Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Instytut Elektroenergetyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Instytut Elektroenergetyki"— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Instytut Elektroenergetyki
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I TELEINFORMATYKA, ZET Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Instytut Elektroenergetyki Nałęczów, lutego 2013

2 Plan prezentacji: Pojęcie systemu dystrybucyjnego
Sformułowanie problemu Algorytm wykonania postawionego zadania Charakterystyka poszczególnych elementów zadania Analiza błędów szacowania obciążeń Obliczenia estymacji stanu sieci Podsumowanie

3 Pojęcie systemu dystrybucyjnego
Struktura systemu dystrybucyjnego zawiera dwie podstruktury odróżniające się ze względu na funkcję, tj. podsystem sterowania (sterowanie dyspozytorskie i działanie automatyki elektroenergetycznej) oraz obiekt sterowania (sieć elektroenergetyczna, jako zbiór powiązanych ze sobą obiektów elektroenergetycznych) . Stan sieci Funkcja jakości sterowania

4 Sformułowanie problemu
Instytut Elektroenergetyki PW + ElGrid™ - system wspomagania zarządzania pracą i rozwojem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych Pytanie: Jakie są aktualne i przyszłe możliwości estymacji (statycznej) stanu pracy sieci rozdzielczych SN i nn?

5 Algorytm wykonania postawionego zadania
Przyjęto założenie, że obliczenia estymacji dotyczą obciążeń szczytowych w okresie letnim i zimowym w dniu roboczym.

6 Obiekt badań SN nn • dwa transformatory w stacji GPZ:
Sieć dystrybucyjna SN i nn: • dwa transformatory w stacji GPZ: - transformator trójuzwojeniowy 40/20/20 MVA; 115/15,75/6,6 kV - transformator dwuuzwojeniowy 16 MVA; 115/15,75 kV • liczba stacji SN/nn: 124 • długość linii SN: 171,5 km • długość linii nn: 524,3 km • liczba odbiorców: 10432 Graf reprezentujący rozpatrywaną sieć składa się z: • węzłów • łuków reprezentujących segmenty linii • łuków reprezentujących połączenie linii • 128 łuków reprezentujących transformatory • 5921 łuków reprezentujących łączniki nn

7 Przygotowanie danych wejściowych
Wykorzystanie modelu CIM (uproszczono do obliczeń) Importowanie istniejącego odwzorowania sieci Korekcja danych zawierająca określenie stanów łączników na postawie danych ze SCADA, Walidacja danych

8 Wyznaczenie obciążeń odbiorców
gdzie: wj,k – waga węzła w k-tym poddrzewie, dla którego szacuje się moc szczytową, Vk – zbiór wierzchołków k-tego poddrzewa, VPk – zbiór wierzchołków k-tego poddrzewa, dla którego dostępne są pomiary mocy szczytowej, Pm,j,k – pomiar mocy szczytowej w j-tym wierzchołku k-tego poddrzewa należącego do zbioru VPk; moc generowaną oznacza się z minusem, moc odbieraną – z plusem;  – współczynnik jednoczesności od poziomu złącza do stacji GPZ,  – współczynnik strat mocy od poziomu złącza do stacji GPZ

9 Wyznaczenie obciążeń odbiorców
Oznaczenie Opis WO-0.1 Brak pomiarów w stacji GPZ; dostępna informacja o mocach umownych poszczególnych odbiorców WO-0.3 Brak pomiarów w stacji GPZ; dostępna informacja o maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na energię odbiorców, wynikające z grafików lub profili zapotrzebowania WO-1.0 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna informacja ilu odbiorców jest podłączonych do danego węzła (na podstawie odwzorowania sieci); wagą jest napięcie znamionowe węzła WO-1.1 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna informacja o mocach umownych poszczególnych odbiorców (traktowane jako waga) WO-1.2 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna informacja o średnim dobowym zużyciu energii za zadany okres estymacji (traktowane jako waga) WO-1.3 Dostępne pomiary w stacji GPZ; dostępna informacja o maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na energię odbiorców, wynikające z grafików lub profili zapotrzebowania (traktowane jako waga)

10 Model matematyczny zadania estymacji stanu
gdzie: zT = [z1, z2, …, zM] jest M-wymiarowym wektorem obserwacji, xT = [x1, x2, …, xO] jest O-wymiarowym wektorem stanu rozpatrywanego systemu, hT(x) = [h1(x), h2(x), …, hM(x)] jest M-wymiarowym wektorem wartości funkcji nieliniowych oraz eT = [e1, e2, …, eM] jest wektorem błędów obserwacji.

11 Analiza błędów szacowania obciążeń
U części odbiorców dysponowano 250 pomiarami mocy szczytowej 15-min wyznaczonymi dla rozważanego okresu estymacji (od grudnia 2010 do lutego 2011). Klasyfikacja odbiorców do grup na podstawie taryf oraz przypisanych im profili Wyznaczenie obciążeń za pomocą przedstawionych sposobów (tablica) Wyznaczenie procentowych błędów szacowania obciążeń Wyznaczenie statystyk z próby, badanie zgodności średniej z wartością 0 Estymacja parametrów rozkładu i badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym Rozkład Beta:

12 Obliczenia estymacji stanu
Dostępne były pomiary następujących wielkości: moduł napięcia w węźle zasilającym sieć 110 kV, przepływ mocy czynnej przez transformatory 110 kV/SN zasilające sieć rozdzielczą, przepływ mocy biernej przez transformatory 110 kV/SN zasilające sieć rozdzielczą. Wartości mocy czynnych odbieranych w węzłach odbiorczych wyznaczono każdorazowo za pomocą przedstawionych metod. Wyrazy macierzy wagowej przyjęto na podstawie oszacowania wariancji błędów poszczególnych obserwacji. Uzyskano znaczące zmniejszenie błędu szacowania obciążeń tylko dla sposobów WO-1.1 i WO-1.3

13 Podsumowanie Przy aktualnie dostępnym zbiorze obserwacji - duże błędy szacowania obciążeń – brak zaufania do wyników obliczeń w sieci nn Konieczne obliczenia estymacji stanu sieci rozdzielczych – poprawa wyników Poszukiwanie sposobów niebciążonego szacowania obciążeń Oczekiwanie na AMI – w kierunku „smart grid”

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jacek Wasilewski Politechnika Warszawska Instytut Elektroenergetyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google