Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEMS, PIM i umowy bilateralne 2014/2015 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 29 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEMS, PIM i umowy bilateralne 2014/2015 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 29 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 CEMS, PIM i umowy bilateralne 2014/2015 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 29 października 2014 r.

2 Osoby kontaktowe - DPM Studenci programu ERASMUS+, studenci CEMS i MPPD ze stypendium Erasmusa; praktyki programu ERASMUS+ Mgr inż. Agata KOWALIK pokój 17 bud. A @: akowalik@sgh.waw.pl,  +48.22.564.98.44akowalik@sgh.waw.pl KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9.30 do 13.00; Środy od 13.30 do 15.30 W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub emailowo.

3 Osoby kontaktowe - DPM PIM & umowy bilateralne, studenci CEMS bez stypendium Erasmusa, Freemovers Mgr Agata AUGUSTYNIAK pokój 17 bud. A @: azucho@sgh.waw.pl,  +48.22.564.97.60azucho@sgh.waw.pl KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.30 do 13.00 W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub emailowo.

4 Osoby kontaktowe - DPM Mgr Małgorzata CHROMY Mgr Małgorzata CHROMY Program ERASMUS+, programy podwójnych dyplomów pokój 7 bud. A @: mchromy@sgh.waw.pl,  +48.22.564.98.41mchromy@sgh.waw.pl Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 11.00 do 13.00 W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub emailowo.

5 Osoby kontaktowe - DPM Mgr Grzegorz M. AUGUSTYNIAK Mgr Grzegorz M. AUGUSTYNIAK Zastępca Dyrektora Centrum, Koordynator Programu CEMS Pok. 12 bud. A @: august@sgh.waw.pl,  +48.22.564.98.42august@sgh.waw.pl Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 11.00 do 13.00 W pozostałe dni i godziny studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie) telefonicznie lub emailowo.

6 Godziny przyjęć Prosimy o przestrzeganie godzin konsultacji! Studenci, którzy przyjdą do biura poza godzinami konsultacji bez wcześniejszego umówienia się (i uzyskania potwierdzenia o możliwości przyjścia) nie będą obsługiwani.

7 Osoby kontaktowe – Dziekanat Studium Licencjackiego mgr Katarzyna SMOLIŃSKA mgr Katarzyna SMOLIŃSKA Dziekanat SL @: ksmolin@sgh.waw.pl,  Tel.: +48 22 564 98 56ksmolin@sgh.waw.pl

8 Osoby kontaktowe – Dziekanat Studium Magisterskiego dr Magda SZYBIAK dr Magda SZYBIAK Dziekanat SM @: mszybia@sgh.waw.pl,  +48.22.564.98.84mszybia@sgh.waw.pl

9 Korespondencja emailowa Informujemy, iż cała korespondencja emailowa pomiędzy studentem a Działem Programów Międzynarodowych i/lub innymi jednostkami SGH (np. Dziekanat) powinna się odbywać z konta email w domenie SGH. Wysyłanie wiadomości z innych adresów nie będzie uznawane, dlatego prosimy o pamiętaniu o zmianie hasła (więcej informacji na stronie Centrum Informatycznego https://akson.sgh.waw.pl/konto/haslo) https://akson.sgh.waw.pl/konto/haslo

10 KROK PO KROKU Zdjęcie Jarosław Małkowski

11 PROCEDURY WYJAZDOWE Strona internetowa z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi wszystkich studentów SGH wyjeżdżających na okres studiów za granicą w r.a. 2014/2015: Dział Programów Międzynarodowych > Wymiana międzynarodowa > Studenci wyjeżdżający > Programy wymiany studentów > Procedury wyjazdowe > Procedury wyjazdowe 2014.2015

12 REJESTRACJA Dostarczenie formularza kontaktowego – do 4 listopada Nominacje do uczelni zagranicznej – DPM Aplikacja – złożenie dokumentów na uczelnię zagraniczną – obowiązek studenta

13 Letter of Acceptance Uczelnia przyjmująca przyśle go po otrzymaniu i przetworzeniu aplikacji

14 Wniosek-skierowanie + Learning Agreement Wniosek-skierowanie na wyjazd za granicę (2 egzemplarze ) Learning Agreement (Porozumienie o realizacji zajęć) (1 egzemplarz na „starym” wzorze, 2 egzemplarze na „nowym” wzorze)

15 ECTS vs. PUNKTY KREDYTOWE (PIM & umowy bilat.) W przypadku uczelni (umowy bilateralne i PIM), które nie stosują punktów ECTS należy zastosować odpowiedni przelicznik z punktów kredytowych za przedmioty danej uczelni na punkty ECTS. Obowiązujący przelicznik dostępny jest w DPM (kontakt – Agata Augustyniak azucho@sgh.waw.pl).azucho@sgh.waw.pl

16 LEARNING AGREEMENT Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie przedmiotów mających wartość 30 ECTS na 1 semestr. Dopuszczalna liczba ECTS za przedmioty językowe wynosi 10 punktów przy deklaracji 20 ECTS z przedmiotów merytorycznych. WAŻNE – podczas pobytu należy realizować przede wszystkim przedmioty związane ze studiowanym przez siebie kierunkiem, żeby na koniec nie okazało się, iż konieczne jest np. dokupienie semestru. * Dopuszcza się realizowanie przedmiotów za minimum 24 punktów ECTS w przypadku posiadania nadwyżki punktowej w SGH.

17 Pierwsza wizyta w DPM Student składa: Learning Agreement (3 egzemplarze) Wniosek-skierowanie na wyjazd za granicę (2 egzemplarze) UWAGA! Akceptujemy tylko LA oraz wniosek skierowanie wypełnione elektronicznie i wydrukowane dwustronnie! Dokumenty przygotowane niezgodnie ze wskazówkami nie będą przyjmowane. Wyjazd podjęty bez złożenia dokumentów wyjazdowych nie będzie uznany.

18 Wizyta w Dziekanacie Podpisane dokumenty (LA i Wniosek) student odbiera z DPM i przekazuje do właściwego Dziekanatu (w odpowiednim okienku) do podpisu Dziekana Odbiór dokumentów z Dziekanatu – 2 oryginały LA („stary” i „nowy” zostają w Dziekanacie, a drugi oryginał nowego LA student zabiera ze sobą i na nim dokonuje zmian (po wcześniejszym zgłoszeniu ich emailem). Oryginał podpisany przez uczelnię partnerską student przywozi z powrotem w celu rozliczenia pobytu.

19 Druga wizyta w DPM Złożenie kompletu dokumentów: Kopia nowego LA Wniosek – skierowanie (oryginał) Zobowiązanie studenta Letter of Acceptance

20 UBEZPIECZENIE – Trzecia wizyta w DPM Złożenie kopii lub przysłanie e-mailem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków – najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem. Sugerujemy ubezpieczenie od kradzieży. W przypadku wyjazdów do krajów „egzotycznych” prosimy o zorientowanie się w kwestii koniecznych bądź zalecanych szczepień ochronnych

21 WYJAZD, A ZALICZENIE POPRZEDNIEGO SEMESTRU  Apelujemy o nie zostawianie egzaminów na ostatnią chwilę, czyli na sesję poprawkową!!!  Student, który nie zda egzaminów za semestr poprzedzający wyjazd będzie musiał uzyskać zgodę Dziekana na wyjazd.  Studenci ostatniego semestru nie mogą wyjechać z „warunkiem”.

22 Milowy krok – WYJAZD

23 OBOWIĄZKI PODCZAS WYJAZDU Przesłanie informacji o kontakcie (formularz do pobrania ze strony) Emailowe zgłoszenie zmian do Learning Agreement – najpóźniej do 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć (z konta email w domenie SGH): o Studenci na studiach licencjackich – na adres azucho@sgh.waw.plazucho@sgh.waw.pl o Studenci na studiach magisterskich – na adres mszybia@sgh.waw.plmszybia@sgh.waw.pl Zamienniki do przedmiotów – zbieranie sylabusów Uzyskanie podpisu i pieczątki uczelni zagranicznej na LA (obie strony w przypadku zmian) – bez pieczątek na stronie 3 i 4 (jeśli były zmiany) LA będzie nieważne!!!

24 WAŻNE Brak zgłoszenia zmian do Learning Agreement w terminie i samowolne dokonanie zmian może grozić poważnymi konsekwencjami – ze skreśleniem z listy studentów włącznie!!!

25 ROZLICZENIE (4 WIZYTA W CPM) Transkrypt ocen – przesyła uczelnia zagraniczna Formularz rozliczenia wyjazdu z Dziekanatem Learning Agreement – oryginał z podpisami uczelni przyjmującej obu stronach (w przypadku zmian do LA) Wydruk emaila ze zmianami do LA (podpisany przez Dziekanat, jeśli student nie otrzymał zgody mailem) Formularz zamienników (jeśli dotyczy) – w przypadku zamian przedmiotów na przedmioty SGH podpisane sylabusy ze zgodą wykładowcy – SKŁADANY W DZIEKANACIE Letter of Confirmation (wystawiony przez uczelnię przyjmującą lub wzór SGH podpisany przez uczelnię) Raport opisowy

26 ROZLICZENIE Z DZIEKANATEM DPM zatwierdzone dokumenty przekazuje do Dziekanatu Dziekanat dokonuje rozliczenia

27 ROZLICZENIE LEKTORATÓW Studium Licencjackie: Przed wyjazdem na stypendium zagraniczne student zobligowany jest do poinformowania lektora o wyjeździe. W przypadku semestru kończącego się egzaminem z obu lektoratów (s. IV), student zgłasza się do CNJO i zapisuje na egzamin w określonym przez CNJO terminie. Po przyjeździe ze stypendium, student, aby rozliczyć lektorat, udaje się do CNJO i wypełnia stosowny formularz. Następnie druk wraz ze zgodą odpowiedniego koordynatora student przynosi do pracownika Dziekanatu SL, czyli p. K. Smolińskiej. Studium Magisterskie: W przypadku SM studenci wyjeżdżają z reguły na II roku studiów, czyli po zakończeniu lektoratów. W przypadku wyjazdu na 2 semestrze studiów należy skontaktować się z CNJO w sprawie ustalenia warunków zaliczenia lektoratu.

28 WYMAGANE DOKUMENTY

29 WYMAGANE DOKUMENTY W DPM 1.Formularz kontaktowy ze zdjęciem 2.Acceptance Letter 3.Wniosek-skierowanie 4.(Kopia) Learning Agreement 5.Zobowiązanie 6.Kopia ubezpieczenia zdrowotnego

30 Każdy student składa Learning Agreement i wniosek o wyjazd jako komplet dokumentów w DPM, aby uzyskać podpis koordynatora programu, na który wyjeżdża. UWAGA! Learning Agreement (w 3 dwustronnie wydrukowanych egzemplarzach) oraz wniosek-skierowanie na wyjazd złożone oddzielnie nie będą rozpatrywane. Podpisane dokumenty przekazujesz do właściwego Dziekanatu. Odbierasz z Dziekanatu jeden egzemplarz LA wraz zaakceptowanym przez Dziekana bądź Prodziekana wnioskiem o wyjazd. Składasz w DPM następujące dokumenty: - Podpisany przez Dziekana wniosku o wyjazd – oryginał, - kserokopię podpisanego przez Dziekana Learning Agreement, - Acceptance Letter, - zobowiązanie Studenta skierowanego za granicę w celu odbycia tam części studiów, oraz - kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobytu na stypendium – najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem (w przypadku przedłużenia pobytu student jest zobowiązany do przesłania kopii ubezpieczenia na ten przedłużony okres). Obieg dokumentów:

31 ZAMIENNIKI PRZEDMIOTÓW DSLDSM ZAMIENNIKIFormularz zamienników powinien zostać złożony razem z pozostałymi dokumentami PRZED wyjazdem, tzn. należy zdobyć sylabusy przedmiotów, które student będzie realizować za granicą, dać je do zaakceptowania wykładowcy danego przedmiotu, koordynatora przedmiotu kierunkowego lub opiekuna ścieżki w SGH i złożyć do dziekanatu. W sytuacji, gdy przed wyjazdem nie jest możliwe dostarczenie sylabusa przedmiotu powinien być on dostarczony do Dziekanatu po przyjeździe Formularz zamienników powinien być dostarczany do Dziekanatu po przyjeździe, przed przekazaniem rozliczenia do DPM (na formularzu musi być podpis koordynatora/ów odpowiednich przedmiotów oraz zgoda Dziekana zanim zostanie on dołączony do rozliczenia wyjazdu). Istnieje natomiast możliwość uzgodnienia zamienników przed wyjazdem na stypendium. PROSIMY PAMIĘTAĆ, że w przypadku uznawania zamienników, będzie stosowana do nich pula ECTS wg punktacji SGH, a nie uczelni, w której student realizował dany przedmiot

32 ZAMIENNIKI PRZEDMIOTÓW Aby uzyskać przepisanie przedmiotu realizowanego w uczelni partnerskiej należy uzyskać akceptację sylabusa tego przedmiotu. Sylabus akceptuje odpowiedni koordynator przedmiotu (w przypadku przedmiotów podstawowych) bądź opiekun kierunku lub ścieżki (przedmioty specjalizacyjne i kierunkowe). Sylabusy student dołącza do formularza zamienników, który jest dostępny na stronie DPM (w procedurach przedwyjazdowych dla studentów)

33 DEADLINE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DOKUMENTY semestr zimowy semestr letni zaczynający się od stycznia 2015 semestr letni zaczynający się w późniejszym okresie Wniosek skierowanie na wyjazd + Learning Agreement + Letter of Acceptance + Zobowiązanie do DPM Do 2 lipca 2014 Do 25 listopada 2014 Do 15 stycznia 2015 Formularz zamienników do Dziekanatu

34 WAŻNE Podczas przebywania na programach wymiany studenci zachowują prawa (oraz obowiązki) studenta SGH (stypendia naukowe, socjalne, itd.; szczegółów szukaj na stronie Samorządu Studentów SGH). Stypendium może zostać przelane na konto studenta, jeśli zwróci się z taką prośbą do Samorządu. Posiadanie absolutorium na SGH nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia podczas pobytu na stypendium właściwej liczby punktów ECTS (minimum programowego). Nie jest możliwe otrzymanie urlopu dziekańskiego na okres wymiany.

35 PIM I UMOWY BILATERALNE – KURSY JĘZYKOWE Niektóre uczelnie mogą organizować kursy językowe, ale o takie kursy oraz o warunki uczestnictwa w nich student musi się dowiadywać na konkretnej uczelni.


Pobierz ppt "CEMS, PIM i umowy bilateralne 2014/2015 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 29 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google