Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel fax 1 1

2 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2 2

3 Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w sprawdzianie
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU CEL SPOTKANIA Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w sprawdzianie z języka obcego nowożytnego od roku 2015 3 3

4 PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku Opis wybranych dokumentów oraz źródła informacji o sprawdzianie Struktura sprawdzianu z języka obcego nowożytnego Przykładowe zadania w sprawdzianie z języka obcego nowożytnego Wyniki sprawdzianu z języka obcego nowożytnego 4 4

5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Podstawy prawne 5 5

6 forma treść Podstawy prawne
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.) oraz – w szczególności – rozporządzenie MEN z dnia r., zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 520) Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 65 poz. 400 ze zm.) forma Rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z r. poz. 977) treść 6 6

7 w egzaminach zewnętrznych
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych 7 7

8 Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. (szczególnie z uwgzlędnieniem nowelizacji z dn r.) Sprawdzian od 2015 r. Egzamin gimnazjalny od 2012 r. Egzamin maturalny od 2015 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 W technikum – nowa formuła egzaminu maturalnego obowiązuje od 2016 roku

9 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku 9 9

10 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny ZMIANY ORGANIZACYJNE ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ZMIANY JAKOŚCIOWE • Zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów • Różne typy zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa) • Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania

11 Zmiany w sprawdzianie – CZĘŚĆ 1.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie – CZĘŚĆ 1. OBECNIE Zadania sprawdzają poziom opanowania pięciu umiejętności ponadprzedmiotowych kształtowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 40 pkt / 24 – 26 zadań (w tym od 4 do 6 zadań otwartych) Czas trwania – 60 minut OD ROKU 2015 obejmujący zadania: • z języka polskiego • z matematyki Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Zadania z języka polskiego: • od 8 do 12 zadań zamkniętych • od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna) Zadania z matematyki: Jeden arkusz Czas trwania – 80 minut

12 Zmiany w sprawdzianie – NOWA CZĘŚĆ 2.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie – NOWA CZĘŚĆ 2. z języka obcego nowożytnego od 35 do 45 zadań zamkniętych Czas trwania – 45 minut

13 Opis wybranych dokumentów oraz źródła informacji o sprawdzianie
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów oraz źródła informacji o sprawdzianie 13 13

14 Opis wybranych dokumentów
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów Podstawa programowa zawiera zakres celów kształcenia i treści nauczania. Sprawdzian obejmuje cele i treści w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

15 Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe.
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmiania języka,ale także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne (cele kształcenia) nawiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego.

16 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 4) praca (popularne zawody); 5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 9) kultura (święta, obrzędy); 10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). Wymagania szczegółowe (treści nauczania) rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m.in. wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształce-nia językowego.

17 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI Wymagania szczegółowe (treści nauczania ) 2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: reaguje na polecenia; rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; rozumie ogólny sens prostego tekstu; wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym; rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie); rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: rozumie ogólny sens tekstu; wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadania, zaproszenie, kartka pocztowa. Wymagania szczegółowe wyznaczają możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego.

18 Wymagania szczegółowe (treści nauczania)
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI Wymagania szczegółowe (treści nauczania) 4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; opowiada o czynnościach życia codziennego; przedstawia swoje upodobania i uczucia. 5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: 6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny; 2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania; 3) podaje swoje upodobania; 4) mówi, co posiada i co potrafi robić; 5) prosi o informacje; 6) wyraża swoje emocje; 7) wyraża prośby i podziękowania.

19 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I etap edukacyjny: klasy I-III II etap edukacyjny: klasy IV-VI Druga część sprawdzianu sprawdza, w jakim stopniu uczeń VI klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego.

20 Wymagania ogólne (cele kształcenia)
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I etap edukacyjny: klasy I-III Wymagania ogólne (cele kształcenia) Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I: 1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. 20

21 I etap edukacyjny: klasy I-III
Wymagania szczegółowe (treści nauczania) Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video); 4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych; 6) przepisuje wyrazy i zdania; 7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 21

22 Opis wybranych dokumentów
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów W Informatorze opisano strukturę sprawdzianu, zasady przeprowadzania, czas trwania i typy zadań wraz z przykładami we wszystkich sześciu językach obcych. Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w zestawie egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z zakresu języków obcych w podstawie programowej.

23 Opis wybranych dokumentów
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 w podstawie programowej. Część 1. Język polski. Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część 1. Matematyka. Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część 2. Język obcy nowożytny Część 2. Język obcy nowożytny. Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami

24 Przykładowy zakres środków gramatycznych
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowy zakres środków gramatycznych Część 2. Język angielski. Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami CZASOWNIK 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have 3. Czasowniki modalne: can, np. I can dance. My mother can’t drive a car. You can’t watch this film. Can you help me? could, np. Could you help me? I couldn’t visit you yesterday. must, np. I must finish it today. You mustn’t ride a bike here. should, np. You should learn more. Where should I put the shopping? will, np. Will you do it for me? 4. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don’t walk on the grass! 5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live – lived – lived; go – went – gone 6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt 7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like to, enjoy, hate, let’s 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off 9. Czasy gramatyczne: Present Simple, np. I get up at seven o’clock. The film starts at 8 p.m. Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you doing tomorrow? Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych osób), np. I have never travelled to Mexico. Have you done your homework? Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days ago. Future Simple, np. I will go to the shop. I hope you’ll get better. Pełen zakres środków gramatycznych do każdego z sześciu języków obcych nowożytnych podany został w Informatorze.

25 Źródła informacji o sprawdzianie
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Źródła informacji o sprawdzianie Przykładowy zestaw zadań egzaminacyjnych wraz z plikami dźwiękowymi został opublikowany r. na stronie internetowej i

26 z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego 26 26

27 Sprawdzian z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z sześciu języków obcych. jednego angielski hiszpański francuski niemiecki włoski rosyjski

28 Sprawdzian z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

29 Sprawdzian z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego Sprawdzian z obu części odbywa się tego samego dnia w kwietniu, w teminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu). Termin ten ustala Dyrektor CKE. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu jest ogłaszany na stronie internetowej CKE do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

30 z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego 30 30

31 Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego Sprawdzane umiejętności Typ zadania Liczba zadań w arkuszu Udział liczby zadań w wyniku sumarycznym Rozumienie ze słuchu wielokrotnego wyboru (4 - 5 wiązek) ok. 35% prawda/fałsz dobieranie Znajomość funkcji językowych (2 - 3 wiązki) ok. 20% Znajomość środków językowych (2 - 3 wiązki) ok. 15% Rozumienie tekstów pisanych (3 - 4 wiązki) ok. 30% RAZEM: ( wiązek)

32 Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego Rozumienie ze słuchu: RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 2.1.–2.6. ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane i własne; czytane przez rodzimych użytkowników języka CZAS TRWANIA ok. 17 minut całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań Znajomość funkcji językowych: RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 6.1.–6.7.; 7.1.–7.2.; 13.

33 Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego Znajomość środków językowych: RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12. ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH określony w częściach informatora dotyczących poszczególnych języków ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane i własne Rozumienie tekstów pisanych: RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 3.1.–3.3. ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane i własne

34 z języka obcego nowożytnego – sprawdzian
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania z języka obcego nowożytnego – sprawdzian 34 34

35 Instrukcja zaznaczania odpowiedzi
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Instrukcja zaznaczania odpowiedzi Uczeń zapisuje odpowiedzi, zgodnie z instrukcją podaną na pierwszej stronie arkusza sprawdzianu, długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Na karcie odpowiedzi uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych, np.: 2.1. A B C 2.2. A B C 2.3. A B C

36 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. 1.1. Mama gratuluje synowi wygranej w meczu. 1.2. Dziewczynka opowiada o swoim hobby. 1.3. Chłopiec zaprasza koleżankę na imprezę. X X X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. Wymagania szczegółowe 2.3. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu, (zadanie 1.2.) 2.5. Uczeń rozumie intencje rozmówców. (zadanie 1.1. i 1.3.)

37 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Tekst 1. Kobieta: Czy wygraliście wczoraj mecz? Chłopiec: Niestety, nie. Kobieta: Nie martw się, następnym razem wam się uda. Chłopiec: Mam nadzieję, mamo. Tekst 2. Dziewczynka: Mam już ponad 200 pocztówek. Moja mama często podróżuje i wysyła mi pocztówki z różnych krajów: Francji, Grecji, nawet z Australii. Myślę, że zbieranie pocztówek to fajne hobby. Mam największy zbiór pocztówek w klasie. Często wymieniam się nimi z kolegami. Tekst 3. Chłopiec: Cześć, Kasia! Tutaj Jacek. Organizujemy przyjęcie-niespodziankę dla Basi. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Spotykamy się o godzinie przed moim domem. Do zobaczenia!

38 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. X 1.1. Nauczyciel objaśnia zadanie domowe. 1.2. Chłopiec opowiada o swojej rodzinie. 1.3. Mama prosi syna o pomoc. X X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. Wymagania szczegółowe 2.3. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu, (zadanie 1.1. i 1.2.) 2.5. Uczeń rozumie intencje rozmówców. (zadanie 1.3.)

39 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Tekst 1. Nauczyciel: Ewa i Piotr, czy macie zadanie domowe? Uczennica: Tak, było bardzo łatwe. Nauczyciel: Piotr, przeczytaj je głośno, proszę! Tekst 2. Chłopiec: Jutro przyjedzie do mnie Paul. On mieszka w Berlinie i ma 12 lat, tak jak ja. Jego tata jest nauczycielem a mama – lekarką. Paul będzie mieszkał u mnie przez dwa tygodnie. Będzie też chodził do mojej szkoły. Potem ja pojadę do niego. Tekst 3. Kobieta: Jacku, twoja siostra dostała dziś bardzo dobrą ocenę z testu z języka angielskiego. Wczoraj długo razem się uczyliście. Dziękuję, że jej pomogłeś.

40 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Zadanie 2. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. D B A POKAZ 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

41 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Dialog 1. Kobieta: Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chłopiec: Szukam książki pt. „Spotkanie w kawiarni”. Napisała ją Ellie Johnson. Nie mogę jej znaleźć na półce. Kobieta: Chwileczkę, sprawdzę w komputerze. Tak, mamy tę książkę. Zaraz ją przyniosę. Poproszę twoją kartę biblioteczną. Dialog 2. Dziewczynka: Tato, może kupimy ten komputer? Mężczyzna: Cóż, on jest bardzo drogi, Ewo. Dziewczynka: Ale jest naprawdę dobry, wszyscy moi koledzy z klasy mają takie komputery. Mężczyzna: OK. Zapytajmy sprzedawcę. Dialog 3. Dziewczynka: Cześć Adam! Przepraszam za spóźnienie. Poszłam do biblioteki po lekcjach. Chłopiec: Żaden problem. Co chcesz zjeść? Mają tu pyszne lody! Dziewczynka: Wiesz, nie lubię lodów. Chętnie napiję się herbaty, a ty? Chłopiec: Ja chciałbym lody truskawkowe. Są najlepsze!

42 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Zadanie 2. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. A. B. C. D. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. B D C 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

43 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Dialog 1. Kobieta: Czy możesz, powiedzieć, o której godzinie odjeżdża pociąg do Paryża? Zapomniałam okularów. Chłopiec: Do Paryża? Ja też tam jadę. Pociąg jedzie za 20 minut Czy pomóc Pani z tą torbą? Kobieta: Nie dziękuję. Ta torba nie jest ciężka. Dialog 2. Kobieta: A teraz zbadam Twój wzrok. Zamknij lewe oko i przeczytaj te liczby. Chłopiec: 12, 20 … nie wiem, może 30? Kobieta: Oj, niedobrze. Będziesz musiał nosić okulary. Dialog 3. Kobieta: Weź okulary słoneczne i krótkie spodnie! Chłopiec: Okulary już mam, ale spodnie… Nie mogę ich znaleźć. Kobieta: Zobacz na półce do góry! Musisz dzisiaj wszystko spakować Jutro rano nie będzie czasu. Chłopiec: Lubię wakacje nad morzem, ale nie lubię się pakować.

44 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie ze słuchu Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. B 3.1. Pani Kowalska 3.2. Liwia 3.3. Marysia 3.4. Ela A E D 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

45 B A E D POKAZ Rozumienie ze słuchu 3.1. Pani Kowalska 3.2. Liwia
Dziewczynka: Tomek?! Co ty tutaj robisz? Chłopiec: Cześć, Marta. Jestem na obozie sportowym z moją klasą. Jesteśmy tutaj z naszą wuefistką, panią Kowalską. Dziewczynka: Pani Kowalska to ta pani, która teraz rozmawia przez telefon? Chłopiec: Nie, to moja starsza siostra, Kasia. Ona przyjechała tu z kolegą. Pani Kowalska jest tam, pływa teraz w jeziorze. Dziewczynka: Gdzie? Obok łodzi? Chłopiec: Tak, to ona. Jest bardzo dobrą pływaczką. A dziewczyna w łodzi to moja najlepsza koleżanka, Liwia. Dziewczynka: A te dwie dziewczyny, które grają w siatkówkę? One też są z twojej klasy? Chłopiec: Tak, dziewczyna w koszulce i spodenkach to Marysia, a ta w sukience to Ela. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie ze słuchu Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. B 3.1. Pani Kowalska 3.2. Liwia 3.3. Marysia 3.4. Ela A E D 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

46 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku pozostanie niewykorzystane. C Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. B 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. D E C B D A A 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

47 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
Chłopiec: Mamo, zobacz, jak posprzątałem w szafie. Kobieta: Rzeczywiście. Wszystko jest ładnie ułożone. Tu do góry masz zimowe rzeczy, tak? Chłopiec: Nie, tylko swetry i kurtkę zimową. Rzadko je noszę. Poniżej wiszą spodnie jeansowe i koszulki. Po lewej stronie jeansy a po prawej koszulki. Kobieta: To bardzo praktyczne. A gdzie masz krótkie spodenki? Na dole obok piłki? Chłopiec: Nie. Krótkie spodnie są na półce pod czapkami. Kobieta : A na ostatniej półce na dole jest jeszcze miejsce … Chłopiec: Tak, tam włożę szaliki i rękawiczki. Kobieta: Marcin, jestem bardzo zadowolona! OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku pozostanie niewykorzystane. C Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. B 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. D C B D A E A

48 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie ze słuchu Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 4.1. Który chłopiec wykonał wszystkie polecenia nauczycielki? X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Kobieta: Paweł, weź książkę i podejdź do tablicy, proszę. 2.1) Uczeń reaguje na polecenia.

49 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 4.2. Którzy chłopcy wykonali wszystkie polecenia mamy? X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Kobieta: Dzieci! Proszę, nie grajcie w piłkę w pokoju i nie biegajcie tutaj, to niebezpieczne. Idźcie proszę grać w piłkę do parku! 2.1) Uczeń reaguje na polecenia.

50 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie ze słuchu Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 4.3. Co ma kupić Marek? X Chłopiec: Mamo, co dziś będzie na deser? Kobieta: Hmm, niech pomyślę… A co powiesz na sałatkę owocową? Chłopiec: Świetnie! Z bananami i jabłkami? Kobieta: Mamy kilka jabłek i pomarańczy. Ojej, ale nie mamy bananów. Chłopiec: Żaden problem, mamo. Pójdę do sklepu i kupię je. Kobieta: OK, Marku. Dam ci pieniądze. Pospiesz się, obiad jest już prawie gotowy! 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

51 Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.
Chłopiec: Silwia, pójdziesz ze mną dzisiaj po szkole do kina? Dziewczynka: Dzisiaj? A co leci w kinie? Chłopiec: „Lego przygoda”! To bardzo śmieszny film! Dziewczynka: Hmm… A może pójdziemy do nowej galerii handlowej? Chłopiec: Do galerii handlowej? Nie byłaś tam jeszcze? A zresztą co ja tam będę robił? Dziewczynka: Możesz tam kupić klocki lego! Chłopiec: Dobrze, pójdziemy do galerii. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 4.4. Dokąd pójdzie Silwia z Michałem? X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym.

52 Który autobus jedzie do centrum? Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Znajomość funkcji językowych Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. Który autobus jedzie do centrum? Treść całego zadania w języku obcym. A A. Linia pięć. B. Pięć euro. C. O piątej. Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi […].

53 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. Ile kosztują lody? Treść całego zadania w języku obcym. 5.2. B A. 2 godziny B. 2 euro C. 2 lody Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi […].

54 Niedobrze, boli mnie głowa. Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. 5.3. B Niedobrze, boli mnie głowa. Treść całego zadania w języku obcym. A. Kiedy idziesz do lekarza? B. Jak się czujesz? C. Od kiedy boli cię głowa? Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (II etap edukacyjny) 6.5) Uczeń prosi o informacje.

55 Reakcje A-F podane są w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Znajomość funkcji językowych Zadanie 6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 6.1. Kolega pyta Cię, kiedy idziesz do dentysty. Co mu odpowiesz? 6.2. Masz gorączkę. Prosisz koleżankę o zakup leku. Co jej powiesz? 6.3. Koleżanka pyta Cię, co robisz dziś po południu. Co jej odpowiesz? 6.4. Kolega pyta Cię, kim jest z zawodu Twoja mama. Co mu odpowiesz? 6.5. Angielski turysta pyta Cię, gdzie jest najbliższa apteka. Co mu odpowiesz? E A D C F A. Kup mi aspirynę w aptece, proszę. B. Aspiryna jest na stole w kuchni. C. Ona jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu. D. Idę z mamą do dentysty. E. W następny czwartek po południu. F. Tam, obok szpitala. Reakcje A-F podane są w języku obcym. zadanie 6.1.,6.3. i 6.5. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi zadanie 6.2. 6.7) Uczeń wyraża prośby […]. zadanie 6.4. 6.1) Uczeń przedstawia […] członków swojej rodziny.

56 Reakcje A-F podane są w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych Zadanie 6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. 6.1. Kolega pyta Cię o twoje hobby. Co mu odpowiesz? 6.2. Koleżanka pyta Cię, czy będziesz na koncercie. Co jej odpowiesz? 6.3. Nauczyciel pyta Cię, na czym umiesz grać? Co mu odpowiesz? 6.4. Kolega pyta Cię, gdzie się spotkacie. Co mu odpowiesz? 6.5. Rodzice kupili Ci płytę twojego ulubionego zespołu rockowego. Co im powiesz? D F E A B Reakcje A-F podane są w języku obcym. A. Najlepiej przed szkołą. B. Super, dziękuję za prezent! C. Moja siostra gra na pianinie. D. Lubię słuchać muzyki, najbardziej hiphop. E. Na gitarze i trochę na keyboardzie. F. Przykro mi, ale nie mogę. zadanie 6.2. i 6.4. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi zadanie 6.1. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania zadanie 6.3. 6.1) Uczeń mówi […] co potrafi robić. zadanie 6.5. 6.7) Uczeń wyraża […] podziękowania.

57 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Znajomość środków językowych Zadanie 7. W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 7.1. Dziewczyna fotografuje A. słonia. B. żyrafę. C. tygrysa. X Treść całego zadania w języku obcym. 7.2. Papuga jest A. obok krzesła. B. pod krzesłem. C. na krześle. X Wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].  Wymagania szczegółowe 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].

58 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych Zadanie 7. W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Treść całego zadania w języku obcym. 7.1. Nauczyciel A. patrzy na zegarek. B. siedzi na ławce. C. daje uczniowi piłkę. X 7.2. Uczniowie są A. w klasie. B. w sali gimnastycznej. C. na boisku szkolnym. X Wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].  Wymagania szczegółowe 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […].

59 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Znajomość środków językowych Zadanie 8. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. jest B. biurko C. siostry D. taty E. są F. szafki Treść całego zadania w języku obcym. PROJEKT Mój dom W moim domu 8.1. ____ trzy sypialnie, łazienka i kuchnia. Sypialnia mojej 8.2. ____ jest największym pokojem w całym domu. W jej pokoju stoi bardzo duże ____, a obok regał z książkami. Mój pokój jest mały, ale przytulny. E C B X

60 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych Zadanie 8. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. A. przyjdź B. najlepsza C. biegamy D. gramy E. przyjdźcie F. słaba Treść całego zadania w języku obcym. JUTRO WIELKI MECZ! Jutro 8.1. ____ mecz piłki nożnej! Nasza drużyna jest ____! Na pewno wygramy! Mecz rozpoczyna się o godzinie 10.00! 8.3. ____ wszyscy na boisko szkolne! D B E X

61 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 9. Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Wymaganie ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie […] krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. Ania, Dziękuję za Twój mail. Mój typowy dzień w szkole wygląda inaczej niż u Ciebie. Nie jeżdżę do szkoły autobusem ani samochodem. Wolę rower. Zazwyczaj mam 6 lekcji. Przerwa obiadowa zaczyna się o O idę już do domu. Na obiad jem zazwyczaj zupę lub kurczaka z ziemniakami, ale moim ulubionym daniem jest spaghetti. Jest przepyszne! A Ty? Co jesz na obiad? Po lekcjach wiele moich koleżanek ze szkoły chodzi na basen. Nie potrafię pływać, ale bardzo dobrze gram na pianinie. Mam lekcje gry w każdy wtorek i czwartek o Bardzo lubię grać na pianinie. W przyszłości chciałabym się nauczyć grać w tenisa. Pozdrawiam Laura Treść całego zadania w języku obcym.

62 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 9. Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Treść całego zadania w języku obcym. 9.1. Czym Laura dojeżdża do szkoły? X 9.2. Co Laura je najchętniej? X 9.3. Co Laura robi po lekcjach? X

63 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 10. Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Czy wiesz, gdzie można kupić tanią gitarę? Tak, wiem C CZARNE KOTY Muzyczny zespół jazzowy gra w Waszej szkole! Jerry Donovan - gitara Frank Wellington - saksofon Gina Malone - pianino Pt., 28 maja 16.00 hala szkoły bilety 5 euro Tomek, nie mogę się z Tobą spotkać dziś po południu. Mam lekcję gry na gitarze o 17.00, a potem jadę z mamą na zakupy. Ania Czy wiesz, kiedy jest koncert? Tak, wiem B Mam ten sam problem. W sklepie muzycznym są one bardzo drogie (ponad 500 euro!). Ale nie musisz kupować gitary dla profesjonalistów. Poszukaj podobnej w sklepach internetowych! Tam są one dużo tańsze! Treść całego zadania w języku obcym. Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.

64 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 10. Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. A. B. PLAN WYCIECZKI spotykamy się przed szkołą wyjazd idziemy do miasta (muzeum, obiad, kino, zakupy) wracamy do szkoły Michał, poszedłem do supermarketu. Jutro jadę na wycieczkę szkolną i muszę kupić coś do jedzenia na podróż! Jeśli coś potrzebujesz, to zadzwoń do mnie.Wrócę około 15.00 Adam Czy wiesz, kto jedzie na wycieczkę? Tak, wiem A Czy wiesz, kiedy wracasz z wycieczki? Tak, wiem B C. Treść całego zadania w języku obcym. UWAGA! W czwartek o godzinie przyjeżdża do nas grupa uczniów z Londynu! Będą u nas przez 5 dni. Każda klasa przygotowuje na jutro plakat w j. angielskim o Londynie ! Pani Star Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście.

65 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU POKAZ Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 11. Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. A. prezencie B. dziewczynie C. nauczycielu D. przedmiocie szkolnym Widzę ją każdego ranka. Spaceruje z psem w parku obok mojego domu. Chodzimy razem do tej samej szkoły, ale ona jest dwa lata młodsza ode mnie. Ona jest bardzo ładna. Pewnego dnia zaproszę ją do kina. Mój telefon komórkowy jest super! Teraz mogę dzwonić do moich przyjaciół, słuchać muzyki i robić zdjęcia. Zawsze chciałem mieć taki telefon. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy rodzice podarowali mi go na urodziny. W mojej szkole lekcje angielskiego są super! Nie uczymy się za dużo gramatyki, ale bardzo dużo rozmawiamy po angielsku. Czasami korzystamy na lekcjach z telefonów komórkowych. Każdy uczeń ma w telefonie słownik angielsko-polski. Bardzo lubię te lekcje! B A Tekst jest o Tekst jest o D Tekst jest o Treść całego zadania w języku obcym. Wymaganie szczegółowe 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

66 Treść całego zadania w języku obcym.
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 11. Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. A. kocie B. pokoju C. zakupach D. śniadaniu Byłem tam wczoraj rano z moimi rodzicami. Chcieliśmy kupić kilka mebli: biurko, krzesło i mały stolik. Właśnie była promocja! Krzesło kosztowało tylko 20 euro, to naprawdę mało! On jest cały biały. Najbardziej lubi siedzieć na sofie w moim pokoju. Często tam śpi, kiedy ja oglądam telewizję. Rano zawsze mnie budzi, stoi obok łóżka i miauczy. Daję mu mleko i kiełbaskę. Od tygodnia mieszkamy w domku jednorodzinnym. Ja i mój brat mieszkamy na pierwszym piętrze. Mamy tu dużo miejsca do zabawy! Po lewej stronie stoją łóżka, a po prawej biurka. Na moim biurku stoi komputer, tutaj się uczę, czasem gram, a nasz kot siedzi wtedy obok mnie. C Tekst jest o A Tekst jest o Treść całego zadania w języku obcym. B Tekst jest o Wymaganie szczegółowe 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

67 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wyniki sprawdzianu 67 67

68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wyniki sprawdzianu Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

69 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wyniki sprawdzianu W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą cztery wyniki: wynik z części pierwszej wynik z języka polskiego wynik z części drugiej – Z JĘZYKA OBCEGO wynik z matematyki

70 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wyniki sprawdzianu Wyniki sprawdzianu będą wyrażone w skali procentowej, które ustala komisja okręgowa na podstawie punktów przyznanych przez egzaminatora.

71 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wyniki sprawdzianu Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. Uczeń może sprawdzić swój wynik po zalogowaniu w serwisie ,,ucznia i absolwenta” na stronie Wyniki są przedstawiane w trzech sprawozdaniach sporządzonych przez: OKE dla uczniów z danej szkoły OKE dla uczniów z terenu danej OKE CKE dla uczniów z całego kraju

72 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wgląd do sprawdzianu 72 72

73 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU
Wgląd do sprawdzianu Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników sprawdzianu.

74 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel fax DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 74 74 74


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google