Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego ZMIANA §7 Procedury pisemne Wydział Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego ZMIANA §7 Procedury pisemne Wydział Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Regulamin Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego ZMIANA §7 Procedury pisemne Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD 7 listopada 2008 r.

2 §7 Regulaminu Podkomitetu – Procedury pisemne 1.[Pisemna akceptacja] W uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Przewodniczącego lub jednej trzeciej członków PKM PO KL WD, Podkomitet może podejmować decyzje w trybie udzielenia pisemnej akceptacji, bez konieczności zwoływania posiedzenia Podkomitetu. 2.[Tryb udzielania pisemnej akceptacji] Przewodniczący Podkomitetu przesyła drogą pocztową lub elektroniczną uchwałę do wszystkich członków Podkomitetu i ustala ostateczną datę na wyrażenie, na piśmie, opinii na temat postanowienia, które ma być powzięte. Termin przewidziany na przesłanie pisemnej akceptacji nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia uchwały drogą pocztową i nie krótszy niż 7 dni od daty wysłania uchwały drogą elektroniczną. Opinia może być przesłana drogą pocztową i elektroniczną. Uchwała jest uznawana za przyjętą, jeśli żaden z członków Podkomitetu nie prześle, w przewidzianym terminie, pisemnych zastrzeżeń do otrzymanej propozycji.

3 §7 Regulaminu Podkomitetu – Procedury pisemne 3.[Zastrzeżenia lub uwagi do uchwały] W przypadku zastrzeżeń lub uwag do otrzymanej uchwały, przedstawionych w wymaganym terminie w formie pisemnej, uchwała z naniesionymi poprawkami, zostaje ponownie przesłana członkom Podkomitetu do uzgodnień. 4.[Wycofanie zastrzeżeń i uwag] W terminie przewidzianym na przedstawienie opinii, członkowie Podkomitetu mogą wycofać przesłane zastrzeżenia i uwagi. Jeżeli wszystkie otrzymane zastrzeżenia i uwagi zostaną wycofane, uchwałę uważa się za przyjętą. 5.[Nieprzyjęcie uchwały – możliwość ponownego rozpatrzenia] Nieprzyjęta uchwała może być rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Podkomitetu.

4 §7 Regulaminu Podkomitetu – Procedury pisemne 6.[Sprawy, które nie mogą być rozpatrywane w trybie pisemnej akceptacji] W trybie pisemnej akceptacji nie mogą być: a)rozpatrywane i rekomendowane Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowe kryteria wyboru projektów, b)przedkładane Instytucji Pośredniczącej PO KL, Instytucji Zarządzającej PO KL i Komitetowi Monitorującemu PO KL analizy lub propozycje zmian priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 dotyczących funduszy lub służących usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego, c)rekomendowane roczne Plany Działania przygotowywane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL komponentu regionalnego. Biorąc pod uwagę sytuacje, w których zapisy ust. 6 §7 mogą uniemożliwić przeprowadzenie istotnych procedur, proponuje się zmianę polegającą na usunięciu tego ustępu:

5 Dziękuję za uwagę Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiegowww.efs.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Regulamin Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego ZMIANA §7 Procedury pisemne Wydział Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google