Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program narady z dyrektorami szkół i placówek: 1.Wystąpienie p. Dariusza Wilczaka Wicekuratora Oświaty 2.Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program narady z dyrektorami szkół i placówek: 1.Wystąpienie p. Dariusza Wilczaka Wicekuratora Oświaty 2.Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Program narady z dyrektorami szkół i placówek: 1.Wystąpienie p. Dariusza Wilczaka Wicekuratora Oświaty 2.Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Edukacji - wnioski 3.Kierunki polityki oświatowej państwa - plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 4.Zmiany w prawie oświatowym 5.Komunikaty i sprawy różne

2 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015

3 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2.Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

4 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

5 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej przedszkole "Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozw ó j dzieci", "Dzieci są aktywne", "Przedszkole wspomaga rozw ó j dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji"

6 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, plac ó wki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Szkoła lub plac ó wka wspomaga rozw ó j uczni ó w z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji", "Szkoła lub plac ó wka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wynik ó w sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych"

7 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej plac ó wki doskonalenia nauczycieli "Procesy edukacyjne są zorganizowane w spos ó b sprzyjający rozwojowi os ó b, instytucji i organizacji korzystających z oferty plac ó wki", "Plac ó wka zaspokaja potrzeby os ó b, instytucji i organizacji korzystających z oferty plac ó wki", "Procesy edukacyjne są efektem wsp ó łpracy nauczycieli i innych os ó b realizujących zadania plac ó wki", "Plac ó wka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych"

8 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej placówki oświatowo - wychowawcze „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów", "Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego"

9 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej sow, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, "Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki", "Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji",

10 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej: mow, mos, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki "Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków", "Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych"

11 Liczba i tematyka kontroli planowych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek lp.Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/ rodzaj placówki Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą 1. Kontrola zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazjado 10% 2. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 10% 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkolę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. publiczne szkoły podstawowe, gimnazja 10%

12 Liczba i tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek lp.Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/ rodzaj placówki Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja ogólnodostępne i/lub z oddziałami integracyjnymi 10% 5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne 100%

13 W roku szkolnym 2014/2015 monitorowany będzie: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach

14 Założenia do opracowania planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Planowana liczba ewaluacji do przeprowadzenia w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 756. ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

15 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14 (I priorytet MEN) w klasach I-III ocenianie uczniów za brak książek i przyborów szkolnych, niedostosowanie do potrzeb dzieci 6-letnich warunków sanitarnych, wyposażenia sal lekcyjnych, w tym ergonomicznych mebli i zaplecza sportowego, brak możliwości korzystania z łącza internetowego przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej, przekraczanie liczby 25 dzieci w grupach podczas zajęć w świetlicy szkolnej,

16 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych: brak świetlicy szkolnej, brak działań dyrektora przedszkola uniemożliwiających dzieciom samowolne opuszczanie budynku przedszkola, niezapewnienie w oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez szkołę podstawową, 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, brak w statucie zapisu dotyczącego zasad rekrutacji dzieci do przedszkola.

17 Ewaluacja zewnętrzna

18 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja całościowa lub wymagania, w których ma zostać przeprowadzona przedszkola Ewaluacja problemowa w wymaganiach wybranych przez MEN szkoły podstawowe Ewaluacja całościowa Ewaluacja problemowa w wymaganiach wybranych przez MEN

19 Kontrola doraźna

20 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Temat kontroli przedszkola Kontrola doraźna: "Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu"

21 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14 (II priorytet MEN): brak nadzoru dyrektora nad realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, niezrealizowanie przez nauczycieli podstawy programowej nauczanego przedmiotu, brak opracowanych wymagań edukacyjnych i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz nieinformowanie o nich rodziców i uczniów, powierzanie zastępstw nauczycielom, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,

22 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych: brak realizacji wszystkich przedmiotów wynikających ze szkolnego planu nauczania, nieprzekazywanie radzie pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, brak w statutach szkół zapisów dotyczących zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, brak nadzoru dyrektora szkoły nad ocenianiem i klasyfikowaniem uczniów,

23 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14: brak ustalonych warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych, ustalanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym bez zasięgania opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, nieprawidłowości dotyczące prowadzenia dokumentacji w zakresie przebiegu nauczania.

24 Ewaluacja zewnętrzna

25 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja całościowa lub wymagania, w kt ó rych ma zostać przeprowadzona szkoły ponadgimnazjal- ne Ewaluacja całościowa, problemowa w wymaganiach wskazanych przez MEN, wymaganiu wybranym przez Śląskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosk ó w z nadzoru pedagogicznego: "Uczniowie są aktywni"

26 Kontrola doraźna

27 Typ szkoły/rodzaj placówki Temat kontroli szkoły ponadgimnazjalne Kontrola doraźna: "Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły"

28 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14 (III priorytet MEN) : brak diagnozowania potrzeb uczniów związanych z ochroną przed przemocą fizyczną i psychiczną, brak nadzoru dyrektora nad bezpieczeństwem uczniów oraz przestrzeganiem przez nauczycieli zasad sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przerw międzylekcyjnych i zajęć świetlicowych oraz w czasie posiłków,

29 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14: brak należytego zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie imprez organizowanych przez szkołę, w tym imprez poza jej obiektami, brak działań upowszechniających w szkole wiedzę o prawach dziecka i ucznia, brak zapisów w statucie w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

30 Ewaluacja zewnętrzna

31 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja całościowa lub wymagania, w których ma zostać przeprowadzona gimnazja Ewaluacja problemowa w wymaganiu wybranym przez Śląskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego: "Respektowane są normy społeczne" szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Ewaluacja całościowa, problemowa w wymaganiach wskazanych przez MEN

32 Typ szkoły/rodzaj plac ó wki Ewaluacja problemowa placówki oświatowo - wychowawcze Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez MEN

33 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych w roku szkolnym 2013/14 (IV priorytet MEN): niezgodne z przepisami klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym – brak oceny opisowej, brak zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, brak organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

34 Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnych: organizowanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęć rewalidacyjnych niezgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, nieprowadzenie dokumentacji dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zatrudnianie nauczycieli niezgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami.

35 Ewaluacja zewnętrzna

36 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja całościowa lub wymagania, w których ma zostać przeprowadzona szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Ewaluacja całościowa, problemowa – w wymaganiach wybranych przez MEN młodzieżowe ośrodki wychowawcze Ewaluacja całościowa problemowa – w wymaganiach wybranych przez MEN

37 Typ szkoły/rodzaj placówki Ewaluacja problemowa młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze Ewaluacja problemowa w wymaganiach wskazanych przez MEN

38 Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2014 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1265)ustawy zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów (w roku szkolnym 2014/2015 dot. klas pierwszych publicznych szkół podstawowych), przepis nie dotyczy oddziałów w SP integracyjnych, oddziałów integracyjnych w SP ogólnodostępnych, oddziałów w SP specjalnych i oddziałów specjalnych w SP ogólnodostępnych.

39 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 785) określa nowe ramowe plany nauczania dla szkół artystycznych, które sprzyjać będą rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów, rozporządzenie zakłada m.in. połączenie przedmiotów ogólnomuzycznych w placówkach artystycznych - według ustawodawcy umożliwi to przekazywanie uczniom wiedzy w bardziej przystępnej formie,

40 plany nauczania mają być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów – np. szkoła muzyczna będzie mogła wybrać formę realizacji przedmiotów, zmniejszono liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, uelastyczniono przepisy dotyczące szkół plastycznych - placówki te będą mogły lepiej dostosować swoją ofertę do zasobów kadrowych oraz posiadanej bazy.

41 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803) w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego dodano obszary: - Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, - Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, nowe obszary będą mogły być realizowane od 1 września 2014 r.- jeżeli tak zdecyduje dyrektor przedszkola (po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego); obowiązek w tym zakresie zostanie wprowadzony od 1 września 2015 r. w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci,

42 zgodnie z treścią rozporządzenia podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie stosowana do prowadzenia wychowania przedszkolnego również w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rozporządzenie zobowiązuje nauczycieli do podejmowania działań wspomagających rozwój każdego dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości; a w przypadku dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym – do dostosowania działań do możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego dziecka), znowelizowana została podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna); - zrezygnowano z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej; rozwiązanie to daje nauczycielom większą swobodę w pracy z dziećmi, zwłaszcza w kontekście reformy dotyczącej obowiązku szkolnego sześciolatków, - nauczyciel, biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości uczniów, będzie decydował o doborze metod nauczania i środków dydaktycznych oraz o tempie realizacji treści nauczania.

43 Od 28 sierpnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r., poz. 1084) wprowadzono zapis: „Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.”

44 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) rozporządzenie skreśla przepis uzależniający możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub grupy w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów, doprecyzowano formę wyrażania życzenia rodziców/prawnych opiekunów i pełnoletnich uczniów dot. organizacji nauki religii i etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenie w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany; oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym), pisemne oświadczenia zawierać powinny informację dot. uczęszczanie uczniów/dzieci na religię oraz uczęszczania uczniów na etykę (lub na oba przedmioty jednocześnie).

45 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 251) Rozporządzenie wprowadza ramowy plan nauczania dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Wprowadzono: minimalny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w rocznym okresie nauczania, w miejsce informatyki – zajęcia komputerowe, ustalono odrębną liczbę godzin języka polskiego oraz historii i społeczeństwa (dotychczas godziny te były określane łącznie).

46 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520) rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego i sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego, może także przystąpić do matury z nie więcej niż pięciu dodatkowych przedmiotów (może zdawać maturę z sześciu dodatkowych przedmiotów),

47 w części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym - w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, dla egzaminu w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu, rozporządzenie podaje listę przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, jako przedmioty dodatkowe na egzamin maturalny,

48 negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował niezdanym egzaminem maturalnym; aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi, maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku, wyniki egzaminu maturalnego z części ustnej będą wyrażone w procentach, z części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów,

49 część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut, w przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut. Sprawdzian szóstoklasisty będzie składał się z dwóch części: pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym, część druga obejmować będzie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń klasy VI uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

50 Sprawdzian będzie przeprowadzony w jednym dniu. Czas trwania: część pierwsza - 80minut, część druga – 45 minut. Od 1 września 2014 r. obowiązywać również będzie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 993), które wprowadza ww. zmiany dla szkół podlegających MKiDN. Źródło: Prawo Oświatowe stan na 22 sierpnia 2014 r.

51 USPRAWNIENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (ZMIANY DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ORAZ ZMIANYPLANOWANE ) MATERIAŁ MEN – www.men.gov.pl

52 KOMUNIKATY I SPRAWY RÓŻNE

53 Rada ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 53

54 Działania Rady kierowane do nauczycieli i uczniów:

55 55  korzystanie przez nauczycieli ze strony internetowej www.sob.edu.pl www.sob.edu.pl www.sob.edu.pl strona zawiera informacje teoretyczne na temat społecznej odpowiedzialności oraz szereg materiałów - webqwuesty, scenariusze lekcji, publikacje, które mogą zostać wykorzystane podczas realizacji podstawy programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych;

56 56  udział szkół w planowanym w roku szkolnym 2014/2015 II Turnieju Debat Oksfordzkich w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz konkursach dla dzieci i młodzieży.

57 KOMUNIKATY 1. Dystrybucja podręczników. 2. Rządowy Program Pomocy Uczniom - wyprawka szkolna 2014 r. 3. Informacja nt. monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach – etap 2.

58 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program narady z dyrektorami szkół i placówek: 1.Wystąpienie p. Dariusza Wilczaka Wicekuratora Oświaty 2.Zadania realizowane przez Wydział Rozwoju Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google