Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Przedmiot Program nauczania. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Przedmiot Program nauczania. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Przedmiot Program nauczania

2 Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania

3 Rozbudzenie i wspieranie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi wśród uczniów. Kształcenie umiejętności twórczego integrowania wiedzy z różnych dziedzin. Uświadomienie bezpośredniego związku nauki z życiem codziennym i zaspakajaniem zasadniczych potrzeb człowieka. Kształtowanie otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie.

4 Potrafi uporządkować lub zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów badawczych (…) Planuje/przeprowadza doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze. Stosuje TIK do opracowania materiałów zdobytych w toku badań. Posługuje się językiem naukowym właściwym dla przedmiotów przyrodniczych. Potrafi wykorzystać zdobyte kompetencje na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz w życiu codziennym.

5 jest interdyscyplinarny (integruje treści, także te, których nie obejmuje podstawa programowa dla przedmiotów przyrodniczych), zakłada pełne włączenie uczniów w proces kształcenia poprzez stosowanie nowatorskich metod aktywizujących oraz realizację projektów badawczych, jest realizowany w międzyoddziałowej grupie uczniów lub w klasie innowatorskiej na obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, zakłada wykorzystanie bazy szkół oraz zasobów dydaktycznych uczelni.

6 interdyscyplinarne ujęcie zagadnień naukowych i praktycznych samodzielne, twórcze działanie uczniów w zdobywaniu kompetencji: wiedzy i umiejętności

7 Wstęp Założenia programowe Cele ogólne programu Cele szczegółowe kształcenia i wychowania Program a podstawa programowa Program a podstawa programowa Zadania szkoły Zalecane sposoby osiągania celów Materiał nauczania (treści) i przewidywane osiągnięcia ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów Komentarz dla nauczyciela Komentarz dla nauczyciela (wprowadzenie do zagadnień spoza podstawy programowej)

8 Treści Treści Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia ogólnego Zdobycie wiedzy Wykorzystanie wiedzy Sprawne, odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

9 myślenie naukowe myślenie naukowe myślenie matematyczne umiejętność sprawnego posługiwania się TIK umiejętność sprawnego posługiwania się TIK umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji umiejętność pracy zespołowej umiejętność pracy zespołowej umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się

10 GIMNAZJUM/LICEUM SZKOŁA PODSTAWOWA MATEMATYKAINFORMATYKA Statystyka opisowa. (…) Edytor tekstu. Prezentacja Power Point. Arkusz kalkulacyjny. (…) Założone osiągnięcia: Uczeń: wskazuje medianę (…) wskazuje medianę (…) sprawnie korzysta z edytora tekstu sprawnie korzysta z edytora tekstu opracowuje prezentacje efektów swojej pracy za pomocą Power Point opracowuje prezentacje efektów swojej pracy za pomocą Power Point dokonuje obliczeń korzystając z formuł dokonuje obliczeń korzystając z formuł

11 Rozdział … Bakterie dobre i złe nie tylko w żywności. BiologiaChemiaFizyka Budowa komórki bakterii. Znaczenie bakterii w przyrodzie.(…) Fermentacja mlekowa. (…) Makro i mikroświat. (…) Założone osiągnięcia: Uczeń: Uzasadnia szkodliwą … Uzasadnia szkodliwą … Wyjaśnia pojęcie mikroświata Wyjaśnia pojęcie mikroświata (…) (…)

12 SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

13 ZADANIA szukanie informacji dzielenie się wiedzą wykonanie doświadczenia hodowla… analiza ilościowa prezentacja AKTYWNOŚĆ zaangażowanie i aktywność samodzielność terminowość współpraca w zespole

14

15

16 Karta oceny semestralnej

17 Ocena z przedmiotu obowiązkowego

18 Rozdział VIII Światło Światło to fala elektromagnetyczna, która … (…) Na zajęciach warto wykorzystać następujące pomoce: Film dydaktyczny (…): www…. (…)

19 Biologia Źródła białek Funkcja białek Chemia Budowa białek Właściwości chemiczne białek Fizyka Właściwości fizyczne białek Wykorzystanie matematyki i technologii informacyjnej: Gromadzenie i porządkowanie danych Interpretacja danych ??? Projekt badawczy interdyscyplinarny Problem Etapy projektu Instrukcje Karty pracy

20 Przewodnik dla nauczycieli – korelacja przedmiotowa Przewodnik metodyczny dla nauczycieli Suplement programu i Wademekum dla ucznia dociekliwego Zestaw projektów badawczych (do realizacji w laboratorium uczelni lub w warunkach szkolnych)

21 Nauka i technologia dla żywności ORGANIZACJA

22 2014/2015 - wdrożenie pilotażowe grupa międzyoddziałowa: 20-24 uczniów zajęcia dodatkowe obowiązkowe w szkole: 2 godziny w tygodniu rozpoczęcie zajęć w szkole – IV tydzień września (od 22.09.2014) zajęcia w laboratorium UE – 1 raz w miesiącu (wg harmonogramu) 4 × zajęcia w semestrze (sobota – 2 ×, dzień roboczy – 2 ×) rozpoczęcie zajęć na uczelni – IV tydzień października (od 20.10.2014)

23 podpisanie porozumienia o współpracy z Liderem powołanie zespołu nauczycieli wybór opiekuna zespołu włączenie zajęć NTŻ do tygodniowego planu zajęć włączenie programu NTŻ do SzZPN SP: przyroda, matematyka/informatyka SP: przyroda, matematyka/informatyka G, LO: biologia, chemia, fizyka G, LO: biologia, chemia, fizyka

24 zmiana składu zespołu w ciągu realizacji projektu↨ umowa zlecenie - wrzesień

25 Koordynowanie pracy zespołu nauczycieli w zakresie planowania realizacji programu Monitorowanie realizacji zajęć (harmonogram UE) Monitorowanie współpracy z nauczycielami przedmiotów obowiązkowych w ramach oceniania postępów ucznia na NTŻ Kontakt z liderem/partnerem projektu Sprawozdawczość (sprawozdanie co 2 m-ce)

26 Dzienniki zajęć Frekwencja uczniów Karty czasu pracy nauczyciela

27  zasady rekrutacji uczniów  deklaracje uczestnictwa w projekcie dla uczniów, dla rodziców uczniów niepełnoletnich  spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych, gimnazjów (zasady współpracy)

28 Przygotowanie uczniów do projektu badawczego 4 tygodnie × 2 godziny dydaktyczne rok – 60 godzin dydaktycznych

29 ROZDZIAŁ PROGRAMU – MIESIĄC 7 - 8 godzin dydaktycznych Biologia 4 godz. (?) Fizyka 3 godz. (?) Chemia 1 godz. (?)

30

31 Laboratorium – laboranci (pracownicy UE) Pracownia komputerowa – pracownicy UE Nauczyciel ze szkoły wsparcie organizacyjne monitorowanie pracy uczniów obserwacja (doskonalenie warsztatu pracy)

32 2015/2016 Klasa z innowacją pedagogiczną Rekrutacja uczniów do klasy (IV, I, I) Zgłoszenie innowacji do KO Wystąpienie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny na realizację programu NTŻ

33 II-III rok realizacji programu NTŻ Liczba zrealizowanych rozdziałów (+ projektów) – w zależności od potrzeb i możliwości szkoły Projekty badawcze – możliwe do realizacji w warunkach szkolnych (domowych, terenowych)

34 Rozporządzenie Rozporządzenie MENiS z 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej (…) ze zmianami: Rozporządzenie MEN z 24.08. 2011 Rozporządzenie Rozporządzenie MEN z 7.02.2012 r w sprawie ramowych planów nauczania (…) §3 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godz. tygodniowo dla każdego oddziału (…) na: 2b) realizację zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program został włączony do SZPN. Udział uczniów w tych zajęciach - obowiązkowy Ustawa Ustawa z 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty

35 dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt Przedmiot Program nauczania. Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google