Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status działań w zakresie bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status działań w zakresie bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Status działań w zakresie bezpieczeństwa
Presented by:

2 Informacje organizacyjne
REGULAMIN DZIAŁANIA STREFY Każdy podmiot działający w Strefie Kibica będzie zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu. Regulamin Działania Strefy obejmuje następujące zagadnienia: Akredytacja, Organizacja i Obsługa stoisk, Dostawy, Działania promocyjne i reklamowe, Bezpieczeństwo. SYSTEM KOMUNIKACJI Podstawą sprawnego działania Strefy Kibica jest bieżący kontakt pomiędzy poszczególnymi jednostkami produkcji oraz jednostkami zewnętrznymi. Głównym punktem procesu komunikacji będą codzienne spotkania w Sztabie Służb, podczas których omawiana będzie biężąca strategia bezpieczństwa.

3

4 Harmonogram bezpieczeństwa
Każdy dzień funkcjonowania Strefy Kibica będzie toczył się według następującego harmonogramu: 2.00 – 6.00 – sprzątanie i serwisowanie toalet 6.00 – 9.00 – towarowanie stoisk sponsorskich i punktów gastronomicznych 8.00 – odprawa z ochroną 9.00 – – ostateczne oczyszczenie terenu 10.00 – 2.00 – działanie Sztabu Służb Strefy Kibica 10.00 – – sprawdzenie pirotechniczne 11.00 – gotowość dywizji bezpieczeństwa 12.00 – otwarcie bram dla publiczności 1.00 – zakończenie imprezy masowej, opróżnienie terenu z publiczności do godziny 2.00 1.00 – 2.00 – przesłanie raportu dziennego do Sztabu Miejskiego

5 Pozwolenia na imprezę masową
Wniosek i dokumentacja imprezy masowej zostały złożone do wszystkich służb. Trwa opiniowanie i uzupełnianie złożonych materiałów. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź Policji o wstrzymaniu wydania opinii. W najbliższy piątek opinię wyda Straż Pożarna, a w poniedziałek Sanepid i Pogotowie Ratunkowe. 31 maja powinna zakończyć się procedura uzyskania pozwolenia na imprezę masową.

6 Udział miejskich Służb Ratowniczych
Na terenie Strefy Kibica będą stacjonowały oddziały miejskich Służb Ratowniczych, w następujących ilościach: Straż Pożarna – 3 bojowe wozy gaśnicze oraz 4 jednostki do zwalczania zagrożenia CBRN Policja – wozy bojowe na wypadek wystąpienia zamieszek, oznakowani SPOTTERSi oraz nieumundurowane patrole Przedstawiciele miejskich Służb Ratowniczych będą również brali udział w pracach Sztabu Służb Ratowniczych Strefy Kibica. Dodatkowo życzenie obecności w Sztabie wyrazili przedstawiciele Straży Miejskiej, Wojska, Żandarmerii Wojskowej, oraz Biura Ochrony Rządu. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na prośbę Kierownika ds. Bezpieczeństwa dodatkowe siły miejskich Służb Ratowniczych mogą wkroczyć na teren Strefy Kibica.

7

8 Procedury bezpieczeństwa
Operator opracowuje procedury bezpieczeństwa na wszystkie typy sytuacji kryzysowych. Dodatkowo w Strefie Kibica będą wykorzystywane również procedury miejskie opracowane przez BBiZK. Potencjalne zagrożenia w Strefie Kibica to między innymi: atak terrorystyczny, zamach bombowy, zamieszki, akty wandalizmu, kradzieże, bójki, wybuch paniki, zbiorowa euforia, skutki spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, zjawiska atmosferyczne, pożary, zaginięcia (dzieci i osoby starsze), awarie sieci energetycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej, katastrofy budowlane, epidemia, napór tłumu, wyciek substancji niebezpiecznych.

9 Procedury bezpieczeństwa - przykłady
ZAGUBIONE DZIECKO (brak rodziców) Każdy kto zauważy osamotnione dziecko jest zobowiązany do odprowadzenia go do Punktu Zagubionych Dzieci. Jeśli dziecko posiada Nalepkę Bezpieczeństwa (rozdawane przy wejściach, naklejane na plecach z imieniem dziecka i telefonem opiekuna) obsługa PZD wykonuje telefon do opiekunów dziecka. Jeśli dziecko nie posiada Nalepki Bezpieczeństwa obsługa PZD przeprowadza rozmowę z dzieckiem w celu ustalenia poznania imienia i danych rodziców. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z opiekunami „bezpośrednio”, informacja o zaginionym dziecku przekazywana jest ze sceny (w miarę możliwości). W przypadku nie zgłoszenia się opiekuna przez 1h, istnieje możliwość pokazania zdjęcia dziecka na telebimach. W przypadku nie zgłoszenia się opiekuna przez 3h, dziecko przekazywane jest policji.

10 Procedury bezpieczeństwa - przykłady
ZAGINIONE DZIECKO (brak dziecka) Jeżeli ktokolwiek poszukuje dziecka musi być skierowany do Punktu Znalezionych Dzieci. Obsługa PZD przeprowadza rozmowę w celu pozyskania informacji na temat poszukiwanego dziecka (imię, wiek, kolor oczu, włosów, opis stroju, cechy charakterystyczne, numer telefonu rodziców), następnie przekazuje te informacje do Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Kierownik ds. Bezpieczeństwa przekazuje informacje o zaginionym dziecku do wszystkich pracowników ochrony oraz Kierownika sceny. Informacja o zaginionym dziecku przekazywana jest ze sceny do publiczności (w miarę możliwości). W przypadku nie odnalezienia dziecka przez 1h, informacja o zaginięciu przekazywana jest policji.

11 Procedury bezpieczeństwa - przykłady
ZAGUBIONY PRZEDMIOT Każdy kto zgubił mienie musi być skierowany do Punktu Rzeczy Znalezionych. Obsługa PRZ przeprowadza rozmowę w celu uzyskania informacji o zagubionym przedmiocie (należy zapisać numer kontaktowy do osoby poszukującej), następnie przekazuje te informacje do Sztabu. Sztab przekazuje informacje o zagubionym przedmiocie do wszystkich pracowników ochrony. W przypadku dużej wartości bądź istotnej wartości zagubionego przedmiotu informacje o nim może być podana ze sceny. Jeżeli zagubiony przedmiot zostanie zwrócony do PRZ, obsługa kontaktuje się z poszukującym i po sporządzeniu protokołu zwraca przedmiot.

12 Procedury bezpieczeństwa - przykłady
ZNALEZIONY PRZEDMIOT Każdy kto znalazł przedmiot musi być skierowany do Punktu Rzeczy Znalezionych. Obsługa PRZ sporządza protokół z przejęcia przedmiotu. W przypadku wystąpienia przedmiotów podejrzanych obsługa PRZ przekazuje informacje do Sztabu. Sztab deleguje właściwych pracowników ochrony do sprawdzenia i oceny podejrzanego przedmiotu. W przypadku pojawienia się osoby poszukującej zagubionego przedmiotu, obsługa PRZ przeprowadza rozmowę w celu uzyskania informacji o przedmiocie i jeśli się zgadzają zwraca go właścicielowi na podstawie protokołu. Wszystkie odnalezione rzeczy, które nie zostały odebrane przez właścicieli są przekazywane (każdego dnia rano) do miejskiego Punktu Rzeczy Znalezionych.

13 Zarządzanie ryzykiem Identyfikując ryzyka mogące pojawić się w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, Operator przygotował scenariusze dla poszczególnych sytuacji (poniżej przykładowe ryzyka). EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE: - bardzo wysoka temperatura -- zapewnienie bezpłatnego dostępu wody pitnej dla kibiców przy temperaturze powyżej 28 stopni poprzez wprowadzenie beczkowozów; zapewnienie rozsądnego poziomu cen wody mineralnej; zapewnienie publicznych zraszaczy/ kurtyn wodnych przy wykorzystaniu hydrantów. anomalia pogodowe (niska temp., opady) - zapewnienie możliwość zakupienia płaszczy przeciwdeszczowych; odpowiednie zapisy w umowach z dostawcami, aby sprzęt był odporny na zamoczenie i/lub odpowiednie osłonięcie go; zwiększenie atrakcyjności menu o ciepłe napoje i/lub ciepłe dania. BURZE – oddzielna procedura związana z konieczością zabezpieczenia sceny, konstrukcji technicznych oraz stoisk sponsorskich. Przy wietrze o prędkości powyżej 80 km/h prezprowadzana jest ewakuacja Strefy Kibica.

14 Zarządzanie ryzykiem c.d.
WROGIE GRUPY KIBICÓW: przeszkolenie służb ochrony; współpraca ze Służbami Ratowniczymi, zapewnienie odwodów policyjnych w sąsiedztwie Strefy. DUŻA ILOŚĆ NIETRZEŹWYCH OSÓB: przygotowanie zapewnienie transportu osób nietrzeźwych do punktów krótkoterminowej opieki medycznej lub do izby wytrzeźwień.; współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny; systematyczne usuwanie nietrzeźwych kibiców z terenu Strefy. NEGATYWNE NASTAWIENIE MIESZKAŃCÓW: sprawna polityka informacyjna, bieżące informowanie mieszkańców o planowanych działaniach i rozwiązaniach organizacyjnych. WYJAZD MIESZKAŃCÓW Z MIASTA: współpraca z działami promocji i patronami medialnymi w celu przygotowania działań komunikacyjnych i promujących strefę kibica, wspólną zabawę, pozytywne nastawienie, naukę języków obcych.

15 Ćwiczenia bezpieczeństwa
Ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa planowane są w dniu 4 czerwca. Ich celem jest zapoznanie wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa dla różnego typu sytuacji kryzysowych. Scenariusze ćwiczeń zakładają treningi w warunkach 90% gotowości Strefy Kibica. Oznacza to, że gotowość infrastrukturalna terenu jest zakładana na wieczór 3 czerwca. Podczas ćwiczeń trenowane będą następujące sytuacje: Znaczące pogorszenie pogody Wystąpienie zamieszek, bójek bądź innych zakłóceń porządku Przepełnienie terenu imprezy masowej Sytuacje kryzysowe w bezpośrednim sąsiedztwie terenu imprezy (PKiN, DT Centrum) Sytuacje kryzysowe w zakresie infrastruktury (zanik energii elektrycznej, sygnału telewizyjnego) Dodatkowym szkoleniom poddani zostaną pracownicy ochrony będący kierownikami poszczególnych odcinków.

16 Płoty W Strefie Kibica wykorzystywane będą trzy rodzaje płotów wygradzających: Ogrodzenia ciężkie wraz z bramami ewakuacyjnymi – granica zewnętrzna Strefy Lekkie płoty wysokie – granica Strefy od strony PKiNu, wygrodzenie elementów infrastruktury Płoty koncertowe typu “Mojo” – scena i strefa VIP

17

18 Wejścia Do Strefy Kibica będzie prowadziło 7 wejść ogólnodostępnych oraz wejście VIP/MEDIA. Operator przewiduje 112 rękawów wpustowych, w tym 12 dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych. Przepustowość rękawów szacowana jest na poziomie osób w ciągu godziny (600 osób na rękaw na godzinę). Dla uczestników przygotowane zostaną również cztery depozyty. Przy każdym rękawie wpustowym planowanych jest trzech pracowników ochrony, których zadaniem jest udaremnienie prób wniesienia na teren Strefy Kibica przedmiotów niedozwolonych. Przed wejściami będą pracowali także wolontariusze miejscy (max. 40 osób przy wszystkich wejściach), których zadaniem będzie informowanie publiczności w tematach dotyczących Strefy Kibica.

19

20 Wejścia c.d. Przewidywania dotyczące obłożenia poszczególnych wejść:
Wejście nr 1 (Emilii Plater/Świętokrzyska) – wejście dla osób przybywających od strony Pl. Grzybowskiego Wejście nr 2 (Emilii Plater/al.Jerozolimskie) – wejście dla osób przybywających pociągami na Dworzec Centralny Wejście nr 3 (al. Jerozolimskie) – wejście dla osób przybywających koleją podmiejską Wejście nr 4 (al.Jerozolimskie/patelnia) – wejście dla osób przybywających od stacji Metro Centrum i autobusem Wejście nr 5 (al.Jerozolimskie/Rondo) – wejście dla osób przybywających tramwajem oraz zmierzających ze Stadionu Narodowego Wejście nr 6 (Marszałkowska/TK Max) – wejście dla osób spacerujących z Nowego Światu oraz zmierzających ze Stadionu Narodowego Wejście nr 7 (Świętokrzyska) – wejście dla osób przybywających od stacji Metro Świętokrzyska

21

22 Wejścia c.d. Lista przedmiotów niedozwolonych jest zawarta w regulaminie imprezy masowej, a dodatkowo piktogramy będą umieszczone przy wejściach. Przygotowując piktogramy staraliśmy się, aby były spójne z projektami UEFY.

23 Zarządzanie tłumem Operator przewiduje następujące sytuacje związane z dużą liczbą publiczności w Strefie Kibica: tłum przed jednym z wejść – wolontariusze będą kierowali publiczność do innych wejść, używając do tego megafonów przenośnych, wypełnienie Strefy Kibica (tłum przy wejściach) – przekazanie informacji i zaproszenie publiczności do skorzystania z okolicznych atrakcji, wykorzystanie przenośnych megafonów; kibice zmierzający ze Stadionu Narodowego będą informowani na trasie spaceru za pomocą urządzeń Systemu Alarmowania i Powiadamiania.

24 Wyjścia Przy każdym wejściu zlokalizowane będą również swobodne wyjścia dla osób opuszczających Strefę Kibica (łączna szerokość ok. 50 metrów). W przypadku wzmożonego ruchu na wyjściach otwarte zostaną najbliższe bramy ewakuacyjne. Kumulacja na wyjściach i drogach rozchodzenia się publiczności przewidywana jest w przerwie między meczami (w fazie grupowej) oraz w momencie zamknięcia Strefy Kibica. Największa ilość osób będzie zmierzała w kierunku komunikacji miejskiej (autobusy, metro, tramwaje), wykorzystując tym celu bramy numer 4, 5 i 6. Po podaniu komunikatu o zamknięciu Strefy Kibica na telebimach będą pojawiały się informacje dotyczące organizacji transportu miejskiego. Ze względu na bezpieczeństwo publiczności w momencie rozejścia ograniczany będzie dostęp do stacji metra Centrum oraz zamykane będzie przejście podziemne pod rondem Dmowskiego.

25

26 Ewakuacja Na potrzeby Strefy Kibica została przeprowadzona symulacja ewakuacji terenu. Zgodnie z obliczeniami, na terenie przygotowanych będzie 300 metrów bieżących wyjść ewakuacyjnych (55 bram), które pozwolą na przeprowadzenie ewakuacji Strefy Kibica w czasie ośmiu minut. W przypadku ewakuacji Strefy Kibica wyjście poza granicę ogrodzenia jest równoznaczne z osiągnięciem obszaru bezpiecznego. Decyzję o ewakuacji podejmuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa po konsultacji z Operatorem oraz Służbami Ratowniczymi. Komunikat o ewakuacji będzie podawany przez spikera w trzech językach (polski, angielski, rosyjski), a następnie pojawi się na telebimach. Przy każdej bramie ewakuacyjnej będzie się znajdował ochroniarz, który w sytuacji zagrożenia otworzy bramę.

27

28 Ochrona Przetarg na zapewnieni ochrony Strefy Kibica wygrała Firma FOSA Sp. z o.o. Będzie ona zabezpieczała teren imprezy podczas montaży, działania Strefy oraz demontaży. W zależności od zgłoszonej liczby uczestników imprezy masowej firma FOSA dostarczy od 117 do 1007 osób ochrony. W godzinach zamknięcia Strefy dla publiczności teren będzie chroniony przez 70 pracowników firmy. Do głównych zadań firmy ochroniarskiej należy: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, przeprowadzenie ewakuacji i zapewnienie ładu i porządku w sytuacjach kryzysowych, weryfikacja uprawnień dostępowych, dbałość o mienie znajdujące się na terenie Strefy Kibica. Pracownicy ochrony będą ubrani w jednolite stroje i kamizelki oraz wyposażeni zgodnie z obowiązującym prawem. Każdy pracownik będzie legitymował się identyfikatorem wydawanym przez Organizatora.

29 Zabezpieczenie medyczne
Na terenie Strefy Kibica będą znajdowały się następujące elementy zabezpieczenia medycznego: stałe punkty medyczne z lekarzem, ratownikiem medycznym i pielęgniarką (4 sztuki); punkt krótkoterminowej opieki medycznej dla osób, których stan nie wymaga hospitalizacji; karetki typu S i typu P (w zależności od wymagań od 2 do 8) dwuosobowe piesze patrole ratownicze (maksymalnie 11 patroli) Zarządzaniem personelem medycznym będzie zajmował się Koordynator Medyczny, który przez cały okres działania Strefy Kibica będzie obecny w Sztabie Służb Ratowniczych w PKiNie.

30 Zabezpieczenie medyczne c.d.
Personel medyczny będzie ubrany w ujednolicone stroje: granatowe koszulki i granatowe spodnie typu jeansy (w przypadku kobiet dozwolone są również ciemne spódnice). Ponadto każdy przedstawiciel służby medycznej będzie zobowiązany do noszenia oznakowanej kamizelki, której kolor odpowiada pełnionej funkcji: Biała kamizelka z napisem – lekarz / doctor Czerwona kamizelka z napisem – ratownik / medical staff Biała kamizelka z napisem – pielęgniarka / medical staff Stacjonarne punkty medyczne będą oznakowane za pomocą tablic 70x70 cm z centralnie umieszczonym równoramiennym, białym krzyżem z napisem “PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ” / “FIRST AID”.

31 Monitoring Monitoring Strefy Kibica będzie oparty o system kamer PKiN oraz kamery zewnętrze zainstalowane przez Operatora. PKiN dysponuje 19 kamerami zewnętrznymi, w tym 6 ruchomymi oraz 13 stałymi. Zewnętrzy system kamer planowany jest na 25 urządzeń monitorujących wejścia oraz najważniejsze przestrzenie Strefy Kibica. Centrum podglądowe monitoringu będzie zlokalizowane w Sztabie. Monitoring będzie spełniał warunki Rozporządzenia Ministra MSWiA dotyczące rejsetracji obrazu i dźwięku w kategorii IV.

32

33 Liczenie publiczności
Publiczność Strefy Kibica będzie liczona przy wejściach. System liczący będzie opierał się o kamery wizyjne zbierające dane o liczbie osób wchodzących i wychodzących z terenu. Wszystkie dane będą zbierane i analizowane w Sztabie. System liczenia osób podaje dane z dokładnością do 90%. Z tego powodu pojemność Strefy Kibica będzie podawana z uwzględnieniem 10% granicy błędu (tzn. w przypadku zgłoszenia liczebności na osób Strefa zostanie zamknięta, kiedy system wskaże os. wewnątrz).

34 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Status działań w zakresie bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google