Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Coachingu Systemowego. Witamy Poznajmy się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Coachingu Systemowego. Witamy Poznajmy się."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Coachingu Systemowego

2 Witamy

3 Poznajmy się

4 Oczekiwane rezultaty modułu szkoleniowego Po szkoleniu uczestnicy powinni:  Rozumieć podstawy coachingu oraz różnice między coachingiem a poradnictwem i terapią;  Rozumieć podstawy Coachingu Systemowego;  Zdobyć doświadczenie coachingowe oparte na ćwiczeniach;  Wiedzieć, jakie kolejne kroki powinni podjąć, jeżeli są zainteresowani dalszym szkoleniem dla coachów;  Dysponować podstawowymi środkami do pogłębiania swojej wiedzy na temat coachingu (np. literaturą).

5 Przegląd dnia Wprowadzenie do Coachingu Przedstawienie uczestników Wprowadzenie 9.00 – 9.30 Coach i klient – definiowanie ustawienia Sesja 1 9.30 – 11.00 Sposób myślenia coacha Sesja 2 11.15 – 13.30 Specyficzna struktura coachingu (Kiloński Model Doradztwa) Sesja 3 14.30 – 16.00 Zorientowanie na problem a zorientowanie na rozwiązanie w coachingu Sesja 4 16.00 – 17.00 Ocena szkolenia Zakończenie 17.15 – 17.45

6 SESJA 1 COACH I KLIENT – DEFINIOWANIE USTAWIENIA

7 Różnice PoradnictwoTerapiaCoaching

8 Coaching i inne zawody Różnice Psychoterapia: metoda leczenia adresowana do osób, które cierpią na zaburzenia umysłowe albo znajdują się w krytycznej sytuacji życiowej. Obejmuje pracę nad głębokimi i bardziej złożonymi problemami natury osobistej z punktu widzenia doświadczeń życiowych danej osoby. Coaching zasadniczo jest adresowany do osób „zdrowych”.

9 Coaching i inne zawody Różnice Szkolenie: umiejętności szkoleniowe, jakich klient wcześniej nie miał albo jakie nie były w pełni wykorzystywane. Trener dysponuje określoną wiedzą specjalistyczną, którą przekazuje osobie szkolonej. Coach pracuje w bardziej neutralnej i szerszej perspektywie. Kluczową rolę odgrywa praca z istniejącymi zasobami/środkami.

10 Coaching i inne zawody Różnice Poradnictwo stosuje bardziej pedagogiczne podejście i ma charakter raczej instruktażowy. Relacje mają charakter bardziej bezpośredni, doradca ma autorytet dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej. Coaching dąży do promowania autorefleksji i postrzegania i ma pomóc danej osobie, by pomogła ona samej sobie. Coach opiera swoją interwencję na wiedzy specjalistycznej, jaką dysponuje klient.

11 Coaching i inne zawody Różnice Nadzór dąży do odzwierciedlenia zachowań związanych z pracą. Nadzór skupia się na zapewnieniu jakości i kontroli jakości, co wymaga określonej wiedzy specjalistycznej. Nadzór ma swoje korzenie w obszarze społecznym i terapeutycznym. Coaching dąży do odzwierciedlenia zachowań związanych z pracą. Coaching ma swoje korzenie w sporcie i został później przeniesiony na grunt zarządzania. Procesy coachingowe są ograniczone w czasie i bazują na podejściu skierowanym bardziej na przyszłość i rozwiązania.

12 Coaching i inne zawody Różnice Rozwój organizacji stawia organizację w centrum procesu. Obejmuje on więcej niż jeden aspekt procesu doradczego, z których jednym może być coaching. Coaching stawia jednostkę w centrum procesu.

13 Coaching - opis  Coachowie i klienci tworzą wspólnie system doradczy, który ostatecznie może służyć rozwiązywaniu problemów.  Coaching to koncepcja zewnętrznego poradnictwa dla klientów, oddzielonych od organizacji.  Klient znajduje się w centrum coachingu, który opiera się na głównej zasadzie współpracy.  Klient wprowadza do coachingu konstrukcje problemów.  W trakcie rozmowy na temat systemu problemów na światło dzienne wychodzą dodatkowe informacje.  Coach i klient wspólnie opracowują zmienione perspektywy systemu problemów.  Zmiana perspektywy umożliwia opracowanie alternatywnych sposobów działania.  W życiu codziennym klient może wdrażać zmienione sposoby działania w ustawieniu i systemie zawodowym.

14 Wiodące zasady procesu coachingowego  Główne zasady – poufność i zachowanie tajemnicy.  Wszystko, co zostanie usłyszane w pokoju coachingowym, pozostaje w pokoju coachingowym.  Klient decyduje, które informacje chce przekazać dalej.  Wszystkie notatki sporządzone przez coacha pozostają do dyspozycji klienta po zakończeniu sesji.

15 SESJA 2 SPOSÓB MYŚLENIA COACHA

16 Coaching jako proces ekspercki KlientCoach Ekspert w zakresie swoich problemów i systemów, w jakich problemy te powstają Ekspert w zakresie procesu coachingowego i metod coachingowych Klient i coach współpracują na tym samym poziomie – obaj jako eksperci – brak hierarchii.

17 Sposób myślenia coacha WspółpracaOdzwierciedlenieUpublicznienieSzacunek

18 Sposób myślenia coacha Proces coachingowy to otwarty proces komunikacji Coach szanuje świat klienta, bez wkraczania w niego Proces coachingowy tworzy możliwość zmian na wszystkich poziomach. Coaching to wspólny proces między klientem a coachem WspółpracaOdzwierciedlenie UpublicznienieSzacunek

19 Dyskusja: Co jest trudne z Pana/i perspektywy? W jaki sposób można to rozwiązać? Sposób myślenia coacha

20 SESJA 3 COACHING OPARTY NA STRUKTURZE

21 PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE Etapy procesu coachingowego

22 W pierwszym etapie coach i klient ustanawiają stosunek zaufania. Rozwijają oni wspólne rozumienie coachingu i tego, co coaching może, a czego nie jest w stanie zapewnić. Coach wyjaśnia, jak działa coaching. Coach wyjaśnia następnie, z jakich metod pracy korzysta. Coach koncentruje się na:  Stworzeniu z klientem stosunku zaufania i współpracy;  Wyjaśnieniu, jak klienci zostali skierowani do coachingu;  Wyjaśnieniu pytań klientów dotyczących usługi „coachingu“;  Wyjaśnieniu ustawienia i roli coacha Następnie coach pyta: Co Państwa tu sprowadza? Jakimi zagadnieniami chcecie się Państwo zająć? PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

23 Etapy procesu coachingowego Na etapie problemów klient wyjaśnia swój problem i co go tu sprowadza. Zadaniem coacha jest wysłuchanie i rozróżnienie poszczególnych problemów. PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

24 Etapy procesu coachingowego Na etapie celu, coach oraz klient pracują na rzecz osiągnięcia celu w przyszłości. Omawiają to, co należy zmienić, aby możliwe było rozwiązanie problemu. Cel zostaje sformułowany zgodnie z zasadami SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined – prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie) i zapisany. PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

25 Etapy procesu coachingowego Na etapie zawierania umowy coach oraz klient rozmawiają, w jaki sposób cel może zostać osiągnięty w trakcie jednej sesji coachingowej i jak mogą oni pracować nad osiągnięciem tego celu (np. przy użyciu jakich metod). PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

26 Etapy procesu coachingowego Następnie rozpoczyna się rzeczywisty proces coachingowy i coach oraz klient dążą do osiągnięcia celu przy użyciu metod wybranych na etapie zawierania umowy. PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

27 Etapy procesu coachingowego Po zakończeniu procesu coachingowego coachowie udzielają klientowi wsparcia w lądowaniu i transferze, co oznacza, że obie strony upewniają się, że klient może w konkretny sposób zastosować rozwiązania, jakie wypracował w swoim życiu zawodowym. Coach pyta: Jakie konkretne kroki może Pan/i podjąć dla realizacji swojego celu? W końcu, po 60 minutach, żegnają się. PRZYSTĄPIENIE I PRZYGOTOWANIE PROBLEMYCEL ZAWARCIE UMOWY PROCES COACHINGOWY LĄDOWANIE

28 Ogrywanie ról Zorganizowany proces coachingowy coach klient obserwator

29 SESJA 4 ZORIENTOWANIE NA PROBLEM A ZORIENTOWANIE NA ROZWIĄZANIE W COACHINGU

30 Zorientowanie na problem a zorientowanie na rozwiązanie w coachingu Coaching ma być procesem zorientowanym na rozwiązanie, ponieważ:  Klienci są kompetentni – w swoich problemach i ich rozwiązaniach;  Ludzie, którzy decydują się na coaching są w stanie określić, jakich zmian potrzebują w swoim życiu i określić, jak je urzeczywistnić;  Wszyscy klienci dysponują użytecznymi atutami i zasobami, jakie mogą się uwidocznić w trakcie sesji coachingowej;  Wszyscy klienci, jeżeli się na to zdecydują, mogą zmienić swoje zachowanie, jeżeli zostaną wysłuchani, będą szanowani, zostaną im zadane użyteczne pytania oraz zostanie im udzielone wsparcie i odpowiednie środki/zasoby.

31 Przykłady Zachowanie zorientowane na problem czy zachowanie zorientowane na rozwiązanie

32 Pytania zorientowane na problem Pytania zorientowane na rozwiązanie

33 Pytania zorientowane na problem  Dogłębne poznanie problemu.  Przykłady:  dlaczego problem wystąpił,  gdzie wystąpił,  co dokładnie się stało,  kto stwarza dany problem oraz  jak powstał problem.

34 Pytania zorientowane na rozwiązanie  Skupianie się na przyszłości  Planowanie kolejnych kroków  Cel – rozwiązanie problemu.

35 Ćwiczenie Pytania dotyczące problemów a Pytania dotyczące rozwiązań

36 Ćwiczenie Skupienie się na rozwiązaniach

37  Czy szkolenie było dla Państwa przydatne?  Które części szkolenia będą dla Państwa przydatne? Zakończenie

38 Dziękuję! Nazwisko coacha: Tel.: E-mail:


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Coachingu Systemowego. Witamy Poznajmy się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google