Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl

3 Zapoznanie się z ofertą szkół

4 Rozpoczęcie rekrutacji od 19 maja 2014 kandydaci rejestrują się w systemie i mogą dokonywać wyboru szkół i oddziałów

5 Sposób zakładania konta w systemie rekrutacji: Samodzielnie zakładając konto w domu Samodzielnie zakładając konto w gimnazjum Proszą o założenie konta szkołę ponadgimnazjalną.

6 Bardzo ważne !!! 1.Przy zakładaniu konta w drugim kroku pojawia się login, który powinien zostać spisany (zapamiętany) przez kandydata (login to 3 litery imienia, nazwiska i kolejny nr zgłoszenia). 2.Kandydat nie musi od razu po założeniu konta dokonywać wyboru szkół i oddziałów. 3.Należy uczulić kandydatów, aby jednak nie zakładali kilku kont w systemie.

7 Zakładanie konta od 19 maja 2014

8 Formularz rejestracyjny

9 Wprowadzanie danych i ustalenie hasła

10 Dane osobowe

11 Dane osobowe- kryteria pierwszeństwa

12 Dane rodziców/opiekunów prawnych i adresy

13 Wygenerowany identyfikator-login

14 Wybór szkół- start

15 Formularz po wskazaniu szkół -należy zaakceptować regulamin wskazywanej szkoły

16 Wybór i układanie listy oddziałów w porządku od najbardziej preferowanych do najmniej

17 Lista preferencji- można usuwać, zmieniać kolejność itd

18 Informacja z systemu, do której szkoły należy dostarczyć dokumenty

19

20

21

22 Dostarczanie wniosków oraz wymaganych dokumentów przez Kandydatów 19.05.– 06.06.2014 do 15.00

23 Weryfikacja wniosków 1.Kandydaci dostarczają kompletne wnioski – podpisane z załącznikami -tylko do szkoły pierwszego wyboru. 2.Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują wnioski w ciągu 7 dni i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je. 2.Po akceptacji wniosku na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła wniosek i nie może on już zmienić danych na swoim koncie.

24 Kandydaci powinni pamiętać, aby po złożeniu wniosku poprosić szkołę o potwierdzenie złożenia dokumentu na druku, jaki otrzymali z systemu wraz z wydrukowanym podaniem. Tak samo należy postąpić po złożeniu kopii świadectw i egzaminu gimnazjalnego.

25 Do danego zawodu na liście preferencji wymagane jest zaświadczenie lekarskie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich W przypadku problemów zdrowotnych ograniczających wybór kierunku kształcenia należy dołączyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust 2 Ustawy o systemie oświaty: 1) wielodzietność rodziny kandydata 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą Załączniki

26 Wprowadzanie ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, konkursów, umieszczonych na świadectwie

27 Wprowadzanie osiągnięć –dalszy ciąg formularza

28 Formularz osiągnięć-cd

29 Konkursy ze świadectwa

30 Dostarczanie kserokopii osiągnięć od 27.06 -01.07.2014 r. UWAGA: do godz. 14.00!!!

31 Punkty dodatkowe za osiągnięcia umieszczone na świadectwie- maksymalnie 25 pkt Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -6pkt Udział w konkursie wymienionym w zarządzeniu kuratora oświaty Na szczeblu wojewódzkim-3 pkt Na szczeblu ponadwojewódzkim-5 pkt Osiągnięcia sportowe lub artystyczne- łącznie max.14 pkt Na szczeblu powiatowym (miejsca od Ido III)-1 pkt Na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III)-2 pkt Na szczeblu ponadwojewódzkim ( miejsca od I do VI)-3 pkt Dodatkowe osiągnięcia takie jak Wzorowa ocena z zachowania-1 pkt Udział w zajęciach kulturalno-artystycznych-1 pkt Uznana praca w samorządzie szkolnym-1pkt Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu -2 pkt Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie

32 Dostarczanie dokumentów poświadczających osiągnięcia 27.06. – 01.07.2014r. UWAGA: do godz. 15.00!!!

33 Ważne dla ucznia Należy uczulić uczniów aby koniecznie w tym terminie dostarczyli dokumenty do szkoły I wyboru (kopia świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty). Najlepiej aby zrobili to w dniu rozdania świadectw. W przypadku niedostarczenia przez ucznia dokumentów nie będzie brał udziału w przydziale do oddziału.

34 System publikuje rozdział miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych 03.07.2014 r. do godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

35 03.07.2014 r. godz.10.00 04.07.2014 r. godz.15.00 Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przyjęcia

36 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły następuje w dniu: 07.07.2014 r. godz. 12.00

37 Wyniki rekrutacji dla kandydata Kandydat otrzymuje na swoim koncie, w systemie, informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji. Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em- pod warunkiem, że podał w formularzu rejestracyjnym poprawny nr telefonu komórkowego i wysłał sms z numerem pesel

38 Rekrutacja uzupełniająca Uczestniczą w niej kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami Ogłoszenie list przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej 11 lipca 2014 do godź.13.00 od 07.07.2014r. do 09.07.2014r.

39 Dodatkowe postępowanie uzupełniające 28 sierpnia 2014 Dotyczy uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły i mogą w tym dniu składać wnioski do szkoły dysponującej wolnymi miejscami Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów 29 sierpnia 2014 do godź. 13.00

40 Dziękuję za uwagę! marzena.dec@vulcan.edu.pl Dziękuję za uwagę! marzena.dec@vulcan.edu.pl


Pobierz ppt "Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google