szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google