Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

2 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

3 stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, stanowiącej narzędzie systemu zarządzania kryzysowego i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Główny cel Projektu: Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych Wstępna ocena ryzyka powodziowego Wstępna ocena ryzyka powodziowego Zintegrowana BDOT Zintegrowana BDOT NMT dla wskazanej powierzchni kraju NMT dla wskazanej powierzchni kraju System zarządzania NMT System zarządzania NMT Ortofotomapa dla wskazanej powierzchni kraju Ortofotomapa dla wskazanej powierzchni kraju Mapy zagrożenia powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego Mapy ryzyka powodziowego Mapy ryzyka powodziowego Mapy zagrożeń meteorologicznych Mapy zagrożeń meteorologicznych Mapy innych zagrożeń Mapy innych zagrożeń Platforma informatyczna ISOK Platforma informatyczna ISOK Główne produkty Projektu :

4 Podstawa prawna opracowania i zakresu treści map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego Metodyka opracowania MZP i MRP (dokument wewnętrzny stworzony w ramach projektu ISOK (dokument wewnętrzny stworzony w ramach projektu ISOK) Metodyka opracowania MZP i MRP (dokument wewnętrzny stworzony w ramach projektu ISOK (dokument wewnętrzny stworzony w ramach projektu ISOK)

5 WSTĘPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO (WORP) MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO publikacja map na Hydroportalu MZP i MRP (pdf) weryfikacja map; uwzględnianie uwag do map zgłoszonych przez RZGW i podmioty zewnętrzne PRZEKAZANIE KOLEJNEJ WERSJI MZP I MRP PRZEZ IMGW DO KZGW weryfikacja map przez KZGW i RZGW PRZEKAZANIE MAP DO RZGW * PUBLIKACJA MAP NA PLATFORMIE INFORMATYCZNEJ ISOK * NUMERYCZNA BAZA DANYCH ZOSTANIE PRZEKAZANA DO SAMORZĄDÓW W WERSJI ODPOWIADAJĄCEJ ICH ZASIĘGOM TERYTORIALNYM 2011-12-22 2013-12-22 produkcja map 2014-06-302014-12-31

6 Szkolenia dotyczące treści i sposobu wykorzystania MZP i MRP Szkolenia organizowane przez IMGW w ramach środków projektu ISOK Szkolenia KZGW dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową Szkolenia e-learning w ramach platformy informatycznej ISOK Wiedza na temat MZP i MRP

7 PLAN SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW WDRAŻANIA RDW W POLSCE Zakres szkoleń: 1.praktyczne aspekty wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, 2.powiązania RDW z Dyrektywą Powodziową, 3.zmiany wynikające z wprowadzenia w 2015 r. projektów pierwszych planów zarządzania ryzykiem powodziowym, 4.zależności między ochroną wód a planowaniem przestrzennym, 5.zaopatrzenie w wodę, 6.omówienie przypadków dotyczących najczęściej pojawiających się problemów.

8 KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

9 Strona | 09 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aktualizacja aglomeracji ściekowych Pilne zakończenie procesu weryfikacji aglomeracji Koniec lipca - Przekazanie projektów zmian aglomeracji sejmikom województw Sierpień-wrzesień - Pozyskanie informacji na potrzeby IV AKPOŚK Październik-listopad - Prace nad opracowaniem IV AKPOŚK oraz Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG

10 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aktualizacja aglomeracji ściekowych Działania kluczowe końcowej fazy weryfikacji Poinformowanie gmin o zbliżającym się zakończeniu procesu weryfikacji aglomeracji Poinformowanie gmin o zbliżającym się zakończeniu procesu weryfikacji aglomeracji Wymagany pełny projekt zmian aglomeracji Wymagany pełny projekt zmian aglomeracji Sprawne pozyskanie zakresów inwestycyjnych na potrzeby IV AKPOŚK Sprawne pozyskanie zakresów inwestycyjnych na potrzeby IV AKPOŚK Pełny zakres danych zgodny z formularzami KPOŚK uwzględniający przedłożony projekt zmian aglomeracji Pełny zakres danych zgodny z formularzami KPOŚK uwzględniający przedłożony projekt zmian aglomeracji Strona | 010

11 Niezbędne działania dla osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej Zmiany prawne - rozporządzenia Zmiany prawne - rozporządzenia Zakończenie weryfikacji obszarów aglomeracji Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych Uaktualnienie IV AKPOŚK oraz stworzenie finalnej wersji Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG Realizacja i monitoring inwestycji Strona | 011

12 MASTER PLANY DLA DORZECZA ODRY I WISŁY

13 INWESTYCJE OCENIONE W MASTERPLANACH TO: Z analizy wynika, iż wszystkie inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji spełniają wymagania RDW (niezagrożone zwrotem środków UE). inwestycje zrealizowaneinwestycje w trakcie realizacjiinwestycje planowane do 2021 r.

14 W WYNIKU REALIZACJI MP WYODRĘBNIONO 2 GRUPY INWESTYCJI: inwestycje, które nie mają negatywnego wpływu na stan wód (Lista nr 1; łącznie 2147 inwestycji ) inwestycje, które mogą mieć lub mają negatywny wpływ na stan wód (Lista nr 2; łącznie 450 inwestycji); b1) inwestycje, dla których przewiduje się derogację z art. 4.7, b2) inwestycje, dla których MPL nie zawierają wskazania do derogacji z art. 4.7;

15 DEROGACJA Planowane inwestycje z Listy nr 1, są wskazane jako niewpływające na stan wód w związku z tym ich realizacja będzie możliwa (odblokowanie środków UE) Planowane inwestycje z Listy nr 2, dla których MPL przewiduje się derogację z art. 4.7 (grupa b1) zostaną wpisane do aPGW i przypisana im zostanie derogacja z art. 4.7 a ich realizacja będzie możliwa po wydaniu przez rdoś decyzji środowiskowej (odblokowanie środków UE Planowane inwestycje z Listy nr 2, dla których MPL nie zawierają wskazania do derogacji z art. 4.7 (grupa b2) nie zostaną wpisane do aPGW, a ich realizacja nie będzie możliwa Niezbędna jest zmiana zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegająca na dopuszczeniu możliwości realizacji inwestycji w okresie pomiędzy kolejnymi aktualizacjami PGW, w przypadku gdy inwestycja nie ma wpływu na stan wód lub udowodnione jest spełnienie warunków dla przypisania derogacji.

16 AKTUALIZACJA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO- ŚRODOWISKOWEGO KRAJU AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO- ŚRODOWISKOWEGO KRAJU

17 Razem dbamy o przyszłość naszych wód Strona | 017 Zgłaszanie nowych inwestycji do aPGW (odstępstwa od celów środowiskowych Formularz elektroniczny na stronie: www.masterplany.kzgw.gov.pl Zgłaszanie inwestycji do aPWŚK (program działań – dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych ) – art. 11 RDW Ankieta rozesłana do wszystkich ZMiUW – informacja o działaniach udrożnieniowych i renaturyzacyjnych Inwestycje aktualnie zgłaszane do dokumentów planistycznych – aPWŚK i aPGW

18 Razem dbamy o przyszłość naszych wód Strona | 018 CZĘŚĆETAPZADANIE TERMIN ZAKONCZENIA Część I Etap I Opracowanie projektu aPWŚK 29.09.2014 Etap II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPWŚK 06.03.2015 Etap III Opracowanie ostatecznej wersji aPWŚK 28.08.2015 Część II Etap I Opracowanie projektów aPGW 02.10.2014 Etap II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów aPGW 07.04.2015 Etap III Opracowanie ostatecznej wersji aPGW wraz z raportem do KE z realizacji opracowanych dokumentów 21.12.2015 Część III KONSULTACJE SPOŁECZNE ZGODNE Z RDW PROJEKTÓW APGW (6 miesięcy) 06.10.2014- 07.04.2015 HARMONOGRAM PRAC aPWŚK I aPGW

19 Razem dbamy o przyszłość naszych wód GOSPODARKA WODNA W POLSCE

20 W Polsce o gospodarce wodnej myśli się sektorowo: Transport wodny i żegluga śródlądowa Hydroenergetyka Energia odnawialna Powodzie i susze Kryzys bezpieczeństwa Zaopatrzenie w wodę Gospodarka komunalna Woda dla rolnictwa Ochrona środowiska wodnego Sporty wodne Turystyka GOSPODARKA WODNA Czas na zmianę myślenia o gospodarce wodnej!!! …

21 Czas na powiązane działania i zintegrowanie sektorowej gospodarki wodnej

22 W polskiej gospodarce wodnej stawiamy pytania: Co jest ważniejsze ??? Regulacja rzeki Transport śródlądowy Produkcja energii Hydroenergetyka Ochrona przeciwpowodziowa CzłowiekPrzyroda Ochrona siedlisk Ochrona przed powodzią Ochrona środowiska czy czy czy czy albo albo albo albo i i i i Pytania zasadne, ale wystarczy zmienić spójnik!

23 Ostatnio usłyszane… Winnym zaniedbań w śródlądowym transporcie wodnym jest … ochrona środowiska Winnym zaniedbań w śródlądowym transporcie wodnym jest … ochrona środowiska Budujemy przepławki zamiast … śluz Budujemy przepławki zamiast … śluz Regulacja rzek zwiększy bezpieczeństwo przed powodzią … Regulacja rzek zwiększy bezpieczeństwo przed powodzią … Ministrze Transportu i Ministrze Gospodarki, ratuj nas przed Ministrem Środowiska Ministrze Transportu i Ministrze Gospodarki, ratuj nas przed Ministrem Środowiska … To są błędne tezy i błędne założenia…

24 Rozwój gospodarki wodnej w Polsce nierzadko rodzi konflikty A rozwiązanie jest bardzo proste …

25 CO W TEJ SPRAWIE ROBIMY?

26 PGW 2015 Strategia Gospodarki Wodnej RDM PZRP MasterPlan PWŚK KPOŚK ISOK ISOK II KPOWM Strategia KZGW RZGW Strategie: Bezpieczeństwo energetyczne; Transport itd.. Studia ochrony ppow Studia ochrony ppow Programy dla Odry i Wisły ●●● Strategia Gospodarki Wodnej

27 Współpraca Największą szansą dla rozwoju gospodarki wodnej jest współpraca i działanie w oparciu o wieloletnią strategię rozwoju gospodarki wodnej w Polsce pomiędzy:  Ministerstwem Środowiska  Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju  Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Ministerstwem Gospodarki  Ministerstwem Sportu i Turystyki  Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej  Samorządem terytorialnym

28 Współpraca Kluczowa dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce jest współpraca pomiędzy stroną rządową i samorządową Strona rządowa odpowiada za:  krajowe dokumenty strategiczne  kształtowanie krajowej polityki gospodarce wodnej  stanowienie prawa Strona samorządowa odpowiada za:  realizację inwestycji w regionach  implementację zapisów prawa  opracowanie regionalnych dokumentów strategicznych BEZ WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ŻADNA INWESTYCJA NA RZEKACH NIE BĘDZIE MOGLA BYĆ ZREALIZOWANA!!! W tym kontekście strona rządowa to najlepszy sojusznik, a nie przeciwnik rozwoju gospodarki wodnej w regionach!!!

29 (filozofia działania) wspólnie, solidarnie ze społeczeństwem, RZGW, ZMIUW, MŚ, MR, MT, gminami, samorządami, organizacjami ekologicznymi „razem” (filozofia działania) dbałość o jakość dokumentów, opracowań, o majątek, urządzenia, budowle, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo powodziowe „dbamy” (zrównoważony rozwój) opcja na przyszłość(dbając dzisiaj dbamy o przyszłość), trwałość, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wód dla wszystkich użytkowników, w tym dla przyrody „o przyszłość” wspólnych, wszystkich użytkowników (gospodarka komunalna, rolnictwo, przemysł, żegluga), pracowników gospodarki wodnej, społeczeństwa „naszych” wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, kanały, sztuczne zbiorniki wodne), wody podziemne, wody morskie „wód” RAZEM DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH WÓD Misja

30 STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W SPRAWIE UTWORZENIA, OKREŚLENIA SKŁADU I ZAKRESU DZIAŁAŃ ZESPOŁU DS. ROZWOJU GOSPODARKI WODNEJ „ Mając na uwadze wspólną odpowiedzialność strony rządowej i samorządowej za rozwój gospodarki wodnej Konwent Marszałków Województw RP postanawia powołać Zespół ds. rozwoju gospodarki wodnej, który będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy Konwentu”

31 Ogromu wykonanej pracy i wzrostu efektywności w gospodarce wodnej nie będzie można zobaczyć i osiągnąć bez: Myślenia w kategoriach strategicznych Planowania strategicznego Zmian legislacyjnych Podsumowanie

32 Razem dbamy o przyszłość naszych wód Dziękuję za uwagę Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej tel.: +48 (22) 37 20 260 fax: +48 (22) 37 20 295 e-mail: kzgw@kzgw.gov.pl Witold Sumisławski Prezes KZGW


Pobierz ppt "MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google