Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

2

3 zawszeczęstoczasaminigdy uczniow ie rodzicen-le ucznio wie rodzicen-le uczniow ie rodzicen-le uczniow ie rodzicen-le zebrania ogólnoklasowe 38,366,957,136,62510,77,44,8251,107,1 spotkania indywidualne 3,46,521,49,111,346,438,342,732,148,612,10 konsultacje indywidualne w ustalonym terminie 4,6421,46,94,82521,717,742,965,733,17,1 kontakt 1,13,202,30,808,67,310,785,742,778,6 spotkania okolicznościowe 6,95,73,64,62,410,721,130,742,966,919,439,3 strona internetowa szkoły 3,48,910,78,611,321,434,336,321,446,911,342,9 kontakt telefoniczny lub sms 4,68,117,96,98,132,141,125,828,645,730,717,9 spotkania z pedagogiem szkolnym 43,23,642,428,622,919,460,770,331,50 wspólne imprezy klasowe i szkolne 47,37,112,38,121,41633,957,143,416,910,7 inne (jakie?)… 0, ,620,62,40 wartości wpisane w % 2. Z jakich form współpracy ze szkołą korzystają rodzice?

4

5

6 5. Jakie informacje uzyskują rodzice podczas zebrań ogólnych?

7

8

9

10

11 Wnioski z badań

12 1. Zdaniem wszystkich nauczycieli rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Tak twierdzą również rodzice. Natomiast 1/3 badanych uczniów uznaje udział rodziców w życiu szkoły za zbędny.

13 2. Rodzice najchętniej zaznaczyli swoją współpracę ze szkołą w zakresie udziału w wycieczkach i uroczystościach szkolnych oraz podczas organizacji działań pozalekcyjnych. Nie wyrazili chęci decydowania o budżecie szkoły.

14 3. Zdaniem rodziców, uczniów i nauczycieli rodzice na zebraniach uzyskują informacje o zachowaniu osiągnięciach w nauce i funkcjonowaniu ich dziecka w grupie, natomiast mało czasu poświęca się na wymianę doświadczeń między rodzicami.

15 4. Rodzice najchętniej kontaktują się w szkole z wychowawcą oraz nauczycielem przedmiotu. O rozmowach z pedagogiem szkolnym wielu z nich nie informuje swoich dzieci. Kontakt z dyrektorem szkoły, zdaniem nauczycieli, ma większa liczba rodziców, niż się do tego przyznaje.

16 5. Większość nauczycieli uważa, że rodzice współpracują ze szkołą. Tego samego zdania są rodzice. Najmniej do współpracy rodziców ze szkołą przyznają się dzieci.

17 6. Najczęstszą formą kontaktu rodziców ze szkołą są zebrania ogólnoklasowe. Mniejszą popularnością cieszą się konsultacje indywidualne oraz kontakt telefoniczny. Najmniej popularnym sposobem komunikacji jest .

18 7. Większość badanych dobrze ocenia współpracę rodziców ze szkołą (noty: dobre, bardzo dobre i celujące).

19 Analiza dokumentów szkoły

20 KLASAIXXXIIIIIVVVI RAZEM IA IB IC ID IE IIA IIB IIC IID IIE IIIA IIIB IIIC IIID IIIE IIIF RAZEM Zestawienie uczestnictwa rodziców na wywiadówkach

21

22

23 Porównanie I i II semestru roku szkolnego 2013/14

24 Wnioski

25 1.Szkoła proponuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, m.in. zebrania ogólne, spotkania indywidualne z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym, z których najpopularniejszą formą są zebrania klasowe i spotkania indywidualne z wychowawcą. Podczas zebrań rodzice uzyskują informacje na temat swoich dzieci oraz funkcjonowania szkoły. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najmniej czasu na zebraniach poświęca się na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami.

26 2. Współpraca rodziców ze szkołą polega głównie na wsparciu finansowym/ wpłaty na Radę Rodziców/ oraz udziale w uroczystościach klasowych i szkolnych. Nauczyciele również doceniają pomoc finansową rodziców oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych, co potwierdzają także uczniowie.

27 3. Rodzice poznają podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły podczas wrześniowego i październikowego spotkania z wychowawcą, co potwierdzają listy z podpisami rodziców. Dokumenty te mogą być także udostępnione rodzicom do wglądu na terenie szkoły. Dodatkowo niektóre z nich / Statut Szkoły/ są umieszczone na stronie internetowej naszego gimnazjum.

28 4. Rodzice mogą wpływać na zakres treści i form pracy wychowawczej szkoły poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji do programu wychowawczego szkoły i planu pracy wychowawczej w danej klasie, co reguluje Statut Szkoły. Jednak praktyka pokazuje, iż nie zgłaszają takich propozycji, a jedynie przychylają się do propozycji wychowawców. 7,1% nauczycieli chciało, by rodzice mieli wpływ na program i metody wychowawcze szkoły.

29 5. Rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz dyrektor szkoły dobrze oceniają wzajemną współpracę. Wszyscy są zdania, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły.

30 Pamiętać o zaznaczaniu obecności rodziców na konsultacjach. Kontynuować w dotychczasowej formie wypracowany w szkole system współpracy i komunikacji z rodzicami. Dla większości z nich zebrania klasowe, comiesięczne dyżury i kontakt telefoniczny są optymalną formą kontaktowania się ze szkołą. Rekomendacje: Zwrócić uwagę na większą aktywizację i zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz frekwencję podczas zebrań z wychowawcą. Wprowadzać innowacyjne propozycje współpracy z rodzicami, np. warsztaty szkoleniowe, podczas których będą mogli wymienić się doświadczeniami. Zachęcać rodziców do rozwiązywania problemów z dzieckiem we współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły. Odnotowywać w dziennikach lekcyjnych indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów.


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google