Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2014 r.

2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.)

3 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
§ 6. Formami nadzoru pedagogicznego są: 1) ewaluacja; 2) kontrola; 3) wspomaganie.

4 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

5 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz z późniejszymi zmianami)

6 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Punkt wyjścia koncepcji: państwo formułuje jasne, ogólnie znane wymagania wobec szkół i placówek, wymagania ustalane są w szkole przez zespół badawczy stosujący w pracy ankiety, wywiady kierowane (grupowe), obserwacje (lekcji, zajęć pozalekcyjnych itp.), wyniki ewaluacji zewnętrznej wyznaczają szkole pożądany (bądź nie) stan w systemie oświaty, Rada Pedagogiczna analizując końcowe wyniki ewaluacji (raport) przyjmuje jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.

7 Poziomy spełniania wymagań przez szkołę
Bardzo wysoki - A - Spełnienie na poziomie wyższym niż poziom B. Spełnianie wymagania na poziomie D i na poz. B. Wysoki B - Spełnianie na poziomie D i na poziomie B. Średni C - Spełnianie na poziomie wyższym niż D, ale niższym niż B, Podstawowy D - Spełnianie na poziomie D. Niski E - Niespełnianie na poziomie D.

8 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole, poziomu „E” w odniesieniu do choćby jednego z wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi szkoły polecenie, o którym mowa w art. 34 ust 2 i art. 83 ust. 1 UoSO. W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu przeprowadza w szkole ewaluację całościową.

9 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/ 2014

10 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji problemowych Liczba ewaluacji całościowych Razem Przedszkole Publiczne 19 6 25 Szkoła Podstawowa 94 7 101 Gimnazjum 81 5 86 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 20 - Liceum Ogólnokształcące 26 Technikum 32 Poradnia Psychologiczno-Pedag. Bursa 4 Biblioteka Pedagogiczna 280 305

11 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010 – 2014:

12 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji % ewaluacji Przedszkole 83 21.6 Szkoła Podstawowa 331 31,4 Gimnazjum 256 43,9 Liceum Ogólnokształcące 57 27,5 Zasad. Szkoła Zawodowa 26 25,7 Technikum 55 48,2 Poradnia Psych.-Pedagogiczna 9 31,0 Biblioteka Pedagogiczna 4 36,4 Bursa 23,1 Placówka Doskon.Nauczycieli 1 5,0 Liceum Uzupełniające 2 3,0 Liceum Profilowane 2,2 Razem 829 26,3

13 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych Z przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego ewaluacji zewnętrznych wynika, że większość szkół/ placówek osiąga pożądany stan w systemie oświaty. W przedstawionym poniżej zestawieniu stwierdza się, że najczęściej ustalone przez zespół badawczy w szkole/placówce wymagania są na poziomie wysokim (czyli B).

14 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie k
Typ szkoły/placówki Poziomy wymagań A B C D E Przedszkole 18 91 8 Szkoła Podstawowa 13 198 71 2 Gimnazjum 14 127 44 5 3 Liceum Ogólnokształcące 9 31 6 Technikum 7 72 12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 42 11

15 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PRZEDSZKOLE 1. Udział rodziców w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych. 2. Brak środków finansowych umożliwiających organizację specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój dzieci np. logopedycznych. 3. Badanie losów absolwentów. 4. Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych. 5. Dokonywanie przez nauczycieli analiz i ocen skuteczności podejmowanych działań wychowawczych.

16 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: SZKOŁA PODSTAWOWA 1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. 3. Udział rodziców w tworzeniu i uchwalaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Prowadzenie działań uwzględniających indywidualizację procesu edukacyjnego. 5. Korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych innych niż informatyka. 6. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

17 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
. Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: GIMNAZJUM 1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. Skuteczność wdrażania wniosków sformułowanych w wyniku analizy egzaminów zewnętrznych. Uczestnictwo rodziców w uchwalaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki. Wykorzystanie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

18 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. Analiza efektów kształcenia (inna niż analiza wyników egzaminów maturalnych). 3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Udział uczniów w modyfikowaniu działań wychowawczych. 5. Inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

19 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: TECHNIKUM 1.Wpływ uczniów na organizację i przebieg procesów edukacyjnych. 2. Wykorzystywanie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). 3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Udział rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.

20 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2. Podejmowanie działań wynikających z analizy osiągnięć uczniów, które nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia ogólnego. 3. Udział uczniów i rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.

21 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

22 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie kontroli jest § oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz z późniejszymi zmianami).

23 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324)

24 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010/ 2014

25 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły/placówki Liczba kontroli planowych Przedszkole 264 Punkt przedszkolny 14 Zespół wychowania przedszkolnego 8 Szkoła Podstawowa 2145 Gimnazjum 986 Liceum Ogólnokształcące 218 Liceum Profilowane 33 Technikum 268 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 155 Szkoła Policealna 53 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 4 Biblioteka Pedagogiczna 6

26 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 6 Szkolne Schroniska Młodzieżowe 3 Młodzieżowy Dom Kultury 2 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 14 Dom Wczasów Dziecięcych Ognisko Pracy Pozaszkolnej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Placówka Doskonalenia Nauczycieli 9 Kolegium Pracowników Służb Społecznych Bursa 8 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Szkoła przysposabiająca do pracy Razem 4221

27 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/ 2014

28 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Typ szkoły / placówki Liczba kontroli planowych Przedszkole Publiczne 91 Szkoła Podstawowa 528 Gimnazjum 228 Liceum Ogólnokształcące 8 Technikum 43 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 29 Szkoła Policealna 23 Razem 950

29 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli Z przeprowadzonych 950 kontroli planowych większość miała dla kontrolowanych szkół/ placówek wynik pozytywny. Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wydawali zalecenia dotyczące poważnego naruszenia przepisów prawa oświatowego przez dyrektorów szkół/ placówek.

30 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 1. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły Zaleca się dostosować nazwy przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia ogólnego i zajęć z wychowawcą do nazw określonych w ust. 1 punkt 1, lit a, b, c, f załącznika Nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DZ. U. poz. 204).

31 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 2. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Zaleca się: w przypadku zaistnienia wypadku, niezwłocznie zawiadomić o każdym wypadku osoby i organy zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z póżn. zmianami); w przypadku wypadku, należy każdorazowo powołać zespół, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe oraz sporządzi dokumentację powypadkową, zgodnie z § 43 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz.U 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zmianami); określenie w statucie zadań dla nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z § 13 załącznika Nr 3 do rozporządzenia MEN w dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz, U. Nr 61, późn. zmianami oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).

32 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 3. Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły – szkoła podstawowa i gimnazjum Zaleca się: zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; zapewnić uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum możliwości pozostawienia części podręczników w szkole; podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

33 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Zaleca się: dokonanie podziału na grupy, na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; podczas organizacji zajęć z języka obcego, kierować się stopniem zaawansowania znajomości języka przez uczniów oraz dokonać podziału na grupy zgodnie z § 7 ust. 1 punkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.2014); dokonanie podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w oddziałach integracyjnych, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

34 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 5. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej. Zaleca się: przeprowadzać podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), dokonywać podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204), tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym powinien być zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ust. 3 pkt 1 lit. a i b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 6. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Stwierdza się, że: liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (z zastrzeżeniem ust.3-5 w § 5), zgodnie z § 5 ust.2-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.), korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne, zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

36 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: 7. Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Zaleca się: powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w przedszkolu/ szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio § 14, § 19, § 20 lub § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207);

37 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia: zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.); realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami nr 1,3,6,7 lub 8 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204); dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);

38 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli Pomimo kontroli prowadzonych w kolejnych latach, wciąż zdarzają się przypadki niewłaściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem oraz dostosowania wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Planując organizację pracy szkoły należy uwzględnić podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych i języka obcego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Planując organizację pracy przedszkola należy przestrzegać zalecenia, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25.

39 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Wnioski z przeprowadzonych kontroli Korekty wymagają zestawy podręczników obowiązujących w niektórych szkołach. Wykaz powinien uwzględniać tylko te podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Należy też zapewnić uczniom (szczególnie gimnazjum) możliwości pozostawienia części podręczników w szkole i podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami. Nieprawidłowości dotyczą też postępowania w sytuacji wypadku osób pozostających pod opieką szkoły. W przypadku zaistnienia wypadku nie zawsze powoływany jest zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową. Nie przestrzega się też przepisów prawa dotyczących obowiązku zawiadamiania o każdym wypadku właściwych osób i organów.

40 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kontrole doraźne Kontrole doraźne, były przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi w § rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zmianami); Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi od beneficjentów szkoły. Podczas kontroli doraźnej kontrolujący rzetelnie i obiektywnie ustalał stan faktyczny, zbierał niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewniał dyrektorowi szkoły czynny udział w kontroli, dokumentował czynności kontrolne oraz sporządzał protokół po przeprowadzonej kontroli.

41 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych 1.Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1; 2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów – 9; 3. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 18; 4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2; 5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 48; 6. Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 47; 7. Wybór podręczników szkolnych - 59; 8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania – 8; 10. Organizacja świetlic szkolnych -7.

42 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: organizacji i czasu prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i grupach na zajęciach świetlicowych, przekroczenia czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez szkoły i placówki m.in. dokonywania sprostowań i błędów, przestrzegania terminów informowania rodziców i udzielania odpowiedzi w sprawach przez nich zgłaszanych, zgodnie z KPA, terminowego sporządzania opinii i orzeczeń – poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami w zakresie realizacji przez nich zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz przebiegiem egzaminów zwłaszcza maturalnych.

43 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/ w zakresie kontroli

44 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania - publiczne gimnazjum; Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne; Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem - szkoła podstawowa, gimnazjum; Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum; Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – poradnie psychologiczno- pedagogiczne

45 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/ w zakresie ewaluacji. Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji; Ewaluacja problemowa – 60% wszystkich ewaluacji; Ewaluacja problemowa Podkarpackiego Kuratora Oświaty– 30% wszystkich ewaluacji.

46 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ewaluacje problemowe a) w przedszkolach - w zakresie wymagań: „ Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; „ Dzieci są aktywne”; „ Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, w placówkach kształcenia ustawicznego , ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań: - „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; - „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; - „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

47 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
c) w placówkach oświatowo – wychowawczych - w zakresie wymagań: „ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; „ Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań: - „ Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „ Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „ Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”; „ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

48 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w zakresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – zakresie wymagań: „ Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; „ Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki i obowiązku szkolnego – w zakresie wymagań: - „ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; - „ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

49 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
g) Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: „szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”; „zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.

50 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
„W procesie zdobywania wiedzy pierwszym krokiem jest milczenie, drugim – słuchanie, trzecim – zapamiętywanie, czwartym – stosowanie w praktyce, a piątym – nauczanie innych” SOLOMON IBN GABIROL Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google