Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCESOWE WSPARCIE SZKOŁY „Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie… Z całą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCESOWE WSPARCIE SZKOŁY „Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie… Z całą."— Zapis prezentacji:

1 PROCESOWE WSPARCIE SZKOŁY „Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie… Z całą pewnością jest warta ryzyka”. Leo Buscaglia Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

2 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli powinien:  być blisko szkoły,  pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji),  wykorzystywać potencjał różnych instytucji,  wspierać pracę szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania problemów  być traktowany jako element wspomagania służący szkole, zwiększający motywację nauczycieli do dalszego kształcenia w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie

3 „ Przechodzić od okazjonalnych, jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy, do kompleksowego świadczenia usług na rzecz pojedynczych nauczycieli i szkoły jako całości”.

4 Na czym polega zmiana w modelu wsparcia szkół? Wsparcie ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY (szkolenia, warsztaty, doradztwo) – indywidualnie i zespołowo Wsparcie KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU SZKOŁY: -działania mające na celu wprowadzenie trwałych zmian jakościowych w wybranych obszarach funkcjonowania szkoły, -wsparcie oparte na indywidualnej analizie sytuacji szkoły, -rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem podmiotowości i autonomii placówki, -zastąpienie pojedynczych działań doskonalących długofalowym procesem, -adresowane do szkół, a nie do pojedynczych nauczycieli.

5 Czym różni się rozwój zawodowy nauczyciela od kompleksowego rozwoju szkoły? Rozwój zawodowy nauczycielaKompleksowy rozwój szkoły cykl uczenia się musi być powtarzany na nowo w odniesieniu do każdego pracownika wymaga zaangażowania i wsparcia ze strony dyrektora - lidera procesu zmian może być realizowany bez zgody i wsparcia przełożonego jest inicjowany i realizowany zespołowo przez grupy członków społeczności (nauczyciele, rodzice) przynosi wzrost kompetencji poszczególnych i w rezultacie wzrost kompetencji tych osób wprowadza trwałe zmiany jakościowe, a w rezultacie lepszą pracę całej placówki i jej pracowników jest inicjowany i realizowany przez poszczególnych pracowników wypracowane efekty stają się elementem procedur obowiązujących w szkole, nowi pracownicy przystosowują się samoistnie

6 ETAPY PROCESU WSPARCIA SZKÓŁ Diagnoza Wdrażanie zaplanowanych działań Przełożenie nowych umiejętności na szkolną praktykę Analiza efektów procesu wsparcia szkoły

7 1. DIAGNOZA 1.Spotkanie pracownika PCRE – moderatora zmiany z dyrektorem szkoły (2h): - omówienie zasad współpracy, - wywiad na temat obszarów do rozwoju w szkole i wybór jednego obszaru. 2. Spotkanie pracownika PCRE – moderatora zmiany z Radą Pedagogiczną (2h): - przedstawienie rezultatów rozmowy z dyrektorem szkoły, - wybór priorytetu na dany rok, - wyłonienie zespołu zadaniowego do dalszej pracy. 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (4h): - pogłębiona analiza wybranego przez szkołę priorytetu, - określenie rezultatów, jakie szkoła chce osiągnąć po roku w wybranym obszarze, - ustalenie działań, które szkoła chce zrealizować, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. 4. Opracowanie rocznego Planu Wsparcia Szkoły (a w tym m.in. harmonogram realizacji wybranych działań, określenie potrzeb w zakresie liczby godzin konsultacji indywidualnych i grupowych).

8 2. WDRAŻANIE ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ Przeprowadzenie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, np.: warsztatów dla nauczycieli, szkoleń z oferty Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku- Kamiennej, happeningów, spotkań z rodzicami. CZAS TRWANIA: w zależności od potrzeb szkoły

9 3. PRZEŁOŻENIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NA SZKOLNĄ PRAKTYKĘ 1.Konsultacje indywidualne z pracownikiem PCRE (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli), np. 1h dla każdego nauczyciela. 2.Konsultacje grupowe – wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania, np. 2 spotkania po 2h.

10 4. ANALIZA EFEKTÓW PROCESU WSPARCIA SZKOŁY 1.Zbadanie przez zespół zadaniowy poziomu realizacji założonych efektów (przeprowadzenie np. wywiadów z nauczycielami, ankiet i in.). 2. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Wsparcia Szkoły i przedstawienie go dyrektorowi i nauczycielom.

11 KorzyściKorzyści KORZYŚCI PROCESOWEGO WSPARCIA SZKOŁY jego efekty są dostępne dla całej grupy uczestników (również przyszłych) wprowadza trwałą zmianę jakościową wprowadza nowy sposób myślenia lidera pod względem ekonomicznym jest bardziej opłacalny niż jednostkowe doskonalenie umożliwia sprawne zarządzanie – spontaniczne inicjatywy upadają bez lidera! angażuje wszystkich członków grupy

12 Sieci współpracy i samokształcenia Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20 nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół lub przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób. Cele:  dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,  nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,  wspólne wykonywanie zadań,  zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,  nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy.

13 Działania w ramach sieci współpracy S potkanie organizacyjne:  Integracja uczestników sieci  Rozpoznanie potrzeb i zasobów  Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie Spotkania robocze:  Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami  Spotkania z ekspertami  Tworzenie nowych rozwiązań Spotkanie podsumowujące:  Podsumowanie i omówienie pracy sieci  Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym  Ewaluacja

14 INFORMACJA O PROJEKTACH PILOTAŻOWYCH 162 projekty powiatowe 7 projektów realizowanych od stycznia 2013 120 projektów realizowanych od września 2013 33 projekty realizowane od września 2014 Działaniami objętych zostanie ok. 6000 szkół i przedszkoli

15 Lokalizacja projektów

16 INFORMACJA O BENEFICJENTACH  Projekty najczęściej są koordynowane przez starostwa powiatow,  W 28% projektów koordynacja jest przekazywana jednostkom organizacyjnym podległym samorządowi powiatowemu, najczęściej poradniom psychologiczno-pedagogicznym,  W 6% przypadków funkcję tą pełnią centra, skupiające wszystkie instytucje (PPP, ODN, BP).

17 INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU

18 OCENA NOWEGO MODELU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  Zdecydowana większość rozmówców w trakcie badań jakościowych ocenia nowy model doskonalenia pozytywnie.  Respondenci uznają, że odpowiada on lepiej na potrzeby szkoły i w większym stopniu może przyczynić się do poprawy jakości jej działania w wybranych obszarach niż dotychczasowe formy wsparcia.

19 OCENA – POZYTYWY

20 OCENA - NEGATYWY  konieczność stosowania się do Prawa Zamówień Publicznych,  sztywne zasady realizacji projektów finansowanych z EFS,  ograniczone zasoby – np. zbyt duża liczba szkół przypadających na jednego SORE,  motywacja nauczycieli – zbyt duże przeciążenie nauczycieli szkoleniami,  brak mechanizmów zapewniania jakości,  brak gwarancji trwałości prowadzonych działań,  niektóre osoby nie sprawdzały się w roli SORE, koordynatora sieci, eksperta.

21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DZ. U. Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2009 R. Z PÓŹN.ZM.

22 Szkoła:  nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwoju i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.  w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego raz do roku prowadzona jest wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia. Poradnia:  diagnozowanie dzieci i młodzieży Zadania 1

23 Zadania 2 Poradnia:  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła:  pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów

24 Zadania 3 Poradnia:  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; Szkoła:  program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego albo program nauczania dla zawodu powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów  w szkole realizowane są: program wychowawczy i szkolny program profilaktyki  część uczniów realizuje IPET  wsparcie dla uczniów ze SPE realizowane jest w trakcie bieżącej pracy oraz poprzez różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej

25 Zadania 4 Poradnia:  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Szkoła:  szkoła ma realizować zadania związane z pomocą psychologiczno- pedagogiczną we współpracy m.in. z poradnią i biblioteką  dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym

26 „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” Marek Grechuta

27 Dziękujemy i zapraszamy do wspólnej drogi!


Pobierz ppt "PROCESOWE WSPARCIE SZKOŁY „Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie… Z całą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google