Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2014 r.

2 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.)

3 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie § 6. Formami nadzoru pedagogicznego są: 1)ewaluacja; 2)kontrola; 3)wspomaganie.

4 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ewaluacje zewnętrzne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

5 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji jest § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami)

6 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Punkt wyjścia koncepcji: państwo formułuje jasne, ogólnie znane wymagania wobec szkół i placówek, wymagania ustalane są w szkole przez zespół badawczy stosujący w pracy ankiety, wywiady kierowane (grupowe), obserwacje (lekcji, zajęć pozalekcyjnych itp.), wyniki ewaluacji zewnętrznej wyznaczają szkole pożądany (bądź nie) stan w systemie oświaty, Rada Pedagogiczna analizując końcowe wyniki ewaluacji (raport) przyjmuje jednocześnie przydatne kierunki rozwoju.

7 Poziomy spełniania wymagań przez szkołę  Bardzo wysoki - A - Spełnienie na poziomie wyższym niż poziom B. Spełnianie wymagania na poziomie D i na poz. B.  Wysoki - B - Spełnianie na poziomie D i na poziomie B.  Średni - C - Spełnianie na poziomie wyższym niż D, ale niższym niż B,  Podstawowy - D - Spełnianie na poziomie D.  Niski - E - Niespełnianie na poziomie D.

8 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole, poziomu „E” w odniesieniu do choćby jednego z wymagań, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi szkoły polecenie, o którym mowa w art. 34 ust 2 i art. 83 ust. 1 UoSO.  W sytuacjach, o których mowa wyżej, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia przekazania raportu przeprowadza w szkole ewaluację całościową.

9 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/ 2014

10 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówkiLiczba ewaluacji problemowych Liczba ewaluacji całościowych Razem Przedszkole Publiczne19625 Szkoła Podstawowa947101 Gimnazjum81586 Zasadnicza Szkoła Zawodowa20- Liceum Ogólnokształcące19726 Technikum32- Poradnia Psychologiczno- Pedag. 7-7 Bursa4-4 Biblioteka Pedagogiczna4-4 Razem28025305

11 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba ewaluacji przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010 – 2014:

12 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówkiLiczba ewaluacji% ewaluacji Przedszkole 8321.6 Szkoła Podstawowa33131,4 Gimnazjum25643,9 Liceum Ogólnokształcące 5727,5 Zasad. Szkoła Zawodowa 2625,7 Technikum 5548,2 Poradnia Psych.-Pedagogiczna 931,0 Biblioteka Pedagogiczna 436,4 Bursa 423,1 Placówka Doskon.Nauczycieli 15,0 Liceum Uzupełniające 23,0 Liceum Profilowane 12,2 Razem82926,3

13 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Z przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego 305 ewaluacji zewnętrznych wynika, że większość szkół/ placówek osiąga pożądany stan w systemie oświaty. W przedstawionym poniżej zestawieniu stwierdza się, że najczęściej ustalone przez zespół badawczy w szkole/placówce wymagania są na poziomie wysokim (czyli B). Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych

14 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie k Typ szkoły/placówkiPoziomy wymagań ABCDE Przedszkole1891800 Szkoła Podstawowa1319871 2 Gimnazjum141274453 Liceum Ogólnokształcące 931600 Technikum7721200 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0421100

15 Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: PRZEDSZKOLE 1. Udział rodziców w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych. 2. Brak środków finansowych umożliwiających organizację specjalistycznych zajęć wspomagających rozwój dzieci np. logopedycznych. 3. Badanie losów absolwentów. 4. Wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych. 5. Dokonywanie przez nauczycieli analiz i ocen skuteczności podejmowanych działań wychowawczych. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

16 Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: SZKOŁA PODSTAWOWA 1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. 3. Udział rodziców w tworzeniu i uchwalaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Prowadzenie działań uwzględniających indywidualizację procesu edukacyjnego. 5. Korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych innych niż informatyka. 6. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

17 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: GIMNAZJUM 1. Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. 2.Skuteczność wdrażania wniosków sformułowanych w wyniku analizy egzaminów zewnętrznych. 3.Uczestnictwo rodziców w uchwalaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4.Wykorzystanie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). 5.Inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów..

18 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz uczenia się od siebie nawzajem. 2.Analiza efektów kształcenia (inna niż analiza wyników egzaminów maturalnych). 3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Udział uczniów w modyfikowaniu działań wychowawczych. 5. Inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły.

19 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: TECHNIKUM 1.Wpływ uczniów na organizację i przebieg procesów edukacyjnych. 2. Wykorzystywanie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). 3. Procedury uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki. 4. Udział rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.

20 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Słabe strony pracy szkół/placówek po przeprowadzonej ewaluacji: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2. Podejmowanie działań wynikających z analizy osiągnięć uczniów, które nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia ogólnego. 3. Udział uczniów i rodziców w modyfikowaniu działań wychowawczych.

21 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrole planowe i doraźne przeprowadzone w szkołach i placówkach województwa podkarpackiego

22 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Podstawą prawną realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w formie kontroli jest § 11-16 oraz § 18 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami).

23 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, przeprowadzano z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324)

24 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w latach 2010/ 2014

25 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Typ szkoły/placówkiLiczba kontroli planowych Przedszkole 264 Punkt przedszkolny 14 Zespół wychowania przedszkolnego 8 Szkoła Podstawowa2145 Gimnazjum 986 Liceum Ogólnokształcące 218 Liceum Profilowane 33 Technikum268 Zasadnicza Szkoła Zawodowa155 Szkoła Policealna 53 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna14 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 4 Biblioteka Pedagogiczna 6

26 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Centrum Kształcenia Ustawicznego1 Centrum Kształcenia Praktycznego6 Szkolne Schroniska Młodzieżowe3 Młodzieżowy Dom Kultury2 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy14 Dom Wczasów Dziecięcych2 Ognisko Pracy Pozaszkolnej2 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy1 Placówka Doskonalenia Nauczycieli9 Kolegium Pracowników Służb Społecznych1 Bursa8 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego2 Szkoła przysposabiająca do pracy2 Razem4221

27 Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/ 2014 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

28 Typ szkoły / placówkiLiczba kontroli planowych Przedszkole Publiczne91 Szkoła Podstawowa528 Gimnazjum228 Liceum Ogólnokształcące8 Technikum43 Zasadnicza Szkoła Zawodowa29 Szkoła Policealna23 Razem950

29 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Z przeprowadzonych 950 kontroli planowych większość miała dla kontrolowanych szkół/ placówek wynik pozytywny. Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego wydawali zalecenia dotyczące poważnego naruszenia przepisów prawa oświatowego przez dyrektorów szkół/ placówek. Wnioski z przeprowadzonych kontroli

30 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły  Zaleca się dostosować nazwy przedmiotów realizowanych w zakresie kształcenia ogólnego i zajęć z wychowawcą do nazw określonych w ust. 1 punkt 1, lit a, b, c, f załącznika Nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DZ. U. poz. 204). Najczęściej wydawane zalecenia:

31 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Zaleca się:  w przypadku zaistnienia wypadku, niezwłocznie zawiadomić o każdym wypadku osoby i organy zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z póżn. zmianami);  w przypadku wypadku, należy każdorazowo powołać zespół, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe oraz sporządzi dokumentację powypadkową, zgodnie z § 43 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach (Dz.U 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zmianami);  określenie w statucie zadań dla nauczycieli oraz innych pracowników, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z § 13 załącznika Nr 3 do rozporządzenia MEN w dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz, U. Nr 61, późn. zmianami oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222). Najczęściej wydawane zalecenia :

32 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 3. Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły – szkoła podstawowa i gimnazjum Zaleca się:  zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonać korekty zestawu podręczników z uwzględnieniem wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;  zapewnić uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum możliwości pozostawienia części podręczników w szkole;  podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami. Najczęściej wydawane zalecenia:

33 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 4. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. Zaleca się:  dokonanie podziału na grupy, na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;  podczas organizacji zajęć z języka obcego, kierować się stopniem zaawansowania znajomości języka przez uczniów oraz dokonać podziału na grupy zgodnie z § 7 ust. 1 punkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.2014);  dokonanie podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w oddziałach integracyjnych, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Najczęściej wydawane zalecenia:

34 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 5. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej. Zaleca się:  przeprowadzać podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204),  dokonywać podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204),  tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II na I etapie edukacyjnym powinien być zgodny z tygodniowym wymiarem godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w ust. 3 pkt 1 lit. a i b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Najczęściej wydawane zalecenia:

35 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 6. Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Stwierdza się, że: liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 (z zastrzeżeniem ust.3-5 w § 5), zgodnie z § 5 ust.2-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.), korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne, zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). Najczęściej wydawane zalecenia:

36 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 7. Kontrola w zakresie w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych. Zaleca się:  powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w przedszkolu/ szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z odpowiednio § 14, § 19, § 20 lub § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207); Najczęściej wydawane zalecenia:

37 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.);  realizację przez ucznia niepełnosprawnego co najmniej 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 wraz z załącznikami nr 1,3,6,7 lub 8 do rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204);  dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.); Najczęściej wydawane zalecenia:

38 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  Pomimo kontroli prowadzonych w kolejnych latach, wciąż zdarzają się przypadki niewłaściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem oraz dostosowania wymagań edukacyjnych określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  Planując organizację pracy szkoły należy uwzględnić podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych i języka obcego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.  Planując organizację pracy przedszkola należy przestrzegać zalecenia, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25. Wnioski z przeprowadzonych kontroli

39 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  Korekty wymagają zestawy podręczników obowiązujących w niektórych szkołach. Wykaz powinien uwzględniać tylko te podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Należy też zapewnić uczniom (szczególnie gimnazjum) możliwości pozostawienia części podręczników w szkole i podjąć działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.  Nieprawidłowości dotyczą też postępowania w sytuacji wypadku osób pozostających pod opieką szkoły. W przypadku zaistnienia wypadku nie zawsze powoływany jest zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową. Nie przestrzega się też przepisów prawa dotyczących obowiązku zawiadamiania o każdym wypadku właściwych osób i organów. Wnioski z przeprowadzonych kontroli

40 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrole doraźne, były przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi w § 12-14 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zmianami); Kontrola doraźna była zarządzana wtedy, gdy zaistniała potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, wyjaśnienia zarzutów dotyczących funkcjonowania szkoły lub placówki, rozpatrzenia skargi od beneficjentów szkoły. Podczas kontroli doraźnej kontrolujący rzetelnie i obiektywnie ustalał stan faktyczny, zbierał niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewniał dyrektorowi szkoły czynny udział w kontroli, dokumentował czynności kontrolne oraz sporządzał protokół po przeprowadzonej kontroli. Kontrole doraźne

41 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1.Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1; 2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów – 9; 3. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 18; 4. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2; 5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 48; 6. Przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - 47; 7. Wybór podręczników szkolnych - 59; 8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - 99 9. Realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania – 8; 10. Organizacja świetlic szkolnych -7. Tematyka i liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych

42 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  organizacji i czasu prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,  liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i grupach na zajęciach świetlicowych,  przekroczenia czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach,  prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przez szkoły i placówki m.in. dokonywania sprostowań i błędów,  przestrzegania terminów informowania rodziców i udzielania odpowiedzi w sprawach przez nich zgłaszanych, zgodnie z KPA,  terminowego sporządzania opinii i orzeczeń – poradnia psychologiczno- pedagogiczna,  przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli,  sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami w zakresie realizacji przez nich zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz przebiegiem egzaminów zwłaszcza maturalnych. Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły:

43 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w zakresie kontroli

44 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1.Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania - publiczne gimnazjum; 2.Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne; 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem - szkoła podstawowa, gimnazjum; 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum; 5.Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – poradnie psychologiczno- pedagogiczne

45 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie ewaluacji. 1.Ewaluacja całościowa – 10% wszystkich ewaluacji; 2.Ewaluacja problemowa – 60% wszystkich ewaluacji; 3.Ewaluacja problemowa Podkarpackiego Kuratora Oświaty– 30% wszystkich ewaluacji.

46 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1)Ewaluacje problemowe a) w przedszkolach - w zakresie wymagań: -„ Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; -„ Dzieci są aktywne”; -„ Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, w placówkach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań: - „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; - „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; - „Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy egzaminu maturalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

47 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie c) w placówkach oświatowo – wychowawczych - w zakresie wymagań : -„ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; -„ Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli - w zakresie wymagań: - „ Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; -„ Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; -„ Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”; -„ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

48 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w zakresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – zakresie wymagań: -„ Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; -„ Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. f)W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku nauki i obowiązku szkolnego – w zakresie wymagań: - „ Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; - „ Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

49 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie g) Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: -„szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”; -„zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.

50 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „W procesie zdobywania wiedzy pierwszym krokiem jest milczenie, drugim – słuchanie, trzecim – zapamiętywanie, czwartym – stosowanie w praktyce, a piątym – nauczanie innych” SOLOMON IBN GABIROL Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. zigras@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny - Wydział Nadzoru Pedagogicznego Rzeszów, sierpień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google