Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS OFERT 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS OFERT 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ"— Zapis prezentacji:

1 KONKURS OFERT 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych

2 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. (Dz. U , poz. 1386) z późn. zm.

3 Program leczenia substytucyjnego:
Wymagania dla zakresu – PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO Program leczenia substytucyjnego: program leczenia uzależnienia, realizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 1. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który posiada co najmniej 3-miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych; 2) specjalista psychoterapii uzależnień*; 3) pielęgniarka – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 50 uczestników programu. 2. Pozostałe warunki: zapewnienie leków stosowanych w programie substytucyjnym. UWAGA: w ofercie należy złożyć oświadczenia o liczbie pacjentów planowanych do objęcia opieką w programie oraz wskazać, jaki lek substytucyjny będzie zapewniany.

4 Wymagania dla zakresu 04.1740.008.02 – PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO c.d.
Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) Realizacja zgodnie z załącznikiem nr 7 l.p. 7 lub w ramach świadczeń określonych w załączniku nr 5, l.p. 2 albo 3 lub załączniku nr 7 l.p. 5 albo 6 do rozporządzenia 2 )dostęp do: a) świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 8 rozporządzenia ( tj. świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym świadczenia terapeutyczne: psychoterapia w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo b) badań umożliwiających kontrolę abstynencji (w przypadku posiadania laboratorium oświadczenie o realizacji we własnym zakresie lub umowa podwykonawcza na realizację ww. badań); Warunki dodatkowo oceniane: dostęp do: 1) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie) 2) oddziału detoksykacyjnego (znajdujących się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ).

5 ŚWIADCZENIA W TRYBIE DZIENNYM
Świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności obejmujące: sesje psychoterapii z przewagą świadczeń psychoterapii grupowej, porady kolejne.

6 Wymagania dla zakresu 04.2704.020.02 – świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia. 1. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 14 miejsc*; 4) osoba prowadząca terapię zajęciową – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 5) pielęgniarki. 2. Pozostałe warunki: zapewnienie pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej.

7 Wymagania dla zakresu 04.2704.020.02 – świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) świadczenia gwarantowane zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 2, rozporządzenia; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 3) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin) 4) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej, zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzenia. Warunki dodatkowo oceniane: Personel: 1) lekarz specjalista psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia; 3) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia. programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych ) UWAGA: należy wykazać w ofercie sprzęt, w przypadku realizacji we własnym zakresie, lub umowy podwykonawcze na realizację ww. metod diagnostycznych, dostęp do interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie).

8 ŚWIADCZENIA W TRYBIE STACJONARNYM

9 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*;

10 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA c.d. 3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba prowadząca terapię zajęciową – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki. Pozostałe warunki wymagane, na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym program terapeutyczny, w którym połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć; 2) całodobowa opieka lekarska; 3) wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą cz. VIII kodu resortowego: izba przyjęć szpitala 4900 lub osobny dział przyjęć oraz co najmniej jeden gabinet przyjęć, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739); 3) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

11 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA c.d. Warunki dodatkowo oceniane: 1) lekarz specjalista psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 9, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami**** inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy).

12 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA) Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza) obejmujące rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania oraz działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

13 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA) c.d. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 64 łóżka*; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 3) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*;

14 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA) c.d. 4) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 5) psycholog – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 6) pielęgniarki. Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym program terapeutyczny, w którym połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć;

15 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA) Warunki dodatkowo oceniane: 1) lekarz specjalista psychiatrii w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 5 rozporządzenia. Kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne)

16 Wymagania dla zakresu 04.4712.021.02-ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
Świadczenia psychogeriatryczne obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację pacjentów w wieku poniżej 60 roku życia. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

17 Wymagania dla zakresu 04.4712.021.02-ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE c.d.
3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub inny lekarz specjalista, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie odpowiedniej do potrzeb zdrowotnych pacjentów, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie odpowiedniej do potrzeb zdrowotnych pacjentów – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego – na 60 łóżek*; 5) osoba prowadząca terapię zajęciową –równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 6) pielęgniarki.

18 Wymagania dla zakresu 04.4712.021.02-ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE c.d.
Objaśnienia: * maksymalnie do liczby łóżek lub miejsc wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Pozostałe warunki wymagane zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ: 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin); 3) całodobowa opieka lekarska; 4) wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą cz. VIII kodu resortowego: izba przyjęć szpitala 4900 lub osobny dział przyjęć oraz co najmniej jeden gabinet przyjęć, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739); 4) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

19 Wymagania dla zakresu 04.4712.021.02-ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE c.d.
Warunki dodatkowo oceniane: 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 3) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 4 rozporządzenia; 4) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 5) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami**** 1) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną; 2) realizacja wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne)- w lokalizacji - należy wykazać sprzęt własny lub podwykonawcy do realizacji w lokalizacji 3)dostęp do interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

20 HOSTELE

21 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu, jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię grupową. Personel: 1) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

22 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU c.d. Objaśnienia: ** osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). *** osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

23 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH UDZIELANE W HOSTELU Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ 1) program postrehabilitacyjny zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 12, kolumna 2, rozporządzenia; 2) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: specjalista psychoterapii uzależnień w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 12, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia dostęp do: 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) programów aktywizacji życiowej 3) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

24 Wymagania dla zakresu 04.2720.001.02 świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu
Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielane w miejscu chronionego zakwaterowania, posiadającym 1–3 osobowe pokoje ze współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń, w tym wspólnej kuchni i łazienki, w którym są prowadzone profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne w celu poprawy codziennego funkcjonowania oraz przywrócenia podstawowych umiejętności społecznych, dla świadczeniobiorców niewymagających leczenia szpitalnego (hostel), w którym są prowadzone profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne dla świadczeniobiorców nie wymagających leczenia szpitalnego, lecz wymagających poprawy codziennego funkcjonowania oraz przywrócenia podstawowych umiejętności społecznych.

25 Wymagania dla zakresu 04.2720.001.02 świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu c.d.
Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego, a w przypadku świadczeń udzielanych młodzieży – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego; 2) psycholog kliniczny lub psycholog, lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) pielęgniarki. UWAGA: przeliczniki etatowe należy spełnić bez względu na liczbę posiadanych miejsc. 2. Pozostałe warunki: w przypadku młodzieży – zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej.

26 Wymagania dla zakresu 04.2720.001.02 świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu c.d.
Pozostałe warunki wymagane zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ: 1) program psychoterapeutyczny rehabilitacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 2 rozporządzenia; 2) całodobowa opieka, w przypadku świadczeń dla dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 3, rozporządzenia 3) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: 1) psycholog kliniczny - równoważnik etatu przeliczeniowego; 2) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 3, pkt 2 rozporządzenia.

27 Wymagania dla zakresu 04.2724.021.02 ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU
Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu, jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię grupową. Personel: 1) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

28 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU c.d. Objaśnienia: ** osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). *** osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

29 Wymagania dla zakresu ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU c.d. Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ 1) program post rehabilitacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 11, kolumna 2, rozporządzenia; 2 )dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: 1) specjalista psychoterapii uzależnień w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 11, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia, dostęp do: 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) programów aktywizacji życiowej; 3) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

30 Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:
Lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, Lekarz w trakcie specjalizacji: w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych – lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii, lub psychiatrii dzieci i młodzieży, w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych – lekarz, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ilekroć mowa o psychologu klinicznym należy przez to rozumieć psychologa, posiadającego tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna,

31 Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:
Definicje c.d. Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje: psychoterapeuta: psychoterapeutą jest: osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”

32 Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:
Definicje c.d. Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje: Osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty jest: osoba, o której mowa w lit. a wyżej wymienionego zapisu, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”.

33 Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:
Definicje c.d. Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje: program psychoterapeutyczny – program, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, zawierający schemat postępowania, na który składa się opis założeń, cel, formy realizacji, czas trwania programu i jego ocena, skierowany do wybranej grupy świadczeniobiorców oraz obejmujący specyficzne zadania, realizowane przy pomocy określonych i zapisanych metod; postrehabilitacja – działania majce na celu readaptację społeczną i rozwój osobisty, kierowane do osób, które utrzymują abstynencję oraz ukończyły podstawowy program rehabilitacyjny, a także osób będących w trakcie leczenia substytucyjnego, utrzymujących abstynencję. UWAGA: w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, dotyczącej realizacji programów, należy dołączyć je do oferty.

34 Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:
Definicje c.d. Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje: programy profilowane - kompleksowe programy diagnostyczno-terapeutyczne realizujące szczególne zadania przy pomocy określonych i zapisanych metod (w tym program zapobiegania natręctwom, leczenia agresji lekoopornej, interwencja kryzysowa, leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, leczenia zaburzeń odżywiania);

35 Definicje c.d. terapeuta zajęciowy osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, lub b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub

36 Definicje c.d. c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub d) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub

37 Definicje c.d. e) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub f) osoba z innym wykształceniem, która uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w tym ośrodku, zwana dalej „osobą prowadzącą terapię zajęciową”

38 Definicje c.d. Fizjoterapeuta, osoba, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

39 Definicje c.d. e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3–miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii, – zwana dalej „fizjoterapeutą”.

40 UWAGA W przypadku, gdy w wyżej prezentowanych zakresach wymagana jest realizacja „niezbędnych badań diagnostycznych”, jako świadczeń gwarantowanych, w ofercie należy wykazać sprzęt niezbędny do ich realizacji (w przypadku złożenia oświadczenia, że Oferent będzie wykonywał umowę samodzielnie, bez zlecenia podwykonawcom), bądź umowy podwykonawcze w tym zakresie.

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONKURS OFERT 2014 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google