Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

2 Umowa Partnerstwa Nowy budżet na lata będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85% (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80% dla Mazowsza. Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach ok. 25% wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40%.

3 Umowa Partnerstwa Instytucją Koordynującą realizację Umowy Partnerstwa jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Komisja Europejska zatwierdziła 23 maja 2014 Umowę Partnerstwa - dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej Z budżetu Unii Europejskiej na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach Polityki Spójności.

4 Umowa Partnerstwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

5 Umowa Partnerstwa Najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt 4.0 RPO WK-P został przekazany do negocjacji Komisji Europejskiej 10 kwietnia 2014r. Budżet RPO W-KP to ,00 euro, z czego ,00 euro stanowią fundusze europejskie. Wkład krajowy w programie stanowi 15%, zaś wkład UE 85%. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P : Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7 Osie priorytetowe RPO WK-P 2014-2020
Nazwa Wartość alokacji w euro Źródło 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 524  EFRR 2 Cyfrowy region 35 493 623 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 319  4 Region przyjazny środowisku 130  5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 254  6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 301 695 795 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 46 787 048 8 Aktywni na rynku pracy 197  EFS 9 Solidarne społeczeństwo 146 631 060 10 Innowacyjna edukacja 150 374 832 11 58 652 424 12 Pomoc techniczna 70 507 701

8 Cele RPO WK-P Jednym z podstawowych wyzwań dla województwa kujawsko- pomorskiego jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Niski stan rozwoju i słabe powiązanie sektora B+R z gospodarką, słabo rozwinięta przedsiębiorczość, co za tym idzie trwale wysoki poziom bezrobocia ogranicza możliwości wykorzystania potencjałów rozwojowych regionu. W związku z tym aż 32,2 % alokacji RPO WK-P skierowane zostało na działania tworzące odpowiedni klimat dla rozwoju gospodarczego. Należą do nich wszelkie działania umożliwiające podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, które powinny przełożyć się na zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku pracy.

9 Priorytet inwestycyjny 1
Priorytet inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji (…)     Przewiduje się tu przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury B+R ujęte w Kontrakcie Terytorialnym, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz dla rozwoju nauki, gospodarki w regionie (w trybie pozakonkursowym). Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: jednostki naukowe, konsorcja naukowe

10 Priorytet inwestycyjny 1
Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…) Wsparcie będzie obejmować cały cykl innowacji, począwszy od fazy badań (stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach, koszty prowadzenia lub zakupu badań), poprzez etap prac rozwojowych, do wdrożenia rozumianego jako uruchomienie pilotażowej produkcji, aż po etap polegający na komercyjnym wykorzystaniu nowego rozwiązania na skalę przemysłową. Dopuszczalne będzie również finansowanie zakupu oraz wdrożenie wyników zakupionych od jednostek naukowych prac B+R. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Zakłada się tu wsparcie 136 firm w trybie konkursowym.

11 Priorytet inwestycyjny 3
Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Przedsięwzięcia wybierane w trybie konkursowym i pozakonkusowym wspierające zakładanie i rozwój nowych przedsiębiorstw, w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez wsparcie bezpośrednie, jak również poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Zakładana liczba firm otrzymujących wsparcie – 325.

12 Priorytet inwestycyjny 3
  Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia: wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych) m.in. inwestycje polegające na dostosowaniu produkcji do wymagań rynków zagranicznych, tworzeniu działów obsługi eksportu oraz działania związane z certyfikacją i logistyką, dofinansowanie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, projekty związane z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną regionu. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, JST.

13 Priorytet inwestycyjny 3
Priorytet inwestycyjny 3.3 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług: wsparcie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (w tym turystycznych i e-usług) z preferencją dla projektów zgodnych z regionalnymi specjalizacjami, instrumenty inżynierii finansowej zapewniające dostęp do finansowania na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw (a uzupełniająco w formie instrumentów dotacyjnych w wybranych branżach i na określonych obszarach geograficznych, na których występuje deficyt przedsiębiorczości). Oczekiwanym rezultatem będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji/świadczonych usług. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa, sieci firm. 

14 Priorytet inwestycyjny 3
Priorytet inwestycyjny 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji: dostosowanie oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw i wyzwań rynku, wspólne projekty i przedsięwzięcia instytucji otoczenia biznesu (np. sieciowanie IOB w ramach Regionalnych Systemów Innowacji) wybierane w trybie konkursowym (zakładana liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu – 11). Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: MŚP, sieci przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe.

15 Priorytet inwestycyjny 2
Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie (rozwój e-usług sektora publicznego). Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: administracja, przedsiębiorstwa. Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę długoterminową, zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

16 Priorytet inwestycyjny 4. 1
Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wsparcie (w trybie konkursowym) zostanie skierowane na inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych, dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE do sieci krajowej.  Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organy administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe. Dopuszcza się realizację projektów w oparciu o umowę pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Zakłada się możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

17 Priorytet inwestycyjny 4
Priorytet inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wsparcie ( w trybie konkursowym) skierowane zostanie na działania prowadzące do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody w przedsiębiorstwach, w tym poprzez m.in. systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany procesów technologicznych. Wspierane będą m.in. nowoczesne, energooszczędne technologie, audyty energetyczne/audyty efektywności energetycznej, a także wykorzystanie OZE przez przedsiębiorstwa. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: przedsiębiorstwa. Zakładana liczba wspartych firm- 186. Zakłada się możliwość zastosowania instrumentów zwrotnych.

18 Priorytet inwestycyjny 8
Priorytet inwestycyjny 8.7: Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz znajdujących się w początkowym okresie prowadzenia działalności, wsparcie w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne, dotacje na spłatę odsetek, granty zwrotne), wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, wsparcie pomostowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Grupa docelowa: osoby fizyczne planujące rozpocząć działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w początkowym okresie.

19 Priorytet inwestycyjny 8
Priorytet inwestycyjny 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian:   wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników sektora MSP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców,  wsparcie w zakresie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, wsparcie programów outplacementowych w przedsiębiorstwach, wsparcie w zakresie wspólnych inicjatyw partnerów społecznych na rzecz adaptacyjności. PI pozwoli na stworzenie systemu dostarczania kompleksowych usług odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, pomagających we wdrażaniu zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Beneficjenci/Grupa docelowa: m.in. przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni.

20 Priorytet inwestycyjny 9
Priorytet inwestycyjny 9.9 Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Zwiększenie aktywności społeczności w zakresie kreowania i podejmowania przez nich różnego rodzaju inicjatyw oddolnych na rzecz budowania kapitału społecznego mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich m.in. lokalne inicjatywy na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zatrudnienia i mobilności pracowników. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: Lokalne Grupy Działania, JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu. Grupą docelową będą mieszkańcy obszarów objętych Lokalnymi Grupami Działania.

21 Priorytet inwestycyjny 9
Priorytet inwestycyjny 9.10 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparciem inwestycyjnym zostaną objęte m.in. przedsięwzięcia rozwojowe realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa reprezentujące branże charakterystyczne dla danego obszaru wskazane w lokalnych strategiach rozwoju. Przewiduje się wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości, wspomagających przedsiębiorstwa z branży nierolniczej. Działania te będą realizowane na obszarach miejscowości wiejskich oraz miast do mieszkańców. Potencjalni beneficjenci/grupy docelowe: Lokalne Grupy Działania; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu. Grupą docelową będą mieszkańcy obszarów objętych LGD.

22 Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020
Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach w okresie od do r. Od r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %. Maksymalna intensywność pomocy stosuje się do inwestycji dużych przedsiębiorstw – można je zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw.

23

24 Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji
Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

25 Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji
Przyjęcie Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) przez Radę Ministrów nastąpiło 8 kwietnia 2014r. Jest to system wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog instrumentów pomocy na każdym etapie rozwoju firmy. Integralną częścią PRP jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja – określa ona priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, co ma ukierunkować wsparcie finansowe na specjalizacje charakteryzujące się potencjałem rozwojowym. 18 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

26 Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji
Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalnej Strategii Innowacji na lata – III kwartał 2014r. W projekcie RSI z maja 2013r. wskazano następujące specjalizacje: najlepsza bezpieczna żywność –przetwórstwo, nawozy i opakowania, medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna, motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa, narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych, przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT, biointeligentna specjalizacja –potencjał naturalny, środowisko, energetyka, transport, logistyka, handel –szlaki wodne i lądowe, dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.

27 Krajowa i regionalna strategia na rzecz inteligentnej specjalizacji
Poszukiwanie i odkrycie inteligentnych specjalizacji, zdaniem Pracodawców Pomorza i Kujaw na poziomie regionu kujawsko- pomorskiego będzie możliwe w obszarach: przetwórstwa rolno-spożywczego, usług medycznych, interdyscyplinarnych połączeń tradycyjnych przemysłów regionu (np. chemiczny, metalowy) z nowymi rodzajami usług i gospodarką cyfrową poprzez kluczowe technologie wspomagające (KETs - Key enabling technologies), w których mieszczą się: nano – i mikroelektronika, nanotechnologia, fotonika, biotechnologia, zaawansowane materiały oraz zaawansowane systemy wytwarzania.

28 Zasada partnerstwa w RPO WK-P 2014-2020
W momencie przyjęcia Programu przez Komisję Europejską zostanie powołany Komitet Monitorujący, którego zadaniem będzie dokonywanie przeglądu wdrażania Programu, postępów w osiąganiu celów oraz podejmowanie działań na rzecz realizacji założeń Programu (w tym przyjmowanie kryteriów oceny projektów). Członkami KM RPO będą m.in. Przedstawiciele instytucji zarządzającej, władz publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

29 Równość szans w programie
Program przewiduje zasadę, iż projekty będą zawierały diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci. Każdy projekt będzie zawierać opis oceny wpływu na sytuację płci. Analiza ta będzie podstawą do zaplanowania różnych, zindywidualizowanych form wsparcia odpowiadających na odmienne potrzeby kobiet i mężczyzn. W zakresie przedsięwzięć finansowanych z EFS ocena wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem przestrzegania zasady równości szans płci odbywać się będzie w oparciu o standard minimum czyli minimalne wymogi warunkujące przyjęcie projektu do realizacji.

30 Równość szans w programie
Zachowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn będzie służył także udział przedstawicieli podmiotów zajmujących się problematyką równości w pracach nad opracowywaniem dalszych dokumentów o charakterze operacyjnym i wdrożeniowym w Programie, a także w gremiach decyzyjnych, grupach roboczych oraz KM RPO. Dzięki temu zostanie zagwarantowane, iż na każdym poziomie Programu perspektywa poszanowania równości szans płci będzie respektowana i będzie miała wymierny charakter, a jej przestrzeganie będzie podstawowym warunkiem realizacji każdego przedsięwzięcia podejmowanego w ramach RPO WK-P

31 Dziękuję za uwagę! Hanna Wygocka Dyrektor Biura
ul. Mennica 6, Bydgoszcz tel. 52/


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju firm w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google