Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windykacja należności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windykacja należności"— Zapis prezentacji:

1 Windykacja należności
Maria Chołuj

2 Co zrobić, by odzyskać należność?
Należność musi być wykazana jako przychód należny. Przypominać telefonicznie o braku spłaty Wysyłać „Wezwania do zapłaty”: -bez odsetek -z odsetkami -ostateczne przedsądowe

3 Podpisywanie faktur przez dłużnika
Choć podpisywanie faktur przez odbiorcę obecnie nie jest już wymagane, to nie oznacza, iż nie można ich podpisywać, a nawet przeciwnie: zalecane jest domaganie się od klientów podpisywania faktur, gdyż dysponowanie przez wierzyciela podpisaną fakturą może w razie potrzeby znacznie uprościć dochodzenie roszczenia przed sądem oraz utrudnić dłużnikowi składanie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty, mających na celu odwlec uprawomocnienie się nakazu sądowego. Czasem brak podpisanej faktury oznacza brak jakiegokolwiek dowodu wydania towaru czy wykonania usługi. Jeżeli dłużnik w takiej sytuacji nie zaksięguje faktury, wierzyciel może mieć poważny problem z udowodnieniem swoich roszczeń.

4 Odsetki od odsetek" czyli kapitalizacja odsetek w pozwie o zapłatę
Zaliczenie wpłat na poczet spłaty odsetek może nastąpić według woli wierzyciela dwojako: wierzyciel może zaliczyć otrzymane od dłużnika pieniądze najpierw na poczet spłaty narosłych odsetek w poczet zapłaty najpierw kwoty głównej, na skutek czego narastać będą dalej odsetki wyłącznie od niedopłaconej części kwoty podstawowej zadłużenia. Nie można natomiast żądać "odsetek od narosłych odsetek". Wyjątek stanowi czynność w postaci skapitalizowania odsetek w pozwie o zapłatę. Odsetki kapitalizuje się wówczas do dnia wniesienia pozwu i wartość tę można dodać do kwoty podstawowej roszczenia zaś suma tych dwóch składników stanowić będzie wartość przedmiotu sporu. Powód może wnieść o zasądzenie odsetek od tak wyliczonej wartości przedmiotu sporu. Przykład. Dłużnik w umowie pożyczki zł. na dwa lata zobowiązał się do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 5% w stosunku rocznym. Dwa lata minęły, pożyczki nie zwrócił, teraz należą się odsetki ustawowe. Wierzyciel ma wiec prawo obliczyć odsetki umowne za dwa lata (czyli będzie to 1500 zł.) oraz odsetki ustawowe od kwoty pożyczki które narosły po dacie zwrotu pożyczki, a następnie zsumować kwotę pożyczki plus odsetki umowne plus odsetki ustawowe i ująć w pozwie jako wartość przedmiotu sporu. Od tak wyliczonej wartości przedmiotu sporu powód ma prawo wnieść o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu do sądu.

5 Uznanie długu przez dłużnika.
Pisemne uznanie długu przez dłużnika powoduje przerwanie biegu przedawnienia tegoż długu i wznowienie jego biegu (od początku). Uznaniem takim może być zarówno np. częściowa zapłata faktury, jak też np. uznanie salda. uznanie takie dokonane przez dłużnika, gdy roszczenie jest przedawnione, nie powoduje wznowienia biegu przedawnienia. UWAGA: Nie wystarczy do przerwania i wznowienia biegu przedawnienia sama wysyłka salda pocztą poleconą! Saldo musi zostać pisemnie uznane przez dłużnika i nie jest nim po prostu potwierdzenie odbioru listu poleconego.

6 Wezwanie do zapłaty - doręczenie dłużnikowi
Doręczenie przedsądowego wezwania do zapłaty wysłanego dłużnikowi pocztą poleconą formalnie ma miejsce nawet gdy nie odbierze on tegoż wewania. W tym wypadku pismo polecone dwukrotnie awizowane przez pocztę i nieodebrane przez adresata uważa się urzędowo za doręczone. Nic więc nie zyskuje dłużnik odmawiając jego przyjęcia i możemy skutecznie złożyć pozew do sądu. Podobnie, jeżeli dłużnik nie podejmie sądowego nakazu zapłaty i powróci on niedoręczony do sądu - stanie się tytułem wykonawczym, czyli uprawomocni się. Inaczej jest w przypadku, gdy adres jest nieaktualny, wówczas sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika, pod rygorem zawieszenia postępowania.

7 Postępowanie upominawcze a nakazowe
w postępowaniu nakazowym nieprawomocny sądowy nakaz zapłaty uprawnia już sam w sobie do skutecznego złożenia wniosku do komornika o zabezpieczenie roszczenia natomiast nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie uprawnia (bez dodatkowej procedury) do zabezpieczenia roszczenia. dłużnik jeżeli wniesie zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, musi wcześniej uiścić opłatę od zarzutów, która bywa niemała, gdy wartość przedmiotu sporu jest wysoka.

8 Czym się zajmują firmy windykacyjne?
wywiadem gospodarczym - rzetelna i aktualna informacja w biznesie jest źródłem powodzenia wyszukiwanie majątku dłużnika - standardowe działania komornicze w większości przypadków kończą się niepowodzeniem prewencja - weryfikacja kontrahentów przed zawarciem umów, kontraktów, kredytów weryfikacja pracowników i kandydatów - weryfikacja życiorysu, odtworzenie stosunków rodzinnych, towarzyskich, zawodowych, ewentualnych czynów karalnych

9 Co mogą firmy windykacyjne?
Prowadzić negocjacje w zakresie spłaty zadłużenia Informować dłużnika o zadłużeniu i konsekwencjach jego niespłacenia Pobierać prowizję od wartości ściągniętych należności

10 250 firm windykacyjnych działa w Polsce
70 mld wynosi zadłużenie Polaków po I kwartale r. 500 tys. Zł nałożył UOKiK na firmę ULTIMO za łamanie praw konsumentów

11 Ile procent prowizji? Przejęcie sprawy na etapie przedsądowym - niezbędne dokumenty to faktura, rachunek, nota odsetkowa, umowa (np. pożyczki) i inne - prowizja to od 3% do 20 % odzyskanych należności Przejęcie sprawy po tytule wykonawczym - niezbędne dokumenty to sądowy nakaz zapłaty, wyrok sądu - prowizja to od 15% do 35% odzyskanych należności Przejęcie sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej - niezbędny dokument to decyzja o bezskuteczności egzekucji - prowizja to od 25% do 60% odzyskanych należności

12 Windykacja PrzedsĄdowa
Jest to szereg czynności polegających na: ustaleniu prawidłowego adresu dłużnika poinformowaniu dłużnika o prowadzeniu sprawy przez   firmę windykacyjną i wezwaniu go do zapłaty przeprowadzeniu zgodnych z prawem działań psychologicznych -  motywujących dłużnika do zapłaty negocjowaniu sposobu i terminu zapłaty, w przypadku spłaty ratalnej - nadzoru nad terminowością spłat. Etap działań windykacji przedsądowej kończy się odzyskaniem wierzytelności lub w przypadku braku zapłaty propozycją skorzystania z etapu windykacji sądowo- egzekucyjnej np. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Czas trwania postępowania wynosi maksymalnie do 12 tygodni  i  może  zostać skrócony lub wydłużony w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem.

13 Windykacja SĄdowo-Egzekucyjna
Etap ten jest następstwem braku porozumienia co do sposobu i terminu zapłaty należności.  Powody tej sytuacji mogą być różne:  dłużnik jest niewypłacalny,  w chwili zawarcia umowy zostało zaplanowane przestępstwo,  wobec dłużnika toczy się postępowanie układowe,  upadłościowe. W ramach tego etapu działań firma windykacyjna zapewnia: przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym  w celu uzyskania Nakazu zapłaty, skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii  komorniczej oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem  postępowania egzekucyjnego, czynności formalno-prawne w zakresie postępowania  układowego bądź  upadłościowego.

14 Niedozwolone praktyki firm windykacyjnych
Straszenie wizytą komornika w miejscu pracy Nierzetelne informowanie o konsekwencjach niespłacenia długu, grożenie powiadomieniem sąsiadów, pracodawcy Zawyżanie wartości długu. Informowanie dłużnika, że brak spłaty nosi znamiona przestępstwa. Sugerowanie, że firma może samodzielnie ustalić wielkość majątku dłużnika (tylko sąd). Domaganie się spłaty należności przedawnionych Informowanie o zamiarze umieszczenia w BIK Ostrzegać o windykacji bezpośredniej, nie ma prawa zająć rzeczy dłużnika

15 Dziękuję za uwagę!!!!


Pobierz ppt "Windykacja należności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google