Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych dr Justyna Kurek Konferencja Naukowa Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych 19.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych dr Justyna Kurek Konferencja Naukowa Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych 19."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych dr Justyna Kurek Konferencja Naukowa Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych 19 sierpnia 2013, Hel

2 Co to jest spam… brak definicji (1) nazwa popularnej konserwowej mielonki wieprzowej produkowanej przez amerykańską firmę Hormel, która w czasie II wojny światowej stanowiła kluczowy element racji żywieniowych wojsk amerykańskich; (2) Informację przesłaną drogą elektroniczną która spełnia łącznie następujące warunki: - jej treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta może być przesyłana do wielu niezależnych odbiorców; - odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymanie wiadomości, przy czym zgoda ta musi być wyrażona w sposób weryfikowalny, świadomy, wyraźny i możliwy do odwołania oraz - z okoliczności wynika, że wysyłający odniósł niewspółmierną korzyść z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści, jaką odniósł odbiorca w związku z jej odbiorem

3 Skala zjawiska … 616.311 (16.VIII.2013) 7,1 spam/s max 23,1 spam/s Statystyki CISCO Raport o stanie bezpieczeństwa `cyberprzestrzeni RP 2012 r. CERT.GOV.PL

4 Konieczność walki ze spamem 1. Bezpieczeństwo teleinformatyczne  wiadomości typu spam to około 80 – 90 % ruchu w sieci;  zawierają często niebezpieczne załączniki w postaci wirusów, robaków internetowych, trojanów bądź szpiegowskiego oprogramowania;  wiadomości stanowiące próbę wyłudzenia danych lub zbierające podstępnie informacje od użytkowników. 2. Koszty prowadzenia działalności  konieczność segregacji i filtrowania informacji;  ryzyko przypadkowego usunięcia pożądanej korespondencji

5 W poszukiwaniu definicji prawnej Brak definicji normatywnej Zakaz przesyłania niezamówionych komunikatów handlowych  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (agresywna praktyka rynkowa skierowana na konsumenta)  Ustawa Prawo telekomunikacyjne (natarczywy marketing bezpośredni) Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. (2) Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. art. 10 UŚUDE Definicja od 21.01.2013 r. Wcześniej zakaz miał charakter horyzontalny

6 Dylematy terminologiczne Kto to jest oznaczony odbiorca będący osobą fizyczną? Czy jest to usługobiorca? Czy może jest to tylko konsument? Czy może każda osoba fizyczna również przedsiębiorca będący osobą fizyczną i pracownik przedsiębiorcy lub organu administracji? Kogo ma tak naprawdę chronić UŚUDE przed spamem? Dyrektywa 2002/58/WE – użytkownik i abonent osoba fizyczna korzystająca ze środków komunikacji elektronicznej. J.Kurek Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej, C.H.Beck 2013

7 Środki ochrony prawnej… Decyzje administracyjne Prezesa UOKiK: - w związku z naruszeniem zbiorowego interesu konsumentów (art. 24 uokik w zw. np. z art. 10 uśude lub art. 9 ust. 3 upnpr); - w związku z wewnątrzwspólnotowym naruszeniem (Rozp. 2006/2004/WE; Orzeczenia sądów grodzkich w sprawach o wykroczenie - wykroczenie ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 24 uśude) wniosek na policję grzywna w wysokości od 20 do 5000 zł (art. 24§1 kw) TYLKO DLA KONSUMENTÓW

8 Inne możliwości karalności spamu Spam jako forma stadialna popełnienia przestępstwa – przygotowanie do przestępstwa odpowiedzialność za przygotowanie ma miejsce w przypadku, gdy sprawca celowo stwarza warunki do dokonania ściśle określonego typu przestępstwa, jednak nie usiłuje go jeszcze dokonać Problem – karalne gdy ustawa tak stanowi... E-mail podszywający się pod bank z prośbą o podanie PIN nie jest jeszcze kradzieżą ale jest przygotowaniem do kradzieży; E-mail zawierający niebezpieczne załączniki (np. malware) może stanowić przygotowanie do przestępstwa z art. 267 KK (nielegalny dostęp)

9 Praktyczne metody ochrony przed spamem 1. Na poziomie serwera pocztowego (blokowanie i filtrowanie) a. odrzucanie wiadomości pochodzących z podejrzanych źródeł (czarne listy DNS z adresami IP); b. odrzucanie wiadomości na podstawie automatycznej analizy zawartości (blokowanie e-maili nie zgodnych ze standardami RFC dla protokołu SMTP, słowa kluczowe w temacie lub treści). 2. Na poziomie użytkownika a. Usuwanie wiadomości zawierających podejrzane i nieznane załączniki oraz pochodzące z podejrzanych adresów; Czy pracownicy podmiotów publicznych mogą stosować takie zabezpieczenia ?

10 Prawo dostępu do administracji ( wnioski) Art. 241Art. 241 KPA [Przedmiot wniosku] Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Art. 222Art. 222 KPA [Badanie treści pisma] O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) § 5. [Tryb wnoszenia skarg i wniosków] Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

11 Problem wniosków z ofertą handlową … Czy przedsiębiorca posiadający produkt, który może przyczynić się do usprawnienia w administracji może poinformować o tym fakcie właściwego pracownika organu publicznego, a jeżeli tak to kogo?  TAK - w związku z art. 241 KPA oraz 63 Konstytucji  NIE - w związku z art. 10 uśude Z uwagi na prymat Konstytucji i KPA dopuszczalne będzie przesłanie informacji do organów administracji (tryb właściwy dla wniosku) Obowiązek załatwienia sprawy w trybie art. 35 KPA ?

12 Dopuszczalny poziom ochrony Organy administracji mają obowiązek badania zawartości każdej przesyłki (art. 222 KPA); Niedopuszczalne jest stosowanie automatycznych systemów blokujących wiadomości na poziomie serwera pocztowego; Organy administracji mogą prowadzić segregację wiadomości (katalog spam). Jednak przed skasowaniem każda taka wiadomość powinna zostać indywidualnie oceniona przez wyznaczonego pracownika.  De lege lata sposób postępowania z wiadomościami e-mail zawierającymi podejrzane załączniki powinien być ustalony w instrukcji kancelaryjnej  De lege fereda sposób postępowania z nieporządaną i niebezpieczną korespondencją e-mail powinien zostać określony w rozporządzeniu wykonawczym do art. 226 KPA

13 Dziękuję bardzo za uwagę dr Justyna Kurek KKurek j.kurek@uksw.edu.pl


Pobierz ppt "Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych dr Justyna Kurek Konferencja Naukowa Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych 19."

Podobne prezentacje


Reklamy Google