Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel. 61 854 01 60 fax. 61 852 14 41

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel. 61 854 01 60 fax. 61 852 14 41"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel. 61 854 01 60 fax. 61 852 14 41 sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl 1

2 S prawdzian w klasie VI szkoły podstawowej OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 2

3 3 CEL SPOTKANIA Zapoznanie nauczycieli ze zmianami w sprawdzianie z języka obcego nowożytnego od roku 2015

4 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 4 PROGRAM SPOTKANIA 1.Podstawy prawne sprawdzianu 2.Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych 3.Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku 4.Opis wybranych dokumentów oraz źródła informacji o sprawdzianie 5.Struktura sprawdzianu z języka obcego nowożytnego 6.Przykładowe zadania w sprawdzianie z języka obcego nowożytnego 7.Wyniki sprawdzianu z języka obcego nowożytnego

5 Podstawy prawne OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 5

6 Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.) oraz – w szczególności – rozporządzenie MEN z dnia 25.04.2013r., zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 520) Rozporządzenie MEN z dnia 8.04.2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 65 poz. 400 ze zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30.08.2012 r. poz. 977) treść Podstawy prawne forma 6 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU

7 Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 7

8 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 kl. 1kl. 2kl. 3kl. 4kl. 5kl. 6 kl. 1kl. 2kl. 3 kl. 1kl. 2kl. 3 8 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Harmonogram zmian w egzaminach zewnętrznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. (szczególnie z uwgzlędnieniem nowelizacji z dn. 20.08.2010 r.) Sprawdzian od 2015 r. Egzamin gimnazjalny od 2012 r. Egzamin maturalny od 2015 r. W technikum – nowa formuła egzaminu maturalnego obowiązuje od 2016 roku

9 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 9

10 ZMIANY JAKOŚCIOWE Zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów Różne typy zadań oraz materiałów źródłowych (np. komiks, afisz, mapa) Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania 10 ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny ZMIANY ORGANIZACYJNE

11 11 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU OBECNIE Zadania sprawdzają poziom opanowania pięciu umiejętności ponadprzedmiotowych kształtowanych w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 40 pkt / 24 – 26 zadań ( w tym od 4 do 6 zadań otwartych) Czas trwania – 60 minut OD ROKU 2015 obejmujący zadania: z języka polskiego z matematyki Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Zadania z języka polskiego: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna) Zadania z matematyki: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych Zmiany w sprawdzianie – CZĘŚĆ 1. Czas trwania – 80 minut Jeden arkusz

12 12 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zmiany w sprawdzianie – NOWA CZĘŚĆ 2. z języka obcego nowożytnego Czas trwania – 45 minut od 35 do 45 zadań zamkniętych

13 Opis wybranych dokumentów oraz źródła informacji o sprawdzianie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 13

14 14 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów Sprawdzian obejmuje cele i treści w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawa programowa zawiera zakres celów kształcenia i treści nauczania.

15 15 Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne (cele kształcenia) nawiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego. PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI I.Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. II.Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmiania języka,ale także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

16 16 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortografi cznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 1)człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 4) praca (popularne zawody); 5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 9) kultura (święta, obrzędy); 10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). Wymagania szczegółowe (treści nauczania) rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m.in. wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształce- nia językowego.

17 Wymagania szczegółowe wyznaczają możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych w procesie kształcenia językowego. 2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 1)reaguje na polecenia; 2)rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 3)rozumie ogólny sens prostego tekstu; 4)wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym; 5)rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie); 6)rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: 1)rozumie ogólny sens tekstu; 2)wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 3)rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadania, zaproszenie, kartka pocztowa. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI Wymagania szczegółowe (treści nauczania )

18 4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: 1)opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 2)opowiada o czynnościach życia codziennego; 3)przedstawia swoje upodobania i uczucia. 5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: 1)opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 2)opowiada o czynnościach życia codziennego; 3)przedstawia swoje upodobania i uczucia. 6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny; 2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania; 3) podaje swoje upodobania; 4) mówi, co posiada i co potrafi robić; 5) prosi o informacje; 6) wyraża swoje emocje; 7) wyraża prośby i podziękowania. 18 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY II etap edukacyjny: klasy IV-VI Wymagania szczegółowe (treści nauczania)

19 19 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Druga część sprawdzianu sprawdza, w jakim stopniu uczeń VI klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU II etap edukacyjny: klasy IV-VII etap edukacyjny: klasy I-III

20 Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I: 1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. 20 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY I etap edukacyjny: klasy I-III Wymagania ogólne (cele kształcenia) 20

21 Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III: 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video); 4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych; 6) przepisuje wyrazy i zdania; 7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 21 Wymagania szczegółowe (treści nauczania) 21 I etap edukacyjny: klasy I-III

22 22 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów W Informatorze opisano strukturę sprawdzianu, zasady przeprowadzania, czas trwania i typy zadań wraz z przykładami we wszystkich sześciu językach obcych. Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w zestawie egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z zakresu języków obcych w podstawie programowej.

23 23 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Opis wybranych dokumentów 1.Podstawowe informacje o sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 w podstawie programowej. 2.Część 1. Język polski. Przykładowe zadania z rozwiązaniami 3.Część 1. Matematyka. Przykładowe zadania z rozwiązaniami 4.Część 2. Język obcy nowożytny 5.Część 2. Język obcy nowożytny. Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami

24 24 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Pełen zakres środków gramatycznych do każdego z sześciu języków obcych nowożytnych podany został w Informatorze. Przykładowy zakres środków gramatycznych Część 2. Język angielski. Struktury gramatyczne i przykładowe zadania z rozwiązaniami CZASOWNIK 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have 3. Czasowniki modalne: can, np. I can dance. My mother can’t drive a car. You can’t watch this film. Can you help me? could, np. Could you help me? I couldn’t visit you yesterday. must, np. I must finish it today. You mustn’t ride a bike here. should, np. You should learn more. Where should I put the shopping? will, np. Will you do it for me? 4. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don’t walk on the grass! 5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live – lived – lived; go – went – gone 6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt 7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like to, enjoy, hate, let’s 8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off 9. Czasy gramatyczne: Present Simple, np. I get up at seven o’clock. The film starts at 8 p.m. Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you doing tomorrow? Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych osób), np. I have never travelled to Mexico. Have you done your homework? Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days ago. Future Simple, np. I will go to the shop. I hope you’ll get better.

25 25 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Źródła informacji o sprawdzianie Przykładowy zestaw zadań egzaminacyjnych wraz z plikami dźwiękowymi został opublikowany 13.12.2013 r. na stronie internetowej www.cke.edu.pl i www.oke.poznan.pl

26 Sprawdzian z języka obcego nowożytnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 26

27 27 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego angielski francuski niemieckiwłoski hiszpański rosyjski jednego Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z sześciu języków obcych.

28 28 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

29 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie (najczęściej w czerwcu). Termin ten ustala Dyrektor CKE. 29 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Sprawdzian z języka obcego nowożytnego Sprawdzian z obu części odbywa się tego samego dnia w kwietniu, w teminie ustalonym przez Dyrektora CKE. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu jest ogłaszany na stronie internetowej CKE do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

30 Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 30

31 31 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego Sprawdzane umiejętności Typ zadania Liczba zadań w arkuszu Udział liczby zadań w wyniku sumarycznym Rozumienie ze słuchu wielokrotnego wyboru 14 - 16 (4 - 5 wiązek) ok. 35% prawda/fałsz dobieranie Znajomość funkcji językowych wielokrotnego wyboru 6 - 9 (2 - 3 wiązki) ok. 20% dobieranie Znajomość środków językowych wielokrotnego wyboru 5 - 8 (2 - 3 wiązki) ok. 15% dobieranie Rozumienie tekstów pisanych wielokrotnego wyboru 10 - 12 (3 - 4 wiązki) ok. 30% prawda/fałsz dobieranie RAZEM: 35 - 45 (11 - 15 wiązek)

32 32 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 2.1.–2.6. ŹRÓDŁA TEKSTÓW teksty adaptowane i własne; czytane przez rodzimych użytkowników języka CZAS TRWANIA ok. 17 minut całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 6.1.–6.7.; 7.1.–7.2.; 13. Znajomość funkcji językowych: Rozumienie ze słuchu:

33 33 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Struktura arkusza z języka obcego nowożytnego RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12.; 3.1.–3.3. ŹRÓDŁA TEKSTÓWteksty adaptowane i własne RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE określone w podstawie programowej II (rozumienie wypowiedzi): 1.1.–1.12. ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH określony w częściach informatora dotyczących poszczególnych języków ŹRÓDŁA TEKSTÓWteksty adaptowane i własne Znajomość środków językowych: Rozumienie tekstów pisanych:

34 Przykładowe zadania z języka obcego nowożytnego – sprawdzian OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 34

35 35 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Uczeń zapisuje odpowiedzi, zgodnie z instrukcją podaną na pierwszej stronie arkusza sprawdzianu, długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Na karcie odpowiedzi uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych, np.: Instrukcja zaznaczania odpowiedzi 2.1. ABC 2.2. ABC 2.3. ABC

36 Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. Wymagania szczegółowe 2.3. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu, (zadanie 1.2.) 2.5. Uczeń rozumie intencje rozmówców. (zadanie 1.1. i 1.3.) 36 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu X X X Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 1.1. Mama gratuluje synowi wygranej w meczu. 1.2. Dziewczynka opowiada o swoim hobby. 1.3. Chłopiec zaprasza koleżankę na imprezę. POKAZ

37 Tekst 1. Kobieta: Czy wygraliście wczoraj mecz? Chłopiec: Niestety, nie. Kobieta: Nie martw się, następnym razem wam się uda. Chłopiec: Mam nadzieję, mamo. 37 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Tekst 2. Dziewczynka: Mam już ponad 200 pocztówek. Moja mama często podróżuje i wysyła mi pocztówki z różnych krajów: Francji, Grecji, nawet z Australii. Myślę, że zbieranie pocztówek to fajne hobby. Mam największy zbiór pocztówek w klasie. Często wymieniam się nimi z kolegami. Tekst 3. Chłopiec: Cześć, Kasia! Tutaj Jacek. Organizujemy przyjęcie-niespodziankę dla Basi. Mam nadzieję, że przyjdziesz. Spotykamy się o godzinie 16.00 przed moim domem. Do zobaczenia! POKAZ Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.

38 1.1. Nauczyciel objaśnia zadanie domowe. 1.2. Chłopiec opowiada o swojej rodzinie. 1.3. Mama prosi syna o pomoc. 38 Wymagania ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka […]. Wymagania szczegółowe 2.3. Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu, (zadanie 1.1. i 1.2.) 2.5. Uczeń rozumie intencje rozmówców. (zadanie 1.3.) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu X X X Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.

39 39 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu Tekst 1. Nauczyciel: Ewa i Piotr, czy macie zadanie domowe? Uczennica: Tak, było bardzo łatwe. Nauczyciel: Piotr, przeczytaj je głośno, proszę! Tekst 2. Chłopiec: Jutro przyjedzie do mnie Paul. On mieszka w Berlinie i ma 12 lat, tak jak ja. Jego tata jest nauczycielem a mama – lekarką. Paul będzie mieszkał u mnie przez dwa tygodnie. Będzie też chodził do mojej szkoły. Potem ja pojadę do niego. Tekst 3. Kobieta: Jacku, twoja siostra dostała dziś bardzo dobrą ocenę z testu z języka angielskiego. Wczoraj długo razem się uczyliście. Dziękuję, że jej pomogłeś. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.

40 Zadanie 2. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 40 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania Rozumienie ze słuchu 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. DAB Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. POKAZ

41 41 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. Dialog 1. Kobieta: Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Chłopiec: Szukam książki pt. „Spotkanie w kawiarni”. Napisała ją Ellie Johnson. Nie mogę jej znaleźć na półce. Kobieta: Chwileczkę, sprawdzę w komputerze. Tak, mamy tę książkę. Zaraz ją przyniosę. Poproszę twoją kartę biblioteczną. Dialog 2. Dziewczynka: Tato, może kupimy ten komputer? Mężczyzna: Cóż, on jest bardzo drogi, Ewo. Dziewczynka: Ale jest naprawdę dobry, wszyscy moi koledzy z klasy mają takie komputery. Mężczyzna: OK. Zapytajmy sprzedawcę. Dialog 3. Dziewczynka: Cześć Adam! Przepraszam za spóźnienie. Poszłam do biblioteki po lekcjach. Chłopiec: Żaden problem. Co chcesz zjeść? Mają tu pyszne lody! Dziewczynka: Wiesz, nie lubię lodów. Chętnie napiję się herbaty, a ty? Chłopiec: Ja chciałbym lody truskawkowe. Są najlepsze!

42 Rozumienie ze słuchu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Przykładowe zadania A.B. C.D. Zadanie 2. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym się on odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. 42 BCD Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

43 Rozumienie ze słuchu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Dialog 1. Kobieta: Czy możesz, powiedzieć, o której godzinie odjeżdża pociąg do Paryża? Zapomniałam okularów. Chłopiec: Do Paryża? Ja też tam jadę. Pociąg jedzie za 20 minut. Czy pomóc Pani z tą torbą? Kobieta: Nie dziękuję. Ta torba nie jest ciężka. 43 Dialog 2. Kobieta: A teraz zbadam Twój wzrok. Zamknij lewe oko i przeczytaj te liczby. Chłopiec: 12, 20 … nie wiem, może 30? Kobieta: Oj, niedobrze. Będziesz musiał nosić okulary. Dialog 3. Kobieta: Weź okulary słoneczne i krótkie spodnie! Chłopiec: Okulary już mam, ale spodnie… Nie mogę ich znaleźć. Kobieta: Zobacz na półce do góry! Musisz dzisiaj wszystko spakować. Jutro rano nie będzie czasu. Chłopiec: Lubię wakacje nad morzem, ale nie lubię się pakować. Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym.

44 Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. 44 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. B D E A 3.1. Pani Kowalska 3.2. Liwia 3.3. Marysia 3.4. Ela Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. POKAZ

45 Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.–3.4.) właściwą postać przedstawioną na obrazku (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby. Uwaga! Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo. 45 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. B D E A 3.1. Pani Kowalska 3.2. Liwia 3.3. Marysia 3.4. Ela POKAZ Dziewczynka: Tomek?! Co ty tutaj robisz? Chłopiec: Cześć, Marta. Jestem na obozie sportowym z moją klasą. Jesteśmy tutaj z naszą wuefistką, panią Kowalską. Dziewczynka: Pani Kowalska to ta pani, która teraz rozmawia przez telefon? Chłopiec: Nie, to moja starsza siostra, Kasia. Ona przyjechała tu z kolegą. Pani Kowalska jest tam, pływa teraz w jeziorze. Dziewczynka: Gdzie? Obok łodzi? Chłopiec: Tak, to ona. Jest bardzo dobrą pływaczką. A dziewczyna w łodzi to moja najlepsza koleżanka, Liwia. Dziewczynka: A te dwie dziewczyny, które grają w siatkówkę? One też są z twojej klasy? Chłopiec: Tak, dziewczyna w koszulce i spodenkach to Marysia, a ta w sukience to Ela.

46 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku pozostanie niewykorzystane. Rozumienie ze słuchu 3.1.3.2.3.3.3.4. 46 C Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. DBA 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. C B D E A

47 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Zadanie 3. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (3.1.–3.4.) miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz odpowiednią literę w kratkę pod każdą rzeczą. Uwaga! Jedno miejsce na obrazku pozostanie niewykorzystane. Rozumienie ze słuchu Chłopiec: Mamo, zobacz, jak posprzątałem w szafie. Kobieta: Rzeczywiście. Wszystko jest ładnie ułożone. Tu do góry masz zimowe rzeczy, tak? Chłopiec: Nie, tylko swetry i kurtkę zimową. Rzadko je noszę. Poniżej wiszą spodnie jeansowe i koszulki. Po lewej stronie jeansy a po prawej koszulki. Kobieta: To bardzo praktyczne. A gdzie masz krótkie spodenki? Na dole obok piłki? Chłopiec: Nie. Krótkie spodnie są na półce pod czapkami. Kobieta : A na ostatniej półce na dole jest jeszcze miejsce … Chłopiec: Tak, tam włożę szaliki i rękawiczki. Kobieta: Marcin, jestem bardzo zadowolona! 3.1.3.2.3.3.3.4. 47 C Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. DBA C B D E A

48 Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 48 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu 2.1) Uczeń reaguje na polecenia. Kobieta: Paweł, weź książkę i podejdź do tablicy, proszę. X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 4.1. Który chłopiec wykonał wszystkie polecenia nauczycielki? POKAZ

49 49 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu 2.1) Uczeń reaguje na polecenia. Kobieta: Dzieci! Proszę, nie grajcie w piłkę w pokoju i nie biegajcie tutaj, to niebezpieczne. Idźcie proszę grać w piłkę do parku! X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 4.2. Którzy chłopcy wykonali wszystkie polecenia mamy? Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

50 Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 50 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie ze słuchu 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. Chłopiec: Mamo, co dziś będzie na deser? Kobieta: Hmm, niech pomyślę… A co powiesz na sałatkę owocową? Chłopiec: Świetnie! Z bananami i jabłkami? Kobieta: Mamy kilka jabłek i pomarańczy. Ojej, ale nie mamy bananów. Chłopiec: Żaden problem, mamo. Pójdę do sklepu i kupię je. Kobieta: OK, Marku. Dam ci pieniądze. Pospiesz się, obiad jest już prawie gotowy! X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 4.3. Co ma kupić Marek? POKAZ

51 51 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. X Uczeń wysłuchuje tekstów w języku obcym. 4.4. Dokąd pójdzie Silwia z Michałem? Zadanie 4. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Rozumienie ze słuchu Chłopiec: Silwia, pójdziesz ze mną dzisiaj po szkole do kina? Dziewczynka: Dzisiaj? A co leci w kinie? Chłopiec: „Lego przygoda”! To bardzo śmieszny film! Dziewczynka: Hmm… A może pójdziemy do nowej galerii handlowej? Chłopiec: Do galerii handlowej? Nie byłaś tam jeszcze? A zresztą co ja tam będę robił? Dziewczynka: Możesz tam kupić klocki lego! Chłopiec: Dobrze, pójdziemy do galerii.

52 Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. 52 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych A. Linia pięć. B. Pięć euro. C. O piątej. A Treść całego zadania w języku obcym. Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi […]. Który autobus jedzie do centrum? POKAZ

53 53 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU A. 2 godziny B. 2 euro C. 2 lody Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. Znajomość funkcji językowych Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi […]. Treść całego zadania w języku obcym. Ile kosztują lody? B 5.2.

54 54 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU A. Kiedy idziesz do lekarza? B. Jak się czujesz? C. Od kiedy boli cię głowa? Zadanie 5. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C. Znajomość funkcji językowych Wymagania ogólne IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […]. Wymagania szczegółowe (II etap edukacyjny) 6.5) Uczeń prosi o informacje. Treść całego zadania w języku obcym. Niedobrze, boli mnie głowa. 5.3. B

55 6.1. Kolega pyta Cię, kiedy idziesz do dentysty. Co mu odpowiesz? 6.2. Masz gorączkę. Prosisz koleżankę o zakup leku. Co jej powiesz? 6.3. Koleżanka pyta Cię, co robisz dziś po południu. Co jej odpowiesz? 6.4. Kolega pyta Cię, kim jest z zawodu Twoja mama. Co mu odpowiesz? 6.5. Angielski turysta pyta Cię, gdzie jest najbliższa apteka. Co mu odpowiesz? 55 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych Zadanie 6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. A. Kup mi aspirynę w aptece, proszę. B. Aspiryna jest na stole w kuchni. C. Ona jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu. D. Idę z mamą do dentysty. E. W następny czwartek po południu. F. Tam, obok szpitala. A E D C F zadanie 6.1.,6.3. i 6.5. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi zadanie 6.2. 6.7) Uczeń wyraża prośby […]. zadanie 6.4. 6.1) Uczeń przedstawia […] członków swojej rodziny. Reakcje A-F podane są w języku obcym. POKAZ

56 6.1. Kolega pyta Cię o twoje hobby. Co mu odpowiesz? 6.2. Koleżanka pyta Cię, czy będziesz na koncercie. Co jej odpowiesz? 6.3. Nauczyciel pyta Cię, na czym umiesz grać? Co mu odpowiesz? 6.4. Kolega pyta Cię, gdzie się spotkacie. Co mu odpowiesz? 6.5. Rodzice kupili Ci płytę twojego ulubionego zespołu rockowego. Co im powiesz? 56 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość funkcji językowych Zadanie 6. Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji. A. Najlepiej przed szkołą. B. Super, dziękuję za prezent! C. Moja siostra gra na pianinie. D. Lubię słuchać muzyki, najbardziej hiphop. E. Na gitarze i trochę na keyboardzie. F. Przykro mi, ale nie mogę. F D E A B zadanie 6.2. i 6.4. (I etap edukacyjny) 5) Uczeń […] udziela odpowiedzi zadanie 6.1. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania zadanie 6.3. 6.1) Uczeń mówi […] co potrafi robić. zadanie 6.5. 6.7) Uczeń wyraża […] podziękowania. Reakcje A-F podane są w języku obcym.

57 7.1. Dziewczyna fotografuje A. słonia. B. żyrafę. C. tygrysa. Zadanie 7. W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 57 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych Wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […]. Wymagania szczegółowe 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […]. 7.2. Papuga jest A. obok krzesła. B. pod krzesłem. C. na krześle. X X Treść całego zadania w języku obcym. POKAZ

58 Wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […]. Wymagania szczegółowe 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych […]. 7.1. Nauczyciel A. patrzy na zegarek. B. siedzi na ławce. C. daje uczniowi piłkę. 58 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych 7.2. Uczniowie są A. w klasie. B. w sali gimnastycznej. C. na boisku szkolnym. X X Zadanie 7. W zdaniach 7.1.–7.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Treść całego zadania w języku obcym.

59 Zadanie 8. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 59 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych X A. jestB. biurkoC. siostryD. tatyE. sąF. szafki W moim domu 8.1. ____ trzy sypialnie, łazienka i kuchnia. Sypialnia mojej 8.2. ____ jest największym pokojem w całym domu. W jej pokoju stoi bardzo duże 8.3. ____, a obok regał z książkami. Mój pokój jest mały, ale przytulny. PROJEKT Mój dom E C B Treść całego zadania w języku obcym. POKAZ

60 Zadanie 8. Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 60 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Znajomość środków językowych X A. przyjdźB. najlepszaC. biegamyD. gramyE. przyjdźcieF. słaba Jutro 8.1. ____ mecz piłki nożnej! Nasza drużyna jest 8.2. ____! Na pewno wygramy! Mecz rozpoczyna się o godzinie 10.00! 8.3. ____ wszyscy na boisko szkolne! JUTRO WIELKI MECZ! D B E Treść całego zadania w języku obcym.

61 Ania, Dziękuję za Twój mail. Mój typowy dzień w szkole wygląda inaczej niż u Ciebie. Nie jeżdżę do szkoły autobusem ani samochodem. Wolę rower. Zazwyczaj mam 6 lekcji. Przerwa obiadowa zaczyna się o 12.30. O 13.45 idę już do domu. Na obiad jem zazwyczaj zupę lub kurczaka z ziemniakami, ale moim ulubionym daniem jest spaghetti. Jest przepyszne! A Ty? Co jesz na obiad? Po lekcjach wiele moich koleżanek ze szkoły chodzi na basen. Nie potrafię pływać, ale bardzo dobrze gram na pianinie. Mam lekcje gry w każdy wtorek i czwartek o 15.00. Bardzo lubię grać na pianinie. W przyszłości chciałabym się nauczyć grać w tenisa. Pozdrawiam Laura Zadanie 9. Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 61 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych Wymaganie ogólne II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie […] krótkie i proste wypowiedzi pisemne […]. Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. Treść całego zadania w języku obcym. POKAZ

62 Zadanie 9. Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. 62 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych 9.1. Czym Laura dojeżdża do szkoły? Treść całego zadania w języku obcym. X POKAZ 9.2. Co Laura je najchętniej? X 9.3. Co Laura robi po lekcjach? X

63 Zadanie 10. Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. 63 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. Tomek, nie mogę się z Tobą spotkać dziś po południu. Mam lekcję gry na gitarze o 17.00, a potem jadę z mamą na zakupy. Ania CZARNE KOTY Muzyczny zespół jazzowy gra w Waszej szkole! Jerry Donovan - gitara Frank Wellington - saksofon Gina Malone - pianino Pt., 28 maja 16.00 hala szkoły bilety 5 euro Mam ten sam problem. W sklepie muzycznym są one bardzo drogie (ponad 500 euro!). Ale nie musisz kupować gitary dla profesjonalistów. Poszukaj podobnej w sklepach internetowych! Tam są one dużo tańsze! Treść całego zadania w języku obcym. Czy wiesz, gdzie można kupić tanią gitarę? Czy wiesz, kiedy jest koncert? Tak, wiem C B POKAZ

64 PLAN WYCIECZKI 8.00 - spotykamy się przed szkołą 8.30 - wyjazd 11.00 -16.00 - idziemy do miasta (muzeum, obiad, kino, zakupy) 19.30 - wracamy do szkoły 64 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wymaganie szczegółowe 3.2. Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. Czy wiesz, kto jedzie na wycieczkę? Czy wiesz, kiedy wracasz z wycieczki? Tak, wiem Treść całego zadania w języku obcym. A B A. B. C. Michał, poszedłem do supermarketu. Jutro jadę na wycieczkę szkolną i muszę kupić coś do jedzenia na podróż! Jeśli coś potrzebujesz, to zadzwoń do mnie.Wrócę około 15.00 Adam UWAGA! W czwartek o godzinie 10.30 przyjeżdża do nas grupa uczniów z Londynu! Będą u nas przez 5 dni. Każda klasa przygotowuje na jutro plakat w j. angielskim o Londynie ! Pani Star UWAGA! W czwartek o godzinie 10.30 przyjeżdża do nas grupa uczniów z Londynu! Będą u nas przez 5 dni. Każda klasa przygotowuje na jutro plakat w j. angielskim o Londynie ! Pani Star Zadanie 10. Przeczytaj teksty A–E. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany. Rozumienie tekstów pisanych

65 65 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU A. prezencieB. dziewczynieC. nauczycieluD. przedmiocie szkolnym Wymaganie szczegółowe 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. AB D Widzę ją każdego ranka. Spaceruje z psem w parku obok mojego domu. Chodzimy razem do tej samej szkoły, ale ona jest dwa lata młodsza ode mnie. Ona jest bardzo ładna. Pewnego dnia zaproszę ją do kina. Mój telefon komórkowy jest super! Teraz mogę dzwonić do moich przyjaciół, słuchać muzyki i robić zdjęcia. Zawsze chciałem mieć taki telefon. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy rodzice podarowali mi go na urodziny. W mojej szkole lekcje angielskiego są super! Nie uczymy się za dużo gramatyki, ale bardzo dużo rozmawiamy po angielsku. Czasami korzystamy na lekcjach z telefonów komórkowych. Każdy uczeń ma w telefonie słownik angielsko- polski. Bardzo lubię te lekcje! Tekst jest o Treść całego zadania w języku obcym. Zadanie 11. Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. Rozumienie tekstów pisanych POKAZ

66 Zadanie 11. Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (11.1.–11.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu. 66 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Rozumienie tekstów pisanych A. kocieB. pokojuC. zakupachD. śniadaniu Wymaganie szczegółowe 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. A C B Byłem tam wczoraj rano z moimi rodzicami. Chcieliśmy kupić kilka mebli: biurko, krzesło i mały stolik. Właśnie była promocja! Krzesło kosztowało tylko 20 euro, to naprawdę mało! On jest cały biały. Najbardziej lubi siedzieć na sofie w moim pokoju. Często tam śpi, kiedy ja oglądam telewizję. Rano zawsze mnie budzi, stoi obok łóżka i miauczy. Daję mu mleko i kiełbaskę. Tekst jest o Treść całego zadania w języku obcym. Od tygodnia mieszkamy w domku jednorodzinnym. Ja i mój brat mieszkamy na pierwszym piętrze. Mamy tu dużo miejsca do zabawy! Po lewej stronie stoją łóżka, a po prawej biurka. Na moim biurku stoi komputer, tutaj się uczę, czasem gram, a nasz kot siedzi wtedy obok mnie.

67 Wyniki sprawdzianu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 67

68 Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku. 68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wyniki sprawdzianu

69 W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą cztery wyniki: 69 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wyniki sprawdzianu wynik z części pierwszej wynik z części drugiej – Z JĘZYKA OBCEGO wynik z języka polskiego wynik z matematyki

70 70 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wyniki sprawdzianu Wyniki sprawdzianu będą wyrażone w skali procentowej, które ustala komisja okręgowa na podstawie punktów przyznanych przez egzaminatora.

71 71 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wyniki sprawdzianu Wyniki są przedstawiane w trzech sprawozdaniach sporządzonych przez: OKE dla uczniów z danej szkoły OKE dla uczniów z terenu danej OKE CKE dla uczniów z całego kraju Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. Uczeń może sprawdzić swój wynik po zalogowaniu w serwisie,,ucznia i absolwenta” na stronie www.oke.poznan.pl

72 Wgląd do sprawdzianu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU 72

73 73 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU Wgląd do sprawdzianu Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wyników sprawdzianu.

74 74 ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel. 61 854 01 60 fax. 61 852 14 41 sekretariat @oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 61 – 655 Poznań tel. 61 854 01 60 fax. 61 852 14 41"

Podobne prezentacje


Reklamy Google