Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

2 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Aktualnie trwa ich weryfikacja. Po ich zatwierdzeniu przez Prezesa KZGW zostaną oficjalnie przekazane do organów wskazanych w ustawie PW. Prace nad mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego trwały od 2011 roku. W ramach tych prac pozyskiwane są szczegółowe dane dla obszaru całego kraju, przeprowadzane jest matematyczne modelowanie hydrauliczne oraz wykonywane są specjalistyczne analizy przestrzenne. Na mapach zagrożenia powodziowego będą wskazane obszary, w których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie - występowanie powodzi wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) lub powódź będzie miała charakter zdarzenia ekstremalnego; średnie -występowanie powodzi wynosi raz na 100 lat (Q 1%); wysokie -występowanie powodzi wynosi raz na 10 lat (Q 10%);. Dla wyżej wymienionych prawdopodobieństw oraz uwzględniając elementy przedstawiane na mapach zagrożenia powodziowego zostaną sporządzone mapy ryzyka powodziowego, określające potencjalne szkody związane z powodzią. Zostaną na nich przedstawione m. in. informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacjach na zagrożonym obszarze. Zgodnie z art. 88f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne przedstawione na mapach granice obszarów zagrożenia powodziowego, uwzględnia się w dokumentach planistycznych.

3 Główne produkty Projektu:
stworzenie elektronicznej platformy informatycznej wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, stanowiącej narzędzie systemu zarządzania kryzysowego i reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych i technologicznych. Główny cel Projektu: • Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych • Wstępna ocena ryzyka powodziowego • Zintegrowana BDOT • NMT dla wskazanej powierzchni kraju • System zarządzania NMT • Ortofotomapa dla wskazanej powierzchni kraju • Mapy zagrożenia powodziowego • Mapy ryzyka powodziowego • Mapy zagrożeń meteorologicznych • Mapy innych zagrożeń • Platforma informatyczna ISOK Główne produkty Projektu:

4 Podstawa prawna opracowania i zakresu treści map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego Metodyka opracowania MZP i MRP (dokument wewnętrzny stworzony w ramach projektu ISOK)

5 MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO, MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
publikacja map na Hydroportalu MZP i MRP (pdf) PUBLIKACJA MAP NA PLATFORMIE INFORMATYCZNEJ ISOK PRZEKAZANIE KOLEJNEJ WERSJI MZP I MRP PRZEZ IMGW DO KZGW WSTĘPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO (WORP) weryfikacja map; uwzględnianie uwag do map zgłoszonych przez RZGW i podmioty zewnętrzne PRZEKAZANIE MAP DO RZGW * weryfikacja map przez KZGW i RZGW w grudniu 2011 roku Komitet Sterujący projektu ISOK odebrał produkt WSTĘPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO (WORP) do grudnia 2013 r. trwała produkcja map zagrożenia i ryzyka powodziowego. 22 grudnia 2013 r. w infrastrukturze KZGW uruchomiony został Hydroportal MZP i MRP do publikacji rastrowych Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego w formacie pdf. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. IMGW przekazywało kolejne wersje map uwzględniające uwagi KZGW, RZGW oraz odbiorców map za pośrednictwem Hydroportalu. 30 czerwca 2014 r. przekazane zostały ostateczne wersję wszystkich produktów związanych z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, w tym w szczególności: bazy danych numerycznych, wizualizacji kartograficznych map oraz modeli hydraulicznych, przekrojów dolinowych, projektów map w postaci plików *.mxd, metadane, bazy danych dla Komisji Europejskiej. od 30 czerwca mapy podlegać będą weryfikacji pracowników KZGW i RZGW W raz z uruchomieniem platformy informatycznej ISOK udostępnione zostaną mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w wersji numerycznej i kartograficznej. produkcja map * NUMERYCZNA BAZA DANYCH ZOSTANIE PRZEKAZANA DO SAMORZĄDÓW W WERSJI ODPOWIADAJĄCEJ ICH ZASIĘGOM TERYTORIALNYM

6 Wiedza na temat MZP i MRP
Szkolenia dotyczące treści i sposobu wykorzystania MZP i MRP Szkolenia organizowane przez IMGW w ramach środków projektu ISOK Wiedza na temat MZP i MRP Szkolenia KZGW dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową Szkolenia e-learning w ramach platformy informatycznej ISOK Szkolenia organizowane przez IMGW w ramach środków projektu ISOK (III-IV kw. 2014r.) Szkolenia są dedykowane do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do głównych odbiorców map MZP i MRP. Propozycja odbiorców szkoleń dotyczących map zagrożenia i ryzyka powodziowego powstaje na podstawie art. 88f p. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.). Szkolenia organizowane przez KZGW. Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) dotyczące praktycznych aspektów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce i jej powiązań z Dyrektywą Powodziową (III-IV kw. 2014r.). Szkolenia e-learningowe dostępne po uruchomieniu platformy informatycznej ISOK. Szkolenia odbędą się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom będzie miał ogólny charakter i będzie dostępny dla szerokiego odbiorcy (społeczeństwo, z podziałem na grupy wiekowe). Drugi poziomi będzie specjalistyczny i przeznaczony dla pracowników podmiotów wchodzących w skład struktury zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. (po 31 grudnia 2014r.).

7 Plan szkoleń dotyczących praktycznych aspektów wdrażania RDW w Polsce
Zakres szkoleń: praktyczne aspekty wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, powiązania RDW z Dyrektywą Powodziową, zmiany wynikające z wprowadzenia w 2015 r. projektów pierwszych planów zarządzania ryzykiem powodziowym, zależności między ochroną wód a planowaniem przestrzennym, zaopatrzenie w wodę, omówienie przypadków dotyczących najczęściej pojawiających się problemów.

8 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

9 Pilne zakończenie procesu weryfikacji aglomeracji
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aktualizacja aglomeracji ściekowych Pilne zakończenie procesu weryfikacji aglomeracji Koniec lipca - Przekazanie projektów zmian aglomeracji sejmikom województw Sierpień-wrzesień - Pozyskanie informacji na potrzeby IV AKPOŚK W dniu 20 czerwca br. Prezydent podpisał projekt ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta po opublikowaniu i okresie vacatio legis wejdzie w życie do obowiązującego porządku prawnego. W dokumencie pojawiły się następujące zapisy: 1. W terminie do dnia 30 lipca 2014 r. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przedstawią właściwym sejmikom województw propozycje wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, jeżeli aglomeracji nie wyznaczono albo zachodzi konieczność dostosowania wyznaczonych obszarów i granic aglomeracji do przepisów wydanych na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. 2. W terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. właściwe sejmiki województw: 1) wyznaczą aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000; 2) dostosują obszary i granice aglomeracji do przepisów wydanych na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. Październik-listopad - Prace nad opracowaniem IV AKPOŚK oraz Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG

10 Działania kluczowe końcowej fazy weryfikacji
Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aktualizacja aglomeracji ściekowych Działania kluczowe końcowej fazy weryfikacji Poinformowanie gmin o zbliżającym się zakończeniu procesu weryfikacji aglomeracji Wymagany pełny projekt zmian aglomeracji Sprawne pozyskanie zakresów inwestycyjnych na potrzeby IV AKPOŚK Pełny zakres danych zgodny z formularzami KPOŚK uwzględniający przedłożony projekt zmian aglomeracji

11 Niezbędne działania dla osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej
Realizacja i monitoring inwestycji Uaktualnienie IV AKPOŚK oraz stworzenie finalnej wersji Master Planu dla Dyrektywy 91/271/EWG Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych Zakończenie weryfikacji obszarów aglomeracji Zmiany prawne - rozporządzenia

12 Master Plany dla dorzecza odry i Wisły

13 INWESTYCJE OCENIONE W MASTERPLANACH TO:
inwestycje zrealizowane inwestycje w trakcie realizacji inwestycje planowane do 2021 r. Z analizy wynika, iż wszystkie inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji spełniają wymagania RDW (niezagrożone zwrotem środków UE).

14 W WYNIKU REALIZACJI MP WYODRĘBNIONO 2 GRUPY INWESTYCJI:
inwestycje, które nie mają negatywnego wpływu na stan wód (Lista nr 1; łącznie 2147 inwestycji) inwestycje, które mogą mieć lub mają negatywny wpływ na stan wód (Lista nr 2; łącznie 450 inwestycji); b1) inwestycje, dla których przewiduje się derogację z art. 4.7, b2) inwestycje, dla których MPL nie zawierają wskazania do derogacji z art. 4.7;

15 DEROGACJA Planowane inwestycje z Listy nr 1, są wskazane jako niewpływające na stan wód w związku z tym ich realizacja będzie możliwa (odblokowanie środków UE) Planowane inwestycje z Listy nr 2, dla których MPL przewiduje się derogację z art. 4.7 (grupa b1) zostaną wpisane do aPGW i przypisana im zostanie derogacja z art. 4.7 a ich realizacja będzie możliwa po wydaniu przez rdoś decyzji środowiskowej (odblokowanie środków UE Planowane inwestycje z Listy nr 2, dla których MPL nie zawierają wskazania do derogacji z art. 4.7 (grupa b2) nie zostaną wpisane do aPGW, a ich realizacja nie będzie możliwa Niezbędna jest zmiana zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegająca na dopuszczeniu możliwości realizacji inwestycji w okresie pomiędzy kolejnymi aktualizacjami PGW, w przypadku gdy inwestycja nie ma wpływu na stan wód lub udowodnione jest spełnienie warunków dla przypisania derogacji.

16 Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami
AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami

17 Zgłaszanie nowych inwestycji
Inwestycje aktualnie zgłaszane do dokumentów planistycznych – aPWŚK i aPGW Zgłaszanie nowych inwestycji do aPGW (odstępstwa od celów środowiskowych Formularz elektroniczny na stronie: Zgłaszanie inwestycji do aPWŚK (program działań – dążenie do osiągnięcia celów środowiskowych) – art. 11 RDW Ankieta rozesłana do wszystkich ZMiUW – informacja o działaniach udrożnieniowych i renaturyzacyjnych

18 KONSULTACJE SPOŁECZNE ZGODNE Z RDW PROJEKTÓW APGW (6 miesięcy)
HARMONOGRAM PRAC aPWŚK I aPGW CZĘŚĆ ETAP ZADANIE TERMIN ZAKONCZENIA Część I Etap I Opracowanie projektu aPWŚK Etap II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPWŚK Etap III Opracowanie ostatecznej wersji aPWŚK Część II Opracowanie projektów aPGW Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów aPGW Opracowanie ostatecznej wersji aPGW wraz z raportem do KE z realizacji opracowanych dokumentów Część III KONSULTACJE SPOŁECZNE ZGODNE Z RDW PROJEKTÓW APGW (6 miesięcy)

19 Gospodarka wodna w Polsce

20 … W Polsce o gospodarce wodnej myśli się sektorowo: GOSPODARKA WODNA
Transport wodny i żegluga śródlądowa Powodzie i susze Kryzys bezpieczeństwa Woda dla rolnictwa Hydroenergetyka Energia odnawialna Ochrona środowiska wodnego Sporty wodne Turystyka Zaopatrzenie w wodę Gospodarka komunalna GOSPODARKA WODNA Czas na zmianę myślenia o gospodarce wodnej!!!

21 Czas na powiązane działania
i zintegrowanie sektorowej gospodarki wodnej

22 i i i i Co jest ważniejsze ???
W polskiej gospodarce wodnej stawiamy pytania: Co jest ważniejsze ??? Pytania zasadne, ale wystarczy zmienić spójnik! Regulacja rzeki Transport śródlądowy czy Ochrona środowiska albo i Produkcja energii Hydroenergetyka czy Ochrona przed powodzią albo i Ochrona przeciwpowodziowa czy Ochrona siedlisk albo i Człowiek Przyroda czy albo i

23 … To są błędne tezy i błędne założenia…
Ostatnio usłyszane… Winnym zaniedbań w śródlądowym transporcie wodnym jest … ochrona środowiska Budujemy przepławki zamiast … śluz Regulacja rzek zwiększy bezpieczeństwo przed powodzią … Ministrze Transportu i Ministrze Gospodarki, ratuj nas przed Ministrem Środowiska … To są błędne tezy i błędne założenia…

24 Rozwój gospodarki wodnej w Polsce nierzadko rodzi konflikty
A rozwiązanie jest bardzo proste …

25 CO W TEJ SPRAWIE ROBIMY?

26 Strategia Gospodarki Wodnej
Ramowa Dyrektywa Wodna Strategia KZGW RZGW Ramowa Dyrektywa Wodna Strategia Gospodarki Wodnej Ramowa Dyrektywa Wodna Strategie: Bezpieczeństwo energetyczne; Transport itd.. Ramowa Dyrektywa Wodna Studia ochrony ppow Ramowa Dyrektywa Wodna PGW 2015 Ramowa Dyrektywa Wodna RDM Ramowa Dyrektywa Wodna PZRP ●●● Ramowa Dyrektywa Wodna Programy dla Odry i Wisły Master Plan PWŚK KPOŚK KPOWM ISOK ISOK II

27 Największą szansą dla rozwoju gospodarki wodnej jest
Współpraca Największą szansą dla rozwoju gospodarki wodnej jest współpraca i działanie w oparciu o wieloletnią strategię rozwoju gospodarki wodnej w Polsce pomiędzy: Ministerstwem Środowiska Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwem Gospodarki Ministerstwem Sportu i Turystyki Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Samorządem terytorialnym

28 Współpraca Kluczowa dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce jest współpraca pomiędzy stroną rządową i samorządową Strona rządowa odpowiada za: krajowe dokumenty strategiczne kształtowanie krajowej polityki gospodarce wodnej stanowienie prawa Strona samorządowa odpowiada za: realizację inwestycji w regionach implementację zapisów prawa opracowanie regionalnych dokumentów strategicznych BEZ WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ŻADNA INWESTYCJA NA RZEKACH NIE BĘDZIE MOGLA BYĆ ZREALIZOWANA!!! W tym kontekście strona rządowa to najlepszy sojusznik, a nie przeciwnik rozwoju gospodarki wodnej w regionach!!!

29 RAZEM DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH WÓD
Misja RAZEM DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH WÓD „razem” (filozofia działania) wspólnie, solidarnie ze społeczeństwem, RZGW, ZMIUW, MŚ, MR, MT, gminami, samorządami, organizacjami ekologicznymi „dbamy” (filozofia działania) dbałość o jakość dokumentów, opracowań, o majątek, urządzenia, budowle, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo powodziowe „o przyszłość” (zrównoważony rozwój) opcja na przyszłość(dbając dzisiaj dbamy o przyszłość), trwałość, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wód dla wszystkich użytkowników, w tym dla przyrody „naszych” wspólnych, wszystkich użytkowników (gospodarka komunalna, rolnictwo, przemysł, żegluga), pracowników gospodarki wodnej, społeczeństwa „wód” wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, kanały, sztuczne zbiorniki wodne), wody podziemne, wody morskie

30 STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP W SPRAWIE UTWORZENIA, OKREŚLENIA SKŁADU I ZAKRESU DZIAŁAŃ ZESPOŁU DS. ROZWOJU GOSPODARKI WODNEJ „Mając na uwadze wspólną odpowiedzialność strony rządowej i samorządowej za rozwój gospodarki wodnej Konwent Marszałków Województw RP postanawia powołać Zespół ds. rozwoju gospodarki wodnej, który będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy Konwentu”

31 Myślenia w kategoriach strategicznych Planowania strategicznego
Podsumowanie Ogromu wykonanej pracy i wzrostu efektywności w gospodarce wodnej nie będzie można zobaczyć i osiągnąć bez: Myślenia w kategoriach strategicznych Planowania strategicznego Zmian legislacyjnych

32 Razem dbamy o przyszłość naszych wód
Dziękuję za uwagę Witold Sumisławski Prezes KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej tel.: +48 (22) fax: +48 (22)


Pobierz ppt "Witold Sumisławski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google