Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych

2 * Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, * Zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, * Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. (Dz. U. 2013, poz. 1386) z późn. zm.

3 Program leczenia substytucyjnego: program leczenia uzależnienia, realizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 1. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który posiada co najmniej 3-miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych; 2) specjalista psychoterapii uzależnień*; 3) pielęgniarka – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 50 uczestników programu. 2. Pozostałe warunki: zapewnienie leków stosowanych w programie substytucyjnym. UWAGA: w ofercie należy złożyć oświadczenia o liczbie pacjentów planowanych do objęcia opieką w programie oraz wskazać, jaki lek substytucyjny będzie zapewniany.

4 * Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) Realizacja zgodnie z załącznikiem nr 7 l.p. 7 lub w ramach świadczeń określonych w załączniku nr 5, l.p. 2 albo 3 lub załączniku nr 7 l.p. 5 albo 6 do rozporządzenia 2 )dostęp do: a) świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 8 rozporządzenia ( tj. świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym świadczenia terapeutyczne: psychoterapia w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo b) badań umożliwiających kontrolę abstynencji (w przypadku posiadania laboratorium oświadczenie o realizacji we własnym zakresie lub umowa podwykonawcza na realizację ww. badań); Warunki dodatkowo oceniane: dostęp do: 1) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie) 2) oddziału detoksykacyjnego (znajdujących się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ).

5 ŚWIADCZENIA W TRYBIE DZIENNYM Świadczenia udzielane w trybie planowym, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy dziennej liczbie godzin nie mniejszej niż 5, w tym w szczególności obejmujące: sesje psychoterapii z przewagą świadczeń psychoterapii grupowej, porady kolejne.

6 * Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia. 1. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 14 miejsc*; 4) osoba prowadząca terapię zajęciową – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 5) pielęgniarki. 2. Pozostałe warunki: zapewnienie pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej.

7 Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) świadczenia gwarantowane zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 2, rozporządzenia; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 3) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin) 4) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej, zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, rozporządzenia. Warunki dodatkowo oceniane: Personel: 1) lekarz specjalista psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia; 3) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 4, l.p. 5, kolumna 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia. * programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów; * dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych ) UWAGA: należy wykazać w ofercie sprzęt, w przypadku realizacji we własnym zakresie, lub umowy podwykonawcze na realizację ww. metod diagnostycznych, * dostęp do interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie).

8 ŚWIADCZENIA W TRYBIE STACJONARNYM

9 Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*;

10 3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba prowadząca terapię zajęciową – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki. Pozostałe warunki wymagane, na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: 1) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym program terapeutyczny, w którym połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć; 2) całodobowa opieka lekarska; 3) wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą cz. VIII kodu resortowego: izba przyjęć szpitala 4900 lub osobny dział przyjęć oraz co najmniej jeden gabinet przyjęć, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739); 3) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

11 Warunki dodatkowo oceniane: 1) lekarz specjalista psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 9, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami**** inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy).

12 Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza) obejmujące rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania oraz działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

13 * Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 64 łóżka*; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 3) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*;

14 4) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 5) psycholog – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 6) pielęgniarki. Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ: dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin), w tym program terapeutyczny, w którym połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej,5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć;

15 Warunki dodatkowo oceniane: 1) lekarz specjalista psychiatrii w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 8, kolumna 3, pkt 5 rozporządzenia. Kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne)

16 Świadczenia psychogeriatryczne obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację pacjentów w wieku poniżej 60 roku życia. Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 2) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

17 3) psycholog lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub inny lekarz specjalista, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie odpowiedniej do potrzeb zdrowotnych pacjentów, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie odpowiedniej do potrzeb zdrowotnych pacjentów – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego – na 60 łóżek*; 5) osoba prowadząca terapię zajęciową –równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 6) pielęgniarki.

18 Objaśnienia: * maksymalnie do liczby łóżek lub miejsc wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Pozostałe warunki wymagane zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ: 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin); 3) całodobowa opieka lekarska; 4) wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą cz. VIII kodu resortowego: izba przyjęć szpitala 4900 lub osobny dział przyjęć oraz co najmniej jeden gabinet przyjęć, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739); 4) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

19 Warunki dodatkowo oceniane: 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 3 rozporządzenia; 3) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 5, kolumna 3, pkt 4 rozporządzenia; 4) fizjoterapeuta - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 5) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami**** 1) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną; 2) realizacja wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne)- w lokalizacji - należy wykazać sprzęt własny lub podwykonawcy do realizacji w lokalizacji 3)dostęp do interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

20 HOSTELE

21 Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu, jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię grupową. Personel: 1) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

22 Objaśnienia: ** osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). *** osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

23 Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ 1) program postrehabilitacyjny zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 12, kolumna 2, rozporządzenia; 2) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: specjalista psychoterapii uzależnień w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 12, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia dostęp do: 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) programów aktywizacji życiowej 3) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

24 Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielane w miejscu chronionego zakwaterowania, posiadającym 1–3 osobowe pokoje ze współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń, w tym wspólnej kuchni i łazienki, w którym są prowadzone profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne w celu poprawy codziennego funkcjonowania oraz przywrócenia podstawowych umiejętności społecznych, dla świadczeniobiorców niewymagających leczenia szpitalnego (hostel), w którym są prowadzone profilowane programy psychoterapeutyczne rehabilitacyjne dla świadczeniobiorców nie wymagających leczenia szpitalnego, lecz wymagających poprawy codziennego funkcjonowania oraz przywrócenia podstawowych umiejętności społecznych.

25 Personel: 1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii – równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego, a w przypadku świadczeń udzielanych młodzieży – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego; 2) psycholog kliniczny lub psycholog, lub osoba prowadząca psychoterapię, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) pielęgniarki. UWAGA: przeliczniki etatowe należy spełnić bez względu na liczbę posiadanych miejsc. 2. Pozostałe warunki: w przypadku młodzieży – zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej.

26 Pozostałe warunki wymagane zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ: 1) program psychoterapeutyczny rehabilitacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 2 rozporządzenia; 2) całodobowa opieka, w przypadku świadczeń dla dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 3, rozporządzenia 3) dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 6 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: 1) psycholog kliniczny - równoważnik etatu przeliczeniowego; 2) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 1, l.p. 16, kolumna 3, pkt 2 rozporządzenia.

27 Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu, jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię grupową. Personel: 1) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek; 2) specjalista psychoterapii uzależnień** lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień*** – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek.

28 Objaśnienia: ** osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356). *** osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada kwalifikacje instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

29 Pozostałe warunki wymagane na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ 1) program post rehabilitacyjny, zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 11, kolumna 2, rozporządzenia; 2 )dostęp do świadczeń gwarantowanych zgodnie z § 7 rozporządzenia (tj. świadczenia terapeutyczne, programy terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki, wyżywienie, działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin). Warunki dodatkowo oceniane: 1) specjalista psychoterapii uzależnień w wymiarze czasu pracy zgodnie z załącznikiem nr 2, l.p. 11, kolumna 3, pkt 1 rozporządzenia, dostęp do: 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) programów aktywizacji życiowej; 3) interwencji pracownika socjalnego (rozumiane jako zatrudnienie pracownika socjalnego oraz wykazanie go w ofercie)

30 * Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:  Lekarz specjalista – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,  Lekarz w trakcie specjalizacji: * w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych – lekarz, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii, lub psychiatrii dzieci i młodzieży, w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty, * w przypadku świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych – lekarz, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty,  ilekroć mowa o psychologu klinicznym należy przez to rozumieć psychologa, posiadającego tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie psychologia kliniczna,

31 * Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:  psychoterapeuta: psychoterapeutą jest: osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”

32 * Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:  Osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty jest: osoba, o której mowa w lit. a wyżej wymienionego zapisu, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”.

33 * Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:  program psychoterapeutyczny – program, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, zawierający schemat postępowania, na który składa się opis założeń, cel, formy realizacji, czas trwania programu i jego ocena, skierowany do wybranej grupy świadczeniobiorców oraz obejmujący specyficzne zadania, realizowane przy pomocy określonych i zapisanych metod;  postrehabilitacja – działania majce na celu readaptację społeczną i rozwój osobisty, kierowane do osób, które utrzymują abstynencję oraz ukończyły podstawowy program rehabilitacyjny, a także osób będących w trakcie leczenia substytucyjnego, utrzymujących abstynencję. UWAGA: w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, dotyczącej realizacji programów, należy dołączyć je do oferty.

34 * Użyte w zarządzeniu i rozporządzeniu pojęcia i definicje:  programy profilowane - kompleksowe programy diagnostyczno-terapeutyczne realizujące szczególne zadania przy pomocy określonych i zapisanych metod (w tym program zapobiegania natręctwom, leczenia agresji lekoopornej, interwencja kryzysowa, leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, leczenia zaburzeń odżywiania);

35  terapeuta zajęciowy osoba, która: a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, lub b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub

36 c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub d) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub

37 e) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub f) osoba z innym wykształceniem, która uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w tym ośrodku, zwana dalej „osobą prowadzącą terapię zajęciową”

38  Fizjoterapeuta, osoba, która: a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra, lub b) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, lub d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub

39 e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub f) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła 3–miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik fizjoterapii, – zwana dalej „fizjoterapeutą”.

40 W przypadku, gdy w wyżej prezentowanych zakresach wymagana jest realizacja „niezbędnych badań diagnostycznych”, jako świadczeń gwarantowanych, w ofercie należy wykazać sprzęt niezbędny do ich realizacji (w przypadku złożenia oświadczenia, że Oferent będzie wykonywał umowę samodzielnie, bez zlecenia podwykonawcom), bądź umowy podwykonawcze w tym zakresie.

41


Pobierz ppt "CZĘŚĆ MERYTORYCZNA OPRACOWANIE: Śląski OWNFZ na podstawie obowiązujących aktów prawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google