Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Art. 192 ust. 1 Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych mu świadczeniach oraz kwocie środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Art. 192 ust. 1 Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych mu świadczeniach oraz kwocie środków."— Zapis prezentacji:

1

2 Art. 192 ust. 1 Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych mu świadczeniach oraz kwocie środków finansowych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń. Art. 192a W celu potwierdzenia udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, Fundusz może zwrócić się do świadczeniobiorcy o informację w zakresie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej. Wdrożenie systemu ZIP stanowić będzie realizację art. 192 i 192a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2008 Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) Art. 192 ust. 2 Minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu i terminu występowania do Funduszu oraz udostępniania przez Fundusz tej informacji.

3  Zapewnienie pacjentowi łatwego i powszechnego dostępu do informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Udzielanie informacji o aktualnym prawie do świadczeń.  Informowanie pacjenta o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń.  Uszczelnienie systemu opieki zdrowotnej w zakresie wydatkowanych środków finansowych poprzez umożliwienie pacjentowi zgłaszania nieprawidłowości w udostępnionych mu danych (w kolejnych etapach projektu).

4 Zakres danych prezentowanych przez ZIP Uprawnienia do świadczeń Deklaracje w POZ Wizyty i pobyty w placówkach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego Udzielone świadczenia medyczne Zrealizowane recepty refundowane i wysokość tej refundacji Realizacja wniosków ortopedycznych Kolejki oczekujących Leczenie uzdrowiskowe

5  Pacjent uzyska stały dostęp do informacji o wykonanych na jego rzecz świadczeniach oraz kosztach tych świadczeń w jednym, łatwo dostępnym portalu.  Poprzez portal pacjent uzyska dostęp do istotnych dla niego treści np. o programach profilaktycznych, leczeniu za granicą czy też gdzie się leczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ.  Możliwość sprawdzenia statusu ubezpieczenia (zielony/czerwony ekran w systemie eWUŚ)  Pacjent będzie miał możliwość weryfikacji wykonanych na jego rzecz usług.  Na dalszych etapach rozwoju portalu pacjent będzie miał możliwość: - oceny jakości udzielonych mu świadczeń, - zgłoszenia do NFZ nieprawidłowości.

6 Osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin) Osoby ubezpieczające się dobrowolnie Osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń Osoby nieubezpieczon e ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

7 Wygodny, pełny dostęp dostęp z domu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku Indywidualizacja łatwa w obsłudze wyszukiwarka, dane zebrane na potrzeby konkretnego pacjenta Aktualność danych stała synchronizacja i aktualizacja danych Bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

8 Bezpieczeństwo danych osobowych Informacje o stanie zdrowia pacjenta na mocy art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych są danymi szczególnie chronionymi. Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawniony jest do przetwarzania tych danych przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych.

9 1.Na serwerze ZIP nie są przechowywane dane osobowe pacjentów, tj. imię, nazwisko, adres, nr PESEL. 2.W aplikacji ZIP, do której dostęp można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową nie są wyświetlane dane osobowe. 3.Na podstawie danych wyświetlanych w portalu ZIP nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby, której one dotyczą. 4.Transmisja danych pomiędzy użytkownikiem, a aplikacją ZIP jest szyfrowana. 5.Uwierzytelnianie użytkownika w trakcie logowania się do systemu odbywa się przy pomocy kodu użytkownika i hasła. Bezpieczeństwo danych osobowych

10 10 Obszary pracy w ZIP Twój Portal To pierwsza aplikacja zgłaszająca się po wywołaniu portalu ZIP. Obszar ten zawierać będzie podstawowe informacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jak również informację o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej za granicą.

11 Gdzie się leczyć? Za pomocą tej aplikacji można w prosty sposób uzyskać listę miejsc w których udzielana jest pomoc medyczna w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z podziałem na rodzaje udzielanych świadczeń oraz realizowane są recepty refundowane przez NFZ. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z danymi teleadresowymi podmiotu leczniczego, godzinami przyjęć w ramach umowy z NFZ, harmonogramem pracy komórki, informacjami dodatkowymi, tj. mapa z lokalizacją, wyposażenie placówki, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12 Rejestr Usług Medycznych Aplikacja przekazuje użytkownikowi informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych na jego rzecz przez świadczeniodawców mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i finansowanych ze środków publicznych. W aplikacji dostępne będą moduły: świadczenia medyczne, deklaracje POZ, recepty, zaopatrzenie ortopedyczne, uzdrowiska, kolejki oczekujących. System prezentować będzie dane od roku 2008.

13 Prawo do świadczeń Aplikacja umożliwiająca sprawdzenie stanu ubezpieczenia zalogowanego pacjenta. Informacja jest tożsama z danymi udostępnianymi świadczeniodawcom w systemie e-WUŚ.

14 ZIP to również … Moduł ustawień systemowych W tym module realizowane są funkcje logowania, zmiany hasła, zmiany adresu e- mail, wyrażana zgody na przetwarzanie danych w ZIP, prezentowana będzie historia logowania. Aplikacja KS-NFZ-ZIP służąca do obsługi kont użytkowników. Aplikacja pozawala na zdalne składanie wniosków przez użytkowników o dostęp do systemu ZIP oraz administrowanie systemu przez pracowników OW NFZ tj. zakładanie nowych użytkowników, generowanie wniosków, blokowanie kont itd. Wersja demonstracyjna portalu Przewodnik i pomoc do systemu ZIP

15 W kolejnych etapach … Obsługa wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników. Zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości. Moduł raportowania tj. umożliwienie generowania i drukowania w jednym dokumencie interesujących świadczeniobiorcę zakresów świadczeń. Przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę. podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu. dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych (termin realizacji po zakończeniu wprowadzania zmian wyszczególnionych powyżej). składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.

16


Pobierz ppt "Art. 192 ust. 1 Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych mu świadczeniach oraz kwocie środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google