Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu si ę – 29 wrze ś nia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu si ę – 29 wrze ś nia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu si ę – 29 wrze ś nia 2014 r.

2 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 2 Prawny Ekonomiczny Społeczny

3 » Każdy z nurtów czerpał z osiągnięć myśli i wyników badań rozwijanych w ramach pozostałych nurtów Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 3 społeczny prawny ekonomiczny

4 Ogólnopolskie Głównie dla woj. łódzkiego Dla miasta Łodzi Badania krajowe, lokalne, na zamówienie instytucji rządowych W ramach projektów i we współpracy między ośrodkami: Francja, W. Brytania itd.. W organizacjach międzynarodowych np. AGE Platform Europe (konsultacje dla potrzeb Komisji Europejskiej) Badania międzynarodowe Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 4

5 » Wydział Nauk o Wychowaniu, » Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, » Wydział Prawa i Administracji. Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 5 Przykładowe tematy:  Ubezpieczenia emerytalne,  Praca,  Czas wolny,  Pomoc społeczna,

6 6 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

7 7 Edward Rosset Aleksander Kamiński Wacław Szubert Zbiory NAC –online- prototyp gimnr24.w.interia.pl Uni.wroc.pl

8 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 8 Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Nurt demograficzny : Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje się badaniami ludnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki starości i ludzi starszych Wywodzi się z Katedry Statystyki, którą założył prof. Edward Rosset w 1946 r. członek rzeczywisty PAN, nestor i współzałożyciel polskiej demografii i gerontologii społecznej. Pod koniec lat 50. XX w. zwrócił uwagę na demograficzne starzenie się polskiego społeczeństwa i podjęcie kwestii przez politykę społeczną. Edward Rosset

9 9 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół starzenia się społeczeństw i w tym obszarze powstały dzieła: Proces starzenia się ludności (1959), Perspektywy demograficzne Polski (1962), Ludzie starzy. Studium demograficzne (1967), Demografia Polski (1975), Trwanie życia ludzkiego (1979). Edward Rosset

10 10 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Kierownik pionierskich badań w 1948 r., przeprowadzonych m.in. na Chojnach w Łodzi na temat warunków bytu rencistów, które miały wpływ na kierunek reformy systemu emerytur i rent w Polsce Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

11 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 11 Helena Radlińska (1879-1954) Twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce Aleksander Kamiński (1903-1978) Wkład w rozwój andragogiki Olga Czerniawska (1930-……..) Kontynuatorka myśli A.Kamińskigo Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

12 12 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Ujęcie koncepcyjne rozważań nad aktywnym podejściem do starzenia się Helena Radlińska – dążenie do rozbudzenia samodzielności w każdej fazie życia, chodzi o wsparcie do usamodzielnienia się życiowego, rozbudzenie twórczej aktywności społecznej w różnych formach; Aleksander Kamiński – twórca koncepcji przygotowania (wychowania) do starości, rozumianą jako działalność profilaktyczną Młodość i wiek dojrzały to czas, w którym trzeba podjąć przygotowania, aby przedłużyć i podtrzymać aktywność życiową w wieku starszym; chodzi także o to, by łatwiej zaakceptować własną starość

13 13 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ koncepcja przygotowania(wychowania ) do starości obejmuje ujęcie: Personalistyczne JA I MOJA STAROŚĆ Otoczenia LUDZIE STARSI W MOIM ŚRODOWISKU Kamiński zwracał uwagę na działalność wychowawczą mającą na celu: od najwcześniejszego dzieciństwa kształtowanie stosunku do ludzi starszych, nauczenie ludzi starszych właściwego (czynnego) sposobu wypełniania zadań, które stają przed nami we współczesnym świecie Autor frazy „Trzymać się do końca w formie” Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

14 14 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ koncepcja instytucjonalna – tworzenie i rozwój sieci różnorodnych placówek i instytucji pomocy społecznej, wynika z Jego ogólniejszej koncepcji WYCHOWUJĄCEGO SPOŁECZEŃŚTWA TWÓRCA SZERSZEGO POJĘCIA AGONIKI – NAUKI O WYCHOWANIU OSÓB WSZELKICH GENERACJI WIEKU; pedagogika spotkała się z gerontologią społeczną Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

15 15 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Nurt Finansów Instytut Finansów, w tym Katedra Ubezpieczeń, Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Zapoczątkowała Lila Mackiewicz-Golnik, która w l. 60. i 80. XX w. przygotowała książki na temat ubezpieczeń emerytalnych;

16 16 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

17 17 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wychowanie do starości, przygotowanie do emerytury Gerontologia wychowawcza (edukacyjna) Style życia w starości, w tym edukacja w wieku starszym, np. uniwersytety III wieku Człowiek starszy we współczesnym świecie uwikłany w historię Badania biograficzne odniesione do osób starszych: dylematy pamięci, pamięć podróży, pamięć dzieciństwa Badania empiryczna na małych próbach np. moda starszych kobiet, codzienność osób starszych Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

18 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 18 Nowe drogi w andragogice i gerontologii Szkice z andragogiki i gerontologii

19 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 19 Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Nurt demograficzny : Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Zbigniew Michałkiewicz (1927-1986), przygotował rozprawę doktorską w 1961 roku nt:” „Przydatność zawodowa robotników w starszym wieku oraz problem ich racjonalnego zatrudnienia”. Był redaktorem serii wydawniczej „Demografia i Gerontologia Społeczna”. Napisał szereg publikacji: „Proces starzenia się ludności i jego ekonomiczno-społeczne skutki”, „Położenie robotników po przejściu na emeryturę”, „Robotnicy w wieku emerytalnym w łódzkich zakładach przemysłu”. Jerzy T. Kowaleski - demograf, uczestnik badań projektowych i publikacji nt.:„Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku,” „Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski (przyczyny, etapy, następstwa)”.

20 20 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Piotr Szukalski Elżbieta Dubas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział w Łodzi działa na Uniwersytecie Łódzkim, przewodniczący Zarządu to Marcin Muszyński

21 21 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Demograf, gerontolog społeczny, kontynuator badań zapoczątkowanych przez łódzkich demografów, jego nurt badań wykracza poza tradycyjne aspekty demograficzne sięgając do aspektów społecznych (socjologia rodziny), ekonomicznych.

22 22 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Nurt rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji Katedra Pracy i Polityki Społecznej Zapoczątkowała Bogusława Urbaniak pod koniec XX w. publikacją „ Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego” Rozwój badań poświęconych aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia oraz praktyk Age Management Katedra Polityki Ekonomicznej Badania pod kierunkiem Elżbiety Kryńskiej

23 23 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Nurt badań nad pomocą społeczną dla ludzi starszych; pracą socjalną Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Katedra Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Krzyszkowski – badania nad organizacją pomocy społecznej dla ludzi starszych

24 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ 24 Jak przygotować się do starości? Jak przeżyć starość ? Na czyją pomoc liczyć w starości – rodzina? państwo? Co zrobić, by jak najdłużej zachować sprawność? PYTANIA, NA KTÓRE POSZUKUJĄ ODPOWIEDZI KOLEJNE POKOLENIA PRACOWNIKÓW UŁ

25 25 Bogusława Urbaniak - Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ Bogusława Urbaniak, E-mail: bogelur@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "II Forum Społeczno-Naukowe o Zdrowym Starzeniu si ę – 29 wrze ś nia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google